ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อบ ตำรวจ สายอำนวยการและสนับสนุน ประจำปี 2557
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อบ ตำรวจ สายอำนวยการและสนับสนุน ประจำปี 2557

อ้างอิง: ดันกระทู้ โดย admin เมื่อเวลา(2014-03-17)

คู่มือเตรียมสอบ จดหมายอิเล็กทรอนิก E-mail ใช้สอบตำรวจสาย อก. อำนวยการและสนับสนุน


1. google.com ให้บริการอะไร ที่เด่นชัดที่สุด

ก. ฟรีอีเมล ข. ดาวน์โหลดข้อมูล
ค. อีเลินนิ่ง ง. อีคอมเมิร์ส
จ. สืบค้นเว็บไซต์

2. Banner ขนาดมาตรฐานสำหรับทำป้ายโฆษณาในเว็บไซต์มี Resolution เท่าใด

ก. 640 * 480 ข. 468 * 60
ค. 800 * 600 ง. 125 * 250
จ. 60 * 60 ฉ. 1024 *768

3. ข้อใดคือชื่อ e-mail

ก.
http://www.hotmail.com ข. burin
ค. [email=tom@hotmail.com][url=mailto:tom@hotmail.com]tom@hotmail.com[/email] ง. http://hotmail.com[/url]
จ. hotmail.com ฉ. burin@[email=tom@thaiabc.com]tom@thaiabc.com[/email]

4. บริการ MSN เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ใดที่สุด

ก. yahoo.com ข. hotmail.com

ค. thaiall.com ง. sanook.com
จ. hunsa.com ฉ. thailand.com

5. e-book มักเป็นแฟ้มนามสกุลใด

ก. mdb ข. jpg
ค. Pdf ง. doc
จ. Xls ฉ. Gif

6. อินเทอร์เน็ตไร้สาย เกี่ยวข้องกับชื่อใดมากที่สุด

ก. Fire Wire ข. USB
ค. Wi-Fi ง. 1394
จ. COM1 ฉ. ATA


7. Bittorrent ให้บริการเรื่องใด เด่นชัดที่สุด

ก. บริการอีเมล ข. ขายสินค้าออนไลน์
ค. บริการแชร์แฟ้มระหว่างเพื่อนถึงเพื่อน ง. บริการสืบค้นเว็บไซต์
จ. บริการเว็บบอร์ด ฉ. ประมูลออนไลน์

8. คำสั่งบน DOS ที่ใช้ดู IP address เครื่องของตนเอง คือคำสั่งใด

ก. iplookup ข. ipconfig
ค. Ipaddress ง. Myip
จ. Netstat ฉ. dir

9. จาก
http://class.yonok.ac.th ข้อใดมักหมายถึงชื่อ host

ก. http ข. ac
ค. Yonok ง. class
จ. yonok.ac.th ฉ. ac.th

10. ภาษาใดทำงานฝั่ง Client

ก. perl ข. vb
ค. Php ง. html
จ. Asp ฉ. Cobol

11. Server คือข้อใด
ก. เครื่องแม่ข่าย ข. เครื่องลูกข่าย
ค. การเคลื่อนย้ายข้อมูล ง. บริการ website
จ. เครือข่าย

12. Cute Ftp เป็นโปรแกรมประเภทใด
ก. Stand-by ข. stand –Alone
ค. Workstation ง. Web page
จ. Character


13. หมายเลข IP Address 1 หมายเลขใช้พื้นที่เก็บข้อมูลกี่ไบท์

ก. 1 ข. 4
ค. 16 ง. 256

14. ข้อใด มิใช่ วิธีการป้องกันปัญหาความปลอดภัยในการใช้อินเตอร์เน็ต

ก. โปรแกรมจำกัดข้อมูล ข. การสร้างไฟล์วอลล์
ค. ระบบเครือข่าย ง. โปรแกรมป้องกันไวรัส

15. Wireless LAN หมายถึงข้อใด

ก. เครือข่าย LAN ที่ใช้สาย Coxcial ในการเชื่อมต่อ
ข. เครือข่าย LAN ที่ใช้สาย Fiber Optic ในการเชื่อมต่อ
ค. เครือข่ายที่ไม่ใช้สายในการเชื่อมต่อแต่ใช้คลื่นวิทยุแทน
ง. ทุกข้อที่กล่าวมาเป็นความหมายของ Wireless LAN ทั้งหมด

16. อุปกรณ์ในข้อใดทำหน้าที่แปลงสัญญาณจากสัญญานอนาลอคเป็นสัญญาณดิจิตอลหรือสัญญาณ ดิจิตอลเป็นสัญญาณอนาล๊อค

ก. User Card ข. LAN Card
ค. Network Interface Card ง. Modem

17. สายสัญญาณใดมีความสามารถในการส่งข้อมูลเร็วที่สุด

ก. Coaxial Cable ข. Shielded Twisted Pair Cable
ค. Unshielded Twisted Pair Cable ง. Fiber Optic Cable

18. ข้อใดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมเครือข่ายสองระบบเข้าด้วยกัน

ก. HUB ข. Connector
ค. Router ง. Switch

19. คำใดหมายถึงเครือข่ายไร้สาย

ก. WI-FI ข. Broadband
ค. Fire Wire ง. WAN

20. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) หมายถึงข้อใด

ก. การขนถ่ายข้อมูลจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งในอินเตอร์เน็ต
ข. การรับส่งข้อความผ่านอินเตอร์เน็ต
ค. การซื้อขายสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ง. การทำธุรกรรมผ่านทางระบบเครือข่าย
คำสั่ง ping ให้ข้อมูลใดต่อไปนี้ไม่ได้

ก. แสดงหมายเลข IP เมื่อส่ง Full Host Name
ข. แสดง Lost Packets Amount
ค. แสดงหมายเลข Port ที่ถูกเปิด
ง. แสดง Response Time

21. อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมักหมายถึงการเชื่อมต่อแบบใด

ก. Fire Wire ข. WI-FI
ค. ADSL ง. MODEM

22. Protocol อะไร ใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

ก. TCP/IP ข. FTP
ค. HTTP ง. WWW

23. FTP คือบริการเกี่ยวกับอะไร

ก. รับ-ส่งแฟ้ม ข. อีเมล
ค. เปิดเว็บไซต์ ง. IPOD

24. Blog มีลักษณะใกล้เคียงกับอะไรมากที่สุด

ก. MSN ข. e-Learning
ค. Webboard ง. ICQ


จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบตำรวจ สายอำนวยการและสนับสนุน ล่าสุด 2557
 รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ประกอบด้วย

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- สรุปประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54  งานสารบรรณ พ.ศ.2556
- การใช้ภาษา_แนวข้อสอบ
- ความเข้าใจภาษา_แนวข้อสอบ
- ภารกิจของฝ่ายอำนวยการ
- ความรู้เรื่องฝ่ายส่งกำลังพล
- ความรู้พื้นฐานเรื่องแผนและยุทธศาสตร์
- ความรู้พื้นฐานฝ่ายกำลังบำรุง
- ความรู้พื้นฐานด้านงบประมาณ
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกฎหมายงานพัสดุ
- แนวข้อสอบความรู้พื้นฐาน
- แนวข้อสอบระเบียบงานการเงิน
- แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานสำนักงาน
- แนวข้อสอบ พรบ.ตำรวจแห่งชาติ  พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2553
- แนวข้อสอบ กฏ ก.ตร. การสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ (พร้อมอธิบายคำตอบ)
- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านตัวเลข + ความสามารถด้านเหตุผล
- แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการและสนับสนุน ที่ออกบ่อยๆ


ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ราคา 399 บาท 

*ส่งด่วนภายใน 3 ชม.*

*ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน*( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 

สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS /  LINE : busthai01

โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน** 

1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
 
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **


รูปภาพ: อำนวยการ.jpg
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ ตำรวจ สายป้องกันปราบปราม ล่าสุด 2557

จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบตำรวจ สายป้องกันปราบปราม ล่าสุด 2557
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ประกอบด้วย
- แนวข้อสอบกฎหมายวิอาญา
- แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน
- แนวข้อสอบ พรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2553
- แนวข้อสอบ กฏ ก.ตร. การสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ (พร้อมอธิบายคำตอบ)
- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านตัวเลข + ความสามารถด้านเหตุผล
- แนวข้อสอบตำรวจสายปราบปราม ที่ออกบ่อยๆ

รูปภาพ: ปราบปราม.jpg
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้