ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมธนารักษ์ ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมธนารักษ์ ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่าสุด

อ้างอิง: ดันกระทู้ โดย admin เมื่อเวลา(2015-10-17)
จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ กรมธนารักษ์ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมธนารักษ์
1. ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมธนารักษ์
3. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2551
4. แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
5. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. หลักการบัญชีเบื้องต้น
8. แนวข้อสอบหลักการบัญชี
9. แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
10. แนวข้อสอบการจัดทำบัญชี
11. แนวข้อสอบเรื่องการเงิน
12. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ

เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ กรมธนารักษ์
1. ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์
2. แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
3. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
4. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับที่ดิน
5. สรุปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมวดทรัพย์สินและนิติกรรมสัญญา
6. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
7. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘
8. แนวข้อสอบ พรบ.ประมวลกฎหมายที่ดิน
9. ถาม – ตอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ กรมธนารักษ์
1. ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์
2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจดหมายเหตุ
3. ความรู้เกี่ยวเหรียญกษาปณ์ไทย
4. ความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์
5. ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและการจัดการของพิพิธภัณฑ์
6. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
7. ถาม-ตอบเรื่องพิพิธภัณฑ์ บทบาทและการจัดการ
8. ถาม - ตอบ งานจดหมายเหตุ
9. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพิพิธภัณฑสถานและการรักษานความปลอดภัย

ตรวจสอบที่ดิน กรมธนารักษ์
1. ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์
2. แนวข้อสอบกรมธนารักษ์
3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับที่ดิน
4. ความรู้เกี่ยวกับเอกสารสิทธิห้องชุดและสรุป พรบ.อาคารชุด
5. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
6. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘
7. แนวข้อสอบ พรบ.ประมวลกฎหมายที่ดิน
8. สรุปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมวดทรัพย์สินและนิติกรรมสัญญา
9. ระเบียบของคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
10. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ  กรมธนารักษ์
1. ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์
2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเอกสิทธิที่ดิน
3. ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ (Introduction of Statistical)
4. แนวข้อสอบคำนวณสถิติเบื้องต้น
5. วิธีการประเมินค่าทรัพย์สิน
6. ความรู้เกี่ยวกับเอกสารสิทธิห้องชุดและสรุป พรบ.อาคารชุด
7. แนวข้อสอบนักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ
8. ระเบียบของคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
9. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘
10. แนวข้อสอบ พรบ.ประมวลกฎหมายที่ดิน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมธนารักษ์
1. ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์
2. แนวข้อสอบกรมธนารักษ์
3. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
4. แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
5. การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล (ถาม - ตอบ)
6. แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
7. แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
8. ถาม - ตอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
9. สรุป + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
10. สรุป + แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
11. สรุป + แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา บ้านเมืองที่ดี 2546

นักวิชาการคลัง กรมธนารักษ์
1. ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมธนารักษ์
3. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
4. การบริหารจัดการองค์กร
5. การบริหารการเงินการคลัง
6. การบริหารงบประมาณ
7. การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล (ถาม - ตอบ)
8. แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและการงานคลัง
9. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
10. แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
11. แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
12. แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมธนารักษ์
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมธนารักษ์
3 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2551
4 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
5 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7 หลักการบัญชีเบื้องต้น
8 แนวข้อสอบหลักการบัญชี
9 แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
10 แนวข้อสอบการจัดทำบัญชี
11 แนวข้อสอบเรื่องการเงิน
12 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ

นายช่างไฟฟ้า กรมธนารักษ์
1. ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์
2. ความรู้เรื่องเครื่องกลไฟฟ้า electrical machine
3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
4. ความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบไฟฟ้า
5. หม้อแปลงไฟฟ้ (Transformer)
6. ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า electrical Circuit
7. แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า
8. แนวข้อสอบงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (อัตนัย)
9. ถาม-ตอบ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

พนักงานสำรวจข้อมูล กรมธนารักษ์
1. ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์
2. แนวข้อสอบกรมธนารักษ์
3. ความรู้เกี่ยวกับเอกสารสิทธิห้องชุดและสรุป พรบ.อาคารชุด
4. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
5. ความรู้เกี่ยวกับเอกสารสิทธิที่ดิน
6. วิธีการประเมินค่าทรัพย์สิน
7. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
8. แนวข้อสอบการประเมินราคาทรัพย์สิน
9. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘

พนักงานเหรียญกษาปณ์ กรมธนารักษ์
1. ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมธนารักษ์
3. ความรู้เกี่ยวเหรียญกษาปณ์ไทย
4. ความรู้เกี่ยวการบำรุงเหรียญกษาปณ์
5. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
6. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
7. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
8. พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ.2501 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
9. หลักเกณฑ์และวิธีการในการรับแลกเปลี่ยนเหรียญกษาปณ์ชำรุด พ.ศ.2548

วิศวกรควบคุมคุณภาพ กรมธนารักษ์
1. ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์
2. แนวข้อสอบกรมธนารักษ์
3. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
4. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
5. การควบคุมคุณภาพ quality control
6. ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO
7. ถาม-ตอบ การควบคุมคุณภาพและการทดสอบ
8. แนวข้อสอบวิศวกรควบคุม
9. แนวข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์++อัพเดทตามประกาศสอบ ครบทุกเนื้อหา เน้นๆ!! 
ทั้งหมดนี้ถูกรวบรวมไว้ให้เเล้ว รวมสาระสำคัญ+แนวข้อสอบพร้อมเฉลย 


>>เเนวข้อสอบเก่าที่นี่ จะกระชับเวลาในการอ่านหนังสือ 
>>หนังสือและไฟล์เตรียมสอบทำเล่มต่อเล่ม มั่นใจได้ว่าอัพเดทแน่นอน
>>ไม่ต้องอ่านเเบบเดาสุ่มอีกต่อไป เล่มเดียวรวมสอบครบ
>>หนังสือปริ้นเข้าปกกันน้ำ ใช้กระดาษ 70 แกรม ไม่ยุ่ยง่าย ไม่มีฝุ่น 
>>จะอ่านหนังสือเป็นกองๆ ทำไมในเมื่อมีสรุปรวมเเนวข้อสอบเก่า


++แม่นๆ ชัวร์!!! ++แนวข้อสอบ สรุปรวมเเนวข้อสอบเก่า
กระชับเวลาในการอ่าน ไฟล์ pdf คู่มือเตรียมสอบ
มั่นใจได้ว่า อัพเดท! แน่นอน ไม่ต้องอ่านเเบบเดาสุ่มอีกต่อไป 
e-book รวมข้อสอบครบถ้วน จะอ่านหนังสือเป็นกองๆ ทำไม 
ในเมื่อ มีสรุปรวมเเนวข้อสอบเก่า ครบที่สุดในเมืองไทย


แนวข้อสอบ เเบ่งออกเป็น 2 เเบบ
1. ไฟล์ E-Book (pdf) ราคา 399 บาท
ส่งทางอีเมลล์ (รอรับได้ไม่เกิน 3 ชม.)
2. หนังสือ ราคา 699 บาท รวมจัดส่ง EMS 
( รอรับได้ ไม่เกิน 3-4 วัน ทั่วประเทศ)


ธนาคารกสิกรไทย 748-266-1860 
ออมทรัพย์ สาขาเซ็นทรัลพระราม3  
ชื่อบัญชี พิสิทธิ์ชัย กิมชัย


สั่งซื้อมาที่/สอบถามมาที่
โทร 083-0674168
LineID : 0830674168
E-mai : lek.pisi@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมธนารักษ์ ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่าสุด
จำหน่ายเอกสาร คู่มือสอบ กรมธนารักษ์ ทุกตำแหน่ง ล่าสุด
----------------------------------------------------------------------------------
1.กรมธนารักษ์ได้รับการก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่เท่าไร

1. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2467

2. วันที่ 11 เมษายน 2470

3. วันที่ 23 พฤษภาคม 2476

4. วันที่ 31 กรกฎาคม 2482

ตอบ ข้อ 3.

2. กรมธนารักษ์ได้จัดตั้งขึ้นตรงกับรัชสมัยใด

1. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

3. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 4. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภิมิพลอดุลยเดช

ตอบ ข้อ 2.

3. ข้อใดไม่ใช่กรมต่าง ๆ ที่มารวมเป็นกรมธนารักษ์

1. กรมรักษาที่หลวงและกัลปนา 2. กรมพระคลังมหาสมบัติ

3. กรมเงินตรา 4. กรมกษาปณ์ ธนาบัตร

ตอบ ข้อ 4.

4.ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อมาตามลำดับจากครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน

1. กรมพระคลัง กรมคลัง กรมธนารักษ์ 2. กรมคลัง กรมพระคลัง กรมธนารักษ์

3. กรมพระคลัง กรมกษาปณ์ กรมธนารักษ์ 4. กรมคลัง กรมกษาปณ์ กรมธนารักษ์

ตอบ ข้อ 1.

5.กรมใดมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเงินในพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเกี่ยวกับพระราชทรัพย์ของบรมวงศ์ และดูแลที่ดินซึ่งมีผู้อุทิศแด่ประโยชน์ให้วัดหรือพระศาสนา

1. กรมรักษาที่หลวงและกัลปนา 2. กรมพระคลังมหาสมบัติ

3. กรมเงินตรา 4. กรมกษาปณ์ ธนาบัตร

ตอบ ข้อ 1.

6. กรมใด เดิมชื่อ “กรมเก็บ”

1. กรมรักษาที่หลวงและกัลปนา 2. กรมพระคลังมหาสมบัติ

3. กรมเงินตรา 4. กรมกษาปณ์ ธนาบัตร

ตอบ ข้อ 2.

7. ข้อใดไม่ใช่ภารกิจของกรมธนารักษ์

1.ปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ให้ใช้ จัดประโยชน์ จัดทำนิติกรรม และดำเนินการในเรื่องต่างเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

2. จัดทำและนำออกใช้เหรียญกษาปณ์และดำเนินการเกี่ยวกับเงินตราตามพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ.2501

3. รับ-จ่าย ควบคุมเงินคงคลัง ตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2492

4. ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมาย

ตอบ ข้อ 3. ที่ถูกต้อง คือ รับ-จ่าย ควบคุมเงินคงคลัง ตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491


8. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะการดำเนินการกำหนราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์

1.งานด้านบริหารที่ราชพัสดุ 2. งานด้านบริหารเงินตรา

3.งานด้านทรัพย์สินอันค่าของแผ่นดิน 4. งานด้านประเมินราคาพัสดุ

ตอบ ข้อ 4.

9. ผลิตเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการในระบบเศรษฐกิจได้ มาตรฐานสากล ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม หมายถึง ข้อใด

1. ภารกิจของกรมธนารักษณ์ 2. พันธกิจของกรมธนารักษณ์

3.วิสัยทัศน์ของกรมธนารักษณ์ 4. อำนาจหนาที่ความรับผิดชอบ

ตอบ 2.

10. สำนักประเมินราคาทรัพย์สินจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ใด

1. พ.ศ. 2521 2. พ.ศ. 2522

3. พ.ศ. 2523 4. พ.ศ. 2524

ตอบ ข้อ 4.

11. กรมธนารักษณ์ สังกัดกระทรวงใด

1. กระทรวงการคลัง 2. กระทรวงมหาดไทย

3. กระทรวงความมั่นคงแห่งชาติ 4.กระทรวงรัฐมนตรี

ตอบ ข้อ 1.

12. กรมที่ดินมีหน้าที่รับผิดชอบในข้อใด

1. กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสิทธิและนิติกรรม

2. กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้เรียกเก็บค่าดำเนินการต่าง ๆ

3. กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนสิทธิ

4. กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้เรียกเก็บค่าตรวจสอบสิทธิต่างๆ

ตอบ ข้อ 1.

13. จังหวัดใด กรมที่ดินต้องจัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง

1. เชียงราย 2. นครราชสีมา 3. อุบลราชธานี 4. ราชบุรี

ตอบ ข้อ 2.

14. สำนักงานใดเป็นผู้ปฏิบัติในการประเมินราคาทรัพย์สิน ที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด

1. สำนักงานกปษาปณ์ 2. สำนักเงินตรา

3. สำนักงานกลาง 4. สำนักงานงบประมาณ

ตอบ ข้อ 3.

15. ฝ่ายใดเป็นผู้จัดทำบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายบล็อก ซึ่งใช้อยู่ในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ

1. ฝ่ายประธานคณะอนุกรรมการ 2. ฝ่ายรองประธานคณะอนุกรรมการ

3. ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ 4. ฝ่ายบริหารคณะอนุกรรมการ

ตอบ ข้อ 3.

16. ประชาชนทั่วไปสามารถขอดูหรือทราบราคาประเมินทุนทรัพย์ได้ ณ ที่ใด

1. ณ สำนักงานที่ดินท้องที่ 2. ณ ที่ว่าการอำเภอ

3. ณ สำนักงานองค์กรบริหารส่วนตำบล 4. ณ ที่ว่าการจังหวัด

ตอบ ข้อ 1.

17. กรณีขอให้ออกหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินต้องนำหลักฐานใดไปประกอบคำขอ

1. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอ 2. บัตรข้าราชการของคนซื้อ
3. ใบเสียภาษีที่ดิน 4. บัตรประชาชนของบิดามารดา
ตอบ ข้อ 1.


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ กรมธนารักษ์ ทุกตำแหน่ง ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :
1. ข้อสอบความรู้พื้นฐานทั่วไป
2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวตำแหน่งที่สอบ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการกษาปณ์
วิศวกรควบคุมคุณภาพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักทรัพยากรบุคคล
พนักงานนำชม
นายช่างศิลปกรรม
ช่างทำเครื่องมือ
นายช่างหล่อ
เจ้าพนักงานดูเงิน
เจ้าพนักงานพัสดุ
พนักงานบริการ


คู่มือสอบ นักวิชาการกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ล่าสุด
จำหน่ายแนวข้อสอบ แนวข้อสอบนักวิชาการกษาปณ์ กรมธนารักษ์ใหม่ล่าสุด
รวบรวมแนวข้อสอบที่ใช้สอบ
-ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์
-คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
-แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง_กรมธนารักษ์
-แนวข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์
-การวางแผนและควบคุมการผลิต
-การบริหารคุณภาพ iso
-การควบคุมคุณภาพ
-การสอบสัมภาษณ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมธนารักษ์ ใหม่ล่าสุด

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมธนารักษ์


ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
1. ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐใช้ระบบแบบใด
ตอบ ระบบอิเล็กทรอนิกส์
2. Government Fiscal Management Information System คือ
ตอบ ระบบอิเล็กทรอนิกส์
3. “หน่วยงานผู้เบิก” หมายความถึง 
ตอบ ส่วนราชการ หน่วยงานในกำกับของรัฐ องค์การมหาชนรัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หน่วยงานขององค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
4. “ส่วนราชการ” หมายความว่า
ตอบ กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า และให้หมายความรวมถึงส่วนราชการประจำจังหวัดด้วย
5. “รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า
ตอบ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
6. “ผู้ว่าราชการจังหวัด” ให้หมายความรวมถึง
ตอบ นายอำเภอในท้องที่ซึ่งมีสำนักงานคลังจังหวัด ณ อำเภอ ตั้งอยู่ด้วย
7. “สำนักงานคลังจังหวัด” ให้หมายความรวมถึง
ตอบ สำนักงานคลังจังหวัด ณ อำเภอ
8. “คลังจังหวัด” ให้หมายความรวมถึง
ตอบ คลังจังหวัด (อำเภอ) ด้วย
9. “คลัง” หมายความว่า
ตอบ บัญชีเงินฝากของกระทรวงการคลังที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
10. “กองคลัง” ให้หมายความรวมถึง
ตอบ ฝ่ายการเงิน หรือหน่วยงานผู้เบิกอื่นใด ซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะเช่นเดียวกันด้วย


จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมธนารักษ์ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์ 
- แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง_กรมธนารักษ์
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไข 2550
-  แนวข้อสอบมาตาฐานวิชาชีพบัญชี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- สรุปแนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2551
- สรุประบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  GFMIS
- หลักการบัญชีเบื้องต้น
- การสอบสัมภาษณ์
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เปิดรับสมัครสอบ กรมธนารักษ์ งานราชการ ข่าวล่าสุดจำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้