ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ตำแหน่งบริหารระดับกลาง กกต. ใหม่ล่าสุด
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ตำแหน่งบริหารระดับกลาง กกต. ใหม่ล่าสุด

อ้างอิง: หัวข้อนี้ถูกเน้น โดย admin เมื่อเวลา(2012-12-04)
คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งบริหารระดับกลาง  กกต.

สอบภายในตำแหน่งบริหารระดับกลาง ที่ปฏิบัติงานทั่วไปและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
(หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง)

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ปรนัย ๑๐๐ ข้อ (ภาค ก)

          ทดสอบความรู้ความเข้าใจ และทักษะในหลักการแนวคิด เทคนิควิธีการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานในฐานะหัวหน้าส่วนงานระดับฝ่าย ในเรื่องการวางแผนการปฏิบัติงาน การศึกษาวิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร โดยยึดหลัก

          ๑.หลักปรัชญาเศรษกิจเพียงพอ

          ๒.หลักธรรมาภิบาล

          ๓.การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

          และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง โดยแบ่งออกเป็น ๓ หมวด ดังนี้

๑.      หมวดการบริหาร

๑.๑ การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

๑.๒ ผลสัมฤทธิ์ของงานพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)

๑.๓ เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงาน

     ๒.  หมวดการปฏิบัติหน้าที่

๒.๑ กฎหมายรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐

๒.๒ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง

๒.๓ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส.และการได้มาซึ่ง สว.

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง

-๒-

๒.๔ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ

๒.๕ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

๒.๖ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

๒.๗ กฎหมายว่าด้วยวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง

๒.๘ กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

๒.๙ กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

๒.๑๐ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

๒.๑๑ กฎหมายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

*๒.๑๒ ความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

*๒.๑๓ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

*๒.๑๔ ประมวลกฎหมายอาญา

*๒.๑๕ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

     ๓. หมวดความรู้ทั่วไป ได้แก่ เหตุการณ์ปัจจุบันทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม


1.       พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2552 บังคับให้เมื่อใด
ก.       วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2552
ข.       วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2552
ค.       วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2552
ง.       วันที่ 21ธันวาคม พ.ศ. 2552
ตอบ  ข. วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2552
มาตรา 2 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
2.       ข้อใดคือความหมายของ “ผู้มีสิทธิออกเสียง” ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ
ก.       การออกเสียงประชามติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ข.       ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ค.       ผู้ที่กำหนดให้เป็นเขตออกเสียงประชามติ
ง.       ไม่มีข้อถูก
ตอบ  ข. ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
                มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
                “ผู้มีสิทธิออกเสียง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
3.       ข้อใดคือความหมายของ “จังหวัด” ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ
ก.       กรุงเทพมหานคร
ข.       เขตบริหารราชการส่วนภูมิภาคของประเทศไทย ทั้ง 77 จังหวัด
ค.       เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ง.       ระดับการปกครองของรัฐบาลลำดับแรก
ตอบ  ก. กรุงเทพมหานคร
                มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
“จังหวัด” หมายความว่า กรุงเทพมหานคร
4.       ผู้ใดคือผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ
ก.       ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ข.       รองประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ค.       รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย
ง.       ผู้ว่าราชการจังหวัด
ตอบ ก. ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
มาตรา ๔ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
5.       นายกรัฐมนตรีประกาศให้มีการออกเสียงในราชกิจจานุเบกษา โดยจะต้องมีรายละเอียดดังข้อใด
ก.       กำหนดเรื่องในการจัดทำประชามติ ซึ่งจะต้องมีข้อความที่ชัดเจนเพียงพอที่จะให้ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในเรื่องที่จะจัดทำประชามติ
ข.       กำหนดว่าการจัดให้มีการออกเสียงดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้มีข้อยุติโดยเสียงข้างมากของผู้มีสิทธิออกเสียง หรือเป็นไปเพื่อให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรี
ค.       ถ้ากฎหมายที่ไม่ได้บัญญัติผู้มีอำนาจออกประกาศให้มีการออกเสียงไว้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีอำนาจออกประกาศให้มีการออกเสียงตามกฎหมายนั้น
ง.       ถูกทั้ง ก และ ข
ตอบ ง. ถูกทั้ง ก และ ข
มาตรา 5 ในกรณีที่จะดำเนินการจัดทำประชามติตามมาตรา 165 (1) ของรัฐธรรมนูญให้นายกรัฐมนตรีประกาศให้มีการออกเสียงในราชกิจจานุเบกษา โดยจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้
(1) กำหนดเรื่องในการจัดทำประชามติ ซึ่งจะต้องมีข้อความที่ชัดเจนเพียงพอที่จะให้ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในเรื่องที่จะจัดทำประชามติ
(2 กำหนดว่าการจัดให้มีการออกเสียงดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้มีข้อยุติโดยเสียงข้างมากของผู้มีสิทธิออกเสียง หรือเป็นไปเพื่อให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรี
6.       ประชามติตามที่มีกฎหมายบัญญัติ ของรัฐธรรมนูญให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายประกาศให้มีการออกเสียงในราชกิจจานุเบกษา โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำประชามติตามที่กฎหมายนั้นบัญญัติ ถ้ากฎหมายดังกล่าวมิได้บัญญัติผู้มีอำนาจออกประกาศให้มีการออกเสียงไว้  ต้องดำเนินการอย่างไร
ก.       ให้นายกรัฐมนตรี มีอำนาจออกประกาศให้มีการออกเสียงตามกฎหมายนั้น
ข.       ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีอำนาจออกประกาศให้มีการออกเสียงตามกฎหมายนั้น
ค.       ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีอำนาจออกประกาศให้มีการออกเสียงตามกฎหมายนั้น
ง.       ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีอำนาจออกประกาศให้มีการออกเสียงตามกฎหมายนั้น
ตอบ ค. ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีอำนาจออกประกาศให้มีการออกเสียงตามกฎหมายนั้น
มาตรา 5 ( วรรคท้าย )
ในกรณีที่จะดำเนินการจัดทำประชามติตามที่มีกฎหมายบัญญัติตามมาตรา 165(2) ของรัฐธรรมนูญให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายประกาศให้มีการออกเสียงในราชกิจจานุเบกษา โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำประชามติตามที่กฎหมายนั้นบัญญัติ ถ้ากฎหมายดังกล่าวมิได้บัญญัติผู้มีอำนาจออกประกาศให้มีการออกเสียงไว้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีอำนาจออกประกาศให้มีการออกเสียงตามกฎหมายนั้น
7.       เมื่อมีประกาศให้มีการออกเสียงตามมาตรา 5 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดวันออกเสียงในราชกิจจานุเบกษาภายในนับแต่วันที่มีประกาศ
ก.      30  วัน                                                            ค.  10   วัน
ข.      15  วัน                                                            ง.  7      วัน
ตอบ  ง.  7      วัน
                                มาตรา 6 เมื่อมีประกาศให้มีการออกเสียงตามมาตรา 5 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศกำหนดวันออกเสียงในราชกิจจานุเบกษาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีประกาศดังกล่าว
8.       วันออกเสียงในการจัดทำประชามติต้องกำหนดวันออกเสียงภายในระยะกี่วัน
ก.       ระยะเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศให้มีการออกเสียงในราชกิจจานุเบกษา
ข.       ระยะเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศให้มีการออกเสียง
ค.       ระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน นับแต่วันประกาศให้มีการออกเสียงในราชกิจจานุเบกษา
ง.       ถูกทุกข้อ
ตอบ  ก. ระยะเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศให้มีการออกเสียงในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 6 เมื่อมีประกาศให้มีการออกเสียงตามมาตรา 5 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดวันออกเสียงในราชกิจจานุเบกษาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีประกาศดังกล่าววันออกเสียงต้องกำหนดเป็นวันเดียวกันทุกเขตออกเสียง และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) วันออกเสียงในการจัดทำประชามติตามมาตรา 165 (1) ของรัฐธรรมนูญต้องกำหนดวันออกเสียงภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศให้มีการออกเสียงในราชกิจจานุเบกษา
9.       ผู้มีสิทธิออกเสียงเห็นว่าการให้มีการออกเสียงนั้นไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมายที่บัญญัติให้มีการออกเสียงประชามติ ผู้มีสิทธิออกเสียงสามารถเสนอคำฟ้องภายในกำหนดระยะเวลากี่วันต่อศาลใด
ก.      60 วัน นับแต่วันประกาศให้มีการออกเสียง , ศาลฎีกา
ข.      60 วัน นับแต่วันประกาศให้มีการออกเสียง , ศาลปกครอง
ค.      30 วัน นับแต่วันประกาศให้มีการออกเสียง , ศาลปกครอง
ง.      30  วัน นับแต่วันประกาศให้มีการออกเสียง , ศาลปกครองสูงสุด
                ตอบ ง. 30  วัน นับแต่วันประกาศให้มีการออกเสียง , ศาลปกครองสูงสุด
                                มาตรา 6  (วรรคท้าย)
                                ภายในกำหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันประกาศให้มีการออกเสียงใดแล้ว ถ้ามีผู้มีสิทธิ
ออกเสียงเห็นว่าการให้มีการออกเสียงนั้นไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมายที่บัญญัติให้มีการออกเสียงประชามติ หรือตามเจตนารมณ์ของมาตรา 165 ของรัฐธรรมนูญสามารถเสนอคำฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด เพื่อให้มีคำวินิจฉัยโดยเร็ว
10.    ข้อใดคือวิธีออกเสียงลงคะแนนออกเสียงประชามติ
ก.       แบบตรง                                        ค. แบบปกปิด
ข.       แบบลับ                                          ง. ถูกทั้ง  ก  และ ข
ตอบ  ง. ถูกทั้ง  ก  และ ข
                มาตรา 8 การออกเสียง ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ตำแหน่งบริหารระดับกลาง กกต. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- การจัดการภาครัฐแนวใหม่
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน
- แนวข้อสอบวิชา เศรษฐกิจพอเพียง
- หลักธรรมาภิบาล
- แนวข้อสอบฎหมายรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ 
- แนวข้อสอบ พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545
- แนวข้อสอบ   พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ
- แนวข้อสอบ พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550
- พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส.และการได้มาซึ่ง สว. 2554
- พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550
-  แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
-  แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง 
-  แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
- แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
- แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา 
- แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.         พระราชบัญญัตินี้ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ใด

            ก.    พ.ศ. 2538                                                                      ข.    พ.ศ. 2539

            ค.    พ.ศ. 2541                                                                      ง.     ไม่มีข้อใดถูก

            ตอบ     ค.  พ.ศ. 2541

                            มาตรา 3 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541

2.            ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับคำว่า “เลือกตั้ง”  ในพระราชบัญญัตินี้

ก.    เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร                            ข.    สมาชิกวุฒิสภา

ค.    สมาชิกสภาท้องถิ่น                                                     ง.     ถูกทุกข้อ

            ตอบ     ง.  ถูกทุกข้อ

                           มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ “เลือกตั้ง”  หมายความว่า เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี

3.         กรรมการการเลือกตั้งต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่มีบรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติภายในกำหนดระยะเวลาใด นับตั้งแต่วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

            ก.    30 วัน                                                                             ข.    45 วัน

            ค.    60 วัน                                                                             ง.     90 วัน

            ตอบ     ก.  30 วัน

4.         ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องมีกรรมการประชุมจำนวนเท่าใดของกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ จึงเป็นองค์ประชุม

            ก.    กว่าสามในห้า                                                              ข.    กว่าสี่ในห้า

            ค.    ต้องมีกรรมการทั้งห้าคนเข้าประชุม                        ง.     ไม่มีข้อใดถูก

            ตอบ     ข.  กว่าสี่ในห้า

5.         ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเลือกตั้ง

            ก.    ควบคุมและดำเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้ง

            ข.    ออกประกาศกำหนดการทั้งหมดอันจำเป็น

            ค.    ออกข้อกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่

            ง.     ไม่มีข้อใดถูก

            ตอบ     ง.  ไม่มีข้อใดถูก

                           มาตรา 10  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

                           (1)  ควบคุมและดำเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

                           (2)  ออกประกาศกำหนดการทั้งหลายอันจำเป็นแก่การปฏิบัติตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ และกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

                           (3)  มีคำสั่งให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ-ส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐปฏิบัติการทั้งหลายอันจำเป็นตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย      การออกเสียงประชามติ และกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

                           (4)  ออกข้อกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติ

                           (5)  ดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งที่ใช้วิธีการแบ่งเขตเลือกตั้ง และจัดให้มีบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

                           (6)  สืบสวนสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติหรือกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

                           (7)  สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือออกเสียงประชาติใหม่ในหน่วยเลือกตั้งใดหน่วยเลือกตั้งหนึ่งหรือทุกหน่วยเลือกตั้งหรือสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่ เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติในหน่วยเลือกตั้งนั้นๆ มิได้เป็นไปโดยสุจริตและ เที่ยงธรรม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

                           (8)  ประกาศผลการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติ

                           (9)  ดำเนินการหรือประสานงานกับหน่วยราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือสนับสนุนองค์การเอกชนในการให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

                           (10)  จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีและข้อสังเกตเสนอต่อรัฐสภา

                           (11)  ดำเนินการอื่นตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญอื่น หรือกฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

6.         คณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดให้มีจังหวัดละไม่เกินกี่คน

            ก.    5 คน                                                                               ข.    9 คน

            ค.    10 คน                                                                            ง.     11 คน

            ตอบ     ก.  5 คน

                           มาตรา 12  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตามมาตรา 14 ให้มีจำนวนจังหวัดละไม่เกิน 5 คน ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งจากผู้มีความเป็นกลางทางการเมืองมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๖ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๗ และได้รับการสรรหาตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตามวรรคหนึ่งให้สรรหาและแต่งตั้งจากผู้มีภูมิลำเนาในจังหวัดนั้นเป็นหลัก โดยให้คำนึงถึงความหลากหลายของอาชีพ การมีส่วนร่วมของสตรี และความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลาด้วยกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมีวาระการดำรงตำแหน่งสี่ปี และให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้