ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เน้นๆๆ ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กพ ภาค ก.ใหม่ล่าสุด งานราชการ ข่าวล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เน้นๆๆ ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กพ ภาค ก.ใหม่ล่าสุด งานราชการ ข่าวล่าสุด

อ้างอิง: หัวข้อนี้ถูกเน้น โดย admin เมื่อเวลา(2012-05-11)
ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กพ ภาค ก. งานราชการ ข่าวล่าสุด

เปิดสอบภาค ก. พิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2559

สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) รอบพิเศษสำหรับส่วนราชการ ประจำปี 2559 รับสมัคร 2 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2558 และวันที่ 15 มีนาคม - 4 เมษายน 2559

ถาม - ตอบ เกี่ยวกับการสอบภาค ก. พิเศษ
1. ถาม : การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือ ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสอบกับตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการต่าง ๆ คืออะไร
ตอบ : เป็นการจัดสอบให้เฉพาะผู้ที่สอบผ่านภาค ข. ของส่วนราชการแล้ว แต่ยังไม่มีหนังสือรับรองภาค ก. เท่านั้นซึ่งเรียกกันสั้น ๆ ว่า “ภาค ก. พิเศษ”

2. ถาม : การสอบภาค ก. พิเศษ จะจัดขึ้นกับทุกส่วนราชการหรือไม่
ตอบ : จัดสอบเฉพาะบางส่วนราชการที่ประกาศรับสมัครสอบภาค ข. และ ค. จากผู้ที่ยังไม่มีหนังสือรับรองภาค ก. และเมื่อสอบผ่านภาค ข. แล้ว จะส่งชื่อ-สกุล ให้สำนักงาน ก.พ. เพื่อสอบภาค ก. ตามปฏิทินที่กำหนด

3. ถาม : ใน 1 ปี จะมีการเปิดรับสมัครสอบภาค ก. พิเศษ กี่ครั้ง
ตอบ : ขณะนี้สำนักงาน ก.พ. กำหนดปฏิทินการเปิดรับสมัครปีละ 2 ครั้ง 
ครั้งที่ 1 
- ส่วนราชการส่งรายชื่อผู้สอบผ่านฯ ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2558
- ผู้มีสิทธิกรอกใบสมัครภาค ก. พิเศษ วันที่ 14 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2558
- สอบภาค ก. พิเศษ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558
ครั้งที่ 2 
- ส่วนราชการส่งรายชื่อผู้สอบผ่านฯ ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
- ผู้มีสิทธิกรอกใบสมัครภาค ก. พิเศษ วันที่ 15 มีนาคม - 4 เมษายน 2559
- สอบภาค ก. พิเศษ วันที่ 24 เมษายน 2559

4. ถาม : หากสอบภาค ก. พิเศษ ผ่านแล้ว จะสามารถนำหนังสือรับรองการสอบผ่านภาค ก. ไปใช้สมัครสอบกับส่วนราชการอื่นได้หรือไม่
ตอบ : สามารถนำไปใช้ได้เพราะเป็นการสอบที่ดำเนินการโดยสำนักงาน ก.พ. และใช้หลักสูตรการสอบเดียวกัน

5. ถาม : หากสอบภาค ก. พิเศษแล้ว ผ่านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย แต่ไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ จะมีการเปิดสอบซ่อมวิชาภาษาอังกฤษหรือไม่
ตอบ : สำนักงาน ก.พ. จะไม่จัดสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษให้อีกในการสอบภาค ก. พิเศษ แต่ผู้สมัครสอบสามารถยื่นหลักฐานการรับรองผลภาษาอังกฤษอื่น ๆ ตามที่ ก.พ. กำหนด ในวันสอบข้อเขียนภาค ก. พิเศษ 

6. ถาม : หลักฐานภาษาอังกฤษอื่น ๆ มีอะไรบ้าง
ตอบ : หลักฐานรับรองผลที่ยังไม่หมดอายุจากการทดสอบ TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU TEP และ TU GET และได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของการทดสอบนั้น ๆ

7. ถาม : จะทราบได้อย่างไรว่าส่วนราชการไหนกำลังเปิดรับสมัครสอบอยู่บ้าง
ตอบ : ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://job.ocsc.go.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครเข้ารับราชการ” หรือติดตามข่าวงานราชการได้ที่ www.ประกาศผลสอบ.com/all-cate-prd.php?cate_id=3

*** อธิบายเพิ่มเติม
ภาค ก. คือ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
ภาค ข. คือ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ภาค ค. คือ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ส่วนราชการ คือ หน่วยงานของรัฐ เช่น กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน


ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
1. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่งของส่วนราชการ
2. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36  แห่งพรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและระดับวุฒิการศึกษาตามที่ส่วนราชการประกาศสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
*** อธิบายเพิ่มเติม
1. ผู้สมัครสอบจะต้องสอบผ่านภาค ข. ภาค ค. หรือสอบผ่านทั้งภาค ข. และภาค ค. ของส่วนราชการที่เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเสียก่อน จึงจะมีสิทธิสอบภาค ก. ของ ก.พ.
2. ผู้สมัครสอบจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิการศึกษาตรงตามที่ส่วนราชการประกาศรับสมัครฯ (หากไม่ตรงถึงแม้สอบผ่านทุกภาคก็ไม่ได้บรรจุแต่งตั้งเพราะขาดคุณสมบัติ)


การดำเนินการ
สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่งของส่วนราชการแล้วจึงจะให้เฉพาะผู้สอบผ่านการสอบดังกล่าวเท่านั้นมาสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ต่อไป โดยเปิดรับสมัครสอบปีละ 2 ครั้ง หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
*** อธิบายเพิ่มเติม
สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบภาค ก.สำหรับผู้สอบผ่านภาค ข. ภาค ค. หรือภาค ข. และภาค ค. ของส่วนราชการ จึงจะให้ผู้สอบผ่านดังกล่าวเท่านั้น สอบในภาค ก. โดยสำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบลักษณะนี้ปีละ 2 ครั้ง หรือตามที่ ก.พ. กำหนด (ส่วนราชการนั้นๆจะส่งข้อมูลผู้สอบผ่านภาค ข. ภาค ค. หรือภาค ข. และภาค ค. ให้สำนักงาน ก.พ. ก่อนวันเปิดรับสมัครตามกำหนดการสอบที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ)การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/ หัวข้อ "การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปสำหรับส่วนราชการ (ภาค ก. พิเศษ) ประจำปี 2559" ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ครั้งที่ 1 เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2558
ครั้งที่ 2 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 4 เมษายน 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
แนวข้อสอบ กพ ภาค ก. วิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ก.พ. ภาค ก

-------------------------------------------------

สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2558 (รอบทั่วไป) รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 30 มีนาคม 2558

สำนักงาน ก.พ. จะประกาศผลสอบภาค ก. ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558 จึงประกาศรับสมัครสอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ
สำนักงาน ก.พ.  จะรับสมัครสอบ จำนวน 4 ระดับ ได้แก่
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3. ระดับปริญญาตรี
4. ระดับปริญญาโท

รายชื่อศูนย์สอบ และจำนวนที่นั่งสอบ

หมายเหตุ : จำนวนที่นั่งสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 30 มีนาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์http://job3.ocsc.go.th/ หัวข้อ "การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558" ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

www.ประกาศผลสอบ.com

จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ความสามารถด้านเหตุผล_แนวข้อสอบ
ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ_แนวข้อสอบ
- ความเข้าใจภาษา_แนวข้อสอบ
- การใช้ภาษา_แนวข้อสอบ
คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ _ความสามารถทางด้านตัวเลข
- แนวข้อสอบภาษาไทย
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบเก่า  ก.พ. (จากสนามสอบจริง)


ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ราคาชุด 399 บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )

ส่งเป็นหนังสือ เนื้อหา + แนวข้อสอบ + VCD ราคาชุด 899 บาท รวมค่าจัดส่งแล้ว (EMS)  
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS / LINE: 0830674168 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้พิจารณาเห็นชอบให้.................. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การทูต 4 ในฐานะเป็นผู้ชำนาญงานเป็นการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป
ก. พิจารณา ข. ระบุ
ค. แต่งตั้ง ง. กำหนด
ตอบ ง. กำหนด
2. สหประชาชาติให้ความเห็นว่าประเทศไทยเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องการควบคุม..................การเกิดของประชากร
ก. คุณภาพ ข. ขนาด
ค. อัตรา ง. ปริมาณ
ตอบ ค. อัตรา
3. ระบบ หมายถึง ระเบียบที่เกี่ยวกับการรวมสิ่งต่าง ๆ ที่มีลักษณะที่ซับซ้อนให้.........กัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตามหลักเหตุผลทางวิชาการ
ก. เกี่ยว ข. ประสาน
ค. ผูกพัน ง. ประสม
ตอบ ข. ประสาน
4. บรรทัดฐานมีความหมายว่า.............สำหรับยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ก. แบบอย่าง ข. วิธีการ
ค. จุดมุ่งหมาย ง. แบบแผน
ตอบ ง. แบบแผน

5. ความเจริญของคนจะมีลักษะเป็น............... ที่ไม่มีอะไรเป็นเครื่องบ่งบอกให้ชัดเจน
ก. ศีลธรรม ข. หลักธรรม
ค. สัจธรรม ง. นามธรรม
ตอบ ง. นามธรรม
6. เขาสวดมนต์ก่อนเข้านอนทุกคืนจนเป็น..............
ก. กิจวัตร ข. กิจกรรม
ค. กิจธุระ ง. จรรยา
ตอบ ก. กิจวัตร
7. ถ้าต้องการทราบว่า เรื่องใดอยู่หน้าใด ต้องดูที่หน้า.......................
ก. สารบรรณ ข. บรรณานุกรม
ค. สารบัญ ง. ดัชนี
ตอบ ค. สารบัญ
8. ประวัติของคำบางคำ เราสามารถ..................และวินิจฉัยได้แต่เพียง.................
ก. สอบสวน . ราง ๆ ข. สืบสาว . ราง ๆ
ค. สอบส่วน . ลาง ๆ ง. สืบสาว . ลาง ๆ
ตอบ ข. สืบสาว . ราง ๆ
9. ดูขอทาน คนนั้นซิแต่งตัว...............แล้วยังหอบข้าวของ................อีกด้วย
ก. รุงรัง . กะรุงกะรัง ข. พะรุงพะรัง . อีนุงตุงนัง
ค. กะรุงกะรัง . พะรุงพะรัง ง. รกรุงรัง . กะรุงกะรัง
ตอบ ค. กะรุงกะรัง . พะรุงพะรัง
10. ความผิดหวังที่ได้................บ้าง ทำให้ชีวิตมี................ยิ่งขึ้น
ก. ประสบ . รสชาติ ข. ประสบ . รสชาติ
ค. ประสพ . รสชาติ ง. ประสพ . รสชาติ
ตอบ ก. ประสบ . รสชาติ
11. หมอมีหน้าที่......................โรคแก่คนไข้
ก. ขจัด ข. กำจัด
ค. บำบัด ง. รักษา
ตอบ ค. บำบัด12. กรมศาสนามีคำสั่งห้ามพระภิกษุออก.......................ตามบ้าน
ก. สะสม ข. เรี่ยไร
ค. ทำบุญ ง. บอกบุญกุศล
ตอบ ข. เรี่ยไร
13. งานต้อนรับน้องใหม่ปีนี้จัดอย่างใหญ่โต........................
ก. รโหฐาน ข. พิสดาร
ค. มหึมา ง. มโหฬาร
ตอบ ง. มโหฬาร
14. ตำรวจสงสัยว่าอาจมีผู้ร้าย......................อยู่ในคนกลุ่มนี้
ก. แฝง ข. ซ่อน
ค. แอบแฝง ง. ซุกซ่อน
ตอบ ค. แอบแฝง
15. ผู้ดีย่อมไม่ดูถูก.....................คนจน แต่ควรจะให้ความช่วยเหลือเขาเท่านั้น
ก. ย่ำยี ข. เหยียดหยาม
ค. เยาะเย้ย ง. เหยียบย่ำ
ตอบ ข. เหยียดหยาม
16. ไทยได้เข้า......................อยู่ในปัญหากัมพูชามากขึ้นทุกที
ก. พัวพัน ข. เกี่ยวข้อง
ค. ผูกพัน ง. ติดพัน
ตอบ ก. พัวพัน
17. ทางห้างรับรองว่า ผ้าชนิดนี้มี.....................ดีหลายประการ.
ก. คุณสมบัติ ข. คุณประโยชน์
ค. คุณภาพ ง. คุณค่า
ตอบ ค. คุณภาพ
18. ทั้งที่รู้ว่า................ตายเป็นของไม่เที่ยง แต่เมื่อทราบข่าวเรื่อง................ตายของเขา ฉันก็อดเศร้าใจมิได้
ก. การ , ความ ข. การ , การ
ค. ความ , ความ ง. การ , การ
ตอบ ง. การ , การ

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1. ข้อใดผู้พูดมีเจตนาเช่นเดียวกับประโยคต่อไปนี้ “เขาเป็นคนง่ายๆ อยู่ที่ไหน กินอะไรก็ได้”
ก. “เธอจะอยู่กับฉันหรือจะไปกับเขาให้เลือกเอา”
ข. “นิดชอบแต่งตัวมาก ซื้อเสื้อผ้าสวยๆ ทุกเดือน”
ค. “สวัสดีจ้ะน้อย ไม่ได้เจอกันตั้งนาน อยู่ที่ไหนตอนนี้”
ง. “คุณแม่ครับ ถ้าผมสอบเสร็จแล้ว ผมขอไปเที่ยวกับเพื่อน”
ตอบ ข. “นิดชอบแต่งตัวมาก ซื้อเสื้อผ้าสวยๆ ทุกเดือน”
2. ข้อใดมีส่วนประกอบของประโยคเหมือนประโยคตัวอยาง “เทศบาลเร่งปลูกต้นไม้ใหม่”
ก. แดงไปเที่ยวตามสวนสาธารณะต่างๆ
ข. น้องชอบอ่านการ์ตูนญี่ปุ่น
ค. แม่ครัวมักซื้อผลไม้ร้านประจำ
ง. แม่กำลังตรวจบัญชีรายจ่ายของบ้าน
ตอบ ข. น้องชอบอ่านการ์ตูนญี่ปุ่น
3. ชนิดของประโยคในข้อใดต่างกับข้ออื่น
ก. เกาะสิงค์โปร์เกือบทั้งเกาะเต็มไปด้วยตึกรามบ้านช่อง จึงไม่มีพื้นที่สำหรับทำการเกษตร
ข. ถ้าพื้นที่ทั้งหมดบนดาดฟ้าสามารถนำมาปลูกพืชผักได้
ก็จะทำให้สิงค์โปร์มีวัตถุดิบในการผลิตอาหารมากเพียงพอ
ค. โรงเรียนมัธยมหลายแหล่งในสิงค์โปร์ได้เปิดหลักสูตรกิจกรรมภาคพิเศษ
เกี่ยวกับการปลูกผักบนดาดฟ้า คอนโดมิเนียม หรือสำนักงานทันสมัย
ง. อีกไม่นานเราคงได้เห็นดาดฟ้าตึกระฟ้าของสิงค์โปร์เต้ฒไปด้วยผักลอยฟ้า
ส่วนที่เมืองไทยเราจะเห็นแต่ผักชีโรยหน้าเหมือนเดิม
ตอบ ค. โรงเรียนมัธยมหลายแหล่งในสิงค์โปร์ได้เปิดหลักสูตรกิจกรรมภาคพิเศษ
เกี่ยวกับการปลูกผักบนดาดฟ้า คอนโดมิเนียม หรือสำนักงานทันสมัย

4. สำนวนในข้อใดเป็นวลี
ก. เรือใหญ่คับคลอง
ข. ปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม
ค. หวานเป็นลมขมเป็นยา
ง. ทรัพย์ในดิน สินในน้ำ
ตอบ ง. ทรัพย์ในดิน สินในน้ำ
5. ข้อใดเป็นประโยคความเดียว
ก. คนที่มีสุขภาพดีมาจากคนที่กินอาหารดีถูกหลักโภชนาการ
ข. การทำงานให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพมิได้อยู่ที่คนเพียงคนเดียว
ค. ขณะนี้ถึงเวลาที่ทุกคนต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาเศรษฐกิจของชาติอย่างจริงจัง
ง. ความมีน้ำใจที่ทไม่ได้มาจากความจำเป็น หากมาจากความต้องที่จะให้
ตอบ ข. การทำงานให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพมิได้อยู่ที่คนเพียงคนเดียว
6. ข้อใดเป็นประโยคต่างชนิดกับข้ออื่น
ก. ของกินสำหรับเด็กๆ เต็มตะกร้าใบใหญ่
ข. เราจะได้นั่งรถรางรอบเกาะรัตนโกสินทร์
ค. สินค้าในร้านของเขาทันสมัยทุกชนิด
ง. เรื่องที่เสนอขึ้นไปติดขัดตรงไหนบ้าง
ตอบ ง. เรื่องที่เสนอขึ้นไปติดขัดตรงไหนบ้าง
7. ประโยคคู่ใดสื่อความหมายได้ทั้งเหมือน และต่างกัน
ก. เขาซื้อจานทองเหลือใส่คลิปพร้อมปากกาทอง เขาซื้อปากกาทองพร้อมจานใส่คลิปทองเหลือง
ข. ทำไมไม่ช่วยเขาล่ะ น่าสงสารออก ช่วยเขาหน่อยซิ เขาน่าสงสารออก
ค. ผมได้ขายแหวนคุณสุดาไปแล้ว ผมได้ขายแหวนให้คุณสุดาไปแล้ว
ง. ทำไมถามอยู่ได้ น่ารำคาญ ถามตั้งหลายครั้งแล้ว รำคาญจริง
ตอบ ค. ผมได้ขายแหวนคุณสุดาไปแล้ว ผมได้ขายแหวนให้คุณสุดาไปแล้ว


8. คำที่พิมพ์ตัวหนาในข้อใดเป็นคำกริยาสกรรม
ก. พวกตัดไม้ยังตัดกันไม่หยุด
ข. วัวแดงตัวนั้นล้มจมพงหญ้า
ค. ขบวนเรือถึงวัดตอนดึกเกือบห้าทุ่ม
ง. ไม้สักต้นกำลังงานขึ้นปนกับไม้แดงไม้ยาง
ตอบ ก. พวกตัดไม้ยังตัดกันไม่หยุด
9. ข้อความใดประกอบด้วยประโยคที่ละทั้งคำที่ทำหน้าที่ประธานและกรรม
ก. ฉันไม่ชอบซื้อปลาที่ตลาดสด เพราะไม่อยากเห็นปลาถูกฆ่าต่อหน้าต่อตา
ข. วันนี้แม่จะกลับบ้านเย็นคงไม่มีเวลาทำกับข้าว พ่อจะทำเอง
ค. บุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ คุณน่าจะเลิกสูบเพื่อสมาชิกในครอบครัว
ง. รัฐบอลกำลังดำเนินการเวนคืนที่ดิน เราจะถูกเวนคืนที่ดินบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้
ตอบ ข. วันนี้แม่จะกลับบ้านเย็นคงไม่มีเวลาทำกับข้าว พ่อจะทำเอง
10. คำที่พิมพ์ตัวหนาคู่ใดทำหน้าที่ทางไวยากรณ์ต่างกัน
(ก)
การศึกษาที่ดีและการสำเร็จในกิจกรรมต่างๆ ที่อาจทำให้เราเป็นคนใหญ่โตในภายหน้า ไม่ใช่จะแต่
(ข) (ก) (ข)
จะไปอยู่มหาวิทยาลัยอย่างเดียว ผู้ที่มีการศึกษาที่ดีไม่ใช่ผู้ที่ได้รับโอกาสไปเรียนตามมหาวิทยาลัย
(ค) (ง)
แต่เป็นผู้ที่สามารถจะเรียนได้ไม่ว่าที่ไหน ผู้ที่ไม่ต้องมีครูผู้ที่มีความสามารถมีสมองที่จะเรียนได้
(ค) (ง)
ด้วยตนเองไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน โดยใช้หนังสือเป็นมัคคุเทศก์แทนครู
ก. คู่ (ก) การศึกษาที่ดี
ข. คู่ (ข) มหาวิทยาลัย
ค. คู่ (ค) ที่ไหน
ง. คู่ (ง) ครู

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1. ฟุตบอล : สนาม มวย : ?

ก. สนาม ข. เวที

ค. สังเวียน ง. ยก

2. คน : จมูก ปลา : ?

ก. ปาก ข. หาง

ค. หายใจ ง. เหงือก

3. เวลา : นาฬิกา น้ำหนัก : ?

ก. เมตร ข. กรัม

ค. ตาชั่ง ง. ลิตร

4. ความชั่ว : ความดี ทรยศ : ?

ก. ซื่อสัตย์ ข. จงรักภักดี

ค. สวามิภักดิ์ ง. กตัญญู

5. มะพร้าว : แกงเผ็ด มะขาม : ?

ก. แกงป่า ข. แกงส้ม

ค. แกงเผ็ด ง. แกงเลียง

6. ประเทศ : รัฐธรรมนูญ โรงเรียน : ?

ก. ครู ข. ระเบียบ

ค. สภานักเรียน ง. โต๊ะ-เก้าอี้

7. ไกล : ตะโกน ใกล้ : ?

ก. ดัง ข. ชิด

ค. กระซิบ ง. ห่าง

8. ร้อน : เย็น โมโห : ?

ก. เฉย ข. ราบรื่น

ค. ใจ ง. สุขุม

9. พัดลม : ลม เตารีด : ?

ก. ร้อน ข. ไฟ

ค. ไฟฟ้า ง. เหล็ก

10. กล้องถ่ายรูป : เลนส์ ตา : ?

ก. แก้วตา ข. คิ้ว

ค. ขนตา ง. ตาขาว

11. ความโกรธ : ความโลภ ความโหดร้าย : ?

ก. ความขยัน ข. ความใจดี

ค. ความพากเพียร ง. ความดิ้นรน

12. สมุด : เล่ม ดินสอ : ?

ก. แท่ง ข. โหล

ค. อัน ง. เล่ม

13. กล้วย : ทวี ปิ่นโต : ?

ก. เถา ข. ชั้น

ค. ใบ ง. ลูก

14. เครื่องใช้ในห้องน้ำ : สบู่ เครื่องใช้ในครัว : ?

ก. ยาสระผม ข. โอ่ง

ค. เตา ง. ตู้เย็น

15. ไฟ : น้ำ ใจร้อน : ?

ก. ใจดี ข. ใจเมตตา

ค. ใจเย็น ง. ใจเร็ว
VCD ติวสอบ กพ. ภาค ก ที่กำลังเปิดสอบ
ทั่วประเทศ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติว
และการติวสอบต้องใช้เวลาและเงินจำนวนมาก
แต่จะดีไหมถ้าท่านสามารถติวสอบเองได้จากที่บ้านด้วยเครื่องเล่น VCD ที่บ้านท่าน

VCD ติวภาค ก./ ก.พ.
ภาค ก./ ก.พ. ระดับ 2-3-4
คอร์ส VCD ภาคก.+เอกสารประกอบการสอบภาค ก.
ราคาชุดละ 2,500 บาท / จัดส่งถึงที่...
" ประกอบด้วย เนื้อหา และแบบฝึกหัด
วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป(คณิต)+ภาษาไทย
ที่ใช้สอบภาคก./ก.พ. ครบถ้วนแน่นอน "
"เหมาะสำหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด หรือ ไม่มีเวลามาติว
มีทั้งเนื้อหา และแบบฝึกหัด/ครบทุกวิชาที่ใช้สอบ
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบ ก.พ.
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้