ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมควบคุมโรค ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่าสุด อัพเดท 6/2559
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมควบคุมโรค ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่าสุด อัพเดท 6/2559

อ้างอิง: ดันกระทู้ โดย admin เมื่อเวลา(2016-06-06)

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมควบคุมโรค ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่าสุด


1. วิสัยทัศน์ กรมควบคุมโรค เป็นองค์การชั้นน้ำระดับนานาชาติ ที่สังคมเชื่อถือและไว้วางใจ เพื่อปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ ด้วย..................................................... ช่องว่าควรเติมข้อใด 

1. ความเป็นธรรมและทั่วถึง ทั่วประเทศ 2. การเข้าถึงการรักษาประชาชนอย่างทั่วถึง 

3. การควบคุมโรคอันเป็นเลิศ ภายในปี 2569 4. ความเป็นเลิศทางวิชาการ ภายในปี 2563 

ตอบ ข้อ 4. 

2.ข้อใดไม่ใช่พันธกิจ กรมควบคุมโรค 

1. ส่งเสริมกระบวนการประสารงานร่วมมือเฉพาะเครือข่ายภายในประเทศ 

2. ส่งเสริม สนับสนุน ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ ให้เครือข่ายประชาชน 

3. ผลักดัน และติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่จำเป็นต่อการปกป้องประชาชนจากโรค 

4. พัฒนาและประเมินศักยภาพระบบ กลไกของเครือข่ายการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค 

ตอบ ข้อ 1. 

3.กรณีมีเรื่องเกี่ยวกับ โรคระบาด หรือพบเห็น ควรแจ้งกรมควบคุมโรค เบอร์กลางใด 

1. 1550 2. 1422 

3. 1332 4. 1134 

ตอบ ข้อ 2. 

4.ค่านิยมหลักกของกรมควบคุมโรค คือ ข้อใด 

1. ISRATT 2.ISMART

3. MSATR 4.SMART

ตอบ ข้อ 2. 

5.ข้อใดไม่ใช่โรคติดต่ออันตราย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2523 

1. โรคไข้เหลือง 2. โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง 

3. บาดทะยัก 4. โรคซึมเศร้า 

ตอบ ข้อ 4. 

6.มีอาการไข้นำมาก่อน ต่อมามีเยื่อบุหนังตาอักเสบ มีอาการคล้ายเป็นหวัด หลอดลมอักเสบและมีจุดสีแดงที่เยื่อบุแก้ม หลังจากมีไข้ประมาณ 3-7 วัน จะมีผื่นปรากฎที่บริเวณหน้า ต่อมาผื่นจะปรากฏทั้งตัวอยู่นาน 4-6 วัน แล้วจะลอกออกไป ปรากฎเป็นสีแดงคล้ำอยู่หลายวัน เป็นโรคอะไร 

1. ไข้หัด 2.ไข้หัดเยอรมัน 

3. ไข้รากสาด 4. ไข้เหลือง 

ตอบ ข้อ 1. 

7. โรคติดต่อใดที่กรมอนามัยโลกได้กำหนดให้ประเทศหรือเขตดินแดนติดต่อโรคดังกล่าว ต้องมีความแจ้งข่าวเมื่อมีการเกิดระบาดหรือเป็นโรคประจำท้องถิ่น 

1. ไข้หัด 2.ไข้หัดเยอรมัน 

3. ไข้รากสาด 4. ไข้เหลือง 

ตอบ ข้อ 4. 

8 . การป้องกันบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานสารเคมี คือ ข้อใด 

1. ไม่ควรให้ผู้ดื่มสุราหรือของมึนเมาปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมี 

2. เจ้าของสวนส้มควรส่งพนักงานผู้รับผิดชอบในการปฐมพยาบาล 

3. คนงานที่ฉีดพ่นสารเคมีต้องสวมเสื้อผ้า หมวก ถุงมือ 

4. มีระบบประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษา 

ตอบ ข้อ 1. 

9. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากประเทศใดเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการป้องกัน ควบคุมและการรักษาพยาบาลด้านโรคจากการประกอบอาชีพโดยเฉพาะโรคพิษสารเคมี 

1. สิงคโปร์ 2. จีน 

3. ญี่ปุ่น 4. เกาหลี 

ตอบ ข้อ 2. 

10. ในพื้นที่มาบตาพุด พร้อมเก็บพิกัดทางภูมิศาสตร์ พบว่า ประชาชนที่อยู่ในชุมชนดังกล่าวอยู่ในภาวะที่เสี่ยงภัยสุขภาพต่อสารใด ซึ่งมาจากอุตสาหกรรม การจราจรและการขนส่ง 

1. สารกัมมันตรังสี 2.ควันพิษจากโรงงาน 

3. สารเบนซีน 4. สารตะกั๋ว 

ตอบ ข้อ 3. 

11.จำนวนประชากรของประเทศ ปี 2550 มี 71 ล้านคน ประกอบไปด้วยผู้มีงานทำร้อยละเท่าไร 

1. ร้อยละ 50 2. ร้อยละ 53 

3. ร้อยละ 60 4. ร้อยละ 63 

ตอบ ข้อ 2. 

12. ข้อใดไม่ใช่เงื่อนไขการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา 

1. ขนาดของปัญหา 

2. ความรุนแรงของปัญหา 

3. ความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา 4. 

5. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานเฉพาะภาครัฐเท่านั้น 

ตอบ ข้อ 4. 

13.ในภาคเกษตรกรรม โรคใดเป็นอันดับ 1 ของโรคประกอบวิชาชีพเกษตรกรรม 

1. สารก่อโรคภูมิแพ้ 2. โรคพยาธิใบไม้ 

3. สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 4. โรคไข้มาลาเลีย 

ตอบ ข้อ 3. 

14.จากภาคเกษตรกรรม ผู้เสี่ยงและไม่ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีใด มีถึงร้อยละ 29.4

1. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

2. สารตะกั่ว 

3. สารออร์กาโนฟอสเฟต 4. สารหนูปนปรอท 

ตอบ ข้อ 3. 

15. ผลกระทบต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อม ที่กำลังเป็นปัญหา คือข้อต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด 

1. สารเคมีรั่วไหลที่คลองเตย มีผู้เสี่ยง 105 ราย 

2. การปนเปื้อนสารตะกั่วที่ห้วยคลิตี้ จ.กาญจนบุรี ผู้เสี่ยง 5,000 ราย 

3. การปนเปื้อนของแคดเมียม จ.ลำปาง ผู้เสี่ยง 6,802 ราย 

4. สารหนูปนเปื้อน จ.นครศรีธรรมราช ผู้เสี่ยง 28,000 ราย 

ตอบ ข้อ 3. แคมเมียมอยู่จ. ตาก 

16.ในภาคอุตสาหรรมและภาคบริการ มีผู้ทำงานร้อยละเท่าไรของประเทศ 

1. ร้อยละ 50 2. ร้อยละ 53 

3. ร้อยละ 57 4. ร้อยละ 60 

ตอบ ข้อ 3. 

17.ในภาคอุตสาหกรรม กลุ่มเป้าหมายในการเกิดการเสี่ยงในการประกอบอาชีพในสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก คือข้อใด 

1. ฝุ่นหินดินทราย และสารตะกั่ว 2. สารตะกั่ว สารปรอท และเสียงดัง 

3. สารตะกั่ว และสารโคบอลต์ 4. ฝุ่นหิน ดินทราย สารตะกั่ว และเสียงดัง 

ตอบ ข้อ 4. 

18.ในภาคบริการ กลุ่มเป้าหมายในการเกิดการเสี่ยงสำคัญในการให้บริการคือข้อใด 

1. เจ้าหน้าที่แพทย์และสาธารสุข 2. ผู้ให้บริการตามสถานที่บันเทิง 

3. ผู้ให้บริการนวดแผนไทย 4. ผู้ให้บริการร้านอาหาร โรงแรม 

ตอบ ข้อ 1.


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ กรมควบคุมโรค ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมโรค 

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

เลือกตามตำแหน่งที่สอบ

- ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาโท)

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาตรี)

ตำแหน่งนิติกร

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์


กรมควบคุมโรค

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมควบคุมโรค
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมโรค
2 แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปกรมควบคุมโรค
3 ความรู้เรื่องการบริหารงานจัดการทั่วไป การจัดทำแผนงาน
4 ความรู้เรื่องการบริหารสำนักงานสมัยใหม่
5 ความรู้เรื่องการร่างหนังสือราชการ
6 สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ (สูตรและเทคนิคการจำ)
7 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ
8 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
9 แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุด 1
10 แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุด 2
11 การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมควบคุมโรค

แนวข้อสอบ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมควบคุมโรค
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมโรค
2 แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปกรมควบคุมโรค
3 แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
4 การบริหารแผนงาน และการบริหารงบประมาณ
5 ความรู้เกี่ยวกับแผนกลยุทธและแผนยุทธศาสตร์
6 การติดตามและประเมินผล
7 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล (ถาม - ตอบ)
8 การบริหารแผนงาน โครงการ
9 ความรู้เรื่องการบริหารงานจัดการทั่วไป การจัดทำแผนงาน
10 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
11 การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมควบคุมโรค

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ในราคาชุดละ 399 บาท 

* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 

สั่งซื้อมาที่ Tel/Line : 0830674168 หรือ ส่ง SMS 

โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com ส่ง SMS / Line : 0830674168  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน** 

1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 

2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 

3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 

4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee 

5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
รับสมัครงานราชการ กรมควบคุมโรค สมัครตั้งแต่

ถาม – ตอบ

เรื่องโรคระบาดและการควบคุมโรค‏

1.   การสื่อสารการระบาด มีความสำคัญอย่างไร

ตอบ     การสื่อสารการระบาดเป็นเรื่องใหม่ที่ทุกคนต้องเผชิญทุกๆ วัน และต้องเผชิญในสถานการณ์ที่

ต่างๆ กันเพราะฉะนั้นการที่จะเจอโจทย์หรือสิ่งต่างๆ ที่ไม่เหมือนกันก็ย่อมเป็นไปได้มาก การสื่อสารการระบาดมีความสำคัญมากต่อการควบคุมป้องกันควบคุมโรค ยิ่งไปกว่านั้นอาจช่วยในการป้องกันความตื่นตระหนกที่อาจสร้างความเสียหายรุนแรงซ้ำเติมตามมา ซึ่งในบางครั้งอาจเสียหายมากกว่าผลการระบาดนั้นๆ เช่น อาจทำให้เศรษฐกิจการส่งออกการท่องเที่ยวหยุดชะงัก การเดินทาง การบินหยุดดำเนินการ ฯลฯ ดังนั้น SRRT ต้องเรียนรู้ให้เข้าใจ สามารถใช้ศิลปะการสื่อสารให้เป็นประโยชน์ เพราะนอกจากจะป้องกันความเสียหายดังกล่าวได้แล้ว ยังสื่อให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องเข้าใจถูกต้องถึงต้นเหตุที่เกิดการระบาด และช่วยกันแก้ปัญหาได้ตรงจุดอย่างพร้อมเพรียง เป็นผลให้การระบาดสิ้นสุดลงได้อย่างรวดเร็ว

2.   จงอธิบายเกี่ยวกับทักษะและศักยภาพทางด้านระบาดวิทยา

ตอบ 1. มีทักษะในการสอบสวนโรคเบื้องต้น

1. ศักยภาพในเรื่องของการเฝ้าระวังโรคและพัฒนาศักยภาพด้านข่าวกรอง สามารถทราบได้ว่าเหตุการณ์ใดปกติและเหตุการณ์ใดไม่ปกติ

2. ทักษะการทำงานเป็นทีมและการจัดการ การรับมือการระบาดไม่สามารถทำได้คนเดียว ต้องอาศัยทีมเนื่องจากการระบาดมีระยะเวลายาวนาน

3. ทักษะด้านการสื่อสาร การทำงานถ้าสื่อสารกับประชาชนไม่ได้ สื่อสารกับสื่อมวลชนไม่ได้สื่อสารกับใครไม่ได้ ก็จะก่อให้เกิดปัญหาในการทำงานขึ้นได้

ในแต่ละประเทศทั่วโลกก็มีการพัฒนาขึ้น บางประเทศเป็นทีม RRT ไม่มี SRRT การพัฒนาสมาชิกทีมต้องเลือกคนที่มีทักษะและศักยภาพหลายอย่างมารวมกัน เช่น นักระบาดวิทยา 1 คน นักสื่อสาร 2 คน นักสุขาภิบาล 1 คน เป็นต้น เพราะว่าแต่ละประเภทมีศักยภาพแตกต่างกัน

3.  EMERGENCY กับ CRISIS มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

ตอบ     ความหมายของ EMERGENCY AND PUBLIC HEALTH EMERGENCY

1. เป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ผิดปกติจากที่เคยเป็น และเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว บางทีไม่รู้ว่ามันคืออะไร (Un-expected, Unusual, Rapid occurrence)

2. มีความรุนแรงถึงแก่ชีวิต อัตราการตายสูง

3. มีผลกระทบใหญ่หลวงต่อประชาชนจำนวนมาก

4. แพร่กระจายได้รวดเร็ว เกี่ยวข้องกับอาหาร การเดินทางและการพานิช ค้าขาย ส่งออก Potential

spread, quick and relate to Food, Travel and Trade มีโอกาสแพร่กระจายกว้างอย่างรวดเร็ว

5. ยา/มาตรการป้องกันหรือรักษา หรือการลดผลกระทบ อาจไม่ได้ผล ไม่มี หรือเข้าไม่ถึง เช่น ไม่มีวัคซีนไม่มียา ไม่มีหมอ ไม่มีพยาบาลที่จะดูแลเรื่องนี้ได้ ก็ถือว่าเป็นเรื่องอันตรา

 ความหมายของ CISIS, AND PUBLIC HEALTH EMERGENCY/CRISIS

อาจสรุปได้ 9 ข้อ ดังนี้

1. Unexpected, Unusual, Rapid occurrence

2. Potential Seriousness, Fatality

3. Large Impact, population at risk-large มาก มีผลกระทบขนาดใหญ่ ประชาชนมีโอกาสสูงที่

จะได้รับผลกระทบ

4. Potential Spread, quick and relate to Food, Travel and Trade มีโอกาสแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว

5. ยา/มาตรการป้องกัน หรือรักษา หรือการลดผลกระทบ อาจไม่ได้ผล/ไม่มี/หรือเข้าไม่ถึง

6. Potential Panics ความแตกตื่น

7. Nation Wide Impact เป็นระดับชาติ เช่นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

8. ควบคุมได้ยาก หรือควบคุมไม่ได้ (Out of control)

9. ผลกระทบหลายด้าน รุนแรง ยาวนาน

โดยธรรมชาติของระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ การระบาดเริ่มต้นจากเหตุการณ์การเกิดโรคในระดับปกติก่อน ต่อมาเริ่มผิดปกติเป็นการระบาดแล้วก็ยังไม่เกิดอะไรที่เป็นผลให้เกิดภาวะฉุกเฉิน ถ้ามีการสื่อสารที่ดี ถือเป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องรีบแก้ไขให้ได้ ไม่เช่นนั้นจะลุกลามกลายเป็นภาวะวิกฤตดังตัวอย่าง Hepatitis A ปนเปื้อนในมันฝรั่งแช่แข็ง หรือ Salmonella ปนเปื้อนในไข่ หรือในถั่วลิสงที่ขายไปทั่วโลก หรือ Shigellosis จากข้าวโพดอ่อนที่ผลิตในประเทศไทยส่งไปตะวันตก ฯลฯ

4.   โรคหัด (Measles) พบมากในวัยใด

ตอบ   โรคหัดเป็นโรคไข้ออกผื่น (Exanthematous fever) ที่พบบ่อยในเด็กเล็ก นับว่าเป็นโรคที่มีความสำคัญมากโรคหนึ่ง เพราะอาจมีโรคแทรกซ้อนทำให้ถึงเสียชีวิตได้

5.  โรคหัดติดต่อสามารถติดต่อกันทางใดบ้าง

ตอบ     โรคหัดติดต่อกันได้ง่ายมาก โดยการไอ จาม หรือพูดกันในระยะใกล้ชิด เชื้อไวรัสจะกระจายอยู่ในละอองเสมหะ น้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วย และเข้าสู่ร่างกายโดยทางการหายใจ บางครั้งเชื้ออยู่ในอากาศ เมื่อหายใจเอาละอองที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัส (air borne) เข้าไปก็ทำให้เป็นโรคได้ ผู้ติดเชื้อจะเป็นโรคเกือบทุกราย ถ้าไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคเด็กมีโอกาสจะเป็นหัดได้เมื่อภูมิคุ้มกันที่ผ่านมาจากแม่หมดไปเมื่ออายุประมาณ 6-9 เดือน อายุที่พบบ่อยคือ 1-6 ปีถ้าไม่มีภูมิต้านทานจะเป็นได้ทุกอายุ ในประเทศไทย เริ่มให้วัคซีนป้องกันหัดในเด็กอายุ 9-12 เดือน เมื่อ พ.ศ. 2527และให้วัคซีนรวมหัด คางทูม หัดเยอรมัน (MMR) ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ป.1) เมื่อ พ.ศ. 2540 ทำให้อุบัติการณ์ของโรคลดลงเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี แต่ก็ยังพบโรคได้ประปราย และมีการระบาดเป็นครั้งคราวในชนบท ผู้ป่วยที่พบส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่ยังไม่ได้รับวัคซีน หรือเป็นในกลุ่มผู้ใหญ่มากขึ้น

ผู้ป่วยหัดจะมีเชื้อไวรัสในลำคอและแพร่เชื้อได้ในระยะจาก 1-2 วัน ก่อนที่จะเริ่มมีอาการ (3 ถึง 5 วันก่อนผื่นขึ้น) ไปถึงระยะหลังผื่นขึ้นแล้ว 4 วัน

                ระยะฟักตัวของโรค จากที่เริ่มสัมผัสโรคจนถึงมีอาการประมาณ 8-12 วัน เฉลี่ยจากวันที่สัมผัสจนถึงมีผื่นเกิดขึ้นประมาณ 14 วัน

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข้อสอบ แนวข้อสอบ คู่มือสอบ นักวิชาการสาธารณสุข (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข กรมควบคุมโรค

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมโรค 
- เก็งแนวข้อสอบกรมควบคุมโรค (อัตนัย)
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณะสุข
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณะสุข


 

1. ข้อใดไม่ใช่นโยบายสาธารณสุข ปี 2557

        ก. นโยบายรักษาฟรีอย่างมีคุณภาพ                                 ข. นโยบายเพิ่มไอโอดีนเพิ่มไอคิว

        ค. นโยบายลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน                                            ง. นโยบายลดสารเคมี

ตอบ ข้อ  ง.นโยบายลดสารเคมี

2. นโยบายศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติหรือเมดดิคอลฮับ  จะเน้นเรื่องใด

ก.การส่งเสริมบริการด้านสุขภาพ สปาไทย นวดแผนไทย

ข.การดูแลบำบัดผู้ป่วยติดสารเสพติด ผู้ป่วยโรคเอดส์

ค.การเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นและรณณรงค์ให้ความรู้

ง.การลดอบายมุขโดยเฉพาะเหล้าบุหรี่

ตอบ ข้อ ก.การส่งเสริมบริการด้านสุขภาพ สปาไทย นวดแผนไทย

3. นโยบายใดเป็นดัชนีชี้วัดตัวหนึ่งสำหรับประเทศที่พัฒนาแล้ว

                ก. นโยบายพึ่งต้นเองด้านวัคซีน                      ข. นโยบายโรงพยาบาล 3 ดี

                ค. นโยบายส้วมสะอาด                                      ง. นโยบายยกระดับสุขภาวะที่ดีของประชาชน

ตอบ ข้อ ค.นโยบายส้วมสะอาด

4. นโยบายสาธารณสุขเพื่อผู้พิการ จะมุ่งเน้นการดูแลผู้พิการพิเศษโดยเฉพาะผู้พิการใดที่มีจำนวนมากที่สดในประเทศไทยในขณะนี้

                ก. ผู้พิการหูหนวก                                               ข.ผู้พิการตาบอด

                ค. ผู้พิการขาเดินไม่ได้                                       ง.ผู้พิการที่เป็นใบ้

ตอบ ข้อ ข.ผู้พิการตาบอด

5. ปัจจุบันมียาสุมนไพรที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติกี่รายการ

                ก. 17  รายการ                                                      2 18 รายการ

                ค. 19   รายการ                                                    4 20  รายการ

ตอบ ข้อ ค.19   รายการ

6. การเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมความร่วมมือจะเน้นทีด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง แต่ในช่วงหลังเพิ่มด้านใด เข้ามา

ก. ด้านมนุษยสัมพันธ์                                        ข. ด้านสังคม

ค. ด้านเศรษฐศาสตร์                                          ง. ด้านเทคโนโลยี

ตอบ ข้อ ข.ด้านสังคม

7. โครงการใด เป็นโครงการการจัดทำแผนรองรับสังคมผู้สูงอายุด้านสาธารณสุข

                ก. โครงการใส่ฟันเทียมทั้งปากฟรีแก่ผู้สูงอายุ              ข. โครงการตรวจมะเร็งเต้านมและปากมดลูก

                ค. โครงการผ่าตัดต้อกระจกแก่ผู้สูงอายุ                          ง. โครงการฟื้นฟูสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ

ตอบ ข้อ ก. โครงการใส่ฟันเทียมทั้งปากฟรีแก่ผู้สูงอายุ

8. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คือ ข้อใด

                ก. คสช                                  ข. คสห                 

                ค. สช                                     ง.สห.

ตอบ ข้อ ค.สช     

9. ข้อใดคือ การเร่งรัดมาตราการสร้างสุขภาพโดยมีเป้าหมาย เพื่อลดอัตราป่วย  ตาย และผลกระทบจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  เช่น เบาหวาน ความดัน หัวใจ หลอดเลือดสมอง และมะเร็ง

        ก.จัดให้มีศูนย์พัฒนาสุขภาพเด็กในโรงพยาลต่างจังหวัด

ข.ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวัง และตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร

ค.การจัดระบบบรรเทาและให้ความช่วยเหลือผู้เกิดเหตุอย่างทั่วถึง

ง. การพัฒนาศักยภาพในชุมชน ให้ท้องถิ่นมีชมรมสร้างสุขภาพ

ตอบ ข้อ ง.การพัฒนาศักยภาพในชุมชน ให้ท้องถิ่นมีชมรมสร้างสุขภาพ

10. ข้อใด คือ การเตรียมพร้อม พัฒนาระบบเฝ้าระวัง เตือนภัย การจัดการที่มีประสิทธิผล ทันการณ์เมื่อเกิดภัยพิบัติ โรคระบาด และภัยสุขภาพ

        ก.จัดให้มีศูนย์พัฒนาสุขภาพเด็กในโรงพยาลต่างจังหวัด

ข.ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวัง และตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร

ค.การจัดระบบบรรเทาและให้ความช่วยเหลือผู้เกิดเหตุอย่างทั่วถึง

ง. การพัฒนาศักยภาพในชุมชน ให้ท้องถิ่นมีชมรมสร้างสุขภาพ

ตอบ ข้อ ง.การพัฒนาศักยภาพในชุมชน ให้ท้องถิ่นมีชมรมสร้างสุขภาพ

11. การจัดให้มีการดูแลกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่กลุ่มต่อไปนี้ ยกเว้น กลุ่มใด

        ก. กลุ่มเด็ก                                                            ข. กลุ่มสตรี

        ค.กลุ่มผู้สูงอายุ                                                     ง. แรงงานข้ามชาติ

ตอบ ข้อ ง.แรงงานข้ามชาติ

12. ข้อใดคือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะอื่น

        ก. กลุ่มเด็ก                                                            ข. กลุ่มสตรี

        ค.กลุ่มผู้สูงอายุ                                                     ง. แรงงานข้ามชาติ

ตอบ ข้อ ง.แรงงานข้ามชาติ

 

13. สนับสนุนเอกชนให้จัดบริการศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยที่มีมาตราฐาน เป็นนโยบายบริหารด้านใด

ก. พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพให้มีคุณภาพและบริการข้อมูลสุขภาพ สำหรับประชาชน

ข. พัฒนาพลักดันและการบังคับใช้กฎหมายให้เอื้อประโยชน์ต่อการสนับสนุนการดำเนินงาน

ค. สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจัดบริการสุขภาพ

ง. ส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพนานาชาติ

ตอบ ข้อ ค.สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจัดบริการสุขภาพ

14. ข้อใดไม่ใช่นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี

                ก. นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม                     ข.นโยบายผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

                ค. นโยบายด้านองค์การ                                                     ง.นโยบายควบคุมด้านพฤติกรรม

ตอบ ข้อ ง.นโยบายควบคุมด้านพฤติกรรม

15. มุ่งเน้นความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เข้าถึงข้อมูล ยอมรับความคิดเห็น หมายถึงนโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดีด้านใด

                ก. นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม                     ข.นโยบายผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

                ค. นโยบายด้านองค์การ                                                     ง.นโยบายควบคุมด้านพฤติกรรม

ตอบ ข้อ ข.นโยบายผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

16. พัฒนาองค์ความรู้  วิจัย และสร้างนวตกรรมเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ หมายถึงนโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี ด้านใด

                ก. นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม                     ข.นโยบายผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

                ค. นโยบายด้านองค์การ                                                     ง.นโยบายควบคุมด้านพฤติกรรม

ตอบ ข้อ ก.นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อมคู่มือสอบ นักวิชาการสาธารณสุข (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

http://www.thaionline1.com/read.php?tid=1495

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
รายละเอียดประกอบด้วย
-
ข้อสอบเฉพาะทาง สาธารณะสุข
-
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
- สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
- พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ
- พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ 2535
- แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข
- เก็งข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข
- หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพ

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข้อสอบ แนวข้อสอบ คู่มือสอบ นิติกร กรมควบคุมโรค งานราชการ

คู่มือเตรียมสอบ นิติกร กรมควบคุมโรค

http://www.thaionline1.com/read.php?tid=1446

แนวข้อสอบกฎหมายอาญา 


1. การกระทำความผิดข้อใดในต่อไปนี้ ไม่ถือว่าได้กระทำลงในราชอาณาจักร 

                ก. นายเอกได้ชกต่อยนายโท บนเครื่องบินสัญชาติไทย 

                ข. นายเอได้ยิงนายบี ซึ่งเป็นคนไทยในประเทศอังกฤษ 

                ค. นายจันทร์ยิงปืนจากฝั่งพม่า มาถูกนายอังคารในฝั่งไทย 

                ง. นาย ก อยู่ประเทศ จีน ได้ใช้ให้นาย ข ยิง นาย ค ในประเทศไทย 

คำตอบ :  ข้อ ข. เพราะการกระทำในเรือ/ อากาศยานไทย (ไม่ว่าอยู่ที่ใด) ผลแห่งการกระทำเกิดขึ้นในราชอาณาจักร หรือตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน กระทำนอกราชอาณาจักร แต่ความผิดหลักกระทำในราชอาณาจักร ก็ถือว่ากระทำความผิดในราชอาณาจักร 

2. นายอาทิตย์ ทำงานเป็นเลขานุการทูตที่ประเทศสิงคโปร์ ได้ยักยอกเงินซึ่งตนมีหน้าที่ดูแลไป ผู้บังคับบัญชาทราบจึงเรียกพบ แต่นายอาทิตย์ กลับเสนอเงินเพื่อปิดปาก ต่อมากระทรวงต่างประเทศร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดี กรณีนี้ต้องรับโทษในราชอาณาจักร หรือไม่ 

                ก. รับโทษในความผิดฐานยักยอก 

                ข. รับโทษในความผิดฐานให้สินบนเจ้าพนักงาน 

                ค. รับโทษทั้ง ข้อ ก  และ ข้อ ข 

                ง. ไม่ต้องรับโทษในราชอาณาจักร 

คำตอบ :  ข้อ  ก. ความผิดฐานเป็นเจ้าของพนักงานยักยอกเงินตาม ม. 147 เป็นความผิดที่ระบุไว้ในมาตรา 9 เมื่อกระทำผิดเป็นเจ้าพนักงานของรัฐกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ตามที่ระบุได้ย่อมต้องรับโทษในราชอาณาจักร ( มาตรา 9) 

3. นายหนึ่งได้ขอยืมเงิน นายสองในขณะที่อยู่ในขณะที่อยู่บริเวณห้องผู้โดยสารขาออกของประเทศอินเดีย นายสองไม่ให้จึงทะเลาะกันขณะนั้นเอง นายหนึ่งได้ถือโอกาสล้วงเอาเงินนายสองไปเมื่อมาถึงประเทศ นายสองได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบถาม นายหนึ่งต้องรับโทษในราชอาณาจักร หรือไม่ 

                ก. ไม่ต้องรับโทษในราชอาณาจักร เพราะไม่ได้กระทำในประเทศไทย 

                ข. ไม่ต้องรับโทษในราชอาณาจักร เพราะไม่ได้กระทำในอากาศยานไทย 

                ค.  ต้องรับโทษในราชอาณาจักร เพราะนายหนึ่งเป็นคนไทย และนายสองได้ร้องทุกข์แล้ว 

                ง. ต้องได้รับโทษในราชอาณาจักร เพราะห้องผู้โดยสารขาออกถือเป็นเขตสากล 

คำตอบ :  ข้อ  ค. เป็นการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์นอกราชอาณาจักร เมื่อผู้กระทำความผิดเป็นคนไทยและผู้เสียหายร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนผู้กระทำความผิดจึงต้องรับโทษภายในราชอาณาจักร มาตรา 8 (ก) (8) 

4. ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการ “ รอการลงโทษ ” 

                ก. ศาลฟ้องต้องโทษจำคุก เป็นรายกระทง ไม่เกิน 3 ปี 

                ข. ต้องไม่เคยจำคุกจริงๆมาก่อน 

                ค. ต้องไม่เคยรอลงโทษจำคุกมาก่อน 

                ง. ศาลจะใช้ดุลยพินิจเป็นเรื่องๆไป 

คำตอบ :  ข้อ ค. การรอลงโทษ นั้นแม้จำเลยละเลย รอการลงโทษมาก่อนศาลก็สามารถที่จะรอการลงโทษได้อีกในคดีหลัง 

5. ในกรณีใดต่อไปนี้ ศาลไม่สามารถเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นกักขังแทน 

                ก. เคยต้องโทษจำคุกในคดีเจตนา 

                ข. เป็นคดีลหุโทษ 

                ค. ศาลลงโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน 

                ง. เป็นคดีประมาท 

คำตอบ :  ข้อ  ก. หากเคยต้องโทษจำคุกมาก่อน แต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ศาลจะพิพากษาให้ลงโทษกักขังแทนจำคุกก็ได้ 

6. ข้อใดมิใช่ความหมายของการกระทำโดยเจตนาทางกฎหมายอาญา 

                ก. เจตนาประสงค์ต่อผล 

                ข. เจตนาเล็งเห็นผล 

                ค. เจตนากระทำต่อผล 

                ง. ถูกทุกข้อ 

คำตอบ :  ข้อ  ค. การกระทำโดยเจตนา ได้แก่ กระทำโดยรู้สึกในการกระทำ และในขณะเดียวกันผู้กระทำประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้น 

7. นาย 
เอก เป็นครูสอนว่ายน้ำ มีหน้าที่ดูแล นักเรียนที่มาเรียนว่ายน้ำ นาย 
เอกเห็นเด็กชายบี กำลังจะจมน้ำ แต่ก็ไม่ได้เข้าไปช่วยเพราะมีเรื่องโกรธเคืองกับบิดาของเด็กชาย บี ดังนั้นนายเอกกระทำความผิดเพราะเหตุใด 

                ก. ประมาท 

                ข. ละเว้น 

                ค.  งดเว้น 

                ง. ถูกทุกข้อ 

คำตอบ :  ข้อ  ค. นายเอกมีหน้าที่จะต้องดูแลนักเรียนแต่ไม่ช่วย ถือว่าเป็นการกระทำโดยงดเว้น 

8. บุคคลใดเจตนาที่จะกระทำต่อบุคคลหนึ่ง แต่ผลของการกระทำเกิดแก่อีกบุคคลหนึ่ง ถือว่าเป็นการกระทำประเภทใด 

                ก. โดยสำคัญผิด 

                ข.  โดยพลาดไป 

                ค. โดยประมาท 

                ง. โดยจำเป็น 

คำตอบ :  ข้อ  ข. โดยพลาด ตาม ป.พ.พ. มาตรา 60 

9. นาย 
เอกเห็นรถไฟ บรรทุกคนเต็มโบกี้ นึกสนุกจึงใช้ปืนยิงขึ้นไปบนโบกี้รถไฟ การกระทำของนายเอก ถือว่าเป็นเจตนาประเภทใด 

                ก. เจตนา โดยประสงค์ต่อผล 

                ข. เจตนา โดยประมาทเลินเล่อ 

                ค. เจตนาเล็งเห็นผล 

                ง. เจตนาโดยพลาดไป 

คำตอบ :  ข้อ  ค. การที่เห็นคนอยู่เต็มโบกี้รถไฟนั้น นายเอกยิงปืนขึ้นไปย่อมที่จะถูกคนได้แน่นนอนดังนั้นจึงเป็นเจตนาเล็งเห็นผล 

10. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ความผิดอาญาแผ่นดิน 

                ก. ลักทรัพย์ 

                ข. ฉ้อโกง 

                ค. ยักยอก 

                ง.  บุกรุก 

คำตอบ :  ข้อ  ก. เพราะความผิดฐาน ฉ้อโกง ยังยอก บุกรุก  เป็นความผิดอันยอมความกันได้ (เป็นความผิดต่อส่วนตัว) แต่ความผิดฐานลักทรัพย์นั้นยอมความไม่ได้ เพราะเป็นความผิดต่อแผ่นดิน 

11. ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวผิด 

                ก. บุคคลที่ถูกกล่าวหา ย่อมถือว่าบริสุทธิ์จนกว่าศาลจะพิพากษาว่าผิด 

                ข. ในกรณีที่ไม่มีหมายจับ ห้ามจับบุคคลใดแม้เป็นความผิดซึ่งหน้า 

                ค. กฎหมายอาญาที่เป็นโทษแก่จำเลย ไม่มีผลย้อนหลัง 

                ง. ผู้ต้องหามีสิทธิที่จะให้ทนายเข้าฟังการสอบสวน 

คำตอบ :  ข้อ  ข. ในกรณีที่เป็นการกระทำความผิดซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ มีอำนาจที่จะจับได้โดยไม่จำเป็นต้องมีหมายจับ 

12. นาย ก และ นาย ข เป็นเจ้าของร่วมในรถยนต์คันหนึ่ง นาย ก โกรธ  นาย ข จึงจุดไฟเผ่ารถยนต์คันดังกล่าว ดังนั้น นาย ก ทำความผิดฐานใด 

                ก. มีความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ 

                ข. มีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ 

                ค. มีความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ในส่วนที่คนอื่นเป็นเจ้าของ 

                ง. ไม่มีความผิด 

คำตอบ :  ข้อ  ง. การที่จะมีความผิด ตาม ม. 217 จะต้องเป็นการวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่น หากทรัพย์ที่เผานั้น ตนเป็นเจ้าของอยู่ด้วย ก้ไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้ 

13. ในกรณีใดต่อไปนี้ที่กฎหมายกำหนดให้การกำหนด ให้การกระทำนั้นเป็นความผิดแต่ผู้กระทำไม่ต้องรับโทษ 

                ก. การกระทำโดยพลาด 

                ข. การกระทำด้วยความจำเป็น 

                ค. การกระทำเพื่อป้องกัน 

                ง. ไม่มีข้อใดถูก 

คำตอบ :  ข้อ ข. ผู้ใดกระทำความผิดด้วยความจำเป็น ถ้ากระทำนั้น ม่เป็นการเกินสมควรแก่เหตุแล้วผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 

14. แดง ต้องการฆ่า ดำ แต่แดงไม่กล้ายิงดำเอง แดงจึงหลอกขาว ว่าปืนไม่มีลูก ให้ขาวเอาไปยิงดำ เพื่อจะได้ดูว่าดำจะตกใจมากน้อยเพียงใด ขาวไม่ตรวจตราให้ดีก็หลงเชื่อว่าปืนไม่มีลูกจึงเอาไปยิงดำ ปรากฏว่าดำถูกยิงตาย ขาวมีความผิดฐานใด 

                ก. เจตนาฆ่าดำ 

                ข. กระทำโดยสำคัญผิด 

                ค. ฆ่าโดยประมาท 

                ง. กระทำโดยพลาด 

คำตอบ :  ข้อ  ค. การที่ขาวหลงเชื่อแดง โดยไม่ตรวจตราให้ดี ขาวมัดฐานฆ่าดำโดยประมาท 

15. นาง 
สดศรี ต้องการขโมยร่ม  นายสุดสวย แต่ไม่กล้าหยิบเอง นางสมศรี จึงหลอกนาง สดใส ว่าร่มนางสุดสวยเป็นร่มของนางสดศรี นางสดใสหลงเชื่อจึงส่งให้ร่มของนางสุดสวยให้นางสุดศรี ดังนั้นนางสดศรีมีความผิดฐานใด 

                ก. ลักทรัพย์ 

                ข.  ยักยอก 

                ค. รับของโจร 

                ง. ไม่มีความผิด 

คำตอบ :  ข้อ  ก. การกระทำของนางสดศรีมีความผิดฐานลักทรัพย์ โดยเป็นผู้กระทำความผิดโดยทางอ้อม 

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ กรมควบคุมโรคจำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้