ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ การเคหะแห่งชาติ ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ การเคหะแห่งชาติ ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่าสุด

อ้างอิง: ดันกระทู้ โดย admin เมื่อเวลา(2018-02-09)
ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ การเคหะแห่งชาติ

1. พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ ฉบับนี้ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติฉบับใด

ก. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๑๖

ข. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๑๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕

ค. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิบัติ ฉบับที่ ๓๑๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๒)

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

2. ผู้ปฏิบัติงานมีสิทธิลาป่วยได้ตามข้อใด

ก. ป่วยเจ็บธรรมดา ปีงบประมาณละไม่เกินเก้าสิบวันทำการสำหรับพนักงานซึ่งทำงานติดต่อกันเกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน

ข. ป่วยเจ็บธรรมดา ปีงบประมาณละไม่เกินหกสิบวันทำการสำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันเกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน

ค. ป่วยเจ็บเพราะปฏิบัติงาน ไม่เกินหนึ่งปีต่อการป่วยสำหรับพนักงาน

ง. ป่วยเจ็บเพราะปฏิบัติงาน ไม่เกินเจ็ดเดือนต่อการป่วยสำหรับลูกจ้ง

ตอบ ค. ป่วยเจ็บเพราะปฏิบัติงาน ไม่เกินหนึ่งปีต่อการป่วยสำหรับพนักงาน

3. เมื่อผู้ปฏิบัติงานประสบอันตราบหรือเจ็บป่วย การเคหะแห่งชาติจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นตามข้อใด

ก. กรณีที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของทางราชการ ให้ได้รับค่ารักษาพยาบาลครึ่งหนึ่งเท่าที่จ่ายจริง

ข. กรณีที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของทางราชการ ให้ได้รับค่ารักษาพยาบาลเต็มจำนวนที่จ่ายจริง

ค. กรณีที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของทางเอกชน ให้ได้รับค่ารักษาพยาบาลได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นแต่ไม่เกินสี่หมื่นห้าพันบาท

ง. กรณีที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของทางเอกชน ให้ได้รับค่ารักษาพยาบาลได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นแต่ไม่เกินห้าหมื่นห้าพันบาท

ตอบ ข. กรณีที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของทางราชการ ให้ได้รับค่ารักษาพยาบาลเต็มจำนวนที่จ่ายจริง

4. ผู้รักษาการพระราชบัญญัติฉบับนี้คือใคร

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ข. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ค. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

ตอบ ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

5. การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้ในการจัดให้มีเคหะเพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัย จะกระทำได้แต่เฉพาะกรณีใดต่อไปนี้

ก. จัดทำการสร้างถนนเพื่อใช้ในการจราจร

ข. จัดทำการวางท่อระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม

ค. จัดทำทางเข้าออกเพื่อเป็นทางสาธารณะ

ง. จัดทำทางวิ่งของรถจักรยาน

ตอบ ค. จัดทำทางเข้าออกเพื่อเป็นทางสาธารณะ

6. การรับจดทะเบียนข้อบังคับ การขึ้นทะเบียนนิติบุคคล และการควบนิติบุคคลชุมชนการเคหะ ต้องมีข้อบังคับของนิติบุคคลชุมชนการเคหะตามข้อใด
ก. วัน/เดือน/ปีที่ตั้งนิติบุคคลชุมชนการเคหะ

ข. ข้อกำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการชุมชนการเคหะ

ค. วิสัยทัศน์

ง. พันธกิจ

ตอบ ข. ข้อกำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการชุมชนการเคหะ

7. การเคหะแห่งชาติ มีชื่อย่อว่าอย่างไร

ก. กคห.

ข. กคช.

ค. คหช.

ง. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ ข. กคช.

8. ข้อใดมิใช่วัตถุประสงค์ของการเคหะแห่งชาติ

ก. จัดให้มีเคหะเพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยูอาศัย

ข. ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารหรือจัดหาที่ดิน

ค. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ข้าราชการผู้ประสงค์จะมีเคหะของตนเอง

ง. ปรับปรุง รื้อ หรือย้ายแหล่งเสื่อมโทรมเพื่อให้สภาพการอยู่อาศัยดีขึ้น

ตอบ ค. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ข้าราชการผู้ประสงค์จะมีเคหะของตนเอง

9. ทุนของการเคหะแห่งชาติคือข้อใด

ก. เงินที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดิน

ข. เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากรัฐบาลหรือบุคคลอื่น

ค. เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับความช่วยเหลือจากแหล่งในประเทศ

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

10. เงินสำรองของการเคหะแห่งชาติมีไว้เพื่อประการใด

ก. เงินสำรองเพื่อไถ่ถอนหนี้

ข. เงินสำรองเพื่อขยายกิจการ

ค. เงินสำรองไว้เผื่อขาด

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

11. คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ จะต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยกี่คน

ก. ไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินเก้าคน

ข. ไม่น้อยว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน

ค. ไม่น้อยกว่าเจ็ดคน แต่ไม่เกินสิบเอ็ดคน

ง. ไม่น้อยกว่าเก้าคน แต่ไม่เกินสิบสามคน

ตอบ ก. ไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินเก้าคน

12. รายการใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรับจดทะเบียนข้อบังคับ การขึ้นทะเบียนบุคคล และการควบนิติบุคคลชุมชนการเคหะ

ก. วิสัยทัศน์

ข. วัตถุประสงค์

ค. ชื่อนิติบุคคลชุมชนการเคหะ

ง. ที่ตั้งสำนักงาน

ตอบ ก. วิสัยทัศน์

13. คณะกรรมการเคหะแห่งชาติจะต้องมีบุคคลใดเป็นคณะกรรมการนี้ด้วย

ก. ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ข. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ค. ผู้แทนกระทรวงการคลัง

ง. ถูกทั้ง ข้อ ก. และ ค.

ตอบ ง. ถูกทั้ง ข้อ ก. และ ค.

14. ผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการ และผู้ว่าการคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติต้องมีคุณลักษณะตามข้อใด

ก. มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปี

ข. ผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจที่กระทำกับการเคหะแห่งชาติ

ค. มีความรู้ ความสามารถด้านการผังเมือง

ง. เป็นพนักงานหรือลูกจ้างนอกจากผู้ว่าการ

ตอบ ค. มีความรู้ ความสามารถด้านการผังเมือง

15. กิจการของการเคหะแห่งชาติที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้บุคคลใดต่อไปนี้เป็นผู้แทนของการเคหะแห่งชาติ

ก. กรรมการการเคหะแห่งชาติ

ข. ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ

ค. พนักงานของการเคหะแห่งชาติ

ง. คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ

ตอบ ข. ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ


จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ การเคหะแห่งชาติ ทุกตำแหน่ง 
ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
- ความรู้เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537
- แนวข้อสอบทางเศรษฐกิจการเมืองสังคม 
- แนวข้อสอบความถนัดทางเชาน์ปัญญา  Aptitude Test
- ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
- แนวข้อสอบการใช้ภาษาไทย
- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ

เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
- สถาปนิก
- พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (งานวิจัยตลาดและประเมินผลด้านการตลาดและขาย)
- พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (ระบบงาน GIS)
- นักบัญชี
- พนักงานการเงินและบัญชี
- วิศวกร (สาขาสิ่งแวดล้อม สุขาบาล) (สาขาโยธา)
- ช่างเทคนิค (งานก่อสร้าง) (งานซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์)
- บุคลากร
- นิติกร
- พนักงานประชาสัมพันธ์
- พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ (งานภูมิสารสนเทศที่อยู่อาศัย)
- พนักงานจัดการทรัพย์สิน (งานประเมินที่ดินและสินทรัพย์) (งานจัดประโยชน์/งานกลยุทธ์และบริหารอาคารเช่า)  (งานพัฒนาและบริหารชุมชน)
(งานขายโครงการ) (งานรังวัดและกรรมสิทธิ์ที่ดิน/งานทะเบียนอาคารชุด)
- พนักงานบริหารงานทั่วไป (งานประมูล) , พนักงานพัสดุ (งานพัสดุ)
- เศรษฐกร
- พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (งานปฏิบัติการทางสังคม)
- พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (งานพัฒนาเมืองและจัดรูปที่ดิน)

รายละเอียดตามตำแหน่ง แนวข้อสอบ การเคหะแห่งชาติ ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่าสุด


สถาปนิก การเคหะแห่งชาติ
1. ความรู้เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ
3. ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
4. ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย
5. แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test
6. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
7. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ
8. แนวข้อสอบทางเศรษฐกิจการเมืองสังคม
9. การออกแบบสถาปัตยกรรม(ถาม-ตอบ)
10. แนวข้อสอบงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม
11. แนวข้อสอบงานออกแบบและการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
12. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 และแก้ไขเพิ่มเติม
13. ผังเมืองและการวางผังเมือง

เศรษฐกร การเคหะแห่งชาติ
1. ความรู้เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ
3. ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
4. ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย
5. แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test
6. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
7. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ
7. แนวข้อสอบทางเศรษฐกิจการเมืองสังคม
8. การบริหารแผนงาน และการบริหารงบประมาณ (ถาม - ตอบ)
9. การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล (ถาม - ตอบ)
10. ความรู้เกี่ยวกับแผนกลยุทธและแผนยุทธศาสตร์
11. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์
12. แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
13. แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาค

วิศวกรโยธา การเคหะแห่งชาติ
1. ความรู้เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ
3. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
4. ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย
5. แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา  Aptitude Test
6. การประมาณราคาก่อสร้าง
7. การออกแบบและตัวอย่างรายการคำนวณ
8. เก็งแนวข้อสอบวิศวกรโยธา
9. ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา
9. ถาม – ตอบ  โครงสร้างและคอนกรีต
10. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
11. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน(ติดตามประเมินผล) การเคหะแห่งชาติ
1. ความรู้เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ
3. ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
4. ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย
5. แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา  Aptitude Test
6. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ.pdf
7. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ
8. แนวข้อสอบทางเศรษฐกิจการเมืองสังคม
9. การติดตามและประเมินผล (ถาม-ตอบ)
10. การติดตามและวิจัยประเมินผลโครงการ (ถาม-ตอบ)
11. แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
12. แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
13. แนวคิดด้านการติดตามและประเมินผล (ถาม - ตอบ)

พนักงานพัสดุ การเคหะแห่งชาติ
1. ความรู้เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ
3. ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
4. ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย
5. แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา  Aptitude Test
6. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
7. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ
8. แนวข้อสอบทางเศรษฐกิจการเมืองสังคม
9. กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุและการจำหน่ายพัสดุ
10. ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
11. แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
12. แนวข้อสอบพนักงานพัสดุ
13. แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
14. ระเบียบการจัดหา การจัดซื้อ จัดจ้าง

พนักงานประชาสัมพันธ์ การเคหะแห่งชาติ
1. ความรู้เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ
3. ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
4. ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย
5. แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา  Aptitude Test
6. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
7. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ
8. แนวข้อสอบทางเศรษฐกิจการเมืองสังคม
9. การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
10. การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
11. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
12. แนวข้อสอบความรู้เรื่องการประชาสัมพันธ์

พนักงานบริหารงานทั่วไป การเคหะแห่งชาติ
1. ความรู้เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ
3. ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
4. ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย
5. แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา  Aptitude Test
6. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
7. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
9. คู่มือการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม
10. แนวข้อสอบด้านการบริหารงานการจัดการทั่วไป
11. แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป

พนักงานจัดการทรัพย์สิน การเคหะแห่งชาติ
1. ความรู้เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ
3. ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
4. ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย
5. แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา  Aptitude Test
6. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
7. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ
8. แนวข้อสอบทางเศรษฐกิจการเมืองสังคม
9. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ดิน
10. แนวข้อสอบการจัดทำและบริหารสัญญา
11. แนวข้อสอบพนักงานจัดการทรัพย์สิน
12. สรุปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมวดทรัพย์สินและนิติกรรมสัญญา

พนักงานการเงินและบัญชี การเคหะแห่งชาติ
1. ความรู้เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ
3. ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
4. ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย
5. แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา  Aptitude Test
6. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
7. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ
8. แนวข้อสอบทางเศรษฐกิจการเมืองสังคม
9. หลักการบัญชีเบื้องต้น
10. แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
11. การจัดการด้านการเงิน
12. แนวข้อสอบเรื่องการเงิน
13. การบริหารงบประมาณ

บุคลากร การเคหะแห่งชาติ
1. ความรู้เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ
3. ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
4. ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย
5. แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา  Aptitude Test
6. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
7. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ
8. แนวข้อสอบทางเศรษฐกิจการเมืองสังคม
9. การบริหารทรัพยากรบุคคล
10. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ _HR_
11. แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 1
12. แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 2

นิติกร การเคหะแห่งชาติ
1. ความรู้เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ
2. ความรู้เกี่ยวกับสัญญาและการบริหารสัญญา
3. ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย
4. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5. พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ
5. ถาม - ตอบ  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน
6. ถาม -ตอบ แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
7. แนวข้อสอบกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
8. แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
9. แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
10. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ
11. แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา  Aptitude Test
12. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
13. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การเคหะแห่งชาติ
1. ความรู้เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ
3. ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
4. ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย
5. แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา  Aptitude Test
6. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
7. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ
8. แนวข้อสอบทางเศรษฐกิจการเมืองสังคม
9. การวิเคราะห์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการโครงสร้างพื้นฐาน _EIAIEE_
10. ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
11. ถาม - ตอบ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
12. ถาม – ตอบ มลพิษทางน้ำ
13. แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
14. แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (บริหารความเสี่ยง) การเคหะแห่งชาติ
1. ความรู้เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ
3. ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
4. ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย
5. แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา  Aptitude Test
6. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
7. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ
8. แนวข้อสอบทางเศรษฐกิจการเมืองสังคม
9. การบริหารความเสี่ยงของโครงการ (ถาม-ตอบ)
10. ความหมายของการบริหารความเสี่ยง
11. แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
12. แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
13. แนวคิดการบริหารความเสี่ยงในองค์กร

นักบัญชี การเคหะแห่งชาติ
1. ความรู้เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ
3. ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
4. ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย
5. แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา  Aptitude Test.pdf
6. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
7. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ
8. แนวข้อสอบทางเศรษฐกิจการเมืองสังคม
9. ถาม - ตอบ การจัดการด้านการเงิน
10. ถาม-ตอบ ความรู้เรื่องบัญชีบริหาร
11. แนวข้อสอบการจัดทำบัญชี
12. แนวข้อสอบเรื่องการเงิน

ช่างเทคนิคงานก่อสร้าง การเคหะแห่งชาติ
1. ความรู้เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ
3. ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
4. ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย
5. แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา  Aptitude Test
6. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
7. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ
8.  แนวข้อสอบทางเศรษฐกิจการเมืองสังคม
9. การประมาณราคาก่อสร้าง
10. ความรู้เกี่ยวกับงานช่างพื้นฐาน
11. แนวข้อสอบการควบคุม การบริหารงานก่อสร้าง
12. แนวข้อสอบความรู้ทางด้านช่าง _ข้อสอบชุดที่ 1
13. แนวข้อสอบความรู้ทางด้านช่าง _ข้อสอบชุดที่ 2
14. แนวข้อสอบงานออกแบบและการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ข้อสอบการเคหะแห่งชาติ
1. ความรู้เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ
3. ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
4. ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย
5. แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา  Aptitude Test
6. หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
7. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
8. พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ
9. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
10. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน

พนักงานบริหารงานทั่วไป(คอมพิวเตอร์) การเคหะแห่งชาติ
1. ความรู้เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ
3. ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
4. ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย
5. แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา  Aptitude Test
6. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
7. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ
8. แนวข้อสอบทางเศรษฐกิจการเมืองสังคม
9. ถาม-ตอบ ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
10. แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
11. แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย
12. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ การเคหะแห่งชาติ ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่าสุด
1.    การเคหะแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นเมื่อใด
ก.    12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516            ค. 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2526
ข.    13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516            ง.  13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2526
2.    การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานประเภทใด
ก.    รัฐ                        ค. รัฐวิสาหกิจ
ข.    เอกชน                    ง. มหาชน
3.    การเคหะแห่งชาติถูกจัดตั้งขึ้นในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่เท่าใด
ก.    ฉบับที่  1                    ค. ฉบับที่   3
ข.    ฉบับที่  2                    ง. ฉบับที่   4
4.    หน่วยงานใดที่จัดตั้งขึ้นในระยะแรกของของการพัฒนาที่อยู่อาศัย
ก.    กองเคหะสถานสงเคราะห์            ค. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ข.    สำนักงานอาคารสงเคราะห์            ง. ถูกทุกข้อ
5.    ข้อใดคือเว็ปไซด์ของการเคหะแห่งชาติ
ก.    www.sso.go.th                ค. http://www.nha.co.th    
ข.    http://www.mol.go.th            ง. http://www.nha.go.th
6.    ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติคนปัจจุบันคือใคร
ก.    นายสมชัย  เชาว์พฤติพงศ์            ค. นายพงศ์พัท    จิตรสำเริง
ข.    นางจำเนียร   ดุริยประณีต            ง.  นายวิฑูรย์   เจียสกุล
7.    รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติมีทั้งหมดกี่คน
ก.    3  คน                    ข.  4  คน
ค.   5   คน                    ง.   6  คน
8.    ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของการเคหะแห่งชาติ
ก.    Department of  Labour  Protection and Welfare
ข.    National  Housing  Authority
ค.    Housing  Authority  National
ง.    Security   Social    Office
9.    การเคหะแห่งชาติ   มีชื่อย่อว่าอย่างไร
ก.    กกช.                    ค. กห.ช.
ข.    กคช.                    ง.  กค.ช.
10.    ข้อใดคือหมายเลข  Call  Center  การเคหะแห่งชาติ     
ก.    1651                    ข. 1615
ข.    1515                    ง. 1525
11.    หากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ ต้องติดต่อที่ e-mail ใด
ก.    info@labour.mail.go.th            ค. osh1@labour.mail.go.th
ข.    experts@labour.mail.go.th            ง.  prdi@nha.co.th 
12.    การเคหะแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่จังหวัดใด
ก.    กรุงเทพมหานคร                ค. สระบุรี
ข.    นนทบุรี                    ง. สมุทรปราการ
13.    การเคหะแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่เขตใดของกรุงเทพมหานคร
ก.    บางนา                    ค. ตลิ่งชัน
ข.    บางกะปิ                    ง. ดอนเมือง
14.    ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของการเคหะแห่งชาติ  ปี 2554 - 2558
ก.    ก้าวสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ  และมีธรรมาภิบาล
ข.    เป็นหน่วยงานหลัก ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ค.    พัฒนาและเผยแพร่องค์กรความรู้วิชาการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองของประเทศ
ง.    บริหารและพัฒนาชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยของประชาชนภายใต้แนวคิดการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
15.    ข้อใดคือภารกิจของการเคหะแห่งชาติ
ก.    ดำเนินการตามแผนพลิกฟื้นองค์กรที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
ข.    บริหารจัดการสินทรัพย์ขององค์กรให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสูด
ค.    ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรชุมชนในการพัฒนาที่อยู่อาศัย
ง.    ถูกทุกข้อ จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้