ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เน้นๆ ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมวิชาการเกษตร ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เน้นๆ ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมวิชาการเกษตร ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่าสุด

อ้างอิง: ดันกระทู้ โดย admin เมื่อเวลา(2016-11-17)

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 8 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2559

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (เขต 8)
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาต่างประเทศธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (เขต 8)
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาต่างประเทศธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน

3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (เขต 8)
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร (เขต 8)
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการเกษตร ทางเทคโนโลยีการยาง ทางเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

5. ตำแหน่ง ช่างเครื่องกล (เขต 8)
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางช่างกลโรงงาน ทางช่างยนต์ ทางช่างกลโลหะ ทางช่างโลหะ ทางยานยนต์ ทางเครื่องกล ทางช่างเทคนิคการผลิต ทางช่างกลเกษตร

6. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เขต 8)
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา

การรับสมัครสอบ
สมัครด้วยตนเอง ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ


แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ใหม่ล่าสุด

1.     ความสำคัญของดิน
-  “ ดินเป็นสิ่งที่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุด เป็นรากฐานสำคัญของชีวิต แต่เป็นสิ่งที่มนุษย์หรือแม้แต่เกษตรกร รู้จักน้อยที่สุด 
2.     พืชได้รับน้ำและ ธาตุอาหารต่าง ๆ  จำนวน  
-  13 ธาตุ
3.     องค์ประกอบที่สำคัญของดิน ได้แก่
-   อนินทรียวัตถุ  อินทรีวัตถุ  น้ำในดิน  อากาศในดิน  จุลินทรีย์ดิน
4.     ธาตุได้จากน้ำและอากาศ คือ
-  คาร์บอน ไฮโดรเจนและออกซิเจน
5.    ธาตุที่พืชต้องการในปริมาณมาก จึงเรียกว่า ธาตุอาหารหลัก คือ
-  ไนโตรเจน    ฟอสฟอรัส   โพแทสเซียม
6.     ธาตุอาหารรอง คือ 
- แคลเซียม แมกนีเซียม และกามะถัน
7.    อาหารเสริม ได้แก่
-   เหล็ก สังกะสี แมงกานีส ทองแดง โบรอน โมลิบดีนัม และคลอรีน
8.    ดินในประเทศไทย แบ่งออกได้
- 62 กลุ่มชุดดิน
9.    ดินที่ดีมักมีสีค่อนข้างดา ถึงสีน้าตาลคล้า แสดงว่า
- มีฮิวมัสอยู่มาก
10.    หากมีไส้เดือนมากแสดงว่า
- ดินดี เพราะมีอินทรียวัตถุ ดินร่วนซุย และมีธาตุอาหารมาก

1.สารในพริกเรียกว่าสารอะไร 
ก.       Capsaicin - Zea may                  ข.geometric dilution
ค. Methyl Salicylate                                           ง. Polysorbate 
ตอบ ข้อ ก. Capsaicin - Zea may 
2. ชื่อวิทยาศาสตร์ของ ข้าวโพด คือ ข้อใด
ก. Oryza  sativa  L                                               ข. Oryza sativa var 
ค. Zea mays L.                                                  ง. Triticum aestivum L. 
ตอบ ข้อ ค. Zea mays L.              
3.ดินพลุเป็นดินที่มีความเป็นกรด พบบริเวณภาคใด 
ก. ภาคเหนือ                                                         ข. ภาคตะวันออก
ค. ภาคตะวันตก                                                   ง. ภาคใต้ 
ตอบ ข้อ ง. ภาคใต้
4. ไบโอดีเซล ผลิตจากสิ่งใด
ก.  ปาล์ม                                                                ข. น้ำมันพืชที่ใช้แล้ว 
ค.  ดีเซล                                                 ง. เชื้อเพลิงอุตสาหกรรม 
ตอบ ข้อ ก. ปาล์ม                                                                
 5.ข้าวเปลือก 1 ถัง มีเท่าไร
                ก. 5  กิโลกรัม                                                        ข. 10 กิโลกรัม 
                ค. 12 กิโลกรัม                                                      ง. 15 กิโกกรัม 
ตอบ ข้อ ข. 10 กิโลกรัม      red\">                               
6. ชื่อวิทยาศาสตร์ข้อใดผิด -ชื่อวิทยาศาสตร์ที่ผิด กล้วย 
                ก. มะม่วง  (Mangifera indica L. )                          ข. กล้วย  (Banana sapientum,L.) 
                ค. มะพร้าว (Cocos nucifera L.)                  ง. ฝรั่ง (Psidium guajava L) 
ตอบ ข้อ ข. กล้วย  (Banana sapientum,L.)
7. สารอัลลิซินมีมากในสิ่งใด
ก. กระเทียม                                                          ข. หอมแดง 
ค.  หอมหัวใหญ่                                                   ง. มะเขือเทศ
ตอบ ข้อ ก. กระเทียม                                                          
8.ข้าวสาร 1 ถัง มีเท่าไร
ก. 5.5 กก.                                                              ข. 7.5 กก.
ค.15 กก.                                                                ง. 20 กก.
ตอบ ข้อ ค.15 กก.
9. อายุของสิทธิบัตรพืชทั่วไปมีอายุกี่ปี สิทธิบัตร 20 ปี
                ก. 10  ปี                                                  ข. 15  ปี 
                ค.  20  ปี                                 ง. 25  ปี 
ตอบ ข้อ ค.  20  ปี 
10.อายุของสิทธิบัตรพืชไม้ยืนต้นและองุ่นมีอายุกี่ปี
                ก. 10  ปี                                                  ข. 15  ปี 
                ค.  20  ปี                                 ง. 25  ปี 
ตอบ ข้อ ง.  25  ปี                                                
11. การปลูกข้าวมีปัญหาน้ำแล้งมากในช่วงใด 
                ก. ระยะหว่าน                                      ข. ระยะแตกกอ 
                ค. ระยะแตกร่วง                                  ง. ระยะเก็บเกี่ยว 
ตอบ ข้อ ข. ระยะแตกกอ
12. ป่าพรุคือป่าแบบใด
                ก. ขึ้นอยู่ตามชายฝั่งทะเลที่มีดินโคลนและน้ำทะเลท่วมถึง 
                ข. เป็นพื้นที่ลุ่มที่มีการทับถมของซากพืชและอินทรียวัตถุที่ไม่สลายตัวทับถมกันมาก 
                ค. มีอยู่ตามที่เขาและที่ราบบางแห่งที่มีระดับสูงจากน้ำทะเลตั้งแต่ 200 เมตร
                ง. มีอยู่ทั่วไปตามภาคต่าง ๆ ของประเทศ ตามที่ราบเรียบหรือตามหุบเขา
ตอบ ข้อ ข. เป็นพื้นที่ลุ่มที่มีการทับถมของซากพืชและอินทรียวัตถุที่ไม่สลายตัวทับถมกันมาก
13. นโยบายส่งเสริมพืชพลังงานทดแทน ใช้พืชชนิดใดทดแทน
                ก. สัปะรด                                                              ข. ข้าวโพด
                ค. ปลาม                                                                 ง. มันสำปะหลัง
ตอบ ข้อ ง. มันสำปะหลัง
 14. สบู่ดำใช้ส่วนใด นำมาสกัด น้ำมัน เพื่อใช้ประโยชน์
                ก. ใบ                                                                      ข. ราก 
                ค. เมล็ด                                                                  ง. ลำต้น 
ตอบ ข้อ ค. เมล็ด 
15. ปัญหาโรคใบหงิกในพริกเกิดจากแมลงใดเข้าทำลาย
                ก. เพลี้ยไฟ                                                            ข. เชื้อรา Fusarium oxysporum
          ค. เชื้อรา Phomopsis sp.                                     ง. หนอนเขียว
ตอบ ข้อ ก. เพลี้ยไฟ
16. พืชชนิดใดที่กรมส่งเสริมการเกษตรไม่นิยมให้ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อ
                ก. กล้วยไม้                                                            ข. หน่อไม้ฝรั่ง 
                ค.มะม่วง                                                                ง.  มันฝรั่ง 
ตอบ ข้อ ค. มะม่วง 
 17. SWOT คือการวิเคราะห์อะไร
                ก. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจ                              
                ข. วิเคราะห์ประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค 
                ค. วิเคราะห์โอกาสและปัญหาของสังคม 
                ง. วิเคราะห์การเงินในปัจจุบัน 
ตอบ ข้อ ข. วิเคราะห์ประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค 
18 พืชชนิดใดแก้ท้องผูก
                ก. ขี้เหล็ก                                                               ข. ชุดเห็ดไทย
                ค. ดอกกระดาก                                                    ง. มะยะขี้นก 
ตอบ ก. ขี้เหล็ก
19. การบริหารจัดการลุ่มน้ำในประเทศไทย โดยประเทศไทยมียุทธศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำทั้งหมด เท่าไร
                ก. 15 ลุ่มน้ำ                                                           ข. 25 ลุ่มน้ำ
                ค. 28 ลุ่มน้ำ                                                           ง. 32 ลุ่มน้ำ
ตอบ ข้อ ข. 25 ลุ่มน้ำ 
20. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. ใด
                ก. พ.ศ. 2540-2544                                              ข. พ.ศ. 2545-2549 
                ค. พ.ศ. 2550-2554                                              ง. พ.ศ. 2555-2559
ตอบ ข้อ ง. พ.ศ. 2555-2559

จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร  ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ  
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
- แนวข้อสอบความรู้เรื่องดิน ปุ๋ย และการปรับปรุงบำรุงดิน
- แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร  _จากสนามสอบจริง
- แนวข้อสอบวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- แนวข้อสอบแผนฯเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ
เลือกตามตำแหน่งที่สอบ

กรมวิชาการเกษตร

แนวข้อสอบ  เจ้าพนักงานธุรการ กรมวิชาการเกษตร
1 ความรู้เกี่ยวกับ-กรมวิชาการเกษตร
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
3 การบริหารจัดการภายในสำนักงาน
4 การบริหารจัดการองค์กร
5 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
6 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ
7 สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ (สูตรและเทคนิคการจำ)
8 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
9 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป กรมวิชาการเกษตร
1 ความรู้เกี่ยวกับ-กรมวิชาการเกษตร
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
3 การบริหารจัดการภายในสำนักงาน
4 การบริหารจัดการองค์กร
5 ความรู้เรื่องการบริหารงานจัดการทั่วไป การจัดทำแผนงาน
6 ความหมายของการบริหาร
7 สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ (สูตรและเทคนิคการจำ)
8 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
9 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชุด 1
10 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชุด 2

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ กรมวิชาการเกษตร
1 ความรู้เกี่ยวกับ-กรมวิชาการเกษตร
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
3 การควบคุมคุณภาพและการทดสอบ
4 เครื่องมือทางทางวิทยาศาสตร์
5 การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์
6 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
7 พระราชบัญญัติ พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 พืช การปรับปรุงพันธ์พืช วิจัยงานการเกษตร
9 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
10 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
1 ความรู้เกี่ยวกับ-กรมวิชาการเกษตร
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
3 ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร
4 ศัตรูพืชและการกำจัดศัตรูพืช
5 ความรู้เรื่องดิน ปุ๋ย และการปรับปรุงบำรุงดิน
6 ความรู้พื้นฐานด้านพืชไร่ ด้านวัชพืชและการจัดการ
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535
8 พระราชบัญญัติ พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และแก้ไขเพิ่มเติม
9 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 และแก้ไขเพิ่มเติม
10 พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518
11 แนวข้อสอบอัตนัย กรมวิชาการเกษตร
12 แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ชุดที่ 1
13 แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ชุดที่ 2

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
1 ความรู้เกี่ยวกับ-กรมวิชาการเกษตร
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
3 ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร
4 ศัตรูพืชและการกำจัดศัตรูพืช
5 ความรู้เรื่องดิน ปุ๋ย และการปรับปรุงบำรุงดิน
6 ความรู้พื้นฐานด้านพืชไร่ ด้านวัชพืชและการจัดการ
6 ความรู้พื้นฐานด้านพืชไร่ ด้านวัชพืชและการจัดการ
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535
8 พระราชบัญญัติ พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และแก้ไขเพิ่มเติม
9 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 และแก้ไขเพิ่มเติม
10 พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518
11 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตร

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมวิชาการเกษตร
1 ความรู้เกี่ยวกับ-กรมวิชาการเกษตร
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
3 การวิเคราะห์งบการเงิน
4 แนวข้อสอบเรื่องการเงิน
5 หลักการบัญชีเบื้องต้น
6 แนวข้อสอบหลักการบัญชี
7 การบริหารงบประมาณ
8 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
10 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
11 แนวข้อสอบนักวิชาการการเงินและบัญชี ชุด 1
12 แนวข้อสอบนักวิชาการการเงินและบัญชี ชุด 2

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมวิชาการเกษตร
1 ความรู้เกี่ยวกับ-กรมวิชาการเกษตร
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
3 การวิเคราะห์งบการเงิน
4 แนวข้อสอบเรื่องการเงิน
5 หลักการบัญชีเบื้องต้น
6 แนวข้อสอบหลักการบัญชี
7 การบริหารงบประมาณ
8 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
10 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
11 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

แนวข้อสอบ  เจ้าพนักงานธุรการ กรมวิชาการเกษตร
1 ความรู้เกี่ยวกับ-กรมวิชาการเกษตร
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
3 การบริหารจัดการภายในสำนักงาน
4 การบริหารจัดการองค์กร
5 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
6 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ
7 สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ (สูตรและเทคนิคการจำ)
8 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
9 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป กรมวิชาการเกษตร
1 ความรู้เกี่ยวกับ-กรมวิชาการเกษตร
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
3 การบริหารจัดการภายในสำนักงาน
4 การบริหารจัดการองค์กร
5 ความรู้เรื่องการบริหารงานจัดการทั่วไป การจัดทำแผนงาน
6 ความหมายของการบริหาร
7 สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ (สูตรและเทคนิคการจำ)
8 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
9 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชุด 1
10 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชุด 2

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ กรมวิชาการเกษตร
1 ความรู้เกี่ยวกับ-กรมวิชาการเกษตร
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
3 การควบคุมคุณภาพและการทดสอบ
4 เครื่องมือทางทางวิทยาศาสตร์
5 การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์
6 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
7 พระราชบัญญัติ พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 พืช การปรับปรุงพันธ์พืช วิจัยงานการเกษตร
9 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
10 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
1 ความรู้เกี่ยวกับ-กรมวิชาการเกษตร
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
3 ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร
4 ศัตรูพืชและการกำจัดศัตรูพืช
5 ความรู้เรื่องดิน ปุ๋ย และการปรับปรุงบำรุงดิน
6 ความรู้พื้นฐานด้านพืชไร่ ด้านวัชพืชและการจัดการ
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535
8 พระราชบัญญัติ พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และแก้ไขเพิ่มเติม
9 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 และแก้ไขเพิ่มเติม
10 พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518
11 แนวข้อสอบอัตนัย กรมวิชาการเกษตร
12 แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ชุดที่ 1
13 แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ชุดที่ 2

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
1 ความรู้เกี่ยวกับ-กรมวิชาการเกษตร
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
3 ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร
4 ศัตรูพืชและการกำจัดศัตรูพืช
5 ความรู้เรื่องดิน ปุ๋ย และการปรับปรุงบำรุงดิน
6 ความรู้พื้นฐานด้านพืชไร่ ด้านวัชพืชและการจัดการ
6 ความรู้พื้นฐานด้านพืชไร่ ด้านวัชพืชและการจัดการ
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535
8 พระราชบัญญัติ พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และแก้ไขเพิ่มเติม
9 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 และแก้ไขเพิ่มเติม
10 พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518
11 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตร

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมวิชาการเกษตร
1 ความรู้เกี่ยวกับ-กรมวิชาการเกษตร
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
3 การวิเคราะห์งบการเงิน
4 แนวข้อสอบเรื่องการเงิน
5 หลักการบัญชีเบื้องต้น
6 แนวข้อสอบหลักการบัญชี
7 การบริหารงบประมาณ
8 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
10 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
11 แนวข้อสอบนักวิชาการการเงินและบัญชี ชุด 1
12 แนวข้อสอบนักวิชาการการเงินและบัญชี ชุด 2

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมวิชาการเกษตร
1 ความรู้เกี่ยวกับ-กรมวิชาการเกษตร
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
3 การวิเคราะห์งบการเงิน
4 แนวข้อสอบเรื่องการเงิน
5 หลักการบัญชีเบื้องต้น
6 แนวข้อสอบหลักการบัญชี
7 การบริหารงบประมาณ
8 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
10 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
11 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบ นักกีฏวิทยาปฏิบัติการ
จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ นักกีฏวิทยาปฏิบัติการ ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- การแพร่ระบาดของศัตรูพืช
- ความรู้เกี่ยวพฤกษศาสตร์ อนุกรมวิธานพืช
- นิเวศวิทยาของศัตรูพืช
- แนวข้อสอบเรื่อง อนุกรมวิธาน
- แนวข้อสอบเรื่องศัตรูพืชและการกำจัดศัตรูพืช
- พื้นฐานทางจุลชีววิทยา
- สรุปวิชาชีววิทยา
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ในราคาชุดละ 399 บาท 
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 
สั่งซื้อมาที่ Tel/Line : 0830674168 หรือ ส่ง SMS 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com ส่ง SMS / Line : 0830674168  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน** 
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee 
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร

1. ข้อใดคือกรมวิชาการเกษตร
ก. Department of Agriculture
ข. Agriculture of Department
ค. Ministry of Agriculture and Cooperatives
ง. Ministry of Agriculture and Creativity
ตอบ ก. Department of Agriculture
2. ข้อใดคือเว็ปไซต์ของกรมวิชาการเกษตร
ก.
www.doa.go.th ค. www.moc.go.th
ข. www.moc.go.th ง. www.doe.go.th
ตอบ ก. www.doa.go.th
3. ข้อใดคือวิสัยทัศน์กรมวิชาการเกษตร
ก. องค์กรนำด้านการวิจัยและพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ในระดับสากล โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. องค์กรเป็นศูนย์บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ในระดับสากล โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ค. เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีอาหารบริโภคที่ปลอดภัย และต้องสร้างรายได้ให้กับแผ่นดิน
ง. เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีอาหารบริโภคที่ปลอดภัย
ตอบ ก. องค์กรนำด้านการวิจัยและพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ในระดับสากล โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ส่วนใดที่ออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนดภารกิจของกรมวิชาการเกษตร
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ค. นายกรัฐมนตรี
ง. คณะกรรมการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตอบ ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5. กฎกระทรวงปี พ.ศ. ใดที่ใช้บังคับในปัจจุบัน
ก. พ.ศ. 2535 ค. พ.ศ. 2553
ข. พ.ศ. 2552 ง. พ.ศ. 2554
ตอบ ง. พ.ศ. 2554
6. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตร
ก. ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการกักพืช กฎหมายว่าด้วยปุ๋ย กฎหมายว่าด้วยพันธุ์พืช
ข. ให้บริการวิชาการ ข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่ ส่วนราชการ เกษตรกร และเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ค. ออกกฎว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืช และกฎอื่นที่เกี่ยวข้อง
ง. ทดลองและพัฒนาวิชาการเกษตรด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับพืช
ตอบ ออกกฎว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืช และกฎอื่นที่เกี่ยวข้อง
จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
- แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรกการ
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- สรุปงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไข 2548
- แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
- คู่มือการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม
- แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์


ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ในราคาชุดละ 399 บาท 
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 
สั่งซื้อมาที่ Tel/Line : 0830674168 หรือ ส่ง SMS 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com ส่ง SMS / Line : 0830674168  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน** 
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee 
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร

1. ข้าราชการพลเรือน ตามกฎหมายใหม่ มีกี่ประเภท ได้แก่
ก. 2 ประเภท คือ ข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการพลเรือนในพระองค์
ข. 3 ประเภท คือ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ และข้าราชการประจำต่างประเทศพิเศษ
ค. 4 ประเภท คือ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ และข้าราชการประจำต่างประเทศพิเศษและข้าราชการตุลาการ
ง. 5 ประเภท คือ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ และข้าราชการประจำต่างประเทศพิเศษ ข้าราชการตุลาการ และข้าราชการอัยการ
ตอบ ก. 2 ประเภท คือ ข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการพลเรือนในพระองค์


2. นายนิคม อาการดี รับราชการเป็นเจ้าพนักงานตรวจเงินแผ่นดินอยู่ที่จังหวัดสกลนคร นายอาคมเป็นข้าราชการประเภทใด
ก. ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ข. ข้าราชการประจำต่างประเทศพิเศษ
ค. ข้าราชการอัยการ
ง. ข้าราชการพลเรือสามัญ
ตอบ ก. ข้าราชการพลเรือนสามัญ


3. ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ เป็นข้าราชการประเภทใด
ก. ข้าราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
ข. ข้าราชการประจำต่างประเทศพิเศษ
ค. ข้าราชการกระทรวงการคลัง
ง. ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตอบ ง. ข้าราชการพลเรือนสามัญ


4. ข้อใดมิใช่ “ข้าราชการพลเรือน”
ก. ข้าราชการในกระทรวงต่างประเทศ
ข. ข้าราชการในกระทรวงกลาโหม
ค. ข้าราชการในกระทรวงมหาดไทย
ง. ข้าราชการอัยการ
ตอบ ง. ข้าราชการอัยการ


5. ข้อใดมิใช่ “ข้าราชการพลเรือน”
ก. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ข. ข้าราชการปกครอง
ค. ข้าราชการตำรวจ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ก. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


6. ตำแหน่งใดเทียบเท่าตำแหน่ง “อธิบดี”
ก. เลขนุการ ก.พ. ข. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
ค. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ


7. หน่วยงานใดต่อไปนี้ที่มีหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
ก. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ข. สำนักงบประมาณ
ค. สำนักคณะกรรมการการกฤษฎีกา ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ


8. ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 คือ
ก. นายกรัฐมนตรี ข. เลขาธิการ ก.พ.
ค. รองนายกรัฐมนตรี ง. ประธานกรรมการ ก.พ.
ตอบ ก. นายกรัฐมนตรี


9. ก.พ. ประกอบด้วยกรรมการไม่เกินกี่คน
ก. 3 คน ข. 5 คน
ค. 7 คน ง. 12 คน
ตอบ ง. 12 คน


10. ผู้ใดดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ก.พ.
ก. รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
ข. รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ค. รัฐมนตรีสำนักงานนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี
ง. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ตอบ ก. รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย


11. กรรมการ ก.พ. ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก. 2 ปี ข. 3 ปี
ค. 4 ปี ง. 5 ปี
ตอบ ข. 3 ปี


12. เมื่อตำแหน่งกรรมการว่างลงก่อนกำหนดต้องดำเนินการแต่งตั้งภายในกี่วัน
ก. 30 วัน ข. 15 วัน
ค. 20 วัน ง. 45 วัน
ตอบ ก. 30 วัน


13. หากกรรมการ ก.พ. ว่างลงจะไม่แต่งตั้งกรรมการ ในกรณีใด
ก. วาระของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึง 60 วัน ข. วาระของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึง 90วัน
ค. วาระกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึง 120 วัน ง. วาระกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึง 180 วัน
ตอบ ง. วาระกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึง 180 วัน


14. เมื่อนายกรัฐมนตรีได้รับรายงานจาก ก.พ. ในกรณีที่กระทรวงทบวงกรมไม่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน และนายกรัฐมนตรีไม่เห็นด้วยกับมติของ ก.พ. ที่รายงาน ก.พ. จะต้องดำเนินการอย่างไร
ก. ทำตามความเห็นของนายกรัฐมนตรี
ข. ยืนยันให้นายกรับมนตรีทบทวนใหม่
ค. ต้องรายงานให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวินิจฉัย
ง. เรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อขอถอนเรื่องกลับมาพิจารณาข้อมูลใหม่
ตอบ ค. ต้องรายงานให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวินิจฉัย


15. หน่วยงานใดที่มีหน้าที่รายงานคณะรัฐมนตรีในกรณีที่ค่าครองชีพเปลี่ยนแปลงไปมาก หรือจัดการสวัสดิการปรับปรุงเงินเดือนสำหรับข้าราชการพลเรือนให้เหมาะสม
ก. กรมบัญชีกลาง
ข. ก.พ.
ค. สำนักงบประมาณ
ง. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ตอบ ข. ก.พ.จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
- แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
- สรุปพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
- สรุประเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการพัสดุ
- สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ (สูตรและเทคนิคการจำ)


ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ในราคาชุดละ 399 บาท 
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 
สั่งซื้อมาที่ Tel/Line : 0830674168 หรือ ส่ง SMS 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com ส่ง SMS / Line : 0830674168  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน** 
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee 
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบ พนักงานการเงินและบัญชี กรมวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบ พนักงานการเงินและบัญชี กรมวิชาการเกษตร

1.         จากเหตุการณ์ต่อไปนี้ ให้เรียงลำดับก่อนหลังของขั้นตอนในกระบวนการของการบัญชี
            (1)  จัดทำงบทดลอง
            (2)  จากเอกสารทางการค้านำมาวิเคราะห์รายการค้าและบันทึกลงในสมุดรายการขั้นต้น
            (3)  จัดทำงบการเงิน
            (4)  ผ่านรายการไปบันทึกในบัญชีแยกประเภท
            ก.    2, 4, 3, 1                                                                             ข.    2, 1, 4, 3
            ค.    1, 2, 4, 3                                                                            ง.     2, 4, 1, 3                                        
            ตอบ     ง.   2, 4, 1, 3
 วงจรบัญชี (Accounting Cycles) หมายถึง กระบวนการทางบัญชี ซึ่งเริ่มตั้งแต่           การวิเคราะห์รายการค้าจากเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และบันทึกลงในสมุดรายการขั้นต้น แล้วผ่านรายการบัญชีไปยังสมุดบัญชีแยกประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง    สรุปหายอดคงเหลือเพื่อจัดทำงบทดลองและงบการเงินเพื่อเสนอต่อผู้ใช้งบการเงิน
2.         ข้อผิดพลาดใดต่อไปนี้ที่ทำให้งบทดลองไม่ลงตัว รายการกู้เงินจากธนาคาร
            ก.    ผ่านรายการโดยเดบิทเงินสดและเครดิตเงินกู้
            ข.    ไม่ได้ผ่านรายการไปเลย
            ค.    ผ่านรายการโดยเดบิทเงินกู้และเครดิตเงินสด
            ง.     ผ่านรายการโดยเครดิตเงินกู้
            ตอบ     ง.   ผ่านรายการโดยเครดิตเงินกู้
                            ข้อผิดพลาดที่เกิดจากงบทดลองมียอดไม่เท่ากันหรือไม่ลงตัว คือ
                            1.  บันทึกรายการค้ากลับข้างกันในบัญชีแยกประเภท
                            2.  บันทึกรายการค้าผิดประเภทบัญชี
                            3.  ลืมบันทึกรายการค้าหรือบันทึกรายการค้าซ้ำซ้อน
                            4.  บันทึกจำนวนเงินผิดทั้งด้านเดบิตและเครดิต ซึ่งอาจจะบันทึกด้วยจำนวนที่สูง
                                 หรือต่ำไปจากความเป็นจริง
3.         บัญชีใดต่อไปนี้จะไม่ถูกปิดบัญชี ณ วันสิ้นงวดบัญชี
            ก.    ต้นทุนขาย                                                                     ข.    เงินปันผลจ่าย
            ค.    ดอกเบี้ยค้างจ่าย                                                            ง.     ค่าเสื่อมราคา
            ตอบ     ค.   ดอกเบี้ยค้างจ่าย
                            การปิดบัญชี (Closing Entries) คือ การบันทึกรายการเพื่อทำให้บัญชีชั่วคราว ซึ่งได้แก่ บัญชีประเภทรายได้และค่าใช้จ่ายมียอดเท่ากับศูนย์ โดยโอนยอดคงเหลือสุทธิไปเข้าบัญชีกำไรขาดทุนและบัญชีกำไรสะสมในขั้นตอนสุดท้าย
4.         จากข้อมูลต่อไปนี้ ณ วันสิ้นงวดบัญชี เป็นดังนี้
                            สินทรัพย์รวม                                                        =     380,000  บาท
                            หนี้สินรวม                                                            =     220,000  บาท
                            ทุนหุ้นสามัญ                                                        =       60,000  บาท
                            รายได้                                                                     =     170,000  บาท
                            ค่าใช้จ่าย                                                                =     140,000  บาท
            กำไรสะสมต้นปีเท่ากับเท่าใด
            ก.    100,000                                                                         ข.    70,000
            ค.    90,000                                                                           ง.     160,000
            ตอบ     ข.   70,000
 จากสมการบัญชี : สินทรัพย์รวม                       =     หนี้สินรวม + ส่วนของผู้ถือหุ้น
 \  ส่วนของผู้ถือหุ้น                                         =     สินทรัพย์รวม – หนี้สินรวม
 =     380,000 – 220,000
 =     160,000 บาท
            ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นงวด ประกอบด้วย ทุนหุ้นสามัญและกำไรสะสม ณ วันสิ้นงวด
            ดังนั้น กำไรสะสม ณ วันสิ้นงวด                                      =     ส่วนของผู้ถือหุ้น – ทุนหุ้นสามัญ
 =     160,000 – 60,000
 =     100,000 บาท
            กำไรสะสม ณ วันสิ้นงวด                      =     กำไรสะสม ณ วันต้นงวด + รายได้ - ค่าใช้จ่าย    
            กำไรสะสม ณ วันต้นงวด                       =     กำไรสะสม ณ วันสิ้นงวด - รายได้ + ค่าใช้จ่าย    
                                                                                =     100,000 – 170,000 + 140,000
                                                                                =     70,000  บาท
5.         บริษัท ศรีปราง จำกัด มียอดขายสุทธิ 400,000 บาท ต้นทุนขาย 225,000 บาท และค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 100,000 บาท กำไรสุทธิของบริษัท คือ ....... บาท
            ก.    225,000                                                                         ข.    175,000
            ค.    125,000                                                                         ง.     75,000
            ตอบ     ง.   75,000

                            คำนวณหากำไรสุทธิ
                            ยอดขายสุทธิ                                                                 400,000 บาท
                            หัก ต้นทุนขาย                                                              225,000
                            กำไรขั้นต้น                                                                   175,000
                            หัก ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                                            100,000
                            กำไรสุทธิ                                                                        75,000  บาท
6.         กลุ่มบัญชีใดต่อไปนี้มียอดคงเหลือด้านเครดิต
            ก.    ค่าเสื่อมราคาสะสม เจ้าหนี้เงินกู้ และสินค้าคงเหลือ
            ข.    ดอกเบี้ยค้างจ่าย ต้นทุนขาย ทุนเรือนหุ้น
            ค.    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ส่วนลดรับ และดอกเบี้ยรับล่วงหน้า
            ง.     ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า เงินให้กู้ยืม และตั๋วเงินจ่าย
            ตอบ     ค.   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ส่วนลดรับ และดอกเบี้ยรับล่วงหน้า
            หมวดบัญชีที่มียอดคงเหลือด้านเครดิต ประกอบด้วย หนี้สิน ทุน รายได้ และบัญชีปรับมูลค่าสินทรัพย์
7.         ถ้าบริษัท ดาวเด่น จำกัด ซื้อเครื่องใช้สำนักงานเป็นเงินเชื่อ 8,000 บาท ดังนั้น
            ก.    สินทรัพย์และหนี้สินลดลง 8,000 บาท
            ข.    สินทรัพย์และหนี้สินเพิ่มขึ้น  8,000 บาท
            ค.    สินทรัพย์เพิ่มขึ้นและสินทรัพย์ลดลง  8,000 บาท
            ง.     ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น  8,000 บาท
            ตอบ     ข.   สินทรัพย์และหนี้สินเพิ่มขึ้น 8,000 บาท
                            บันทึกรายการบัญชีโดย
                            เดบิท  เครื่องใช้สำนักงาน                                 8,000                          -> สินทรัพย์เพิ่มขึ้น
                                      เครดิต เจ้าหนี้                                                         8,000              -> หนี้สินเพิ่มขึ้น
8.         ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 บริษัททีเค จำกัด มีกำไรสะสม 470,000 บาท ระหว่างปีบริษัทมีรายได้ทั้งสิ้น 850,000 บาท จ่ายเงินปันผล 10,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีกำไรสะสม 500,000 บาท ดังนั้น บริษัทมีค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2551 เท่ากับ ..... บาท
            ก.    810,000 บาท                                                                ข.    790,000 บาท
            ค.    40,000 บาท                                                                  ง.     60,000 บาท
            ตอบ     ก.   810,000 บาท


ก. คำนวณหากำไรสุทธิ
                                                กำไรสะสม ณ วันสิ้นปี                   500,000  บาท
                                                บวก จ่ายเงินปันผล                            10,000  บาท
                                                                                                            510,000
                                                หัก กำไรสะสม ณ วันต้นปี            470,000  บาท
                                                กำไรสุทธิ                                            40,000  บาท
ข. คำนวณหาค่าใช้จ่าย
                    ค่าใช้จ่าย    =    รายได้ – กำไรสุทธิ
                                     =     850,000 – 40,000     =  810,000 บาท


จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
- หลักการบัญชีเบื้องต้น
- แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น
- แนวข้อสอบการเงินและบัญชี 
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและการงานคลัง
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินการคลัง


ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ในราคาชุดละ 399 บาท 
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 
สั่งซื้อมาที่ Tel/Line : 0830674168 หรือ ส่ง SMS 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com ส่ง SMS / Line : 0830674168  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน** 
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee 
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร

1.ชื่อใดเป็นชื่อของพันธุ์มันสำปะหลัง

ก. ระยอง 2 ข. ระยะอง 12

ค. ระยอง 60 ค. ระยอง 70

ตอบ ข้อ ค ระยอง 60
2 ปทุมมาใช้ส่วนใดในการขยายพันธุ์


ก. เหง้า ข. ใบ

ค. ก้าน ง. ลำต้น

ตอบ ก. เหง้า
3.อธิบดีกรมวิชาการเกษตรคนปัจจุบันคือใคร


ก. นายดำรงค์ จิระสุทัศน์ ข. นายจิรากร โกศัยเสวี

ค. นางมัณฑนา มิลน์ ง. นางวีณา พงศ์พัฒนานนท์

ตอบ ข้อ ข. นายจิรากร โกศัยเสวี
4. พิธีแรกนาขวัญตรงกับวันใด

ก.วันอาสาฬหบูชา ข.วันวิสาขบูชา

ค.วันพืชมงคล ง. วันเข้าพรรษา

ตอบ ค. วันพืชมงคล
5.วันมอบรางวันเกษตรกรดีเด่นตรงกับวันที่เท่าไรของทุกปี


ก. วันที่ 13 มิถุนายน ข. วันที่ 13 กรกฎาคม

ค. วันที่ 13 พฤษภาคม ง. วันที่ 13 กันยายน

ตอบ ข้อ ค. วันที่ 13 พฤษภาคม
6.โรคจู่เกิดจากแมลงใดเป็นสาเหตุ


ก.เพลี้ยไฟ ข.ไรขาว

ค.หนอนบุ้ง ง.เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

ตอบ ข้อ ง. เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
7.ข้าวพันธุ์ใดต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล


ก. ข้าวข้าว กข. ข. ข้าวหอมมะลิ 105

ค. ข้าวเหนียวดำ ง. ข้าวข้าวเสาไห้

ตอบ ข้อ ข. ข้าวหอมมะลิ 105
8โรคตายพรายเป็นโรคที่เกิดในพืชใด


ก.มะม่วง ข.ข้าว

ค.กล้วย ง. ข้าวโพด

ตอบ ข้อ ค. กล้วย
9.เงาะขี้ครอกเกิดจากอะไร


ก. อาหารไปเลี้ยงไม่ถึง ข.การผสมไม่ติดของดอกเงาะ

ค. ลูกเงาะที่ถูกฝนเมื่อตอนยังอ่อน ง. ลำต้นเงาะขาดน้ำไปเลี้ยงดอก

ตอบ ข้อ ข. การผสมไม่ติดของดอกเงาะ

10.มังคุดมีสารใดที่ทำให้เปลี่ยนเป็นสีม่วง

ก. Antocyanin

ข. Mangosteen

ค. archipelago

ง. Garcinia

ตอบ ข้อ ก. Antocyanin
11. ก่อนส่งออกประเทศไทยใช้วิธีใดในการเก็บรักษาผลผลิต


ก. ใช้วิธีการอบไอน้ำ ข. ใช้ความร้อน

ค. ใช้แสงแดด ง. ใช้สารเคมี

ตอบ ข้อ ก. ใช้วิธีการอบไอน้ำ
12.ปัจจุบันใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่เท่าไร


ก. ฉบับที่ 8 ข. ฉบับที่ 9

ค. ฉบับที่ 10 ง. ฉบับที่ 11

ตอบ ข้อ ค. ฉบับที่ 10
13.อธิบดีกรมส่งเสริมปัจจุบันคนที่เท่าไร


ก. คนที่ 11 ข. คนที่ 12

ค. คนที่ 13 ง. คนที่ 14

ตอบ ข้อ ง. คนที่ 14
14.ข้อใดเกิดจากเชื้อรา


ก.โรคหลาว ข. โรคใบด่าง

ค. โครรากเน่า ง. โรคใบหงิกหงอ

ตอบ ข้อ ก. โรคหลาว
15.การดักจับ แมลงศัตรูพืชเป็นวิธีการใด


ก.วิธีธรรมชาติ ข. วิธีกล

ค. วิธีเทคนิค ง. วิธีนอก

ตอบ ข้อ ข. วิธีกล
16.แมลงชนิดใดออกลูกเป็นตัว


ก.เพลี้ยแป้ง ข. เพลี้ยอ่อน

ค. เพลี้ยกระโดด ง. เพลี้ยไฟ

ตอบ ข้อ ข. เพลี้ยอ่อน

17. แมลงชนิดใดออกลูกเป็นไข่ในถุงไข่

ก. เพลี้ยแป้ง ข. เพลี้ยอ่อน

ค. เพลี้ยกระโดด ง. เพลี้ยไฟ

ตอบ ข้อ ก. เพลี้ยแป้ง
18.ข้อใดเป็นเชื้อที่ใช้ควบคุมโรครากเน่า


ก. เชื้อไตรโคเดอมา ข. เชื้อไวรอยด์

ข. เชื้อ fungi ง. เชื้อไฟโดพลาสมา

ตอบ ข้อ ก. เชื้อไตรโคเดอมา
19.ข้อใดไม่ใช่สารชีวินทรีย์


ก. ไส้เดือยฝอย ข. เชื้อ virus NPV
ค. Bacillus thuringiensis ง. นกกระเรียน

ตอบ ข้อ ง. นกกระเรียน

20.ข้อใดเป็นความหมายของ ตัวห้ำ

ก. สัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าลึก

ข.แมลงที่สัตว์เล็กเป็นอาหาร

ค. แมลงหรือสัตว์ที่กินหญ้าเป็นอาหาร

ง. แมลงหรือสัตว์ที่กินศัตรูพืชเป็นอาหาร

ตอบ ข้อ ง. แมลงหรือสัตว์ที่กินศัตรูพืชเป็นอาหาร

จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

ประกอบด้วย
- แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
- แนวข้อสอบความรู้เรื่องดิน ปุ๋ย และการปรับปรุงบำรุงดิน
- แนวข้อสอบพนักงานการเกษตรปฎิบัติงาน
- แนวข้อสอบการเกษตรที่สำคัญของประเทศไทย
- แนวข้อสอบวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- แนวข้อความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการส่งเสริมเกษตร
- แนวข้อสอบความรู้ทางการเกษตร


ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ในราคาชุดละ 399 บาท 
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 
สั่งซื้อมาที่ Tel/Line : 0830674168 หรือ ส่ง SMS 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com ส่ง SMS / Line : 0830674168  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน** 
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee 
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเกษตร กรมวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเกษตร กรมวิชาการเกษตร

1.       ข้อใดกล่าวถึงการเกษตรแบบผสมผสานไม่ถูกต้อง

                ก   เกษตรทฤษฎีใหม่                                          ข   เกษตรเพื่อคุณภาพชีวิต                    

                ค   เกษตรแบบยั่งยืน                                           ง   เกษตรแบบยังชีพ

ตอบ  ค   เกษตรแบบยั่งยืน

2.       ข้อใดคือประโยชน์ของการเกษตรแบบผสมผสาน

ก.       มีกิจกรรมหลากหลาย เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ใช้ทรัพยากรในไร่นาอย่างคุ้มค่า มีอาหารบริโภคในครอบครัว

                ข   ผลประโยชน์ที่ได้รับทำให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

                ค   ทำให้สภาพไร่นาได้รับการบำรุง การดูแล และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทั้งปี

                ง   ใช้ประโยชน์จากที่ดินได้อย่างเต็มที่และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำไร่นา

ตอบ  ข   ผลประโยชน์ที่ได้รับทำให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

3.       ข้อใด ไม่ใช่ ส่วนประกอบของดิน

                ก   อินทรียวัตถุ                                                     ข   น้ำ    

                ค   แร่ธาตุ                                                              ง.   เม็ดดิน

ตอบ   ข   น้ำ

4.       สิ่งมีชีวิตในดิน เช่น แมลง ไส้เดือน เชื้อรา แบคทีเรีย เป็นต้น มีประโยชน์อย่างไร

                ก   ทำให้เกิดพลังงานนำมาใช้ในการดูดซับน้ำ

                ข   ช่วยทำให้ดินร่วนซุย

                ค   ช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ในดิน

                ง   ทำให้เกิดการระบายอากาศในดินได้ดี

ตอบ  ง   ทำให้เกิดการระบายอากาศในดินได้ดี

5.       ข้อใดกล่าวถึงปุ๋ยอินทรีย์ที่เกิดจากการสลายตัวผุพังของสิ่งมีชีวิตไม่ถูกต้อง

                ก   ปุ๋ยผสม                                                             ข   ปุ๋ยคอก

                ค   ปุ๋ยหมัก                                                            ง   ปุ๋ยพืชสด

ตอบ  ง   ปุ๋ยพืชสด


6.       คุณสมบัติของปุ๋ยเคมีมีลักษณะใด

                ก  ทำให้รากพืชสามารถหยั่งรากลงลึกและแผ่กว้าง

                ข   ทำให้ดินร่วนซุย อุ้มน้ำ ถ่ายเทน้ำ และระบายอากาศได้ดี

                ค   สามารถกำหนดปริมาณธาตุอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของพืชแต่ละชนิดได้

                ง   เป็นที่อยู่และเป็นอาหารแก่จุลินทรีย์ที่จะช่วยย่อยทำลายซากพืชซากสัตว์

ตอบ  ข   ทำให้ดินร่วนซุย อุ้มน้ำ ถ่ายเทน้ำ และระบายอากาศได้ดี

7.       ข้อใดคือความหมายของเกษตรทฤษฎีใหม่

ก.       เกษตรทฤษฎีใหม่ทำให้สามารถสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น

ข.       ทำให้เกิดผลผลิตทางการเกษตรตลอดทั้งปี

ค.       เป็นการแบ่งสัดส่วนในการใช้พื้นที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ง.       เกษตรกรได้บริหารและจัดการเกี่ยวกับดิน น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเกิดผลผลิตและรายได้มาเลี้ยงตนเองและครอบครัวอย่างเพียงพอ

ตอบ   ค. เป็นการแบ่งสัดส่วนในการใช้พื้นที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

8.       ลักษณะพันธุ์พืชที่คัดเลือก ควรเป็นอย่างไร

                ก   ให้ผลผลิตสูง รสชาติดี รูปร่างสวยงาม                      ข   ให้ผลผลิตตามธรรมชาติ

                ค   สามารถปลูกได้ในทุกที่                                                ง   ดูแลพืชตามฤดูกาลปกติ

ตอบ  ค   สามารถปลูกได้ในทุกที่

9.       การตอนกิ่ง มีความหมายว่าอย่างไร

ก.       การนำกิ่งพันธุ์ดีมาเสียบบนสำต้นของต้นอื่นเพื่อให้เติบโตเป็นต้นใหม่

ข.       การเชื่อมประสานเนื้อเยื่อของพืชสองต้นเข้าด้วยกันโดยต้นหนึ่งเป็นต้นตอและอีกต้นหนึ่งเป็นพันธุ์ดี

ค.       การทำให้กิ่งพืชเกิดรากขึ้นขณะติดอยู่กับต้นแม่แล้วตัดไปปลูกเป็นพืชต้นใหม่มีลักษณะเหมือนต้นเดิม แต่ไม่มีรากแก้ว

ง.       การนำเอาส่วนใดส่วนหนึ่งของพืช เช่น ราก ลำต้น ไปปลูกในดินที่เหมาะสมหรือ วัสดุเพาะชำ และเกิดการงอกหรือยอดใหม่ตรงบริเวณที่ตัด

ตอบ  ข.  การเชื่อมประสานเนื้อเยื่อของพืชสองต้นเข้าด้วยกันโดยต้นหนึ่งเป็นต้นตอและอีกต้นหนึ่งเป็นพันธุ์ดี


10.    ข้อใดกล่าวถึงปัจจัยการเจริญเติบโตของพืชไม่ถูกต้อง

                ก   น้ำ                                                                                     ข   สารละลาย      

                ค   ธาตุอาหาร                                                                       ง   อุณหภูมิ

ตอบ   ค   ธาตุอาหาร

11.    ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยมือควรใช้กับพืชผักและไม้ผลชนิดใด

                ก   ขิงกับพริก                                                                       ข   ข้าวโพดกับสับปะรด

                ค   มันสำปะหลังกับคะน้า                                 ง   ใบโหระพากับผักบุ้ง

ตอบ  ค   มันสำปะหลังกับคะน้า

12.    ข้อใดคือการกำจัดวัชพืชโดยทางชีวภาพ

                ก   ใช้วิธีการตามธรรมชาติ ใช้สิ่งมีชีวิตด้วยกันเป็นตัวกำจัด

                ข   ใช้สารเคมีเป็นตัวกำจัดวัชพืชโดยการฉีดพ่น

                ค   การถอนวัชพืชที่งอกใหม่ทิ้ง

                ง   การตัดต้นวัชพืชให้เตี้ยลง

ตอบ  ก   ใช้วิธีการตามธรรมชาติ ใช้สิ่งมีชีวิตด้วยกันเป็นตัวกำจัด

13.    การทำความสะอาดผลผลิตอาจใช้น้ำผสมกับอะไร เพื่อฆ่าเชื้อโรคและปลอดภัยกับผู้บริโภค

                ก   น้ำส้มสายชู                                                                     ข   เกลือ

                ค   คลอรีน                                                                             ง   น้ำยาล้างจาน

ตอบ  ข   เกลือ

14.    ข้อเสียของการบ่มผลไม้แบบใช้ถ่านแก๊สอะเซทิลีน คือเรื่องใด

                ก   ความสม่ำเสมอในการสุกของผลไม้                           ข   เกิดความชื้นขึ้นกับผลไม้

                ค   สีของผลไม้คล้ำหมองลง                                              ง   รสชาติของผลไม้เปลี่ยนไป

ตอบ  ง   รสชาติของผลไม้เปลี่ยนไป

15.    การแปรรูปผลผลิตก่อให้เกิดประโยชน์ ยกเว้น ข้อใด

                ก   เกิดอาหารรูปแบบใหม่ ๆ มากขึ้น

                ข   ทำให้คุณภาพของการผลิตสูงขึ้น

                ค   ผลผลิตมีรูปร่างลักษณะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

                ง   สามารถเก็บรักษาผลผลิตไว้ใช้ได้นาน

ตอบ   ก   เกิดอาหารรูปแบบใหม่ ๆ มากขึ้น


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมวิชาการเกษตร ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
- การวิเคราะห์ปัญหาของการเกษตรไทย
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
- แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร
- แนวข้อสอบวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- สรุปพระราชบัญญัติ พันธุ์พืช
- สรุปพระราชบัญญัติปุ๋ย )ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ในราคาชุดละ 399 บาท 
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 
สั่งซื้อมาที่ Tel/Line : 0830674168 หรือ ส่ง SMS 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com ส่ง SMS / Line : 0830674168  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน** 
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee 
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา กรมวิชาการเกษตร
คู่มือสอบ แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา กรมวิชาการเกษตร
1. ความหมายของคำว่า “อาคาร” หมายความถึงข้อใด

1) ตึก

2) คอนโด

3) เขื่อน

4) ถูกทุกข้อ

เฉลย ข้อ 4

แนวความคิด “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ลำนักงานและสิ่งที่สร้างค้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และแพความรวมถึง

(1) อัฒจันทร์ หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเพื่อใช้เป็นชุมชนของประชาชน

(2) เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ท่อหรือทางระบายน้ำ อู่เรือ คานเรือ ท่าน้ำ ท่าจอดเรือรั้ว กำแพงหรือประตู ที่สร้างติดต่อหรือใกล้เคียงกับสาธารณะหรือสิ่งที่สร้างขึ้นให้บุคคลทั่วไปใช้สอย

(3) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดตั้ง


2. ข้อใดไม่ถือว่าเป็น “อาคาร” ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

1) อัฒจันทร์

2) ป้ายหรือสิ่งที่ก่อสร้างสำหรับติดตั้งป้าย

3) ที่จอดรถ

4) ผิดทุกข้อ

เฉลย ข้อ4

แนวความคิด

มาตรา1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522”

มาตรา4 ในพระราชบัญญัตินี้ “อาคาร” หมายความถึง ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน และสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าใช้สอยได้ และหมายความว่ารวมถึง

(1) อัฒจันทร์หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเพื่อใช้เป็นที่ชุมนุมของประชาชน

(2) เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายน้ำ อู่เรือ คานเรือ ท่าน้ำ ท่าจอดเรือรั่ว กำแพง หรือประตู ที่สร้างขึ้นติดต่อหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะ หรือสิ่งที่สร้างขึ้นให้บุลคลทั่วไปใช้สอย

(3) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย

(ก) ที่ติดหรือตั้งไว้เหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกิดหนึ่งตารางเมตร หรือมีน้ำหนักรวมทั้งโครงสร้างเกินสิบกิโลกรัม

(ข) ที่ติดตั้งหรือไว้ในระยะระห่างจากที่สาธารณะซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้ว ระยะห่างจากที่ สาธารณะมีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้นเมื่อวัดจากพื้นดิน และมีขนาดหรือมีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง

(4) พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถสำหรับอาคารที่กำหนดตามมาตรา 8 (9)


3. อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ฉายภาพยนตร์ แสดงดนตรี หรืองานรื่นเริง หมายถึงข้อใด

1) โรงมหรสพ

2) อาคารชุมนุมคน

3) โรงละคร

4) ถูกทุกข้อ

เฉลย ข้อ 1.

แนวความคิด

มาตรา 5 ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “อาคารสูง” คำว่า “อาคารขนาดใหญ่พิเศษ” คำว่า “อาคารชุมชนคน” และคำว่า “โรงมหรสพ” ระหว่างบทนิยามคำว่า “อาคาร” กับคำนิยามคำว่า “ที่สาธารณะ” ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

“อาคารสูง” หมายความว่า อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ที่มีความสูงตั้งแต่ยี่สิบสามเมตรขึ้นไปการวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

“อาคารขนาดใหญ่พิเศษ” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้พื้นที่อาคารหรือส่วนใดของอาคารเป็นที่อยู่อาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต่หนึ่งหมื่นตารางเมตรขึ้นไป

“อาคารชุมนุมคน” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่บุคคลอาจเข้าไปภายในเพื่อประโยชน์ในการชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแต่หนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมนุมคนได้ตั้งแต่ห้าร้อยคนขึ้นไป

“โรงมหรสพ” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นสถานที่สำหรับฉายภาพยนตร์ แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดให้สาธารณชนเข้าชมการแสดงนั้นเป็นปกติธุระ โดยมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม


4. แบบเพื่อประโยชน์ในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร โดยมีรูปแสดงรายละเอียดส่วนสำคัญ ขนาดเครื่องหมายวัสดุ เป็นความหมายข้อใด

1) แบบแผนผังบริเวณก่อสร้าง

2) แบบแผนผังโครงสร้างของโครงการ

3) แบบแปลน

4) แบบพิมพ์เขียว

เฉลย ข้อ3

แนวความคิด

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

“แบบแปลน” หมายความว่า แบบเพื่อประโยชน์ในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร โดยมีรูปแสดง รายละเอียดส่วนสำคัญขนาดเครื่องหมายวัสดุ และการใช้สอยต่างๆ ของอาคารอย่างชัดเจนพอที่จะใช้ในการดำเนินการได้


5. คำว่า “ก่อสร้าง” ตามความหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

1) การดัดแปลง ต่อเพิ่มเติม เพิ่มหรือลดอาคาร

2) การสร้างอาคารขึ้นใหม่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแทนที่เดิมหรือไม่

3) เปลี่ยนส่วนต่างๆ ของอาคารเพื่อให้คงสภาพเดิม

4) ถูกทั้ง ก และ ข

เฉลย ข้อ2

แนวความคิด

การสร้างอาคารขึ้นใหม่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแทนที่เดิมหรือไม่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 “ก่อสร้าง” หมายความว่า สร้างอาคารขึ้นใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการสร้างขึ้นแทนของเดิมหรือไม่


6. ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 “เขตเพลิงไหม้” หมายถึงบริเวณใด

1) บริเวณที่เกิดเพลิงไหม้อาคารตั้งแต่สามสิบหลังคาเรือนขึ้นไป

2) บริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป

3) บริเวณที่อยู่ติดกับเพลิงไหม้ภายในระยะ 30 เมตร โดยรอบที่เกิดเพลิงไหม้ด้วย

4) ถูกเพลิงไหม้

เฉลย ข้อ1

แนวความคิด

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 “เขตเพลิงไหม้” หมายความว่า บริเวณที่เกิดเพลิงไหม้อาคารตั้งแต่ สามสิบหลังคาเรือนขึ้นไป หรือมีเนื้อที่ตั้งแต่หนึ่งไร่ขึ้นไปรวมทั้งบริเวณที่อยู่ติดต่อภายในระยะสิบเมตร โดยรอบบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ด้วย


7. ผู้ซึ่งรับผิดชอบในการอำนวยการหรือควบคุมการก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร คือ

1) ผู้ควบคุมงาน

2) ผู้ดำเนินงาน

3) ผู้ตรวจสอบ

4) วิศวกร

เฉลย ข้อ 1

แนวความคิด พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 “ผู้ควบคุมงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งรับผิดชอบในการอำนวยการหรือ ควบคุมดูแลก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร


8. ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของผู้ที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มอบหมาย เจ้าพนักงานท้องถิ่น นายช่าง หรือนายตรวจเข้าไปตรวจสอบอาคาร จะต้องระวางโทษ

1) จำคุกไม่เกิน 1 เดือน

2) ปรับไม่เกิน 1000 บาท

3) ทั้งจำทั้งปรับตามข้อ ก,ข

4) ถูกทุกข้อ

เฉลย ข้อ4

แนวความคิด

มาตรา 68 ผู้ใด

(1) ไม่มาให้ถ้อยคำหรือส่งเอกสารตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการ พิจารณษอุทธรณ์ตาม มาตรา 51 (2) โดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือ

(2) ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ผู้ซึ่งคณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์มอบหมายเจ้าพนักงานท้องถิ่นนายช่างหรือนายตรวจ ตาม มาตรา 48 มาตรา 51 มาตรา 53 หรือ มาตรา 54 หรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 51 มาตรา 53 มาตรา 54 หรือ มาตรา 63 แล้วแต่กรณีต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือ ทั้งจำทั้งปรับ


9. กรณีที่บริษัท นิติบุคคล กระทำผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้ใดจะต้องรับผิดชอบตามการกระทำนั้น

1) กรรมกราผู้จัดการ

2) กรรมกราของบริษัท

3) ผู้ร่วมกระทำผิดกับบริษัท

4) ถูกทุกข้อ

เฉลย ข้อ 4

แนวความคิด

มาตรา 72 ในกรณีที่นิติบุคคลกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่ากรรมการหรือผู้จัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ร่วมกระทำผิดกับนิติบุคคลนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทำของนิติบุคคลนั้นได้กระทำโดยตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย

10. ผู้ดำเนินหรือเจ้าของอาคารกระทำผิดตามพระราชบัญญัตินี้ จะต้องระวางโทษเป็นกี่เท่าของโทษที่บัญญัติไว้

1) 1.5 เท่าของโทษที่บัญญัติไว้

2) 2 เท่าของโทษที่บัญญัติไว้

3) เท่ากับผู้กระทำผิดนั้น

4) ไม่มีข้อใดถูก

เฉลย ข้อ2

แนวความคิด

มาตรา 69 ถ้ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการกระทำของผู้ดำเนินการ ผู้กระทำต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษเป็นสองเท่าที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้นๆ


11. ในกรณีที่การขออนุญาตได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลน ดังกล่าวมีความแตกต่างไปจากการขออนุญาต พนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งให้ปฏิบัติตามให้ถูกต้องภายในกี่วัน

1) 16 วัน

2) 30 วัน

3) 45 วัน

4) 80 วัน

เฉลย ข้อ2

แนวความคิด

มาตรา 75 บรรดาคำขออนุญาตใดๆ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติ นี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรืออธิบดี กรมโยธาธิการ และการอนุญาตใดๆ ที่ได้ให้ไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ หรือการปฏิบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตตามที่ได้รับอนุญาต แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าเป็นคำขออนุญาตและการอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม ในกรณีที่การขออนุญาต หรือการพิจารณาอนุญาตดังกล่าวมีข้อแตกต่างไป จากการขออนุญาต หรือการพิจารณาตามพระราชบัญญัตินี้ให้การขออนุญาต หรือการพิจารณาอนุญาตนั้นเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งตาม มาตรา 27 เพื่อให้ผู้รับขอรับใบอนุญาต ปฏิบัติตามให้ถูกต้อง ภายในเวลาสามสิบวันถ้าขอรับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในกำหนดเวลาดังกล่าวให้คำขอรับใบอนุญาตนั้นเป็นอันตกไป


12.พื้นที่ที่มีอาคารก่อสร้าง ทำให้เกิดสภาพที่ไม่เหมาะสมไม่ปลอดภัยในการอยู่อาศัย ก่อนการประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะดำเนินการดังนี้

1) มีคำสั่งให้รื้อถอนภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่ง

2) มีคำสั่งให้รื้อถอนภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่ง

3) มีคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่ง

4) ไม่มีผลย้อนหลังสำหรับอาคารที่ก่อสร้างก่อนพระราชบัญญัติประกาศใช้

เฉลย ข้อ2

แนวความคิด

มาตรา 77 ท้องที่ได้มีอาคารก่อสร้างขึ้นเป็นจำนวนมากในที่ดินที่เป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ได้ใช้บังคับ และมีสภาพหรืออาจทำให้เกิดสภาพทำให้เกิดสภาพที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ปลอดภัยในการอาศัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมการผังเมือง และการอำนวยความสะอาดแก่การจราจร เมื่อมีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปรับปรุงอาคารในท้องที่นั้นแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมีหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(1) มีคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารรื้อถอนอาคารนั้นภายในกำหนดเวลาไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง แต่การสั่งรื้อถอนอาคารจะต้องกระทำเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองการพัฒนาท้องถิ่นหรือประโยชน์ในการใช้ที่สาธารณะของประชาชน

13. อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาตก่อสร้างฉบับละเท่าใด

1) 200 บาท

2) 300 บาท

3) 400 บาท

4) 500 บาท

เฉลย ข้อ1

แนวความคิด

มาตรา 80 ท้องที่ใดได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคารพุทธศักราช 2479 หรือ พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้พุทธศักราช 2476 อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ถือว่าได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ในท้องที่นั่นแล้วอัตราค่าธรรมเนียม

(1) ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 200 บาท

(2) ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ 100 บาท

(3) ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ 50 บาท

(4) ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย ฉบับละ 50 บาท

(5) ใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้ ฉบับละ 200 บาท

(6) ใบรับรอง ฉบับละ 100 บาท

(6ทวิ) ใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ฉบับละ 500 บาท

(6ทวิ) ใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร ฉบับละ 100 บาท

(7) ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ฉบับละ 10 บาท

(8) การต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามอัตรา (1) ถึง (4)

(8ทวิ) การต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพให้เป็นไปตามอัตราใน (6ทวิ)

(9) การตรวจแบบแปลนก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคาร ให้คิดค่าธรรมเนียมสำหรับการก่อสร้าง หรือสำหรับส่วนที่มีการดัดแปลง ดังนี้

(ก) อาคารซึ่งสูงไม่เกินสามชั้นหรือไม่เกิน สิบเมตรคิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแต่ละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ 2 บาท

(ข) อาคารซึ่งสูงเกินสามชั้นหรือ เกินสิบห้าเมตร คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ 4 บาท

(ค) อาคารประเภทซึ่งจะต้องมีพื้น รับบรรทุกชั้นใดชั้นหนึ่งเกินห้าร้อยกิโลกรัมต่อหนึ่ง ตารางเมตร คิดตามพื้นที่ของพื้น อาคารแต่ละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ 4 บาท

(ง) ป้าย คิดตามพื้นที่ป้ายโดยเอาส่วนกว้างที่สุด คูณด้วย ส่วนยาวที่สุด ตารางเมตรละ 4 บาท

(จ) อาคารประเภทซึ่งต้องวัดความยาว เช่น เขื่อนทางหรือท่อระบายน้ำรั่ว หรือ กำแพง รวมทั้งประตูรั้ว หรือกำแพง คิดตามความยาว เมตรละ 1 บาท ในการคิดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตร หรือเมตรตั้งแต่กึ่งหนึ่งขึ้นไปให้ถือเป็นหน่วยเต็ม ถ้าต่ำกว่ากึ่งหนึ่ง ให้ปัดทิ้ง

*หมายเหตุ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) รก.เล่ม 117 ตอนที่ 42 ก 15 พ.ค.2543


14. อาคารสูงเกิน 3 ชั้น หรือ สูงเกิน 15 เมตร คิดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างตามพื้นที่ของอาคาร ตารางเมตรเมตรละเท่าใด

1) 3 บาท

2) 4 บาท

3) 5 บาท

4) 10 บาท

เฉลย ข้อ2

แนวความคิด

มาตรา 80 (9) การตรวจแบบแปลนก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคาร ให้คิดค่าธรรมเนียมสำหรับการก่อสร้าง หรือสำหรับส่วนที่มีการดัดแปลง ดังนี้

(ข) อาคารซึ่งสูงเกินสามชั้นหรือ เกินสิบห้าเมตร คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแต่ละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ 4 บาท


15. ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออบัญญัติท้องถิ่น แต่ขัดแย้งกับกฎกระทรวง เนื่องจากมีเหตุผลพิเศษเฉพาะท้องถิ่น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากใคร

1) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

2) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

3) คณะกรรมการควบคุมอาคาร

4) ปลัดกระทรวงมหาดไทย

เฉลย ข้อ1

แนวความคิด

“มาตรา 49 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจแต่งตั้งข้าราชการ หรือพนักงานหรือคุณวุฒิตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ให้เป็นนายตรวจหรือนายช่างได้ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือได้รับการร้องขอจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น อธิบดีกรรมโยธาธิการและผังเมือง มีอำนาจแต่งตั้งวิศวกรหรือสถาปนิกเป็นนายช่างได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง”

(“มาตรา 49” แก้ไขแล้วโดย พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 มาตรา 21)

จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา กรมวิชาการเกษตร
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร

- แนวข้อสอบวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ความสามารถเฉพาะวิศวกรโยธา

- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบความรอบรู้และเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 2556ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ในราคาชุดละ 399 บาท 
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 
สั่งซื้อมาที่ Tel/Line : 0830674168 หรือ ส่ง SMS 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com ส่ง SMS / Line : 0830674168  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน** 
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee 
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมวิชาการเกษตร ใหม่ล่าสุด1. สำนักงานคืออะไร

ก. องค์การ ข. รัฐวิสาหกิจ

ค. บริษัท ง. สถานที่ทำการบริหารงาน

2. พนักงานปฏิบัติงานคืออะไร

ก. กรรมกร ข. ภารโรง

ค. เสมียนพนักงาน ง. หัวหน้าแผนกงาน

3. สำนักงานมีบทบาทต่อผู้บริหารในด้านใดบ้าง

ก. การบังคับบัญชา ข. การประสานงาน

ค. การควบคุมงาน ง. ถูกหมดทุกข้อ

4. การจัดการคือ การดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ อันได้แก่

คน เงิน วัสดุ เป็นอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน เป็นคำพูดของ

ก. ศาสตราจารย์ ฮาโรล คูนส์ข. ศาสตราจารย์ ปีเตอร์ เอฟ. ดรัคเซอร์

ค. ศาสตราจารย์ สมศักดิ์ ชูโต ง. ศาสตราจารย์ บุญสม มาติน

5. การจัดการเป็นอะไร

ก. ศิลปะ ข. วิทยาศาสตร์

ค. ศิลปะและวิทยาศาสตร์ ง. ผิดหมดทุกข้อ

6. นโยบายคืออะไร

ก. แนวทางถือปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย ข. วัตถุประสงค์ขององค์การ

ค. โครงการต่างๆ ขององค์การ ง. การกำหนดรายละเอียดของงาน

7. Directing Manager หมายถึง

ก. ผู้ถือหุ้น ข. กรรมการดำเนินงาน

ค. ผู้อำนวยการ ง. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

8. Office Staff หมายถึง

ก. กรรมกร ข. กรรมการ

ค. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ง. ที่ปรึกษา

9. การจัดวางแผนภูมิโครงสร้างของการจัดระเบียบงานที่เป็นพื้นฐานโดยทั่วไปมีกี่แบบ

ก. 2 แบบ ข. 3 แบบ

ค. 4 แบบ ง. 5 แบบ

10. Conventional Chart เป็นลักษณะการเขียนผังงานที่มีลักษณะ

ก. จากบนลงมาล่าง ข. จากซ้ายไปขวา

ค. เป็นวงกลม ง. ผิดหมดทุกข้อ

11. Line Organization Structure เป็นโครงสร้างการจัดตั้งแบบ

ก. สายงานหลัก ข. หน้าที่งานเฉพาะ

ค. สายงานหลักและสายงานที่ปรึกษา ง. คณะกรรมการ

12. งานสำนักงานคืออะไร

ก. งานทะเบียน ข. งานคำนวณ

ค. งานเก็บค้นเอกสาร ง. ถูกหมดทุกข้อ

13. ท่านเป็นนักเรียนพาณิชยการสามารถพิมพ์ดีดได้นาทีละ 30 คำ นับว่าท่านมี

ก. ความรู้ ข. ความสามารถทั่วไป

ค. ความสามารถพิเศษ ง. ผิดหมดทุกข้อ

14. ไฟฟ้าในบ้านของท่านดับเพราะฟิวส์ขาดท่านต่อฟิวส์ไฟฟ้าได้ไฟสว่าง นับว่าท่านมี

ก. ความรู้ ข. ความสามารถทั่วไป

ค. ความสามารถพิเศษ ง. ความสามารถทางสมอง

15. ท่านสามารถร้องเพลงได้ไพเราะจับใจผู้ฟังเหมือนกับดารานักร้อง สุเทพ วงศ์กำแหง ดาวใจ

ไพจิตร นับว่าท่านมี

ก. ความสามารถทั่วไป ข. ความสามารถแห่งสมอง

ค. ความสามารถพิเศษ ง. ความสนใจและนิสัย

16. บุคคลจำแนกออกได้กี่พวก อะไรบ้าง

ก. พวกชอบติต่อ พวกเห็นแก่ตัว พวกก้าวร้าว และพวกเป็นโรคจิต

ข. พวกชอบสังคม พวกไม่ชอบสังคม พวกแอนตี้สังคม

ค. พวกชอบผู้นำ พวกชอบเป็นผู้ตาม พวกแบบขอไปที และพวกโอบอ้อมอารี

ง. ถูกหมดทุกข้อ

17. วิธีศึกษาบุคคลศึกษาจากอะไร

ก. ฐานะเศรษฐกิจ ข. ความรู้

ค. ความสามารถทั่วไปและพิเศษ ง. ผิดทุกข้อ

18. บุคลิกลักษณะของบุคคลที่ไม่ดี คือ

ก. การขาดความสังเกต ข. ขาดความริเริ่ม

ค. การนอนหลับทับสิทธิ์ ง. ถูกหมดทุกข้อ

19. ท่านอยากเป็นมิตรกับผู้อื่น เป็นอะไร

ก. ความสัมพันธ์กับผู้อื่น ข. ทัศนคติต่อผู้อื่น

ค. อำนาจและความเป็นผู้นำ ง. ผิดหมดทุกข้อ

20. การที่ท่านชอบแก้ปัญหาต่างๆ ดีกว่ายกเลิกนั้นเป็นอะไร

ก. ความสัมพันธ์กับผู้อื่น ข. นิสัยและทัศนคติ

ค. อำนาจและความเป็นผู้นำ ง. ถูกหมดทุกข้อ

21. การที่ท่านรักษาเสื้อผ้าของท่านประณีตและสะอาดเป็นอะไร

ก. ความสัมพันธ์กับผู้อื่น ข. นิสัยและทัศนคติ

ค. สุขภาพและอนามัย ง. สังคมและทักษะ

22. การที่ท่านระมัดระวังอย่าให้ร่างกายอ้วนหรือผอมเกินไปนั้น เป็นอะไร

ก. นิสัยและทัศนคติ ข. สุขภาพและนิสัย

ค. สังคมและทักษะ ง. สุขภาพและอนามัย

23. การที่ท่านยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนั้น เป็นอะไร

ก. นิสัยและทัศนคติ ข. สังคมและทักษะ

ค. สติปัญญาและสมอง ง. ถูกหมดทุกข้อ

24. การที่ท่านเต้นรำได้คล่องแคล่ว

ก. สติปัญญาและสมอง ข. สังคมและทักษะ

ค. นิสัยและทัศนคติ ง. ผิดหมดทุกข้อ

25. การประชุม หมายถึง

ก. ปรึกษาหารือกัน ข. การโต้แย้งถกเถียงกัน

ค. การพบปะสังสรรค์ ง. การชุมนุมของสมาชิก

26. การประชุมสามัญ หมายถึง การประชุมชนิดใด

ก. เป็นการประชุมที่ดำเนินไปตามกฎข้อบังคับของกิจการ

ข. เป็นการประชุมเฉพาะผู้มีสิทธิในการออกเสียงเท่านั้น

ค. เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ

ง. เป็นการประชุมที่ทำเป็นกิจวัตร

27. การประชุมด่วน หมายถึง การประชุมชนิดใด

ก. วิสามัญ ข. สามัญ

ค. พิเศษ ง. ลับเฉพาะ

28. ใครเป็นผู้กำหนดการประชุม

ก. เลขานุการ ข. คณะกรรมการ

ค. ผู้ดำเนินการประชุม ง. ประธาน

29. หน้าที่เลขานุการในการประชุมแบ่งออกเป็นกี่ระยะ

ก. สอง ข. สาม

ค. สี่ ง. ห้า

30. ระเบียบวาระการประชุม จะต้องจัดทำขึ้นและส่งไปให้ผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมกับอะไร

ก. รายงานการประชุม ข. หนังสือเชิญประชุม

ค. ญัตติที่ประชุม ง. หนังสือยืนยันมติที่ประชุม

จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมวิชาการเกษตรใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
- แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- สรุปงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไข 2548
- การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล
- แนวข้อสอบการวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล
- แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร
- แนวข้อสอบ พรบ. วิธีการงบประมาณ
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและการงานคลัง


ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ในราคาชุดละ 399 บาท 
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 
สั่งซื้อมาที่ Tel/Line : 0830674168 หรือ ส่ง SMS 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com ส่ง SMS / Line : 0830674168  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน** 
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee 
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้