ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ตำรวจ สายอำนวยการ วุฒิ ปวช. ราชการตำรวจ ข่าวล่าสุด
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ตำรวจ สายอำนวยการ วุฒิ ปวช. ราชการตำรวจ ข่าวล่าสุด

อ้างอิง: หัวข้อนี้ถูกเน้น โดย Thaionline1 เมื่อเวลา(2012-03-12)

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ตำรวจ สายอำนวยการ วุฒิ ปวช. ราชการตำรวจ ข่าวล่าสุด 


1. ข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่อยู่ในแบบหนังสือภายใน

ก. อ้างถึง ข. สิ่งที่ส่งมาด้วย

ค. คำลงท้าย ง. ทุกข้อไม่อยู่ในแบบ

ตอบ ง. 

2. โดยปกติถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกรมขึ้นไป ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องในระดับใด

ก. กองและแผนก ข. กรมและแผนก

ค. กรมและหน่วยงาน ง. กรมและกอง

ตอบ ง. 

3. ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับต่ำกว่ากรมลงมาให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องเพียงระดับใด

ก. กอง ข. กรม

ค. แผนก ง. กระทรวง

ตอบ ก. 

4. ข้อใดต่อไปนี้เป็นหนังสือที่อยู่ในส่วนที่ 2 ของงานสารบรรณฯ

ก. หนังสือภายนอก

ข. หนังสือภายใน

ค. หนังสือราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก

ง. ถูกทั้งข้อ ข. และ ค.

ตอบ ข.

5. หนังสือรับรองเป็นเรื่องสำคัญที่ออกให้แก่บุคคลให้ติดรูปถ่ายของผู้ที่ได้รับการรับรอง มีขนาดเท่าไร

ก. 2 ´ 3 ซ.ม. ข. 4 ´ 6 ซ.ม.

ค. 5 ´ 9 ซ.ม. ง. 6 ´ 9 ซ.ม.

ตอบ ข.

6. หนังสือเวียนคือหนังสือที่มาถึงผู้รับจำนวนมากมีข้อความอย่างเดียวกันให้เพิ่มเติมรหัสพยัญชนะตัว ว ไว้ที่ใด

ก. มุมของด้านขวา ข. หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง

ค. บริเวณใดก็ได้ ขอให้ผู้รับเห็นชัดเจน ง. หลังเลขทะเบียนหนังสือส่ง

ตอบ ข.

7. มท. เป็นรหัสพยัญชนะประจำกระทรวงที่มีหน้าที่หลักในเรื่องใด

ก. ดูแลความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

ข. ป้องกันการรุกรานจากต่างประเทศ

ค. การคมนาคมทั้งทางบก-เรือ และอากาศ

ง. การแพทย์-พยาบาล และสุขภาพอนามัยของประชาชน

ตอบ ก.

8. กห. เป็นรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงที่มีหน้าที่หลักในเรื่องใด

ก. ป้องกันการรุกรานจากต่างประเทศ

ข. ให้การศึกษาแก่ประชาชนในชาติระดับอุดมศึกษา

ค. ให้ความเป็นธรรมและยุติธรรม

ง. การแพทย์-พยาบาล และสุขภาพอนามัยของประชาชน

ตอบ ก.

9. รย. เป็นรหัสพยัญชนะประจำจังหวัดซึ่งอยู่ทางภาคไหนของประเทศไทย

ก. ภาคเหนือ ข. ภาคกลาง

ค. ภาคตะวันออก ง. ภาคใต้

ตอบ ค.

10. ภก. เป็นรหัสพยัญชนะประจำจังหวัดซึ่งอยู่ทางไหนของประเทศไทย

ก. ภาคเหนือ ข. ภาคกลาง

ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ง. ภาคใต้

ตอบ ง.

11. ชม. เป็นรหัสพยัญชนะประจำจังหวัดซึ่งอยู่ทางไหนของประเทศไทย

ก. ภาคเหนือ ข. ภาคกลาง

ค. ภาคใต้ ง. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอบ ก.

12. หนังสือราชการถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร ใช้คำขึ้นต้นว่าอย่างไร

ก. ถึง ข. เรียน

ค. กราบเรียน ง. ขึ้นต้นตามข้อใดก็ได้

ตอบ ค.13. หนังสือราชการถึงสมเด็จพระสังฆราชเจ้า ใช้คำขึ้นต้นว่าอย่างไร

ก. ทูล ข. กราบทูล

ค. นมัสการ ง. ขอประทานกราบทูล

ตอบ ง.

14. หนังสือราชการถึงบุคคลธรรมดาใช้สรรพนามอย่างไร

ก. ข้าพเจ้า ข. กระผม ผม

ค. ดิฉัน ท่าน ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง.

15. หนังสือที่ใช้สำหรับยืนยันข้อความในเรื่องที่ได้สนทนา คือหนังสือชนิดใด

ก. บันทึก (Memorandum) ข. บันทึกช่วยจำ (Aide Memories)

ค. หนังสือกลาง (Note Verbal) ง. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ ข.

16. หนังสือราชการภาษาอังกฤษที่ลงชื่อ คือหนังสือตามข้อใด

ก. หนังสือราชการที่เป็นพิธี (First Person Formal Note)

ข. หนังสือราชการที่ไม่เป็นแบบพิธี (First Person Informal Note)

ค. หนังสือกลาง (Third Person Note หรือ Note Verbal)

ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

ตอบ ง. 

17. งานสารบรรณ คือข้อใดต่อไปนี้

ก. งานที่ว่าด้วยหนังสือ ข. งานที่ว่าด้วยการเก็บหลักฐาน

ค. งานที่ว่าด้วยการรับส่งหนังสือ ง. งานที่หน่วยงานราชการจำเป็นต้องมีขึ้น

ตอบ ก. 

18. หนังสือราชการมี

ก. 4 ชนิด ข. 5 ชนิด

ค. 6 ชนิด ง. 7 ชนิด

ตอบ ค. 

19. การจดบันทึกหรือรายงานการประชุม จะกระทำได้กี่วิธี

ก. 4 ชนิด ข. 5 ชนิด

ค. 6 ชนิด ง. 7 ชนิด

ตอบ ข. 20. หนังสือราชการ คือ

ก. หนังสือสั่งราชการ ข. หนังสือที่ประทับตราแทนชื่อ

ค. เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ง. หนังสือที่ลง วัน เวลา ตามแบบสากล

ตอบ ค.


จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ พลตำรวจ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางคณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบสังคมและวัฒนธรรมจริยธรรม
- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบเก่าสายอำนวยการและสนับสนุน ปี 2556
 

จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบพลตำรวจ กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางคณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
- แนวข้อสอบจริยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้
- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบสายป้องกันและปราบปราม ปี 2556


ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ราคา 399 บาท 

*ส่งด่วนภายใน 3 ชม.*

*ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน*( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 

สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS /  LINE : busthai01

โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
* ดูรายละเอียด หนังสือ พิมพ์รูปเล่ม + VCD + MP3 http://www.thaionline1.com/read.php?tid=13075 *
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **


 

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข้อ 1 พ.ร.บ.นี้เรียกอย่างไรจึงถูกต้อง?
ก.พระราชบัญญัติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ข.พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ 2547
ค.พระราชบัญญัติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2547 ง.พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
เฉลย ตอบ ง.พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ( มาตรา 1 )

ข้อ 2 พระราชบัญญัติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ประกาศใช้เมื่อใด
ก.15 มีนาคม พ.ศ. 2553
ข.15 มีนาคม พ.ศ. 2554
ค.11 มีนาคม พ.ศ. 2553
ง. 11 มีนาคม พ.ศ. 2554
เฉลย ตอบ ง. 11 มีนาคม พ.ศ. 2554

ข้อ. 3 พระราชบัญญัตินี้ประกาศใช้เมื่อใด?
ก. ประกาศใช้ 13 มกราคม พ.ศ. 2547 ข.ประกาศใช้ 12 มกราคม พ.ศ. 2547
ค. ประกาศใช้เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ง.ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
เฉลยตอบ ง.ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ( มาตรา.2 )

ข้อ 4 ข้อใดถูก สำหรับพระราชบัญญัตินี้
ก.เป็นปีที่ 60 ในรัชกาลปัจจุบัน ข.โดยคำแนะนำและยินยอมของคณะรัฐมนตรี
ค.โดยประกาศถัดจากวันพระราชกฤษฏีกาแล้ว ง.ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2538
เฉลย ตอบ ง.ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2538 (ม.3 ข้อ 5 ดูคำเฉลย ข้อ 2)
ก.เป็นปีที่ 59 ในรัชกาลปัจจุบัน / ข.โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา / ค.ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป( ม.2)
ข้อ. 5 บรรดากฏหมาย กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ คำสั่งอื่นในส่วนที่ได้บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้
ก.ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน ข.ให้นายกรัฐมนตรีวินิจนัย
ค.ให้นายกรัฐมนตรี ออกกฏกระทรวง ง.ให้ยกเลิกแล้วให้ ผบ.ตร.ตัดสิน
เฉลย
ตอบ ก.ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน( ม.3 วรรค 2)

ข้อ 6 ข้อใดหมายถึง”ข้าราชการตำรวจ”?
ก. ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้โดยได้รับเงินเดือนจากในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึงข้าราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ ราชการตำรวจโดยได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการ
ข. บุคคลที่มียศและไม่มียศ และให้หมายความรวมถึงข้าราชการตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ได้รับเงินเดือนจาก ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ค. บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึงข้าราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่งตั้งหรือสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตำรวจโดยได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐด้วย
ง. บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุตามพระราชบัญญัตินี้โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบ ประมาณหมวดเงินเดือนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและให้หมายความรวมถึงข้าราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ ราชการตำรวจโดยได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการ
เฉลย
ตอบ ค. บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้โดยได้รับเงินเดือน จากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึงข้าราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ ราชการตำรวจโดยได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการ( มาตรา. 4 )

ข้อ 7 ผู้รักษาการตาม พรบ.นี้ คือใคร
ก. นายกรัฐมนตรี ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ค. รองนายกรัฐมนตรี ง. ผบ.ตร.
เฉลย ตอบ นายกรัฐมนตรี (มาตรา. 5 )

ข้อ 8 พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ตราขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมของบุคคลหรือหน่วยงานใด
ก. นายกรัฐมนตรี ข. ประธานรัฐสภา ค. วุฒิสภา ง.รัฐสภา
เฉลย ตอบ ง.รัฐสภา
( ก่อน ม.1 ระบุว่า ......จึงทรง......ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา)

ข้อ 9 คำว่า “ กองทุน ” ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547หมายความว่าอะไร?
ก. กองทุนสำหรับครอบครัวข้าราชการตำรวจ ข. กองทุนช่วยเหลืองานสอบสวนคดีอาญา
ค. กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ง. กองทุนเพื่อการสอบสวนและวิธีพิจารณาความอาญา
เฉลย ตอบ ค.กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ( ม.4 )

ข้อ 10 ให้.............. รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และมีอำนาจออก...........เพื่อนปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ก.นายกรัฐมนตรี / พระกิจจานุเบกษา ข.นายกรัฐมนตรี / กฏกระทรวง
ค. นายกรัฐมนตรี / พระราชกฤษฏีกา ง.นายกรัฐมนตรี / ระเบียบ
เฉลย ตอบ ข.นายกรัฐมนตรี / กฏกระทรวง (มาตรา. 5 )

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ 2547 พร้อมเฉลย (
http://www.testthai1.com)
ข้อ 11. ข้อใดถูก
ก.ข้าราชการตำรวจต้องรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนเท่านั้น
ข.กองบัญชาการหมายความว่าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ
ค.กรรมการหมายความว่าคณะกรรมการข้าราชการตำรวจแห่งชาติ
ง.กองบังคับการหมายความว่าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ
เฉลย
ตอบ ข.กองบัญชาการหมายความว่าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ( มาตรา. 4)
ตาม มาตรา. 4 “ ข้าราชตำรวจ”หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้โดยได้รับเงินเดือน จากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและให้หมายความรวมถึงข้าราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่งตั้ง หรือสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตำรวจโดยได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการ
ส่วนตัวเลือกอื่น
ค.กรรมการหมายความว่าคณะกรรมการข้าราชการตำรวจแห่งชาติ(ไม่มีคำว่าคณะครับ)
ง.กองบังคับการหมายความว่าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ(ต้องตอบว่ากองบังคับการหมายความว่า ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบกองบังคับการด้วย ครับ )

ข้อ12. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มีทั้งหมดกี่ลักษณะ
ก. 6 ลักษณะ ข.7 ลักษณะ ค. 8 ลักษณะ ง.9ลักษณะ
เฉลย ตอบ ข. 7 ลักษณะ (ข้อนี้ไม่ต้องไปเปิดครับ ดุสารบัญก็พอครับ)

ข้อ 13 ประธานกรรมการหมายถึงบุคคลใด ?
ก. ผบ.ตร. ข.นายกรัฐมนตรี ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ง. รอง ผบ.ตร.
เฉลย ตอบ ข้อนี้หลอกครับ อ้าวววว หากท่านเข้าใจจะทราบว่า ไม่มีข้อถูก ตามมาตรา.4
ประธานกรรมการหมายความว่า ประธานนโยบายตำรวจแห่งชาติ แต่หากต้องตอบตามความจริงนะครับต้องตอบตาม
ข้อ ข.นายยกรัฐมนตรี มาตราที่ 17 ครับ

ข้อ 14. ดาบหนวด นาแตกเขิบ อยากทราบว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แบ่งส่วนราชการได้ตามข้อใด
ก.สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ / กองบัญชาการ / กองบังคับการ
ข.กองบัญชาการ / กองบังคับการ / กองกำกับการ
ค.สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ / กองบัญชาการ
ง.กองบัญชาการภาคต่าง ๆ / กองบังคับการ / กองกำกับการ / แผนก/งาน
เฉลย ตอบ ค.สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ / กองบัญชาการ (มาตรา. 10)
ข้อนี้อย่าสับสนนะครับ เดี๋ยวจะงง ตัวเลือกบางข้อมีกองบังคับการตามมาด้วย ตามวรรค สอง จะมีคำว่ากองบังคับการ มาเกี่ยวด้วย นั่นแยกมาจากกองบัญชาการตามข้อ (2) ครับ ( เช่น ก.สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ / กองบัญชาการ / กองบังคับการ )ตัดออกไปเลยครับอย่าสนใจ
ข้อ1 5. ต้องการทราบว่า ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก.ปราบปรามจับกุมผู้กระทำความผิดตาม ป.อาญา ข.สืบสวนสอบสวนผู้กระทำความผิดตาม ป.วิอาญา
ค.ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา ง. ให้การสนับสนุนกองทัพกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉิน
เฉลย ตอบ ค.ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา (มาตรา. 6 (3))

ข้อ 16. ให้ สตช.ส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจเพื่อป้องกันและ ปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา....... ฯลฯ.ทั้งนี้การดำเนินการมีส่วนร่วมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ...............ใครกำหนด ?
ก. ก.ต.ช.กำหนด ข.ก.ต.ร. ค.คณะรัฐมนตรี ง.ผบ.ตร.
เฉลย
ตอบ ก. ก.ต.ช.กำหนด (มาตรา.ที่ 7 ) (สูตรดาบหนวด ดูโจทย์ สตช. คู่กับ ก.ต.ช. จะมี ตช. เหมือนกัน )

ข้อ 17. การแบ่งข้าราชการตำรวจประเภทไม่มียศด้วยก็ได้โดยให้ตราเป็น.......?
ก.พระราชกำหนด ข.พระราชกฤษฎีกา ค.พระราชกิจจานุเบกษา ง.พระราชบัญญัติ
เฉลย ตอบ ข้อ ข.พระราชกฤษฏีกา (ม.8 )
มาตรา 8 ข้าราชการตำรวจอาจให้แบ่งเป็นข้าราชการตำรวจประเภทไม่มียศด้วยก็ได้ โดยให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

ข้อ 18. วัน เวลา ทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจำปี และการลาหยุดราชการ ของข้าราชการตำรวจ?
ก.ก.ต.ร กำหนด ข.ผบ.ตร.กำหนด ค.ครม.กำหนด ง.ประธาน ก.ต.ร.กำหนด
เฉลย ตอบ ข้อ ค. ครม.กำหนด (ม.9)
( ตาม มาตรา. 9 วันเวลาทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจำปี และการลาหยุดราชการ ของข้าราชการตำรวจให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด แต่ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ก.ต.ช.จะกำหนดให้ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติหน้าที่ตาม วัน เวลา ที่แตกต่างจากที่คณะรัฐมนตรีกำหนดก็ได้ )

ข้อ 19. กรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่.......จะกำหนดให้แตกต่างจากข้อ 18.ก็ได้ ?
ก.ก.ต.ร กำหนด ข.ผบ.ตร.กำหนด ค.นายกรัฐมนตรี กำหนด ง. ก.ต.ช.กำหนด
เฉลย
ตอบ ง. ก.ต.ช.กำหนด (ม.9)
(มาตรา. 9 วันเวลาทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจำปี และการลาหยุดราชการ ของข้าราชการตำรวจให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด แต่ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ก.ต.ช.จะกำหนดให้ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติหน้าที่ตาม วัน เวลา ที่แตกต่างจากที่คณะรัฐมนตรีกำหนดก็ได้ )

ข้อ 20. การแบ่งราชการเป็นกองบังคับการให้ออกเป็น......?
ก.พระราชกำหนด ข.พระราชกฤษฏีกา ค.พระราชกิจจานุเบกษา ง.กฏกระทรวง
เฉลย ตอบ ง.กฏกระทรวง(ม.10)


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1. ผู้บุกรุกเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ของคนอื่น เรียกว่าอะไร
1. Networker 2. Hacker
3. Cracker 4. Superman
2. เครื่องที่ทำหน้าที่ให้บริการด้านการสื่อสาร เรียกว่าอะไร
1. Communication Server 2. Server Communication
3. File Communication 4. file server
3. อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงสัญญาณติดตั้งคั่นกลางระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์และสายโทรศัพท์
เรียกว่า
1. แคช 2. ปาล์ม
3. โมเดล 4. ซีพียู
4. leased line คืออะไร
1. สายโทรศัพท์ธรรมดา 2. สายเคเบิ้ล
3. ระบบดาวเทียมสื่อสาร 4. สายเช่า
5. TCP/IP เป็นมาตรฐานในการเชื่อมต่อระบบ Internet คำนี้ย่อมาจากอะไร
1. ไม่มีคำย่อเป็นเพียงชื่อเท่านั้น
2. Transmission Control Protocal / Internet Protocal
3. Top Control Process / Internet Protocal
4. Tree Communication Protocal / Integrated Protocal
6. PROCESS หมายถึงอะไร
1. หน่วยความจำสำรอง
2. ระบบปฏิบัติการ
3. คำสั่งในโปรแกรมที่ถูกประมวลผลด้วยหน่วยประมวลผลกลาง
4. การกระจายอำนาจ
7. เครือข่าย คืออะไร
1. ระบบควบคุมการทำงานของระบบเครือข่าย
2. การเชื่อมต่อกันระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร
3. ระบบส่งข่าวสารภายในเครือข่าย
4. เป็นศูนย์กลางของการเก็บแฟ้มข้อมูล

8. การซื้อสิทธิในการเป็นสมาชิกเพื่อเชื่อมต่อไปยังระบบอินเตอร์เน็ตเรียกว่าเป็นการซื้ออะไร
1. Internet 2. Internet hourse
3. cs 4. Internet Account
9. Web Server คืออะไร
1. ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ในการทำงาน 2. เป็นส่วนหนึ่งของอินเตอร์เน็ต
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดสร้างข้อมูลข่าวสาร 4. การค้นหาข้อมูล
10. Network Address คืออะไร
1. ระบบเครือข่าย 2. ชื่อเครือข่าย
3. ที่อยู่เครือข่าย 4. หมายเลขเครือข่าย
11. IP Address คืออะไร
1. คือ วิธีกำหนดการทำงาน 2. คือ วิธีกำหนดชื่อที่อยู่คอมพิวเตอร์
3. คือ ระบบคอมพิวเตอร์อย่างหนึ่ง 4. คือ อุปกรณ์ในการทำงาน
12. Groupware คืออะไร
1. กลุ่มของข้อมูลที่ถูกประมวลผลแล้ว
2. ซอฟต์แวร์ที่ใช้จัดการกับงานที่มีความหลากหลาย
3. กลุ่มของโปรแกรมที่ต้องใช้เป็นประจำ
4. โปรแกรมสำเร็จรูปที่อำนวยความสะดวกในสำนักงาน

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบสอบตำรวจหญิง อก.2 วิชาคอมพิวเตอร์1. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Word
ก. เป็นโปรแกรมที่มีระบบอัตโนมัติต่างๆ ที่ช่วยในการทำงาน ทำให้สะดวกขึ้น
ข. สามารถใช้สร้างจดหมายได้อย่างรวดเร็ว
ค. มีความสามารถในการเชื่อมต่อกับโปรแกรมอื่นๆ ในชุดโปรแกรม Microsoft Office 97
ง. ไม่สามารถสร้างเอกสารให้ใช้งานในอินเตอร์เนตได้
2. โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด ( Microsoft Words ) สามารถทำงานต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับงานประมวลคำอย่างไร
ก. สามารถค้นหาและเปลี่ยนแปลงข้อความที่พิมพ์ผิด
ข. สามารถพิมพ์และแก้ไขเอกสาร
ค. สามารถจัดข้อความในเอกสารให้พิมพ์ชิดซ้าย ชิดขวาและกึ่งกลางบรรทัด
ง. ถูกทุกข้อ
3. เป็นสัญลักษณ์หมายถึงข้อใด
ก. แถบเครื่องมือ ( Toolbar)
ข. แถบเมนู (Menu bar )
ค. สัญลักษณ์แสดงตำแหน่งตัวแทรกข้อความ (Insertion point )
ง. ตัวชี้เมาส์ (Cursor)
4. แถบเครื่องมือ (Toolbar) มีหน้าที่อะไร
ก. เป็นแถบแสดงชื่อโปรแกรมและชื่อไฟล์ที่เปิดอยู่
ข. เป็นแถบที่ใช้เก็บคำสั่งทั้งหมดในโปรแกรม
ค. เป็นแถบที่แสดงสถานะการทำงานในขณะนั้นๆ
ง. เป็นแถบที่ใช้เก็บปุ่มคำสั่ง ซึ่งปุ่มเหล่านี้จะแทนคำสั่งที่ถูกเรียกใช้งานบ่อยๆ
5. แถบหัวเรื่อง (Title bar) คือ
ก. เป็นแถบแสดงชื่อโปรแกรมและชื่อไฟล์ที่เปิดอยู่
ข. เป็นแถบที่ใช้เก็บคำสั่งทั้งหมดในโปรแกรม
ค. เป็นแถบที่ใช้เก็บปุ่มคำสั่ง ซึ่งปุ่มเหล่านี้จะแทนคำสั่งที่ถูกเรียกใช้งานบ่อยๆ
ง. เป็นแถบที่แสดงสถานะการทำงานในขณะนั้นๆ
6. แถบเมนู (Menu bar ) คือ
ก. เป็นแถบที่ใช้เก็บคำสั่งทั้งหมดในโปรแกรม
ข. เป็นแถบแสดงชื่อโปรแกรมและชื่อไฟล์ที่เปิดอยู่
ค. เป็นแถบที่ใช้เก็บปุ่มคำสั่ง ซึ่งปุ่มเหล่านี้จะแทนคำสั่งที่ถูกเรียกใช้งานบ่อยๆ
ง. เป็นแถบที่แสดงสถานะการทำงานในขณะนั้นๆ


7. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. การเลื่อนขึ้นอย่างรวดเร็วทีละย่อหน้า โดยการกดปุ่ม
ข. ตัวแทรกข้อความ คือ สัญลักษณ์แสดงตำแหน่งของข้อความที่จะพิมพ์ลงไป
ค. การแทรกข้อความสามารถแทรกได้ทั้งการใช้ Mouse และ คีย์บอร์ด
ง. การพิมพ์ย่อหน้า ทำได้โดยการกดคีย์บอร์ด ปุ่ม Tab
8. การแสดงแถบเครื่องมือสามารถทำได้ตามขั้นตอนได้ตามข้อใด
ก. มุมมอง = > แถบเครื่องมือ = > คลิกเลือกประเภทของเครื่องมือที่ต้องการ
ข. แถบเครื่องมือ = > คลิกเลือกประเภทของเครื่องมือที่ต้องการ
ค. มุมมอง = > มุมมองปกติ
ง. แฟ้ม = > คุณสมบัติ
9. แถบเครื่องมือที่ใช้ในพิมพ์กล่องข้อความ คือแถบเครื่องมือชนิดใด
ก. แถบเครื่องมือรูปวาด
ข. แถบเครื่องมือรูปภาพ
ค. แถบเครื่องมือมาตรฐาน
ง. แถบเครื่องมือจัดรูปแบบ
10. การเปลี่ยนแถบเมณูภาษาไทย - อังกฤษ สามารถทำได้โดยการเลือก
ก. Office 97 Language Switcher
ข. settings
ค. run
ง. ไม่มีข้อถูก
11. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. การสั่งพิมพ์ สั่งได้โดยการคลิกสัญรูป
ข. การระบุหน้าของเอกสาร หน้าปัจจุบัน หมายถึง หน้าที่มีเคอร์เซอร์กำกับอยู่
ค. การระบุหน้าในการสั่งพิมพ์ หมายถึง บางหน้าตามที่ระบุ ไว้ข้างหลัง เช่น 3 - 5 ถ้าต้องการเอกสารหน้า 3 ถึงหน้า 5
ง. ถูกทุกข้อ
13. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับขอดูเอกสารก่อนพิมพ์
ก. การดูตัวอย่างก่อนพิมพ์เป็นการสั่งพิมพ์อีกวิธีหนึ่ง
ข. ก่อนการพิมพ์เอกสารควรดูตัวอย่างก่อนพิมพ์ก่อนเพื่อตรวจสอบเอกสารอีกครั้ง
ค. คลิกที่สัญรูป
ง. การดูตัวอย่างก่อนพิมพ์คลิกคำสั่ง แฟ้ม => ตัวอย่างก่อนพิมพ์
14. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการบันทึกแฟ้ม
ก. การระบุชื่อแฟ้มเอกสารควรมีความยาวไม่เกิน 8 ตัวอักษร
ข. การบันทึกเอกสารชื่อเดิมสามารถทำได้โดยการเลือก แฟ้ม => บันทึก ได้เลย
ค. ส่วนขยายของแฟ้มจะระบุหรือไม่ก็ได้ ถ้าระบุต้องระบุเป็น .Doc ถ้าไม่ระบุโปรแกรม จะกำหนดให้เป็น .Doc
ง. การบันทึกแฟ้มสามารถบันทึกได้โดยการใช้สัญรูป
16. การคัดลอก (Copy ) ข้อความ จะต้องใช้ควบคู่กับคำสั่งใด
ก. วาง
ข. สร้าง
ค. ตัด
ง. พิมพ์
17. จงเรียงลำดับขั้นตอนการการย้ายข้อความให้ถูกต้อง
1. กำหนดพื้นที่ทำงานให้ครอบคลุมข้อความที่ต้องการย้าย
2. คลิกคำสั่ง ตัด
3. คลิกคำสั่ง แก้ไข
4. คลิกในตำแหน่งซึ่งต้องการให้เป็นที่ตั้งของข้อความที่ต้องการย้าย
5. คลิกคำสั่ง แก้ไข
6. คลิกคำสั่ง วาง
ก. 4 - 3 - 2 - 1 -5 – 6
ข. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 – 6
ค. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 – 6
ง. 1 - 3 - 2 - 4 - 5 -6
18. จงเรียงลำดับขั้นตอนการลบข้อความให้ถูกต้อง
1. กำหนดพื้นที่ทำงานให้ครอบคลุมข้อความที่ต้องการจะลบ
2. คลิกคำสั่ง ตัด
3. คลิกคำสั่ง แก้ไข
ก. 3 - 2 - 1
ข. 1 - 3 - 2
ค. 1 - 2 - 3
ง. 2 - 3 -1
19. จงเรียงลำดับการเปิดแฟ้มให้ถูกต้อง
1. เปิด 2. แฟ้ม 3. เลือกเครื่องขับซึ่งเป็นที่อยู่ของแฟ้ม 4. กดปุ่มเปิด

ก. 1 - 4 - 2 - 3
ข. 1 - 2 - 3 - 4
ค. 4 - 3 - 2 - 1
ง. 2 - 1 - 3 - 4
20. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการพิมพ์ทับ - พิมพ์แทรก
ก. Microsoft Word อยู่ในสภาวะพิมพ์แทรกจะปรากฏ OVR ที่แถบสถานะ
ข. การสลับการทำงานระหว่างพิมพ์แทรกและพิมพ์ทับ ทำได้โดยกดคีย์บอร์ด ปุ่ม Insert
ค. เราสามารถสังเกตภาวะการพิมพ์ทับ - พิมพ์แทรกได้จาก
ง. Microsoft Word อยู่ในสภาวะพิมพ์ทับจะปรากฏ OVR ที่แถบสถานะ

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้