ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมคุมประพฤติ ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่าสุด
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมคุมประพฤติ ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่าสุด

คู่มือสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมคุมประพฤติ


ต่อไปนี้เป็นข้อมูลของร้านค้า :

– ทรัพย์สิน (บางรายการ) และหนี้สิน (ทุกรายการ) ณ วันต้นปี 2554 มีดังต่อไปนี้ :

รายได้รับล่วงหน้า 39,000 บาท ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 63,000 บาท

รายได้ค้างรับ 28,000 เจ้าหนี้ 87,000

ค่าใช้จ่ายล้วงหน้า 46,000 เงินกู้ 95,000

– ระหว่างปี 2554 เจ้าของร้านได้นำเงินมาลงทุนเพิ่มอีก 59,000 บาท และได้ถอนเงินออกไปใช้ส่วนตัว 63,000 บาท

– ขาดทุนสุทธิสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2554 มีจำนวนเท่ากับ 24,000 บาท

– ทรัพย์สิน ณ วันปลายปี 2554 มีจำนวนน้อยกว่าทรัพย์สิน ณ วันต้นปี 2554 33,000 บาท

– หนี้สินและทุน ณ วันต้นปี 2554 มีสัดส่วนเท่ากับ 2:3


1. ทุน ณ วันปลายปี 2554 มีจำนวนเท่ากับเท่าใด

ก. 454,000 บาท ข. 446,000 บาท

ค. 524,000 บาท ง. 406,000 บาท

จ. 398,000 บาท

ตอบ จ. คำนวณหายอดหนี้สิน ณ วันต้นปี 2554

เจ้าหนี้ 87,000

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 63,000

รายได้รับล่วงหน้า 39,000

เงินกู้ 95,000

ยอดรวม 284,000

คำนวณหายอดทุน ณ วันต้นปี 2554

จากอัตราส่วนหนี้สินและทุน ณ วันต้นปี 2554 เท่ากับ 2:3

ดังนั้น ยอดทุน ณ วันต้นปี 2554 = 284,000
= 426,000 บาท

คำนวณหายอดทุน ณ วันปลายปี 2554

ยอดทุน ณ วันปลายปี = ยอดทุน ณ วันต้นปี 2554–ขาดทุนสุทธิ +ลงทุนเพิ่ม-ถอนใช้ส่วนตัว

= 426,000 – 24,000 + 59,000 – 63,000 = 398,000 บาท

2. หนี้สิน ณ วันปลายปี 2554 มีจำนวนเท่ากับเท่าใด

ก. 279,000 บาท ข. 233,000 บาท

ค. 153,000 บาท ง. 231,000 บาท

จ. 271,000 บาท

ตอบ ค. คำนวณหาทรัพย์สิน ณ วันปลายปี 2554

ทรัพย์สิน ณ วันต้นปี = หนี้สิน ณ วันต้นปี + ทุน ณ วันต้นปี

= 284,000 + 426,000 = 710,000 บาท

ทรัพย์สิน ณ วันปลายปี = ทรัพย์สิน ณ วันต้นปี - 33,000 บาท

= 710,000 – 33,000 = 677,000 บาท

คำนวณหาหนี้สิน ณ วันปลายปี 2554

หนี้สิน ณ วันปลายปี = ทรัพย์สิน ณ วันปลายปี – ทุน ณ วัน ปลายปี

= 677,000 - 524,000 = 153,000 บาท


1. แหล่งเงินทุนใดต่อไปนี้เป็นแหล่งเงินทุนจากภายในกิจการ 

ก. พันธบัตร ข. หุ้นบุริมสิทธิ

ค. หุ้นสามัญ ง. กำไรสะสม 

จ. ข้อ ข. ค. และ ง. ถูก

ตอบ ง. กำไรสะสม 

2. Cash Flows Statement หมายถึง การศึกษากระแสการไหลเข้าออกของ

ก. เงินสดในอดีต ข. เงินสดในปัจจุบัน

ค. เงินสดในอนาคต ง. งบกระแสเงินสด 

จ. ถูกทั้งหมด

ตอบ ก. เงินสดในอดีต

3. Business Risk เกิดจากการทำหน้าที่ใด

ก. การวางแผนทางการเงิน ข. การตัดสินใจจัดหาเงินทุน

ค. การตัดสินใจใช้เงิน ง. การควบคุมการเงิน 

จ. ถูกทั้งหมด

ตอบ ค. การตัดสินใจใช้เงิน

4. ข้อใดคือสินค้าคงเหลือ 

ก. Merchandise ข. Goods

ค. Product ง. Inventory

จ. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ ง. Inventory

5. ข้อใดคืองบประมาณการลงทุน 

ก. Gapital Investment ข. Capital Budgeting

ค. Capital Expenditure ง. ถูกทั้งหมด

จ. ไม่มีข้อใดถูก 

ตอบ ข. Capital Budgetingจำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมคุมประพฤติ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
- แนวข้อสอบ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
- แนวข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- แนวข้อสอบข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง สังคม ประจำปี พ.ศ. 2555
- แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง_กรมคุมประพฤติ_
- แนวข้อสอบเรื่องการเงิน - ข้อสอบเรื่องการบัญชี ชุด 1-2
- ข้อสอบกฏหมายควรรู้และระเบียบงานรสารบัญ


ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ราคา 399 บาท 
*ส่งด่วนภายใน 3 ชม.*
*ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน*( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS /  LINE : busthai01
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน** 
1. ธ. กรุงเทพ  ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี  048-0-17796-3  ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย  ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี  980-6-40570-6  ชื่อบัญชี  Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย  ออมทรัพย์  สาขา เซ็นทรัลพระราม 3  เลขที่บัญชี  748-2-66186-0  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี  402-3-98830-4  ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี  130-1-28490-7  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai

** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ พนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติ ทุกจังหวัด ทุกตำแหน่ง ล่าสุด
จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ พนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติ ทุกจังหวัด ทุกตำแหน่ง ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ประกอบด้วย
- ข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ
- ข้อสอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ข้อสอบพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
- ข้อสอบพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช พ.ศ.2479 แก้ไขเพิ่มเติม
- ข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการดำเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้เกี่ยวกับอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา

จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติ ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
ประกอบด้วย
- แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
- แนวข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล
- แนวข้อสอบงานพัสดุ
- แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
- การเขียนหนังสือราชการ การจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ราคา 399 บาท 
*ส่งด่วนภายใน 3 ชม.*
*ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน*( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS /  LINE : busthai01
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน** 
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai

** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้