ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตัวอย่างแนวข้อสอบปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

1.ใครเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล
ก.เจ้าหน้าที่การเงินของ อบต. ข.หัวหน้ากองคลังของ อบต.
ค.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล*** ง.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

2.งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลแบ่งออกได้ตามข้อใด
ก.งบประมาณรายจ่ายทั่วไปและงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ***
ข.งบประมาณรายจ่ายทั่วไปและงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจ
ค.งบประมาณรายจ่ายท่วไปและงบประมาณรายจ่ายพัฒนา
ง.งบประมาณรายจ่ายทั่วไปและงบประมาณรายจ่ายประจำ

3.ผู้ใดมีอำนาจอนุมัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล
ก.สภา อบต. ข.นายก อบต.
ค.นายอำเภอ*** ง.ผู้ว่าราชการจังหวัด

4.ผู้บริหารท้องถิ่นนำงบประมาณรายรับและรายจ่ายเสนอต่อสภาภายในวันใด
ก. 15 กรกฎาคม
ข. 30 กรกฎาคม
ค. 15 สิงหาคม ***
ง. 30 สิงหาคม

5.ใครมีหน้าที่ควบคุมงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ
ก.นายก อบต. ข.ปลัด อบต.
ค.หัวหน้าหน่วยงานคลัง ง.นายก อบต. และปลัด อบต.***

6.ใครเป็นผู้รักษาการตาม พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545
ก.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข.อธิบดีกรมการปกครอง
ค.อธิบดีกรมส่งเสิรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ง.ประธานกรรมการการเลือกตั้ง***

7.ก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งท้องถิ่นแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายเป็น
คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งอย่างน้อยกี่คน
ก. 7 คน*** ข. 5 คน
ค. 3 คน ง. 2 คน

8. การย้ายทะเบียนบ้านเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยมิชอบีอยู่กรณีหนึ่งคือการ ย้ายบุคคลตั้งแต่กี่คนขึ้นไปที่ไม่ใช่นามสกุลเดียวกันกับเจ้าบ้าน ภายใน 2 ปี เพื่อให้มีสิทธิเลือกตั้ง
ก. 6 คน ข. 10 คน***
ค. 10 คน ง. 12 คน

9.การประชุมสภา อบต. ครั้งหนึ่ง ๆ กำหนดเวลาตอบกระทู้ถามไม่เกินกี่ชั่วโมง
ก.4 ชม. ข.3 ชม.
ค.2 ชม. ง.1 ชม.***

10. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานรัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน ของรัฐที่ผู้นั้นอยู่ในสังกัดหรือไม่ ผู้เสียหายมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่โดยกำกอายุควมอย่าง ไร
ก. 2 ปีนับตั้งแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่***
ข. 1 ปีนับตั้งแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่
ค. 6 ปีนับตั้งแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่
ง. 1 ปีนับตั้งแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง

11.ผู้ใดมีอำนาจแต่งตั้งผู้เก็บรักษาเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล
ก.ผู้ว่าราชการจังหวัด ข.นายอำเภอ
ค.นายก อบต. *** ง. ปลัด อบต.

12.เงินที่เบิกถ้าไม่จ่ายหรือจ่ายไม่หมดให้ส่งคืนหน่วยงานคลังภายในกี่วันนับแต่แต่ขอเบิก
ก.7 วัน ข.15 วัน***
ค.30 วัน ง. 45 วัน

13. การจ่ายเงินในข้อใดผู้จ่ายทำเป็นใบรับรองการจ่ายโดยไม่ต้องทำบันทึกซื้องของ
ก. การจ่ายเงินครั้งหนึ่ง ๆ ไม่เกิน 10 บาท
ข.การจ่ายค่าโดยสารรถไฟ
ค.การจ่ายค่ารถ
ง.ถูกทุกข้อ***

14. ผู้ยืมต้องส่งใบสำคัญรับเงินและเงินเหลือจ่ายการยืมไปราชการตามข้อใด
ก. ภายใน 15 วันนับจากกลับมาถึง***
ข. ภายใน 30 วันนับจากกลับมาถึง
ค. ภายใน 15 วันนับจากวันรับเงิน ง. ภายใน 30 วันนับจากวันรับเงิน

15. ใครมีหน้าที่ควบคุมหรือจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
ก. นายอำเภอ ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค.กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
ง. คณะกรรมการการเลือกตั้ง***

16. สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลครบวาระต้องเลือกตั้งใหม่ภายในกี่วัน
ก. 30 วัน ข. 45 วัน***
ค. 60 วัน ง. 90 วัน

17. บุคคลในข้อใดมีสิทธิคัดค้านหากเห็นว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยทุจริต
ก. ผู้สมัคร ข. นายอำเภอ
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด ง. ถูกทุกข้อ***

18. วิธีแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ากี่วัน
ก. 7 วัน*** ข. 10 วัน
ค. 15 วัน ง. 20 วัน

19. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งต้องมีจำนวนเท่าใด
ก. ไม่น้อยกว่า 10 คน***
ข. ไม่น้อยกว่า 20 คน
ค. ไม่น้อยกว่า 30 คน
ง. ไม่น้อยกว่า 50 คน

20. การเข้าชื่อเพื่อลงคะแนนถอดถอนสมิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร้องของต่อใคร
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด*** ข. อธิบดีกรมปกครอง
ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

21. สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องจัดคำชี้แจงจ้อเท็จจริงแก้ข้อกล่าวหาภายในกี่วันนับแต่ได้รับคำร้อง
ก. 7 วัน ข. 15 วัน
ค. 30 วัน*** ง. 45 วัน
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 


ครบทุกหลักสูตร ที่ใช้สอบ ส่วนท้องถิ่น ภาค ก.+ ภาค ข. (เฉพาะตำแหน่ง)

สอบท้องถิ่น 56 เปิดสอบ 4 ภาค 10 เขต ทั่วประเทศ 15 ก.ย. 2556 นี้ !!!


ข้อสอบบรรจุเป็น พนักงาน อบต. อปท. อบจ. ใช้สอบทั่วประเทศ ทุกตำแหน่ง

ผู้นำท้องถิ่นหมายถึงใคร
ตอบ กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ครู / พระ


นายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี
ตอบ 30 ปี


นายกเทศมนตรีแต่งตั้ง โดย
ตอบ ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล


ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวนกี่คน
ตอบ จำนวน 12 คน


สำนักงาน ก.ถ. อยู่ในสังกัดใด
ตอบ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย


ใครเป็นเลขานุการคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ?
ตอบ หัวหน้าสำนักงานกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


9. การเข้าชื่อเพื่อให้มีการถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น ให้ยื่นต่อ
ตอบ ผู้ว่าราชการจังหวัด


10. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 มุ่งเน้นอะไร?
ตอบ พ.ศ.2555- 2559 เน้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยมุ่งขยายการผลิต สาขาเกษตร


11. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ที่จัดตั้งขึ้นหลังการปฏิรูปการปกครอง พ.ศ.2475?
ตอบ เทศบาล


12. หน่วยการปกครองท้องถิ่นระดับรากหญ้าหรือหน่วยพื้นฐานของไทยคือ
ตอบ องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลระดับชุมชนเมือง อบจ.ระดับจังหวัด
13. ตามกฎหมายใครมีหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล?
ตอบ คณะผู้บริหารท้องถิ่น


14. กรณีถอดถอนคณะผู้บริหารท้องถิ่น ต้องดำเนินการอย่างไร?
ตอบ ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต อบต. ได้ลงคะแนนเสียงให้พ้นจากตำแหน่งตามกฎหมาย กำหนด

15. ตามกฎหมายใครมีอำนาจในการยุบ อบต.?
ตอบ ผู้ว่าราชการจังหวัดตามความเห็นของนายอำเภอ


16. อบต.ที่มีสมาชิกสภาอบต.น้อยที่สุด มีสมาชิกสภาอบต.กี่คน?
ตอบ 6 คน
17. อำนาจหน้าที่ใดที่ อบต.สามารถที่จัดทำได้เอง ?
ตอบ การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
18. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของอบต.?


ตอบ พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
19. ข้อใดไม่ใช่รายได้ของ อบต.
ตอบ ภาษีการค้า


20. คลื่นลูกที่สาม หมายถึงอะไร?
ตอบ ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ


21. การจัดตั้งเทศบาลให้กระทำได้โดย
ตอบ ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา


22. วัน อบต. วันที่เท่าไร ?
ตอบ 2 มีนาคม ของทุกปี


23. รัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ.2550 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เท่าไรของประเทศไทย
ตอบ ฉบับที่ 18


25. การให้อำนาจทางการบริหารให้แก่หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ใช้หลักการใดในการบริหาร?
ตอบ การแบ่งอำนาจ
26. องค์กรบริหารงานบุคคลของอบต.ในจังหวัด คือหน่วยงานใด?
ตอบ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด


27. สมาชิกสภาเทศบาลเมือง มีสมาชิกจำนวน
ตอบ 18 คน


28. อบต.มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฏหมายใด
ตอบ กฏหมายมหาชน
29. ค่าปรับกรณีทำผิดข้อบัญญัติท้องถิ่น ปรับได้สูงสุดเท่าไร?
ตอบ 1,000 บาท


30. ข้อใดเป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี?
ตอบ กพ.


31. หน่วยงานใดที่ตั้งขึ้นหลังที่มีการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม ปี พ.ศ.2545
ตอบ กพร.


32. แผนพัฒนาตำบล ที่เหมาะสมที่สุด คือแผนใด ?
ตอบ แผนพัฒนาตำบล 3 ปี


33. กชช.2 ค คืออะไร?
ตอบ ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนระดับหมู่บ้าน


34. พัสดุ คืออะไร?
ตอบ วัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง


35. ถ้าอบต.จ้างบริษัท มาตักสิ่งปฏิกูลที่อบต. จะเบิกเงินเป็นค่าใช้จ่ายในหมวดใด
ตอบ ค่าใช้สอย


38. คำสั่งทางปกครอง ไม่ได้ครอบคลุมถึงคำสั่งใด
ตอบ การออกระเบียบโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในเรื่องนั้นๆ


39. การละเมิดที่เกิดจากการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่หลายคนจะต้องชดใช้สินไหมค่าทดแทนใน
ลักษณะใด?
ตอบ รับผิดชอบร่วมกันแต่แยกเฉพาะส่วนของตน


40. เจ้าหน้าที่ในข้อใดจะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้?
ตอบ เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี ,เป็นญาติของคู่กรณี,เป็นนายจ้างของคู่กรณีและเป็น

คู่กรณีเอง


สอบท้องถิ่น 56 เปิดสอบ 4 ภาค 10 เขต ทั่วประเทศ 15 ก.ย. 2556 นี้ !!!

ครบทุกหลักสูตร ที่ใช้สอบ ส่วนท้องถิ่น ภาค ก.+ ภาค ข. (เฉพาะตำแหน่ง)

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบวิชาภาษา
ไทย
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน

ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ


ภาค ข. เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 1
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประปา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ
แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า
แนวข้อสอบช่างโยธา
แนวข้อสอบช่างสำรวจ
และตำแหน่งอื่นๆ

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 2
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประปา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสุขาภิบาล
แนวข้อสอบนายท่างเขียนแบบ
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า
แนวข้อสอบนายช่างโยธา
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ
และตำแหน่งอื่นๆ

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 3
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
แนวข้อสอบนักวิชาการสุขาภิบาล
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์
แนวข้อสอบนิติกร
แนวข้อสอบบุคลากร
แนวข้อสอบวิศวโยธา
แนวข้อสอบสถาปนิก
แนวข้อสอบสันทนาการ
ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS / WhatsApp , LINE
ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
* ขั้นตอนแตกไฟล์ PDF
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604 *
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **
การสอบ ส่วนท้องถิ่น 2556 นี้
สามารถเลือกสอบได้ตามความสมัครใจ ไม่ได้บังคับสมัครสอบตามภูมิลำเนาครับ
คาดว่าศูนย์สอบ จะมีอยู่ในทุกจังหวัด
- ภาคกลาง (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร)
- ภาคเหนือ
- ภาคใต้
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

[img]http://www.thaionline1.com/attachment/Mon_1307/29_1_4f5dc6335231b58.jpg[/img] 

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้