ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : คู่มือเตรียมสอบ ปลัด อบต (เจ้าหน้าที่ปกครองท้องถิ่น)
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คู่มือเตรียมสอบ ปลัด อบต (เจ้าหน้าที่ปกครองท้องถิ่น)

33. การเก็บเอกสารที่ดีที่สุดควรปฏิบัติอย่างไร
ก. เก็บเอกสารที่มีระบบเดียวตลอด ข. เก็บเอกสารที่มีอุปกรณ์พร้อม
ค. เก็บเอกสารไว้อย่างเป็นระบบ ง. เก็บเอกสารให้เป็นปัจจุบัน
ตอบ ง. เก็บเอกสารให้เป็นปัจจุบัน

34. จุดประสงค์ที่สำคัญในการจัดเก็บเอกสารอย่างมีระบบไว้ในที่เดียวกัน คือ
ก. ค้นหาเอกสารได้ทันท่วงที
ข. เพื่อความปลอดภัยและเอกสารจะอยู่อย่างเป็นระเบียบ
ค. เพื่อรวบรวมเอกสารไว้ในแหล่งที่มีผู้รับผิดชอบเป็นสัดส่วน
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

35. จดหมายราชการ ไม่ควรใช้สำนวนในข้อใด
ก. ภาษานักประพันธ์หรือภาษาพูด ข. ถูกต้องตามสากลนิยม
ค. เรียบร้อย ง. สุภาพ
ตอบ ก. ภาษานักประพันธ์หรือภาษาพูด

36. คำตอบในข้อใดที่จัดไม่เข้าพวกกับคำตอบในข้ออื่น ๆ
ก. ตี ข. ตบ
ค. เตะ ง. ต่อย
ตอบ ค. เตะ

37. คำตอบในข้อใดที่จัดไม่เข้าพวกกับคำตอบในข้ออื่น ๆ
ก. โต ข. จิ๋ว
ค. นิด ง. เล็ก
ตอบ ก. โต

38. คำตอบในข้อใดที่จัดไม่เข้าพวกกับคำตอบในข้ออื่น ๆ
ก. ฉิ่ง ข. ซอ
ค. กลอง ง. ระนาด
ตอบ ข. ซอ

39. คำตอบในข้อใดที่จัดไม่เข้าพวกกับคำตอบในข้ออื่น ๆ
ก. มะขาม ข. มะยม
ค. มะปราง ง. มะนาว
ตอบ ง. มะนาว

40. คำตอบในข้อใดที่แตกต่างจากข้ออื่น
ก. น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า ข. ลิ้นกับฟัน
ค. ขิงก็ราข่าก็แรง ง. เกลือจิ้มเกลือ
ตอบ ก. น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า

41. พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่เท่าไร
ก.
21 
ข. 22
ค. 23 ง. 24
ตอบ 
ค. 23

42. สมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก.
4 ปี ข. 6 ปี
ค.
7 ปี ง. 9 ปี
ตอบ ข.
6 ปี

43. จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มี
ก.
500 คน ข. 400 คน
ค.
200 คน ง. 700 คน
ตอบ ก.
500 คน

44. ใครดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภา
ก. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ข. ประธานศาลฎีกา
ค. ประธานวุฒิสภา ง. ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ตอบ ง. ประธานสภาผู้แทนราษฎร

45. ข้อใดเป็นตำแหน่งข้าราชการการเมือง
ก. เลขานุการนายกรัฐมนตรี ข. เลขานุการคณะรัฐมนตรี
ค. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ง. ปลัดกระทรวง
ตอบ ก. เลขานุการนายกรัฐมนตรี

46. คณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีกี่คน
ก.
34 
ข. 35
ค. 36 ง. 40
ตอบ 
ค. 36

47. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 ได้ปรับปรุงมาจากระเบียบใด
ก. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2540
ข. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
ค. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.
2542
ง. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.
2543
ตอบ 
ข. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541

48. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 เมื่อมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ใช้เมื่อพ้นกำหนดกี่วัน
ก.
30 วัน ข. 60 วัน
ค.
90 วัน ง. 180 วัน
ตอบ ค.
90 วัน

49. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 ไม่ได้หมายความถึงข้อใด
ก. องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล
ข. องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา
ค. องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
ง. องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร
ตอบ ง. องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร

50. ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 คำว่า "แผนพัฒนา" ไม่ได้หมายถึง
ก. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ข. แผนพัฒนาห้าปี
ค. แผนพัฒนาสามปี ง. ไม่มีข้อถูกต้อง
ตอบ ข. แผนพัฒนาห้าปี

51. องค์กรจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการชุดใดไม่เกี่ยวข้องด้วย
ก. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
ข. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
ค. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ค. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

52. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล มีประธานกรรมการคือ
ก. ประธานสภา อบต ข. ปลัด อบต
ค. นายก อบต. ง. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับคัดเลือก
ตอบ ค. นายก อบต.

53. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมีประธานคือ
ก. ประธานสภา อบต. ข. ปลัด อบต.
ค. นายก อบต. ง. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับคัดเลือก
ตอบ ข. ปลัด อบต.

54. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. มีประธานกรรมการคือ
ก. ประธานสภา อบต. ข. ปลัด อบต.
ค. นายก อบต. ง. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับคัดเลือก
ตอบ ก. ประธานสภา อบต.

1. นักบริหารให้ความสำคัญกับการบริหารงานบุคคลเรื่องใดเป็นอันดับแรก

ก. การวางแผนด้านกำลังคน ข. การแสวงหาตัวบุคคล

ค. การคัดเลือกตัวบุคคล ง. การฝึกอบรมก่อนการปฏิบัติจริง

จ. การประเมินผลการทำงาน

2. Job Description คือ

ก. การพิจาณาความสามารถของคน ข. การหาวิธีจูงใจพฤติกรรมของคน

ค. การพิจารณาและสังเกตการทำงาน ง. การเขียนรายละเอียดของงาน

จ. การทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน (work-flowchart)

3. นักบริหาร หมายถึง

ก. ผู้เป็นเจ้าของกิจการและดำเนินกิจการเอง

ข. ผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินงาน

ค. ผู้วินิจฉัยชี้ขาดและสั่งงาน

ง. ผู้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กร

จ. ถูกทุกข้อ

4. ผู้บังคับบัญชาแบบใดที่มีลักษณะฟังความคิดเห็นของกลุ่ม ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามี โอกาสก้าวหน้าในการทำงาน

ก. ผู้นำแบบเสรีนิยม ข. ผู้นำแบบอัตนิยม

ค. ผู้นำแบบประชาธิปไตย ง. ผู้นำแบบปล่อยปละละเลย

ฉ. ผิดทุกข้อ

5. ผู้นำระดับใดที่มีลักษณะด้านมนุษยสัมพันธ์มาก

ก. ระดับปฏิบัติการ ข. ระดับกลาง

ค. ระดับสูง ง. ระดับผู้บริหาร

จ. ทุกระดับ (ถูกทุกข้อ)

6. ปัจจัยที่ทำให้การมอบหมายงานสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

ก. การสร้างบรรยากาศในองค์การ ข. อำนาจตามหน้าที่

ค. ความสามารถพิเศษของผู้ร่วมงาน ง. ความสนใจงาน

จ. ความสัมพันธ์นอกแบบ (Informal Relations)7. การบริหาร คือ

ก. การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการทำงานของราชการ

ข. การสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน

ค. การทำงานให้สำเร็จลุล่วงโดยคนต่างๆ เป็นผู้นำ

ง. การคานอำนาจระหว่างคนทำงานในระดับต่างๆ

จ. การแบ่งอำนาจให้เหมาะสมอย่างมีเหตุและผล...เเอ๊คกรุ๊ป

8. การบริหารแบบมีหลักเกณฑ์ (SCIENTIFIC MANAGEMENT) คือ

ก. การทำงานที่มีหลักเกณฑ์กำหนดไว้

ข. การทำงานโดยได้ทั้งงานและได้ความสำเร็จ

ค. การทำงานที่ถือระเบียบแบบแผนมากกว่าจะทำงานไปโดยคำนึงถึงสถานการณ์

ง. การทำงานที่เน้นหนัก วิธีที่ดีที่สุด

จ. การทำงานที่เน้นหนักวิธีที่ดีและมีผลพึงพอใจแก่ผู้บริหารรวมทั้งประชาชนมาก

9. หลักของการพิจารณาขนาดของการควบคุมในองค์การที่สำคัญที่สุด คือ

ก. งบประมาณกับขนาดขององค์กร ข. การตัดสินใจกับขนาดขององค์กร

ค. ความรับผิดชอบกับการตัดสินใจ ง. ประเภทคนงานกับกิจกรรม

จ. ประเภทคนงานกับความรู้ความสามารถ

10. ปัจจัยที่อำนาจหน้าที่เป็นที่ยอมรับของบุคคลในองค์การ คือ

ก. การเงิน การประสานงาน และการศึกษา

ข. การกำหนดอำนาจหน้าที่ของกรมบังคับบัญชา ความเป็นผู้นำและการใช้ประโยชน์ทางการเงินและทรัพยากร

ค. อำนาจหน้าที่ ความสารถในการประสานงาน วัฒนธรรมของสังคมและความรู้ในงานที่รับผิดชอบ

ง. ความสามารถบังคับบัญชา ความเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบต่อประชาชนและคุณธรรมในการใช้อำนาจ

จ. วัฒนธรรม ความรับผิดชอบของการปฏิบัติตามคำสั่ง คุณธรรมและความรับผิดชอบของผู้นำ

11. เหตุผลที่ไม่ถูกต้องในการใช้คณะกรรมการในการทำงานขององค์การต่างๆ คือ

ก. เพื่อประสานงาน ข. เพื่อการปฏิบัติเข้ากันได้ดี

ค. เพื่อการฝึกอบรมตัวบุคคล ง. เพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้บริหาร

จ. ถูกทุกข้อ

12. การบริหารบุคคลจะรวมถึงงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

ก. การวางแผนงานและเสาะหา ข. การเสาะหาและการวางแผนใช้งบประมาณ

ค. การคัดเลือกและการพัฒนาองค์การ ง. การคัดเลือกและการพัฒนาอบรม

จ. ถูกทุกข้อ

13. การควบคุมที่ไม่ดีจะมีวัตถุประสงค์ที่ไม่ถูกต้อง คือ

ก. เพื่อผลงานที่เข้ามาตรฐาน ข. เพื่อปกป้องผู้บังคับบัญชา

ค. เพื่อบริการที่ดี ง. เพื่อผู้บริหารจัดระเบียบงาน

จ. เพื่อควบคุมและจัดงานต่างๆ

14. ข้อใดเป็น "การบริหารเพื่อการพัฒนา" (Administrative of Development)

ก. การพัฒนาโครงสร้าง ข. การพัฒนากระบวนการและเทคโนโลยี

ค. การพัฒนาพฤติกรรม ง. การบริหารโครงการพัฒนา

จ. ถูกทุกข้อ

15. การวางแผนมหาดไทยแม่บท หากใช้ระยะเวลาเป็นหลักในการจัดประเภท ถือเป็นการวางแผนประเภทใด

ก. การวางแผนระยะยาว ข. การวางแผนระยะปานกลาง

ค. การวางแผนหมุนเวียน ง. การวางแผนประจำปี

จ. การวางแผนปฏิบัติการ

16. หลักการวางแผนมีลักษณะสอดคล้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ

ก. อิทธิบาท 4 ข. พรหมวิหาร 4

ค. อริยสัจ 4 ง. สังคหวัตถุ 4

จ. สัปปุริสะรรม

17. แนวทางการบริหารที่จำเป็นที่สุดในองค์การแบบ z (zytype).....

ก. การฝึกอบรม ข. การควบคุมบังคับบัญชา

ค. การติดต่อสื่อสาร ง. การสร้างทีมงาน

จ. การประเมินผลงาน

18. ประสิทธิภาพในการบริหารงาน หมายถึง

ก. ความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายของนโยบาย

ข. ความสามารถในการผลิต หรือให้บริการโดยมีต้นทุนต่อหน่วยต่ำที่สุด

ค. ความสามารถของการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย ภายใต้เงื่อนไขภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่

ง. ความสามารถในการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

จ. ผิดทุกข้อ

19. ใน "หลักการบริหารเพื่อความเป็นเลิศ" ที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงอยู่เสมอ ตัวชี้วัดความสำเร็จของ โครงการ หรืองานบริการประชาชนที่สำคัญที่สุด คือ

ก. ผลงานที่ได้รับ ภายใต้ทรัพยากรที่จำกัดอย่างมีประสิทธิผล

ข. ความเป็นธรรมที่ประชาชนได้รับ

ค. ผลกระทบต่อประชาชน โดยเฉพาะผลสำเร็จที่ตรงกับความต้องการของประชาชน

ง. ผลงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย

จ. ข้อ ก. และข้อ ง.

20. การบริหารัฐกิจในความหมายใหม่ (New Public Administration) มีลักษณะที่สำคัญ คือ

ก. เน้นการบริหารที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการแก้ปัญหาสังคม เน้นความยุติธรรมในสังคม

ข. นักบริหารต้องมีความกระตือรือร้น คิดล่วงหน้า ทำงานในแนวทางสร้างสรรค์..เเอ๊คกรุ๊ป

ค. นักบริหารต้องไม่เป็นผู้เสนอว่าสิ่งควรทำ หรือไม่ควรทำ เพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจ

ง. ข้อ ก. และข้อ ข.

จ. ข้อ ก. และข้อ ค.

21. การบริการประชาชนในหน้าที่ของกรมการปกครองได้หมายถึงข้อความในข้อใด

ก. การจัดเวรบริการประชาชน ณ ที่ว่าการอำเภอและกิ่งอำเภอ

ข. การจัดหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่

ค. ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบล

ง. การต้านทานการซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้ง

จ. การให้บริการประชาชน ณ ที่ว่าการตำบล

22. ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ปลัดอำเภอมีอำนาจและหน้าที่อย่างไร

ก. เป็นหัวหน้าส่วนกรมการปกครองที่ไปประจำที่อำเภอ

ข. เป็นหัวหน้าที่ทำการปกครองอำเภอ

ค. เป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอ

ง. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารส่วนภูมิภาคที่สังกัดกรมการปกครองซึ่งประจำอำเภอนั้น

จ. เป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอและมีอำนาจบังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารส่วนภูมิภาค ที่สังกัดกรมการ ปกครองในอำเภอนั้น

23. การปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นโครงการนำร่องสนองนโยบายปรับปรุงอำเภอให้เป็นหน่วยงานหลัก สามารถบำบัด ทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง คือ..เเอ๊คกรุ๊ป

ก. การจัดให้มีปลัดอำเภอให้บริการที่ตำบล

ข. การปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาชนบท พ.ศ. 2534

ค. โครงการจัดที่ดินทำกินให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ (คจก.)

ง. โครงการรณรงค์ไม่ให้มีการซื้อสิทธ์ขายเสียง (ผปม.)

จ. ไม่มีข้อใดถูก

24. ถ้าจะติดต่อเกี่ยวกับเรื่องการประชาสัมพันธ์ของกรมการปกครองต้องติดต่อที่

ก. กองอัตรากำลังและส่งเสริมสมรรถภาพ ข. สำนักงานสารนิเทศ

ค. กองวิชาการและแผนงาน ง. กองคลัง

จ. สำนักงานเลขานุการกรม

25. ข้อใดไม่ใช่นโยบายเน้นหนักกรมการปกครอง ปี 2535

ก. ขยายฐานะประชาธิปไตยสู่ปวงชนชาวไทยโดยกระจายอำนาจสู่หน่วยงานการปกครองท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น

ข. ปรับปรุงอำเภอให้เป็นหน่วยงานหลักสามารถบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง

ค. พัฒนาอาชีพและแหล่งน้ำเพื่อความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งในเขตเมืองและชนบท

ง. การพัฒนาชนบทและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


26. ข้อใดไม่ถูกต้อง

ก. ที่ทำการปกครองจังหวัดมีปลัดจังหวัดเป็นหัวหน้ารับผิดชอบ

ข. ที่ทำการปกครองอำเภอมีนายอำเภอเป็นหัวหน้ารับผิดชอบ

27. ผู้ที่ไม่สามารถรักษาราชการแทนนายอำเภอได้ คือ

ก. ปลัดอำเภอ ข. ผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอ

ค. สารวัตรใหญ่ ง. สาธารณสุขอำเภอ

จ. สหกรณ์อำเภอ

28. ข้อใดไม่ใช่ตัวชี้วัดการปรับปรุงอำเภอให้เป็นหน่วยงานหลักสามารถบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนได้อย่าง แท้จริง

ก. การบริการประชาชนรวดเร็ว อำเภอเป็นศูนย์กลางของทุกหน่วยงานอย่างแท้จริง

ข. บุคลากรในพื้นที่เพียงพอกับปริมาณและสามารถบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง

ค. การแก้ปัญหาของพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็วตามความต้องการของประชาชน

ง. ประชาชนเชื่อถือ รักใคร่ ศรัทธา เจ้าหน้าที่ของรัฐ

จ. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

29. กองใดไม่ใช่กองที่จัดอยู่ในกลุ่มงานสนับสนุนและช่วยผู้อำนวยการ

ก. กองวิชาการและแผนงาน ข. กองคลัง

ค. กองตรวจสอบระบบบัญชี ง. กองการทะเบียน

จ. กองการสอบสวนและนิติการ

30. การแบ่งสายงานและความรับผิดชอบของรองอธิบดีกรมการปกครอง แบ่งออกเป็น 4 สายงานดังต่อไปนี้

ก. ฝ่ายราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ฝ่ายบริหารราชการทั่วไป ฝ่ายกิจการพิเศษ และฝ่ายราชการบริหารส่วนภูมิภาค

ข. ฝ่ายราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายบริหารราชการทั่วไป และฝ่ายบริหารราชการส่วนภูมิภาค

ค. ฝ่ายบริหารราชการทั่วไป ฝ่ายกิจการพิเศษ ฝ่ายความมั่นคง และฝ่ายราชการบริหารส่วนภูมิภาค

ง. ฝ่ายราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ฝ่ายบริหารราชการทั่วไป ฝ่ายกิจการพิเศษ และฝ่ายความมั่นคง

จ. ฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ฝ่ายกิจการพิเศษ ฝ่ายราชการบริหารส่วนภูมิภาค และฝ่ายความมั่นคง

31. ตามโครงสร้างการแบ่งานเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายใดในที่ทำการปกครองจังหวัด..เเอ๊คกรุ๊ป

ก. ฝ่ายปกครอง ข. ฝ่ายท้องถิ่น

ค. ฝ่ายกิจการพิเศษ ง. ฝ่ายการเงินและบัญชี

จ. ฝ่ายป้องกันจังหวัด

32. จังหวัดแบ่งส่วนราชการเป็น

ก. สำนักเลขานุการจังหวัด และส่วนราชการประจำจังหวัด

ข. สำนักเลขานุการจังหวัด ส่วนราชการประจำจังหวัด และอำเภอ

ค. สำนักงานจังหวัด และส่วนราชการประจำจังหวัด

ง. สำนักงานจังหวัด ส่วนราชการประจำจังหวัด และอำเภอ

จ. สำนักงานจังหวัด สำนักงานเลขานุการจังหวัด และส่วนราชการประจำจังหวัด

33. สำนักงานอำเภอ มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของอำเภอ ใครเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชา

ก. ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายปกครองและพัฒนา ข. ปลัดอำเภองานสำนักงานอำเภอ

ค. ปลัดอาวุโส ง. นายอำเภอ

จ. ถูกทั้ง ก. และ ค.

34. ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ ใครเป็นผู้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายอำเภอ

ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด ข. ที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัด

ค. ปลัดจังหวัด ง. นายอำเภอ

จ. ผิดทุกข้อ

35. การปรับปรุงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ให้มีประสิทธิภาพสามารถบริการประชาชนได้อย่าง รวดเร็ว ถูกต้อง ทันสมัยและรัดกุมเป็น

ก. นโยบายกรมการปกครอง การบริหารและการเมือง

ข. นโยบายรักษาความสงบเรียบร้อยและเสริมสร้างความมั่นคงภายใน

ค. นโยบายการพัฒนาชนบทและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ง. นโยบายการพัฒนาสังคม

จ. นโยบายการพัฒนาเมือง

36. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย

ก. จังหวัด อำเภอ ข. จังหวัด สภาตำบล

ค. องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ ง. อำเภอ สภาตำบล

จ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาตำบล

37. คณะกรรมการพัฒนาอำเภอ (กพอ.) ประกอบด้วย..

ก. นายอำเภอ เป็นประธาน และพัฒนาการอำเภอเป็นเลขานุการ

ข. นายอำเภอ เป็นประธาน และปลัดอำเภอเป็นเลขานุการ

ค. นายอำเภอ เป็นประธาน และเกษตรกรอำเภอเป็นเลขานุการ

ง. นายอำเภอ เป็นประธาน และปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายปกครองและพัฒนาเป็นเลขานุการ

จ. นายอำเภอ เป็นประธาน และปลัดอำเภองานพัฒนาท้องที่เป็นเลขานุการ
1. ก. 2. ง. 3. จ. 4. ค. 5. ข.

6. ก. 7. ค. 8. ง. 9. ง. 10. จ.

11. ง. 12. ง. 13. ข. 14. จ. 15. ข.

16. ค. 17. ก. 18. ข. 19. ค. 20. ง.

21. จ. 22. จ. 23. ก. 24. จ. 25. จ.

26. ง. 27. ข. 28. จ. 29. ง. 30. ก.

31. ก. 32. ค. 33. ง. 34. ก. 35. ข.

36. ก 37. ง.

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 


ครบทุกหลักสูตร ที่ใช้สอบ ส่วนท้องถิ่น ภาค ก.+ ภาค ข. (เฉพาะตำแหน่ง)

สอบท้องถิ่น 56 เปิดสอบ 4 ภาค 10 เขต ทั่วประเทศ 15 ก.ย. 2556 นี้ !!!


ข้อสอบบรรจุเป็น พนักงาน อบต. อปท. อบจ. ใช้สอบทั่วประเทศ ทุกตำแหน่ง

ผู้นำท้องถิ่นหมายถึงใคร
ตอบ กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ครู / พระ


นายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี
ตอบ 30 ปี


นายกเทศมนตรีแต่งตั้ง โดย
ตอบ ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล


ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวนกี่คน
ตอบ จำนวน 12 คน


สำนักงาน ก.ถ. อยู่ในสังกัดใด
ตอบ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย


ใครเป็นเลขานุการคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ?
ตอบ หัวหน้าสำนักงานกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


9. การเข้าชื่อเพื่อให้มีการถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น ให้ยื่นต่อ
ตอบ ผู้ว่าราชการจังหวัด


10. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 มุ่งเน้นอะไร?
ตอบ พ.ศ.2555- 2559 เน้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยมุ่งขยายการผลิต สาขาเกษตร


11. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ที่จัดตั้งขึ้นหลังการปฏิรูปการปกครอง พ.ศ.2475?
ตอบ เทศบาล


12. หน่วยการปกครองท้องถิ่นระดับรากหญ้าหรือหน่วยพื้นฐานของไทยคือ
ตอบ องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลระดับชุมชนเมือง อบจ.ระดับจังหวัด
13. ตามกฎหมายใครมีหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล?
ตอบ คณะผู้บริหารท้องถิ่น


14. กรณีถอดถอนคณะผู้บริหารท้องถิ่น ต้องดำเนินการอย่างไร?
ตอบ ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต อบต. ได้ลงคะแนนเสียงให้พ้นจากตำแหน่งตามกฎหมาย กำหนด

15. ตามกฎหมายใครมีอำนาจในการยุบ อบต.?
ตอบ ผู้ว่าราชการจังหวัดตามความเห็นของนายอำเภอ


16. อบต.ที่มีสมาชิกสภาอบต.น้อยที่สุด มีสมาชิกสภาอบต.กี่คน?
ตอบ 6 คน
17. อำนาจหน้าที่ใดที่ อบต.สามารถที่จัดทำได้เอง ?
ตอบ การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
18. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของอบต.?


ตอบ พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
19. ข้อใดไม่ใช่รายได้ของ อบต.
ตอบ ภาษีการค้า


20. คลื่นลูกที่สาม หมายถึงอะไร?
ตอบ ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ


21. การจัดตั้งเทศบาลให้กระทำได้โดย
ตอบ ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา


22. วัน อบต. วันที่เท่าไร ?
ตอบ 2 มีนาคม ของทุกปี


23. รัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ.2550 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เท่าไรของประเทศไทย
ตอบ ฉบับที่ 18


25. การให้อำนาจทางการบริหารให้แก่หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ใช้หลักการใดในการบริหาร?
ตอบ การแบ่งอำนาจ
26. องค์กรบริหารงานบุคคลของอบต.ในจังหวัด คือหน่วยงานใด?
ตอบ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด


27. สมาชิกสภาเทศบาลเมือง มีสมาชิกจำนวน
ตอบ 18 คน


28. อบต.มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฏหมายใด
ตอบ กฏหมายมหาชน
29. ค่าปรับกรณีทำผิดข้อบัญญัติท้องถิ่น ปรับได้สูงสุดเท่าไร?
ตอบ 1,000 บาท


30. ข้อใดเป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี?
ตอบ กพ.


31. หน่วยงานใดที่ตั้งขึ้นหลังที่มีการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม ปี พ.ศ.2545
ตอบ กพร.


32. แผนพัฒนาตำบล ที่เหมาะสมที่สุด คือแผนใด ?
ตอบ แผนพัฒนาตำบล 3 ปี


33. กชช.2 ค คืออะไร?
ตอบ ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนระดับหมู่บ้าน


34. พัสดุ คืออะไร?
ตอบ วัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง


35. ถ้าอบต.จ้างบริษัท มาตักสิ่งปฏิกูลที่อบต. จะเบิกเงินเป็นค่าใช้จ่ายในหมวดใด
ตอบ ค่าใช้สอย


38. คำสั่งทางปกครอง ไม่ได้ครอบคลุมถึงคำสั่งใด
ตอบ การออกระเบียบโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในเรื่องนั้นๆ


39. การละเมิดที่เกิดจากการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่หลายคนจะต้องชดใช้สินไหมค่าทดแทนใน
ลักษณะใด?
ตอบ รับผิดชอบร่วมกันแต่แยกเฉพาะส่วนของตน


40. เจ้าหน้าที่ในข้อใดจะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้?
ตอบ เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี ,เป็นญาติของคู่กรณี,เป็นนายจ้างของคู่กรณีและเป็น

คู่กรณีเอง


สอบท้องถิ่น 56 เปิดสอบ 4 ภาค 10 เขต ทั่วประเทศ 15 ก.ย. 2556 นี้ !!!

ครบทุกหลักสูตร ที่ใช้สอบ ส่วนท้องถิ่น ภาค ก.+ ภาค ข. (เฉพาะตำแหน่ง)

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบวิชาภาษา
ไทย
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน

ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ


ภาค ข. เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 1
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประปา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ
แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า
แนวข้อสอบช่างโยธา
แนวข้อสอบช่างสำรวจ
และตำแหน่งอื่นๆ

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 2
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประปา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสุขาภิบาล
แนวข้อสอบนายท่างเขียนแบบ
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า
แนวข้อสอบนายช่างโยธา
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ
และตำแหน่งอื่นๆ

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 3
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
แนวข้อสอบนักวิชาการสุขาภิบาล
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์
แนวข้อสอบนิติกร
แนวข้อสอบบุคลากร
แนวข้อสอบวิศวโยธา
แนวข้อสอบสถาปนิก
แนวข้อสอบสันทนาการ
ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS / WhatsApp , LINE
ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
* ขั้นตอนแตกไฟล์ PDF
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604 *
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **
การสอบ ส่วนท้องถิ่น 2556 นี้
สามารถเลือกสอบได้ตามความสมัครใจ ไม่ได้บังคับสมัครสอบตามภูมิลำเนาครับ
คาดว่าศูนย์สอบ จะมีอยู่ในทุกจังหวัด
- ภาคกลาง (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร)
- ภาคเหนือ
- ภาคใต้
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

[img]http://www.thaionline1.com/attachment/Mon_1307/29_1_4f5dc6335231b58.jpg[/img] 

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้