ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : โปรแกรมบริหารจัดการงานโรงเรียน ทางเลือกของโรงเรียนยุคใหม่
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

โปรแกรมบริหารจัดการงานโรงเรียน ทางเลือกของโรงเรียนยุคใหม่

อ้างอิง: หัวข้อนี้ปักหมุด โดย admin เมื่อเวลา(2012-07-25)


งานทะเบียนนักเรียน การเงิน และทะเบียนครูนับว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่เป็นประโยชน์กับโรงเรียน เนื่องจากต้องมีการจัดเก็บเอกสารที่ มากมาย และอาจนำความยุงยาก มาสู่ผู้จัดทำได้บริษัทฯ จึงขอแนะนำระบบบริหารและจัดการโรงเรียน ซึ่งสามารถออกใบเสร็จรับเงินตอนจ่าย ค่าเทอมได้ นอกจากนี้ยังทำ การคำนวณ และออกเกรดนักเรียนได้โดยอัตโนมัติ และสามารถจัดพิมพ์รายงานต่างๆ ได้ตามต้องการ ทั้งยังสามารถ Search หาข้อมูลเชิงลึก ทั้งข้อมูลนักเรียน ข้อมูลวิชา และข้อมูลครู ฯลฯ ได้อีกด้วย

ให้ระบบช่วยจัดการประมวลผลฐานข้อมูล(นักเรียน + วิชาเรียน) ลดงานซ้ำซ้อน เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน เป็นผลให้ใช้เวลาทำงานน้อยลง


เปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการงานโรงเรียน ในทุก ๆ ฝ่าย ตั้งแต่วันนี้

ทางบริษัทฯ และทีมงาน ขอนำเสนอระบบบริหารงานโรงเรียน แยกตามแผนกที่เกี่ยวข้องเช่น ฝ่ายปกครอง ทะเบียนนักเรียน การเงิน ตัดเกรดวัดผล พร้อมพิมพ์รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลการเรียน หรือสอดคล้องตามกฎของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ตัวระบบดังกล่าวทุกแผนกที่ใช้งาน จะใช้ฐานข้อมูลเดียวกันทั้งหมด และสามารถจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลหลักเพียงหนึ่งเดียว และสามารถจัดเก็บสะสมอย่างต่อเนื่องหลายปี เพื่อสะดวกในการทำสำเนาข้อมูล (Backup Database) รวมถึงการเรียกดูย้อนหลังในปีที่ต้องการ

นอกจากนี้ ตัวระบบเอง ยังมีระบบเสริมให้เลือกใช้งานอีกมากมาย เช่น ระบบเช็คเวลาเข้างาน ระบบเงินเดือนบุคลากร ระบบจัดตารางเรียนตารางสอนของทุกช่วงชั้น ระบบบริหารจุดขายภายในโรงเรียน ระบบบันทึกเวลาเข้าออกโรงเรียนของนักเรียน ระบบกรอกคะแนน และวิเคราะห์ข้อสอบ ฯลฯ

โดยรวมแล้วระบบนี้ จะช่วยลดงานซ้ำซ้อน อีกทั้ง ยังสามารถทำให้ผู้บริหาร รู้ถึงความคืบหน้า และสถานะงานในทุก ๆ แผนกที่เกี่ยวข้อง และได้มาซึ่งข้อมูลที่ช่วยใช้ในการตัดสินใจบริหารจัดการงานในโรงเรียนต่อไป

ทั้งระบบที่กล่าวมานี้ ทางบริษัทฯ และทีมงาน มีความตั้งใจที่จะทำ ระบบดังกล่าวให้เข้ากับผู้ใช้งานในทุกแผนก ให้มากที่สุด และมีต้นทุนโดยรวมที่เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของระบบต่ำที่สุด (ไม่จำกัดปริมาณข้อมูล รวมถึงไม่จำกัดจำนวนเครื่องใช้งาน) ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ กล้ายืนยันว่าระบบดังกล่าวใช้งานได้จริง และมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน ทางด้านการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลที่สูง


ชุดโปรแกรมโรงเรียนThere are 5 products.

ชุดโปรแกรมโรงเรียน

ระบบบริหารจัดการงานโรงเรียน
ระบบทะเบียนนักเรียน
ระบบทะเบียนนักเรียน
ระบบทะเบียนนักเรียน จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถจัดการข้อมูลนักเรียนได้ง่ายขึ้น ซึ่งการจัดเก็บจะครอบคลุมไปถึงงานแนะแนว ที่สามารถจัดเก็บวีซ่านักเรียน หรือกำหนดนักเรียนทุนได้
ระบบทะเบียนครู
ระบบทะเบียนครู
ระบบทะเบียนครู จะช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรครูมีสะดวกและความง่ายในการจัดการมากขึ้นอีกทั้งตัวระบบสามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรม Payroll และ Time Attendance ได้อีกด้วย
ระบบงานวัดผล
ระบบงานวัดผล
ระบบวัดผลการเรียน จะช่วยจัดการในส่วนของการกำหนดหลักสูตรรองรับไปถึงการ Sprit วิชาย่อย และยังสามารถช่วยให้งานกรอกคะแนนเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วด้วยสูตรการคำนวนที่แม่นยำ
ระบบการเงิน
ระบบการเงิน
ระบบฝ่ายการเงิน เป็นระบบที่ช่วยให้เรื่องการชำระเงินของนักเรียนเป็นไปด้วยความสะดวก เนื่องจากรองรับการชำระที่เป็นทั้งเงินสดและเช็ค รวมถึงการแบ่งชำระค่าเทอมเป็นงวดๆ อีกด้วย
ระบบงานปกครอง
ระบบงานปกครอง
ระบบงานปกครอง ช่วยในเรื่องของการจัดการคะแนนความประพฤติของนักเรียน และตัดความประพฤตินักเรียนทำให้ทราบถึงคะแนนความประพฤติของนักเรียน **เป็นส่วนหนึ่งของทะเบียนนักเรียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  สนใจสั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 , 080-604-2510 
หรือทางอีเมล์   lek.pisi@hotmail.com  

เป็นระบบบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ด้วยโปรแกรมที่ผ่านการรับรองและส่งเสริมโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติมที่   http://www.ez-school.net

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ระบบทะเบียนนักเรียน

ระบบทะเบียนนักเรียน

การจัดการข้อมูลนักเรียน

 • สามารถทำการจัดเก็บบันทึกข้อมูลนักเรียน เช่น ประวัติทั่วไป ประวัติการศึกษา ข้อมูลสุขภาพ รูปภาพนักเรียน ข้อมูลบิดา ข้อมูลมารดา และผู้ปกครอง
 • จัดเก็บรายละเอียดการรับทุนต่างๆ และรองรับข้อมูลวีซ่าของนักเรียน
 • ตัวระบบสามารถกำหนดเลขที่นักเรียนอัตโนมัติได้
 • สามารถกำหนดนักเรียนไว้ล่วงหน้าได้
 • รองรับการรับเด็กนักเรียนจากภายนอกช่วงเวลาเรียนพิเศษปิดเทอมได้ โดยรหัสนักเรียนจะไม่ซ้ำกับกลุ่มนักเรียนหลัก
 • สามารถ จัดเก็บข้อมูลนักเรียนที่ลาออก และแสดงวันที่ลาออก พร้อมเหตุผลที่ลาออก และสามารถดึงไปโชว์ในส่วนของใบรับรอง
 • เก็บผลการเรียนได้อีกด้วย
 • สามารถเลื่อนนักเรียนข้ามช่วงชั้นเมื่อสิ้นภาคเรียนที่สอง โดยสามารถเลือกรูปแบบในการเลื่อนชั้นได้เช่น แบบสลับเรียงตามคะแนนสอบ หรือ ยกชั้นเรียน หรือ แบบ Manual
 • จัดเก็บฐานข้อมูลนักเรียนทุกช่วงชั้น พร้อมประวัติโดยละเอียดและ ผลการเรียนในแต่ละชั้นที่ผ่านมา
 • สามารถเพิ่มนักเรียนใหม่ โดยระบุเลขประจำตัวชั่วคราวก่อน และเปลี่ยนเป็นเลขประจำตัวจริงภายหลัง
 • สามารถย้ายนักเรียนไป folder นักเรียนลาออก (โดยประวัติยังคงเก็บไว้อยู่)
 • มีระบบสืบค้น (Intelligent Search) ช่วยให้ค้นหานักเรียนแบบเจาะจงได้อย่างรวดเร็ว
 • สามารถใช้ได้กับโรงเรียนที่มีการสอน Bilingual Program ได้
 • พิมพ์ใบสรุปรายชื่อนักเรียน ทั้งที่เรียนอยู่ปัจจุบัน หรือ ลาออกไปแล้ว โดยระบุปีการศึกษา ภาคเรียน หรือจะสั่งพิมพ์จากรหัสนักเรียน หรือ เลือกค้นหารายชื่อโดยแยกตามชั้นตามห้องได้
 • สามารถเก็บประวัติสุขภาพของนักเรียนได้
 • มีระบบการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลระดับเมนู


  การส่งออกข้อมูลนักเรียน

 • สามารถส่งข้อมูลนักเรียนออกโปรแกรม Microsoft Excel ได้
 • สามารถพิมพ์ใบมอบตัวนักเรียนได้จากระบบทันที
 • สามารถพิมพ์รายงานใบรับรองต่าง เช่น ปพ.7A ปพ.7B ปพ.1 (แยกช่วงชั้นที่ 1-3 และช่วงชั้นที่ 4)
 • ใบรับรองความประพฤติ(ทั้งไทยและอังกฤษ)ได้
 • สามารถพิมพ์รายงานจำนวนนักเรียนทั้งหมดแยกชั้นเรียนได้
 • สามารถ Import ข้อมูลนักเรียนจากไฟล์ Excel ได้

รายงาน


 • ใบรับรอง(TH-ENG)
 • ใบรับรองความประพฤติ ใบรับรอง+เกรดเฉลี่ย
 • ใบรับรองวีซ่า
 • ใบรับรองแบบเต็ม(ENG)
 • ใบรับรองผลการเรียน
 • ใบมอบตัวนักเรียน
 • รายงานจำนวนนักเรียนแยกตามชั้น/ห้อง
 • รายชื่อนักเรียนชั้น/ห้อง(TH-ENG)
 • รายชื่อนักเรียนรับสมุดพก(TH-ENG)
 • รายชื่อนักเรียนเก่า
 • รายชื่อนักเรียนใหม่
 • รายงาน ปพ.1
 • รายงานทะเบียนครู
 • รายงานประวัติครู
 • รายงานรายชื่อครูแยกชายหญิง
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ระบบทะเบียนครูการจัดการข้อมูลบุคลาก

สามารถเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และมีการ Update ข้อมูลให้กับทุกฝ่ายทันทีที่มีการแก้ไขสามารถเชื่อมต่อตรงกับโปรแกรม Payroll ที่ใช้สำหรับทำค่าตอบแทนให้กับบุคลากรทั้งหมดบันทึกเกี่ยวกับสวัสดิการครู การคิดคำนวณเงินประกันสังคม หรือเงินภาษีต่างๆสามารถเชื่อมต่อไปยังโปรแกรม Time Attendance (ระบบเช็คเวลาด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ หรือบัตรประจำตัว)เพื่อบันทึกเวลา การเข้าออกงานของครูผู้สอนแต่ละท่าน โดยข้อมูลดังกล่าวสามารถทำงานควบคู่ไปกับโปรแกรม Payroll ข้างต้นสามารถมีระบบค้นหารายชื่อบุคลากรได้อย่างรวดเร็วมีรูปภาพสีประกอบ สำหรับครูผู้สอนแต่ละท่าน ในทะเบียนประวัติสามารถเก็บประวัติข้อมูลทั่วไป ข้อมูลบุตร ข้อมูลประวัติการศึกษา ข้อมูลการอบรมต่างๆได้มีระบบ User Name & Password เพื่อกำหนดสิทธิครูผู้สอนแต่ละท่าน ในการเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการโรงเรียนรองรับการเก็บข้อมูลทั่วไปของบุคลากรอย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็น เลขที่ สช.11 เลขที่สมาชิก ชพค. เลขที่สมาชิก ชพส. ข้อมูลบุตร ประวัติการศึกษา ข้อมูลการฝึกอบรม รูปภาพ เป็นต้นฐานข้อมูลบุคลากรนี้ เชื่อมต่อตรงกับโปรแกรม Payroll ที่ใช้สำหรับทำค่าตอบแทนให้กับบุคลากรทั้งหมด รวมถึงมี Features ต่าง ๆ อีกมากมายเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการครู การคิดคำนวณเงินประกันสังคม หรือเงินภาษีต่าง ๆ (ถ้ามี)มีระบบค้นหาที่รวดเร็ว ไม่ว่าจะค้นหาโดย ชื่อ หรือ นามสกุล
การส่งออกข้อมูลบุคลากร


สามารถสั่งพิมพ์รายงานทะเบียนบุคลากรได้เลือกพิมพ์ประวัติครู รายบุคคล ตามรูปแบบของทางกระทรวงศึกษาธิการกำหนด
รายงาน

 • รายงานทะเบียนบุคลากร
 • รายงานประวัติบุคลากร
 • รายงานแสดงรายชื่อครูแยากตามเพศ

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ระบบงานวัดผล

 ระบบงานวัดผล

การกำหนดข้อมูลพื้นฐาน


 • สามารถกำหนดประเภทวิชาหลักได้ และสามารถ Sprit เป็นวิชาย่อยเพิ่มได้
 • สามารถ Config Master File เองได้ไม่ว่าจะเป็น แผนการเรียน สถานะนักเรียน เกณฑ์การวัดผลและเกรด กำหนดประเภทวิชา กลุ่มสาระวิชา เป็นต้น
 • สามารถแสดงผลรวมทั้งหมดของวิชาที่กำหนดได้ หรือกำหนดให้แสดงเฉพาะวิชาได้
 • สามารถสืบค้นได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
 • มีระบบการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงสูงสุดถึงระดับวิชา และสามารถกำหนดสิทธิ์ครูผู้ตรวจสอบคะแนนได้

   การกำหนดวิชาเรียน


   • สามารถกำหนดวิชาเรียนพร้อมกันหลายเครื่องได้ โดยวิชาเรียนจะมีการ Update ข้อมูลล่าสุดและเรียกดูได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการกำหนดวิชาจะมีรายละเอียดย่อยๆ เช่น ส่วนเก็บคะแนนหรือส่วนคะแนนสอบ หรือใช้ในการคำนวณเกรดหรือไม่ใช้ก็ได้ เป็นต้น
   • สามารถแก้ไข ยกเลิกวิชาที่กำหนดขึ้นได้
   • สามารถส่งรายวิชาเรียน ไปยังปีการศึกษาถัดไปได้
   • สามารถกำหนดวิชาย่อย(Split วิชาหลักให้เป็นวิชาย่อยหลายวิชา) ภายใต้รหัสวิชาหลักเดียวกันได้
   • สามารถกำหนดครูผู้สอนให้กับวิชาที่ย่อยที่ถูกแยกออกได้ (Split วิชา) หนึ่งวิชาเรียน สามารถมีครูผู้สอนได้มากกว่า 1 ท่าน
   • สามารถระบุจำนวนคาบต่อสัปดาห์ และจำนวนสัปดาห์ใน1 เทอม รวมถึงจำหนวนเปอร์เซ็นต์การมาเรียนเพื่อ ใช้คำนวณคาบเรียนสูงสุดที่สามารถขาดเรียนได้
   • สามารถกำหนดวิชาเรียน พร้อมรหัส ให้สอดคล้องกับทางกระทรวงศึกษาธิการ โดยแยกรายละเอียดในแต่ละวิชาเองได้
   • สามารถกำหนดวิชาเรียนได้ว่า ต้องการให้ตัดคิดคะแนนและตัดเกรดรายเทอม หรือรายปี (เทอม 1 + เทอม 2)
   • สามารถกำหนดวิชาเรียน พร้อมรหัส ให้สอดคล้องกับทางกระทรวงศึกษาธิการ โดยแยกรายละเอียดการในแต่ละวิชาเองได้ ว่า ชื่ออะไร เป็นประเภทวิชาอะไร เรียนระดับชั้นไหน อยู่กลุ่มสาระใด ใช้น้ำหนัก หรือ หน่วยกิต รวมถึงสามารถระบุชื่อครูผู้สอน การเก็บคะแนน (70/30 หรือ 80/20) ในแต่ละได้
   • สำหรับวิชาที่เป็นวิชารวม เช่นสามวิชารวมเป็นวิชาเดียว ตัวระบบรองรับการ Split วิชาและแยกกันคีย์คะแนนได้

   การจัดหลักสูตร


   • สามารถกำหนดแผนการเรียนเองได้ เช่น แผนการเรียนปกติ กลุ่มวิทย์- คณิต กลุ่มศิลป์-ภาษา ฯลฯ เป็นต้น
   • สามารถจัดหลักสูตรได้จากทั้ง ตามชั้นเรียน ตามหลักสูตร หรือจัดทั้งหมดได้
   • สามารถส่งหลักสูตรไปยังปีการศึกษาถัดไปได้
   • สามารถจัดหลักสูตรวิชาตามแผนการเรียนให้แก่ระดับชั้นเองได้
   • ในแต่ละวิชาสามารถระบุจำนวนคาบต่อสัปดาห์ และจำนวนสัปดาห์ในเทอม รวมถึงจำนวน% ในการมาเรียน เพื่อหาจำนวน คาบเรียนสูงสุดที่นักเรียนสามารถขาดเรียนได้

   การกำหนดกลุ่มการเรียน


   • สามารถจัดกลุ่มการเรียนได้แบบรายชั้นเรียน กำหนดครูผู้สอนให้กับห้องเรียน (ในกรณีที่มีครูสอนในวิชาหลายคน) ซึ่งจะกำหนดว่าครูผู้สอนท่านไหน สอนห้องไหนได้บ้าง
   • การจัดกลุ่มการเรียน ไม่ซับซ้อนยุ่งยาก สามารถจัดกลุ่มตามพร้อมกันหลายเครื่อง
   • สามารถแก้ไข หรือลบข้อมูลการจัดกลุ่มการเรียนได้
   • สามารถจัดกลุ่มการเรียนอัตโนมัติได้
   • สามารถจัดกลุ่มการเรียนให้แก่แต่ละห้องเรียนเองได้ และยังมีระบบจัดกลุ่มการเรียนอัตโนมัติที่รวดเร็วกรณีที่เรียนทุกห้องได้อีกด้วย

   การกำหนดเกณฑ์การประเมิน   • สามารถกำหนดเกณฑ์การประเมินแยกตามรายวิชาได้
   • สามารถส่งรายการเกณฑ์การประเมินไปยังปีการศึกษาถัดไปได้
   • สามารถคัดลอกเกณฑ์การประเมินไปวิชาอื่นๆได้
   • สามารถลบและแก้ไขเกณฑ์การประเมินได้
   • สามารถกำหนดเกณฑ์การประเมินต่างๆ ได้เอง เพื่อใช้เป็นเกณฑ์การเก็บคะแนนของแต่ละวิชา เพราะแต่ละวิชาอาจจะใช้เกณฑ์ไม่เหมือนกัน หากวิชาใดที่ใช้เกณฑ์เหมือนกันก็ไม่ต้องกำหนดใหม่สามารถที่จะ Copy เกณฑ์การประเมินไปใช้กับวิชาใหม่ได้เลย

   การลงทะเบียนนักเรียน


   • สามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลการลงทะเบียนได้
   • สามารถคัดลอกข้อมูลการลงทะเบียนจากเทอม 1 ไปยังเทอม 2 ได้
   • สามารถดูรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไปแล้ว เป็นรายบุคคลได้
   • มีระบบลงทะเบียนนักเรียนอัตโนมัติ ซึ่งจะมีวิชาเป็นหลัก หากได้มีการจัดกลุ่มไว้แล้วระบบจะลงทะเบียนให้ตามกลุ่มให้ทุกห้องทุกคนให้อัตโนมัติเพียงแค่กดปุ่มเดียว
   • สามารถทำสำเนาการลงทะเบียน (เฉพาะวิชาที่ใช้เรียนทั้งปี) จากเทอม 1 ไปยังเทอม 2 ได้อย่างง่ายดายเพียงแค่กดปุ่มเดียว

    การเก็บคะแนนและการกรอกคะแนน

   • สามารถกำหนดหัวข้อการเก็บคะแนนย่อยแต่ละวิชาได้
   • สามารถกำหนดการเก็บคะแนน ประเมินสภาพจริง สอบย่อย และคุณลักษณะประจำวิชา แบ่งย่อยได้หลายครั้ง
   • สามารถส่งคะแนนที่กรอกตามรายวิชาออก โปรแกรม Microsoft Excel ได้ และสามารถนำเข้าคะแนนจากโปรแกรม
   • Microsoft Excel ได้เช่นกัน
   • สามารถแสดงข้อมูลผลการสอบแต่ละครั้ง และแสดงสถานะนักเรียนที่ผ่าน และไม่ผ่าน
   • สามาสามารถดูสรุปคะแนนวิชาที่มีการรวมวิชาเรียนมากกว่าหนึ่งวิชา (Split วิชา) ได้
   • สามารถค้นหาวิชาที่ยังไม่ได้คีย์คะแนน ได้ โดยค้นได้จาก วิชา รหัสครูประจำวิชา ชื่อครูประจำวิชา หรือจากเกณฑ์ต่างๆ
   • สามารถแก้ไขคะแนนและกรอกคะแนนการสอบซ่อม ในการสอบแต่ละครั้ง
   • สามารถตรวจสอบได้ว่า ครูประจำวิชาท่านใด ที่ยังไม่ได้คีย์กรอกคะแนน
   • สามารถกำหนดสิทธิ์ครูที่สามารถเข้าไปกรอกคะแนนตามรายวิชาที่สอนได้
   • การกรอกคะแนนสามารถแยกการเก็บคะแนนย่อยได้มากถึง 10 ครั้ง ในแต่ละเกณฑ์การประเมิน
   • สามารถกรอกคะแนนที่มีทศนิยม 2 ตำแหน่งได้
   • การกรอกคะแนนหากกรอกไม่เสร็จสามารถที่จะกลับมากรอกเพิ่มเติมได้อีกครั้งหรือแม้แต่ Export คะแนนเพื่อที่จะไปกรอกต่อที่บ้านหรือนอกสถานที่ได้โดยจะ Export ให้เป็นไฟล์ Excel ให้ เมื่อกรอกเสร็จผู้ใช้สามารถที่จะ import เข้าระบบได้เอง
   • สามารถกรอกสถานะนักเรียนกรณีที่ไม่มาสอบได้เช่น ขาดสอบ ลาป่วย หรือแม้แต่ได้ทุนไปเรียนต่างๆ ได้ซึ่งคะแนนต่างๆ จะเปลี่ยนเป็นสถานะนักเรียนแทนเพื่อให้ผู้ที่มาตรวจสอบคะแนนทราบ

      การสรุปคะแนนและคิดเกรด


     • สามารถคำนวณคะแนน และคิดเกรด ของแต่ละวิชา พร้อมแสดงเกรดที่ได้
     • สามารถแสดงข้อมูลลำดับที่ของชั้นและลำดับที่ของห้องพร้อมแสดง GPA และเปอร์เซ็นต์ที่ได้
     • การคำนวณคิดเกรดปลายภาค สามารถที่จะเลือกคิดเกรดได้ทีละชั้นเรียน โดยไม่ต้องคำนวณพร้อมกันทั้งโรงเรียนเพราะทำให้ล่าช้าเนื่องจากข้อมูลเยอะ
     • การคีย์คะแนนนั้น สามารถเลือกคีย์ที่ช่องสรุปคะแนน หรือจะคีย์ตามแต่ละช่องคะแนนเก็บย่อยได้เช่นกัน
     • ตัวระบบสามารถตรวจสอบได้ว่า อาจารย์ประจำวิชาท่านใดยังไม่ได้คีย์คะแนน โดยสามารถเลือกดูตามช่วงเวลา หรือดูจาก การสั่งพิมพ์รายงานสรุปได้
     • สามารถแก้ไขคะแนน และเกรดหลังจากที่มีการคิดคำนวณเกรดเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยไม่กระทบกับเกรดหรือคะแนนเดิม กรณีนี้ใช้เมื่อเด็กติด 0 หรือติด ร ต้องการจะแก้ไขให้เป็นเกรด 1
     • กรณีที่นักเรียนสอบตก (ไม่ผ่าน)ในแต่ละเกณฑ์การประเมิน สามารถที่จะกรอกคะแนนซ่อมได้

       รายงาน


      • สามารถพิมพ์ใบแจ้งผลการเรียนรู้กลางภาคเรียน ทั้งภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ได้
      • สามารถพิมพ์ผลการเรียนแต่ละระดับชั้น สามารถเลือกชั้นเรียนได้และห้องเรียนได้
      • สามารถพิมพ์รายงาน แสดงอันดับ Top-Ten แต่ละรายวิชา ของทุกระดับชั้น พร้อมระบุคะแนน สูงสุด ต่ำสุด และค่าเฉลี่ย
      • สามารถพิมพ์รายงานผลคะแนนรายวิชาแต่ละกลุ่มสาระ และแต่ละระดับชั้น
      • สามารถพิมพ์รายงานผลการเรียนเรียงตามลำดับของแต่ละห้อง
      • สามารถพิมพ์รายชื่อนักเรียนที่สอบได้ระดับคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์และต้องซ่อม โดยสามารถเลือกพิมพ์รายชื่อที่สอบไม่ผ่าน รายจุดประสงค์ได้ หรือเลือกรายชื่อนักเรียนจากรายชื่อที่สอบได้ต่ำกว่าเกณฑ์ และติด “0”
      • สามารถพิมพ์รายงานแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
      • สามารถพิมพ์แผนภูมิผลการสอบก่อนเรียน (Pre-Test) และหลังเรียน (Post-Test)
      • สามารถ สั่งพิมพ์ระดับผลการเรียนของนักเรียน โดยสามารถแยกตามระดับชั้นและห้องเรียน และยังสามารถให้เลือก เรียนโดยใช้ตัวเลขวัดผลเป็น เปอร์เซ็นต์ เกรดเฉลี่ย หรือเกรดเฉลี่ยสะสมได้
      • สามารถพิมพ์รายงานผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
      • สามารถพิมพ์รายงานประเมินผลการเรียนรู้ตามรายวิชา
      • สามารถพิมพ์รายงานแบบประเมินสภาพจริงและคุณลักษณะประจำวิชา
      • สามารถพิมพ์รายงานการวัดและการประเมินผลสาระการเรียนรู้(สอบระหว่างภาค)
      • สามารถพิมพ์รายงานรายงานผลการสอบระหว่างภาค(รายชั้น)
      • สามารถพิมพ์รายงานรายงานผลการสอบประจำภาคเรียน
      • สามารถพิมพ์ใบคำร้องขอสอบแก้ตัว
      • สามารถพิมพ์รายชื่อนักเรียนที่สอบไม่ผ่านปลายภาคเรียน
      • สามารถพิมพ์รายงานนักเรียนที่สอบไม่ผ่านตั้งแต่1วิชาขึ้นไปหรือมากกว่า1วิชา
      • สามารถพิมพ์รายงานกราฟแสดงผลการเรียนรู้รายวิชา
      • สามารถพิมพ์รายงาน ปพ.5 ซึ่งสามารถกำหนดเทมเพลทรายงานได้
       • รายงานผลการเรียน (ต2ก) ทั้งกลางภาคและปลายภาคแยกเป็นประถมแลมัธยม (Export to Excel)
       • รายงานผลการเรียนแต่ละระดับชั้น สามารถเลือกชั้นเรียนและห้องเรียนได้
       • รายงานแผนภูมิสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา หรือแยกตามกลุ่มสาระได้
       • รายงานรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตามรายวิชาหรือตามกลุ่มสาระที่กำหนด (Export to Excel)
       • รายงานผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (Export to Excel)
       • รายงานประเมินผลการเรียนรู้ตามรายวิชา (Export to Excel)
       • รายงานแบบประเมินสภาพจริงและคุณลักษณะประจำวิชา (Export to Excel)
       • รายงานการวัดและการประเมินผลสาระการเรียนรู้ (สอบระหว่างภาค)
       • รายงานผลการสอบระหว่างภาค (รายชั้น) (Export to Excel)
       • รายงานผลการสอบประจำภาคเรียน (Export to Excel)
       • ใบเช็คคะแนนนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน (กลางภาค)
       • ใบคำร้องขอสอบแก้ตัว
       • รายชื่อนักเรียนสอบไม่ผ่านปลายภาคเรียน
       • รายงานรายชื่อนักเรียนที่สอบไม่ผ่านรายวิชา
       • รายงานกราฟแสดงผลการเรียนรู้รายวิชา
       • รายงานรายชื่อนักเรียนที่เรียนดี/ตามชั้น
       • รายงานปพ.5 (ทั้งมัธยม และประถม)
       • รายงานนักเรียนยอดเยี่ยมประจำกลุ่มสาระ/แผนการเรียนรู้

   จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
   Thaionline1 ออฟไลน์
   ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
   รายละเอียดผู้ใช้ 
   ระบบการเงิน

   ระบบการเงิน

   การตั้งค่าเทอม


   • สามารถกำหนดประเภทรายการจ่ายค่าเทอม เป็นหมวดๆ ได้และกำหนดรายละเอียดที่เรียกเก็บได้เองตามความต้องการ
   • สามารถกำหนดรายการค่าเทอมและรายละเอียดต่างๆ ได้แก่ ราคา,ประเภท,หมายเหตุ นักเรียน(เก่า,ใหม่) รวมไปถึงค่าเรียนซ่อมเสริมได้
   • สามารถแยกประเภทนักเรียน ประจำ ไปกลับ เบิกได้ เบิกไม่ได้ ออกเป็นกลุ่มได้ เพื่อง่ายต่อการค้นหา
   • สามารถ Export ข้อมูลรายการค่าเทอม ไปปีการศึกษาต่อไปได้ และสามารถแก้ไขรายการที่ต้องการได้
   • สามารถกำหนดค่าใช้จ่าย ให้แต่ละชั้นเรียนได้ หรือเป็นรายบุคคล
   • ทำการลงเรียนซ่อมหรือเรียนเสริมได้

      การชำระค่าเทอม

     • สามารถเรียกดูประวัติการจ่ายค่าเทอมแต่ละเทอมได้
     • แบ่งชำระค่าเทอมได้ โดยกำหนดวันนัดชำระได้
     • สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากตัวระบบได้อย่างรวดเร็ว และสามารถยกเลิกใบเสร็จได้ รวมไปถึงการสามารถกำหนดชื่อผู้รับเงินได้
     • รองรับเด็กทุนที่กำหนดให้ชำระค่าเทอมบางส่วน หรือยกเว้นชำระค่าเทอม
     • ระบบสามารถบันทึกวันที่จ่ายเงิน, เลขที่ใบเสร็จ, เลขที่ลูกหนี้
     • สามารถเรียกดูรายการบัญชีที่ค้างจ่าย
     • สามารถกำหนดประเภทของการชำระเงิน ได้แก่ เงินสด, เช็ค/ดราฟ
     • สามารถออกบิลไปก่อน และชำระทีหลังได้
     • สามารถเปลี่ยนสถานะให้กลายเป็นชำระเงินแล้ว
     • สามารถทำงานพร้อมกันหลายเครื่องได้ โดยข้อมูลจะ Update ให้กับทุกเครื่องที่ใช้ระบบเป็นข้อมูลเดียวกัน
     • การชำระค่าเทอม ทำได้อย่างง่ายดายโดยระบุรหัสนักเรียน หรือชื่อ อีกทั้งสามารถค้นหาโดยเลือกชั้นเรียน ห้องเรียนได้
     • การรับชำระค่าเทอม สามารถรับชำระได้หลายๆ เครื่องพร้อม ๆ กันในเวลาเดียวกันได้
     • รองรับการชำระค่าสมัครในกรณีที่รับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ พร้อมเรียงเลขที่ใบเสร็จคนละชุดแยกจากใบเสร็จค่าเทอม
     • แสดงสถานะรายการที่ชำระแล้ว และที่ยังไม่ได้ชำระ ไว้อย่างชัดเจน
     • มีระบบการเข้ารหัสของผู้รับชำระเงิน โดยจะระบุชื่อผู้รับชัดเจน และป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาแก้ไขข้อมูลได้
     • มีระบบการตัดยอดปิดรับชำระเงินรายวัน ณ ช่วงเวลาหนึ่งของแต่ละวัน การชำระหลังเวลานั้นจะเป็นยอดของวันถัดไป
     • รายการค่าใช้จ่ายแต่ละรายการสามารถแยกประเภทได้ว่าสำหรับนักเรียนกลุ่มใด กลุ่มประจำ หรือไปกลับ เบิกได้ เบิกไม่ได้
     • ใบเสร็จรับเงินมี 2 รูปแบบ แบบเต็มกับแบบปกติ สามารถ Set ได้ว่ารายการให้แสดงผลหรือไม่ให้แสดง
     • สามารถเรียกดูชื่อผู้รับเงินย้อนหลังได้
     • ชำระค่าเทอม โดยสามารถระบุรหัสนักเรียน ชื่อ หรือสกุล นอกจากนี้ยังสามารถค้นหาโดยทำการกรอง ชั้นเรียนและห้องเรียนได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
     • สามารถเลือกรายการจ่ายให้กับบางชั้นหรือทั้งหมดได้
     • สามารถตั้งลูกหนี้ได้รอการชำระเงินได้ทั้งเป็นรายบุคคลและทั้งชั้นเรียน
     • รองรับการรับชำระค่าใบสมัครพร้อมมีรายงานแจงยอดผู้สมัคร
     • เรียกดูประวัติการชำระเงินของนักเรียนแต่ละคน และพิมพ์ใบเสร็จซ้ำได้
     • เรียกดูรวมรายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ชำระค่าเทอม หรือชำระไม่ครบ แยกตามช่วงชั้น ชั้น ห้อง
     • พิมพ์จดหมายเตือนชำระค่าเทอม โดยสามารถเลือกกำหนดวันสิ้นสุดการชำระเงิน และระบุชื่อผู้พิมพ์จดหมายได้
     • รองรับการชำระเงินด้วยเช็ค/ดราฟ

        รายการลูกหนี้

       • สามารถตั้งลูกหนี้ ทั้งรายบุคคล และรายกลุ่มได้ ซึ่งแบบรายกลุ่มจะมีเงื่อนไขต่างๆ เช่น ตามชั้นเรียน ห้องเรียน
       • และรวมไปถึงการยกเลิกบัญชีลูกหนี้
       • สามารถตั้งหนี้สูญ สำหรับลูกหนี้ที่ไม่สามารถชำระค่าเทอมได้ รวมไปถึงยกเลิกการตั้งหนี้สูญได้
       • สามารถเรียกดูรายการค้างจ่ายแบบรายบุคคลได้
       • สามารถ ลบหรือยกเลิกรายการค่าใช้จ่ายบางรายการได้
       • สามารถคืนสถานะปกติได้
       • สามารถแยกกำหนดค่าเทอม สำหรับนักเรียนเก่าและใหม่ รวมถึงการกำหนดรายการต่างๆ ได้อย่างอิสระ
       • สามารถออกจดหมายใบแจ้งยอดค้างชำระถึงผู้ปกครองได้
       • สามารถออกจดหมายเตือนการชำระในงวดต่อไปกับผู้ปกครองของนักเรียนได้
       • สามารถดูรายงานสรุปยอดค้างชำระรายเดือน หรือทั้งหมดได้
       • สามารถดูรายงานหนี้ศูนย์แยกตามระดับชั้นเรียนได้
       • มีรายงานรายรับทางการเงินสรุปเป็นรายวัน แยกตามชื่อผู้รับชำระเงิน
       • สามารถดูรายงานการเก็บเงินตามผู้รับเงินได้
       • สามารถดูรายงานสรุปรายรับตามบัญชีรายได้
       • สามารถดูรายงานรายรับตามชั้นเรียนในแต่ละวิชา/กิจกรรมได้
       • สามารถดูรายงานข้อมูล การจ่ายค่าเทอมตามประเภทการจ่ายได้
       • สามารถดูรายงานรายชื่อที่นัดชำระตามวันที่ได้
       • พิมพ์จดหมายเตือนชำระค่าเทอม โดยสามารถเลือกกำหนดวันสิ้นสุดการชำระเงิน และระบุชื่อผู้พิมพ์จดหมายได้
       • สามารถเรียกดูรายการการยกเลิกบิลได้
       • สามารถเรียกดูรายงานบัญชีลูกหนี้ได้
       • สามารถเรียกดูรายงานค่าเทอมตามกลุ่มหัวข้อได้
       • สามารถ Export ข้อมูลค่าใช้จ่ายต่างๆ ไปยังปีถัดไปได้โดยไม่ต้องตั้งใหม่ทุกปี


       รายงาน


       • รายงานสรุปรายรับ แยกตามช่วงชั้น รายการการรับเงิน หรือแบบรวม ตามวัน หรือช่วงเวลาที่ระบุได้
       • รายงานค่าเทอมตามหัวข้อ
       • รายงานการเก็บเงินตามผู้รับเงิน
       • รายงานสรุปรายรับตามบัญชีรายได้
       • รายงานการยกเลิกบิล
       • รายงานตามชั้นเรียนในแต่ละวิชา/กิจกรรม
       • รายงานสรุปยอดค้างชำระประจำเดือน
       • รายงานสรุปยอดค้างชำระทั้งหมด
       • รายงานหนี้ศูนย์
       • รายงานรายชื่อนัดชำระตามวัน
       • รายงานสรุปใบเสร็จในแต่ละวัน
       • รายงานบัญชีลูกหนี้
       • จดหมายแจ้งยอดค้างชำระถึงผู้ปกครอง
     จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
     Thaionline1 ออฟไลน์
     ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
     รายละเอียดผู้ใช้ 
     ระบบงานปกครอง

     สามารถกำหนดหัวข้อตัดคะแนนความประพฤติและกำหนดหัวข้อคะแนนความดีได้ สามารถแก้ไขหัวข้อตัดคะแนนความประพฤติ และ แก้ไขหัวข้อคะแนนความดีได้ สามารถค้นหารายชื่อนักเรียนได้อย่างรวดเร็ว สามารถพิมพ์รายงานการตัดคะแนนรายบุคคลได้ สามารถเชื่อมต่อไปยังระบบ Time Attendance เพื่อบันทึกเวลาเข้าออกโรงเรียน ของนักเรียนแต่ละคนได้สามารถเชื่อมต่อไปยังระบบ Point of Sales เพื่อให้นักเรียนใช้บัตรนักเรียน ซื้ออาหาร หรือซื้อของแทนการแลกชิปได้้
     จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
     Thaionline1 ออฟไลน์
     ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
     รายละเอียดผู้ใช้ 
     ทางโปรแกรมของเราสามารถรองรับโรงเรียนได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียนสายสามัญ โรงเรียนสายอาชีพ โรงเรียนเอกชน โรงเรียนสอน 2 ภาษา (Bilingual Program)

     โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

     โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี

     โรงเรียนมารีย์วิทยา

     โรงเรียนเซนต์ปอลคอนเวนต์

     โรงเรียนสารสาสน์ เอกตรา

     โรงเรียนจินดารัตน์

     โรงเรียนอาษาวิทยา

     โรงเรียนรักษ์วิทยา

     โรงเรียนกุหลาบวิทยา

     วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน

     Phatthalung English Center

     จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
     admin ออฟไลน์
     ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
     รายละเอียดผู้ใช้ 

     จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
     รายละเอียดไฟล์แนบ
     กล่องตอบกลับด่วน

     กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
     กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้