ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา การประปานครหลวง กปน. งานราชการ ข่าวล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา การประปานครหลวง กปน. งานราชการ ข่าวล่าสุด

อ้างอิง: หัวข้อนี้ถูกเน้น โดย admin เมื่อเวลา(2013-03-01)

1. คำว่า “ก่อสร้าง” ตามความหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

1) การดัดแปลง ต่อเพิ่มเติม เพิ่มหรือลดอาคาร

2) การสร้างอาคารขึ้นใหม่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแทนที่เดิมหรือไม่

3) เปลี่ยนส่วนต่างๆ ของอาคารเพื่อให้คงสภาพเดิม

4) ถูกทั้ง ก และ ข

เฉลย ข้อ2

แนวความคิด 

การสร้างอาคารขึ้นใหม่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแทนที่เดิมหรือไม่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 “ก่อสร้าง” หมายความว่า สร้างอาคารขึ้นใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการสร้างขึ้นแทนของเดิมหรือไม่

2. ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 “เขตเพลิงไหม้” หมายถึงบริเวณใด

1) บริเวณที่เกิดเพลิงไหม้อาคารตั้งแต่สามสิบหลังคาเรือนขึ้นไป

2) บริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป

3) บริเวณที่อยู่ติดกับเพลิงไหม้ภายในระยะ 30 เมตร โดยรอบที่เกิดเพลิงไหม้ด้วย

4) ถูกเพลิงไหม้

เฉลย ข้อ1

แนวความคิด 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 “เขตเพลิงไหม้” หมายความว่า บริเวณที่เกิดเพลิงไหม้อาคารตั้งแต่ สามสิบหลังคาเรือนขึ้นไป หรือมีเนื้อที่ตั้งแต่หนึ่งไร่ขึ้นไปรวมทั้งบริเวณที่อยู่ติดต่อภายในระยะสิบเมตร โดยรอบบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ด้วย

3. ผู้ซึ่งรับผิดชอบในการอำนวยการหรือควบคุมการก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร คือ

1) ผู้ควบคุมงาน

2) ผู้ดำเนินงาน

3) ผู้ตรวจสอบ

4) วิศวกร

เฉลย ข้อ 1

แนวความคิด พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 “ผู้ควบคุมงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งรับผิดชอบในการอำนวยการหรือ ควบคุมดูแลก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

4. ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของผู้ที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มอบหมาย เจ้าพนักงานท้องถิ่น นายช่าง หรือนายตรวจเข้าไปตรวจสอบอาคาร จะต้องระวางโทษ

1) จำคุกไม่เกิน 1 เดือน

2) ปรับไม่เกิน 1000 บาท

3) ทั้งจำทั้งปรับตามข้อ ก,ข

4) ถูกทุกข้อ

เฉลย ข้อ4

แนวความคิด 

มาตรา 68 ผู้ใด

(1) ไม่มาให้ถ้อยคำหรือส่งเอกสารตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการ พิจารณษอุทธรณ์ตาม มาตรา 51 (2) โดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือ

(2) ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ผู้ซึ่งคณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์มอบหมายเจ้าพนักงานท้องถิ่นนายช่างหรือนายตรวจ ตาม มาตรา 48 มาตรา 51 มาตรา 53 หรือ มาตรา 54 หรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 51 มาตรา 53 มาตรา 54 หรือ มาตรา 63 แล้วแต่กรณีต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือ ทั้งจำทั้งปรับ

5. กรณีที่บริษัท นิติบุคคล กระทำผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้ใดจะต้องรับผิดชอบตามการกระทำนั้น

1) กรรมกราผู้จัดการ

2) กรรมกราของบริษัท

3) ผู้ร่วมกระทำผิดกับบริษัท

4) ถูกทุกข้อ

เฉลย ข้อ 4

แนวความคิด

มาตรา 72 ในกรณีที่นิติบุคคลกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่ากรรมการหรือผู้จัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ร่วมกระทำผิดกับนิติบุคคลนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทำของนิติบุคคลนั้นได้กระทำโดยตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย

10. ผู้ดำเนินหรือเจ้าของอาคารกระทำผิดตามพระราชบัญญัตินี้ จะต้องระวางโทษเป็นกี่เท่าของโทษที่บัญญัติไว้

1) 1.5 เท่าของโทษที่บัญญัติไว้

2) 2 เท่าของโทษที่บัญญัติไว้

3) เท่ากับผู้กระทำผิดนั้น

4) ไม่มีข้อใดถูก

เฉลย ข้อ2

แนวความคิด 

มาตรา 69 ถ้ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการกระทำของผู้ดำเนินการ ผู้กระทำต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษเป็นสองเท่าที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้นๆ 

6. ในกรณีที่การขออนุญาตได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลน ดังกล่าวมีความแตกต่างไปจากการขออนุญาต พนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งให้ปฏิบัติตามให้ถูกต้องภายในกี่วัน

1) 16 วัน

2) 30 วัน

3) 45 วัน

4) 80 วัน

เฉลย ข้อ2

แนวความคิด 

มาตรา 75 บรรดาคำขออนุญาตใดๆ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติ นี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรืออธิบดี กรมโยธาธิการ และการอนุญาตใดๆ ที่ได้ให้ไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ หรือการปฏิบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตตามที่ได้รับอนุญาต แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าเป็นคำขออนุญาตและการอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม ในกรณีที่การขออนุญาต หรือการพิจารณาอนุญาตดังกล่าวมีข้อแตกต่างไป จากการขออนุญาต หรือการพิจารณาตามพระราชบัญญัตินี้ให้การขออนุญาต หรือการพิจารณาอนุญาตนั้นเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งตาม มาตรา 27 เพื่อให้ผู้รับขอรับใบอนุญาต ปฏิบัติตามให้ถูกต้อง ภายในเวลาสามสิบวันถ้าขอรับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในกำหนดเวลาดังกล่าวให้คำขอรับใบอนุญาตนั้นเป็นอันตกไป


จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบวิศวกรโยธา (ก.ป.น.) ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบ พรบ. การประปานครหลวงและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
- แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง_การประปานครหลวง
- การรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม CSR
- ธรรมมาภิบาล (Good Governance)
- เกี่ยวกับการประปานครหลวง
ความรู้วิศวโยธา
- ความรู้เกี่ยวกับการทำน้ำประปาและระบบท่อ
- แนวข้อสอบการไหลภายในท่อ Hydraulic
- แนวข้อสอบ RC การเสริมเหล็ก _อัตนัย
- แนวข้อสอบปฐพีกลศาสตร์ Soil Mechanics
- แนวข้อสอบการหาพิกัด Surveying 
วิชาเฉพาะตำแหน่ง (ทรัพยากรน้ำ)
- กรรมวิธีการผลิตน้ำประปา
- การไหลภายในท่อ
- เก็งข้อสอบวิศวกรโยธา
- แนวข้อสอบคอนกรีตและโครงสร้าง
- หลักการไหลของของไหล

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ราคา 399 บาท 
*ส่งด่วนภายใน 3 ชม.*
*ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน*( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS /  LINE : busthai01
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**

1. ธ. กรุงเทพ  ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี  048-0-17796-3  ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
2. ธ. กรุงไทย  ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี  980-6-40570-6  ชื่อบัญชี  Sumalee Thongyot 
3. ธ. กสิกรไทย  ออมทรัพย์  สาขา เซ็นทรัลพระราม 3  เลขที่บัญชี  748-2-66186-0  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai 
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี  402-3-98830-4  ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี  130-1-28490-7  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai 

** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา การประปานครหลวง ใหม่ล่าสุด

ข้อใดคือเว็บไซด์ของการประปานครหลวง

ก. http://www.labour.go.th ค. http://www.sso.go.th

ข. http://www.mwa.go.th ง. http://www.mwa.co.th

2. ข้อใดคือชื่อย่อของการประปานครหลวง

ก. กปล. ค. กฟภ.

ข. กปน. ง. กนล.

3. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของการประปานครหลวง

ก. Social Security Office

ข. Metropoutan Waterwork Authority

ค. Authority Metropoutan Waterwork

ง. Department of Labour Protection and Welfare

4. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของการประปานครหลวง

ก. "ให้บริการงานประปา อย่างมั่นคง ทั่วถึง สะอาด และเพียงพอ ด้วยมาตรฐานคุณภาพ และ บุคลากรมืออาชีพ เพื่อสร้างความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ"

ข. "มุ่งมั่น พัฒนาตน พัฒนาระบบงาน อย่างยึดมั่นในประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ด้วยความรับผิดชอบ"

ค. "เป็นองค์กรชั้นนำด้านการบริหารจัดการที่ดี ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ในระดับแนวหน้าสุด ของกลุ่มประเทศอาเซียน ที่ให้บริการงานประปา"

ง. ก้าวสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ที่มุ่งให้บริการงานประปา อย่างสมดุล มั่นคงยั่งยืน และมีธรรมาภิบาล

5. ข้อใดคือพันธกิจของการประปานครหลวง

ก. "ให้บริการงานประปา อย่างมั่นคง ทั่วถึง สะอาด และเพียงพอ ด้วยมาตรฐานคุณภาพ และ บุคลากรมืออาชีพ เพื่อสร้างความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ"

ข. "มุ่งมั่น พัฒนาตน พัฒนาระบบงาน อย่างยึดมั่นในประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ด้วยความรับผิดชอบ"

ค. "เป็นองค์กรชั้นนำด้านการบริหารจัดการที่ดี ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ในระดับแนวหน้าสุด ของกลุ่มประเทศอาเซียน ที่ให้บริการงานประปา"

ง. ก้าวสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ที่มุ่งให้บริการงานประปา อย่างสมดุล มั่นคงยั่งยืน และมีธรรมาภิบาล

6. ข้อใดคือค่านิยมของการประปานครหลวง

ก. "ให้บริการงานประปา อย่างมั่นคง ทั่วถึง สะอาด และเพียงพอ ด้วยมาตรฐานคุณภาพ และ บุคลากรมืออาชีพ เพื่อสร้างความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ"

ข. "มุ่งมั่น พัฒนาตน พัฒนาระบบงาน อย่างยึดมั่นในประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ด้วยความรับผิดชอบ"

ค. "เป็นองค์กรชั้นนำด้านการบริหารจัดการที่ดี ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ในระดับแนวหน้าสุด ของกลุ่มประเทศอาเซียน ที่ให้บริการงานประปา"

ง. ก้าวสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ที่มุ่งให้บริการงานประปา อย่างสมดุล มั่นคงยั่งยืน และมีธรรมาภิบาล

7. ปัจจุบันยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง เป็นยุทธศาสตร์ฉบับที่เท่าใด

ก. ฉบับที่ 6 ค. ฉบับที่ 3

ข. ฉบับที่ 4 ง. ฉบับที่ 2

8. ยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวงมีกี่ด้าน

ก. 4 ด้าน ค. 6 ด้าน

ข. 3 ด้าน ง. 5 ด้าน

9. ข้อใด ไม่ใช่ ยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง

ก. ยุทธศาสตร์ด้านธรรมาภิบาล

ข. ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ค. ยุทธศาสตร์ด้านกระบวนการภายใน

ง. ยุทธศาสตร์ด้านสุขาภิบาล

10. ใครคือประธานคณะกรรมการคณะกรรมการการประปานครหลวงชุดปัจจุบัน

ก. นายอัชพร จารุจินดา ค. นายวุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์

ข. นายวัชร บุญชูเศรษฐ์ ง. นางสาวสุชาดา พณิชยกุล

11. ใครคือผู้ว่าการประปานครหลวงคนปัจจุบัน

ก. นางสุนันทา นิงสานนท์ ค. นายเจริญ ชัยกิตติศิลป์

ก. นายวิสิทธิ์ วงศ์วิวัฒน์ ง. นายเจริญ ภัสระ

12. ใครคือผู้ว่าการประปานครหลวงคนแรก

ก. นายดำรง ชลวิจารณ์ ค. นายเจริญ ชัยกิตติศิลป์

ข. นายกาญจนะ เฮงสุวนิช ง. นายพิพิธ พรหมสิทธิ์

13. ข้อใด ไม่ใช่ รางวัลที่การประปานครหลวง ได้รับในปี พ.ศ.2554

ก. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

ข. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น (ประเภทเกียรติยศ)

ค. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลดีเด่น

ง. รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น

14. การประปานครหลวง ได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัยมหิดลรับรอง "น้ำประปาดื่มได้" ทุกพื้นที่ ในปี พ.ศ.ใด

ก. พ.ศ.2543 ค. พ.ศ.2541

ข. พ.ศ.2542 ง. พ.ศ.2545

15. การประปานครหลวงสังกัดกระทรวงใด

ก. กระทรวงคมนาคม

ข. กระทรวงแรงงาน

ค. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ง. กระทรวงมหาดไทย


จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา การประปานครหลวง ใหม่ล่าสุด 

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบ พรบ. การประปานครหลวงและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
- แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง_การประปานครหลวง
- การรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม CSR
- ธรรมมาภิบาล (Good Governance)
- เกี่ยวกับการประปานครหลวง
ความรู้วิศวโยธา
- ความรู้เกี่ยวกับการทำน้ำประปาและระบบท่อ
- แนวข้อสอบการไหลภายในท่อ Hydraulic
- แนวข้อสอบ RC การเสริมเหล็ก _อัตนัย
- แนวข้อสอบปฐพีกลศาสตร์ Soil Mechanics
- แนวข้อสอบการหาพิกัด Surveying
 

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ราคา 399 บาท 
*ส่งด่วนภายใน 3 ชม.*
*ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน*( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS /  LINE : busthai01
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**

1. ธ. กรุงเทพ  ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี  048-0-17796-3  ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
2. ธ. กรุงไทย  ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี  980-6-40570-6  ชื่อบัญชี  Sumalee Thongyot 
3. ธ. กสิกรไทย  ออมทรัพย์  สาขา เซ็นทรัลพระราม 3  เลขที่บัญชี  748-2-66186-0  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai 
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี  402-3-98830-4  ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี  130-1-28490-7  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai 
* ขั้นตอนแตกไฟล์ PDF  
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604  *
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

1. พระราชบัญญัติการประปานครหลวง ฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่เท่าไร

ก. ฉบับที่ 3 ข. ฉบับที่ 4

ค. ฉบับที่ 5 ง. ฉบับที่ 6

ตอบ ค. ฉบับที่ 5

พระราชบัญญัติการประปานครหลวง ฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่ 5 พ.ศ.2535

2. พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อใด

ก. นับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข. ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ค. 3 วัน หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ง. 7 วัน หลังจากรประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ตอบ ข. ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป รก.2510/75/601/15 สิงหาคม 2510

3. “ประปาเอกชน” หมายถึง การผลิต จัดส่งและจำหน่ายน้ำประปาโดยเอกชนให้แก่ผู้อยู่ในบ้านที่มีทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ตั้งแต่กี่บ้านขึ้นไป

ก. 3 บ้านขึ้นไป ข. 3 บ้านขึ้นไป

ค. 7 บ้านขึ้นไป ง. 10 บ้านขึ้นไป

ตอบ ข. 5 บ้านขึ้นไป

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ “การประปานครหลวง” หมายความว่า การประปานครหลวงซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัตินี้

“ประปาเอกชน” หมายความว่า การผลิต จัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปาโดย เอกชน ให้แก่ผู้อยู่ในบ้านที่มีทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรตั้งแต่ห้าบ้านขึ้นไป โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น (นิยามนี้เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2522)

“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานการประปานครหลวงรวมทั้งผู้ว่าการ

4. “พนักงาน” ในพระราชบัญญัติการประปานครหลวง หมายถึงผู้ใด

ก. พนักงานการประปานครหลวง

ข. ผู้ว่าการประปานครหลวง

ค. รัฐมนตรี

ง. ถูกทั้ง ก. และ ข.

ตอบ ง. ถูกทั้ง ก. และ ข.

คำอธิบายดังข้อข้างต้น

5. การจัดตั้งการประปา “การประปานครหลวง” มีวัตถุประสงค์อย่างไร

ก. สำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดื่ม

ข. ผลิต จัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปา

ค. ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกันหรือประโยชน์แก่การประปา

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

มาตรา 6 ให้จัดตั้งการประปาขึ้นเรียกว่า “การประปานครหลวง” มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

1. สำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบเพื่อใช้ในการประปา

2. ผลิต จัดส่งและจำหน่ายน้ำประปาในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรี และ จังหวัดสมุทรปราการ และควบคุมมาตรฐานเกี่ยวกับระบบประปาเอกชนในเขตท้องที่ ดังกล่าว

3. ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับหรือเป็นประโยชน์แก่การประปา

(มาตรา 6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2522)

6. ข้อใดเป็นทรัพย์สินของการประปานครหลวง

ก. การประปาของกองประปากรุงเทพ

ข. การประปานนทบุรี

ค. การประปาเทศบาลนครธนบุรี

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

มาตรา 10 ให้โอนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สินและความรับผิดอันเกี่ยวกับการประปาของกองประปากรุงเทพ กรมโยธาเทศบาล การประปานนทบุรีของกองประปาภูมิภาค กรมโยธาเทศบาล การประปาเทศบาลนครธนบุรีของเทศบาลนครธนบุรี และหมวดการประปา เทศบาลเมืองสมุทรปราการของเทศบาลเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ให้แก่ประปานครหลวง

ให้กระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อพิจารณาประเมินราคา ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สินและความรับผิดของหมวดการประปาเทศบาลเมืองสมุทรปราการ และให้การประปานครหลวงตั้งงบประมาณชดใช้ตามราคาทรัพย์สินที่ประเมินได้ ถ้ามี

7. “ทุน” ของการประปานครหลวง ประกอบด้วย

ก. ทรัพย์สินและสิทธิที่ได้รับโอนตาม มาตรา 10 เมื่อหักหนี้สินแล้ว

ข. เงินที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดินที่จ่ายให้ภายหลังเพื่อดำเนินงานหรือขยายกิจการ

ค. เงินช่วยเหลือที่อาจได้รับจากต่างประเทศ

ง. เงินรายได้จากการประกอบกิจการ

ตอบ ง. เงินรายได้จากการประกอบกิจการ

มาตรา 12 ทุนของการประปานครหลวง ประกอบด้วย

1. ทุนประเดิมตาม มาตรา 11

2. ทรัพย์สินและสิทธิที่ได้รับโอนตาม มาตรา 10 เมื่อหักหนี้สินออกแล้ว

3. เงินที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดินที่จ่ายให้ภายหลังเพื่อดำเนินงานหรือขยายกิจการ

4. เงินช่วยเหลือที่อาจได้รับจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ

8. มาตรา 13 การประปานครหลวงมีอำนาจกระทำการต่างๆ ภายในขอบเขตที่ระบุไว้ในมาตรา 6 และมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ ฉบับสุดท้ายเป็นฉบับที่เท่าไร

ก. ฉบับที่ 3 ข. ฉบับที่ 4

ค. ฉบับที่ 5 ง. ฉบับที่ 6

ตอบ ค. ฉบับที่ 5

มาตรา 13 ให้การปราะปานครหลวงมีอำนาจกระทำการต่างๆ ภายในขอบเขต แห่งวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ใน มาตรา 6 อำนาจเช่นว่านี้ ให้รวมถึง

1. สร้าง ซื้อ จัดหา จำหน่าย เช่า ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืมและดำเนินงาน เกี่ยวกับเครื่องใช้บริการ และความสะดวกต่างๆ ของการประปานครหลวง

2. ซื้อ จัดหา เช่า ให้เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง จำหน่ายหรือดำเนินงานเกี่ยวกับทรัพย์สินใดๆ

3. สำรวจ และวางแผนจำหน่ายน้ำที่จะทำใหม่หรือขยายเพิ่มเติมภายในเขตท้องที่ ตามมาตรา 6 (2)

4. กำหนดอัตราราคาขายน้ำ ค่าบริการ และความสะดวกต่างๆ ของการประปานครหลวง และจัดระเบียบเกี่ยวกับวิธีชำระราคาและค่าบริหาร

5. กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับประปาเอกชนในเขตท้องที่ตาม มาตรา [6-] (2) โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

6. จัดระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้และรักษาทรัพย์สินของการประปานครหลวง

7. กู้ยืมเงินหรือลงทุน

8. ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน

9. จัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อประกอบกิจการประปา

10. เข้าร่วมกิจการกับบุคคลอื่น หรือถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน จำกัด เพื่อประโยชน์แก่กิจการของการประปานครหลวง

11. ว่าจ้างหรือรับจ้างประกอบกิจการประปา

12. ตั้งหรือรับเป็นตัวแทน ตัวแทนค่าต่าง และนายหน้าในกิจการตามวัตถุประสงค์ของการประปานครหลวง

13. ทำการค้าและให้บริการต่างๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องใช้เกี่ยวกับกิจการประปา

14. กระทำการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการประปานครหลวง

(มาตรา 13 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2535)

9. ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้อง

ก. ทรัพย์สินของการประปานครหลวง อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี

ข. ให้ประธานกรรมการ กรรมการและพนักงานของการประปานครหลวง เป็นเจ้าพนักงานตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายอาญา

ค. เงินสำรองจะนำออกมาใช้ได้โดยมติของคณะกรรมการ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี

ง. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ ก. ทรัพย์สินของการประปานครหลวง อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี

มาตรา 14 ทรัพย์สินของการประปานครหลวง ไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดี

มาตรา 15 ให้ประธานกรรมการ กรรมการและพนักงานของการประปานครหลวงเป็นเจ้าพนักงานตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 16 เงินสำรองของการประปานครหลวง ให้ประกอบด้วยเงินสำรอง เผื่อขาดและเงินสำรองอื่นๆ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

มาตรา 17 เงินสำรองจะนำออกใช้ได้ก็แต่โดยมติของคณะกรรมการซึ่งได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี

10. คณะกรรมการการประปานครลหวง ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการกี่คน

ก. ไม่น้อยกว่า 3 คน ไม่เกิน 7 คน

ข. ไม่น้อยกว่า 9 คน ไม่เกิน 13 คน

ค. ไม่น้อยกว่า 10 คน ไม่เกิน 15 คน

ง. ไม่น้อยกว่า 15 คน ไม่เกิน 20 คน

ตอบ ข. ไม่น้อยกว่า 9 คน ไม่เกิน 13 คน

มาตรา 21 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการประปานครหลวง” ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าเก้าคนแต่ไม่เกินสิบสามคนและผู้ว่าการเป็นกรรมการ ให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งหรือถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการ

(มาตรา 21 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2535)

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้