ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมทรัพยากรน้ำ ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมทรัพยากรน้ำ ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่าสุด

อ้างอิง: ดันกระทู้ โดย admin เมื่อเวลา(2015-11-06)

1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมทรัพยากรน้ำ 

ก. http://www.dpt.go.th ค. http://www.dwr.go.th 

ข. http:// [url]www.dgr.go.th[/url] ง. http:// www. customs.go.th 

2. อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำคนปัจจุบันคือใคร 

ก. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ค. นายอุดม พัวสกุล 

ข. นายสมชัย สัจจพงษ์ ง. นายอุทิศ ธรรมวาทิน 

3. ปัจจุบันรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำมีกี่คน 

ก. 1 คน ค. 3 คน

ข. 2 คน ง. 4 คน

4. กรมทรัพยากรน้ำก่อตั้งขึ้นเมื่อใด 

ก. 3 ตุลาคม พ.ศ. 2542 ค. 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2456 

ข. 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ง. 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2417  

(ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545)

5. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษกรมทรัพยากรน้ำ 

ก. Department of Labour Protection and Welfare

ข. Department of Public Works and Town & Country Planning 

ค. Department of Water Resources 

ง. Department The Customs

6. กรมทรัพยากรน้ำตั้งอยู่ที่เขตใดของกรุงเทพมหานคร 

ก. มีนบุรี ค. คลองเตย

ข. ลาดพร้าว ง. พญาไท 

7. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายของกรมทรัพยากรน้ำ 

ก. มุ่งเน้นการบริหาร อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมอย่างยั่งยืน
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
 

ข. เน้นการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนประชาคม เครือข่ายภาคเอกชน ตลอดจนทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

ค. บริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟุแหล่งน้ำทั่วประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน  

ง. ถูกทั้ง ก และ ข

8. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมทรัพยากรน้ำ 

ก. เป็นองค์กรที่มุ่งสู่การเป็นผู้นำในด้านการจัดการน้ำ เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน 

ข. บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ให้บริการที่เป็นเลิศ มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และมีความเป็นมืออาชีพ 

ค. บริหารจัดการทรัพยากรน้ำเป็นระบบลุ่มน้ำแบบบูรณาการ โดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และยั่งยืน 

ง. เป็นองค์กรแกนนำของประเทศ ในด้านการจัดการน้ำ ให้มีความปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และมีอัตลักษณ์ 

9. ข้อใดคือพันธกิจของกรมทรัพยากรน้ำ 

ก. แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ พัฒนาวิชาการ กำหนดมาตรฐาน และถ่ายทอด เทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำ ทั้งระดับภาพรวม และระดับลุ่มน้ำ 

ข. การเสนอแนะการจัดทำนโยบาย แผน และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ 

ค. การบริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู รวมทั้งควบคุม ดูแลกำกับ ประสาน ติดตาม ประเมินผล 

ง. ถูกทุกข้อ 

10. ยุทธศาสตร์กรมทรัพยากรน้ำมีกี่ข้อ 

ก. 5 ข้อ ค. 3 ข้อ

ข. 4 ข้อ ง. 2 ข้อ 

11. ข้อใดคือยุทธศาสตร์ของกรมทรัพยากรน้ำ 

ก. บริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟุแหล่งน้ำทั่วประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ควบคู่ในการบริหารการจัดการเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมถึงการป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำ 

ข. จัดทำข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน ข้อกำหนด และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการเชิงรุก ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ลุ่มน้ำ เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

ค. ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งและขีดความสามารถของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กรท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ด้วยการประชาสัมพันธ์ การเสริมสร้างความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน 

ง. ถูกทุกข้อ 

12. ปัจจุบันกรมทรัพยากรน้ำเป็นกรมสังกัดกระทรวงใด 

ก. กระทรวงการคลัง

. กระทรวงมหาดไทย 

ค. กระทรวงแรงงาน

ง. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

13. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ก. http:// [url]www.moac.go.th[/url] ค. http://[url]www.moi.go.th[/url]  

ข. http://www. mof.go.th ง. http:// [url]www.mnre.go.th[/url] 

14. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คนปัจจุบันคือใคร

. นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข ค.นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์

. นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ง. พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ 

15. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คนปัจจุบันคือใคร

ก. นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ค. นายโชติ ตราชู

ข. นายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ง. นายปลอดประสพ สุรัสวดี

16. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ก. Ministry of Interior

ข. Ministry of Finance 

ค. Ministry of Defense

ง. Ministry of Natural Resources and Environment 

17. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อตั้งขึ้นเมื่อใด 

ก. 3 เมษายน พ.ศ. 2444 ค 2 เมษายน พ.ศ. 2435 

ข. 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ง. 1 เมษายน พ.ศ. 2416

18. ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำ 

ก. เสนอแนะการจัดทำนโยบาย แผน และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ 

ข. พัฒนาวิชาการ กำหนดมาตรฐาน และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำ ทั้งระดับภาพรวมและระดับลุ่มน้ำ 

ค. บริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู รวมทั้งควบคุม ดูแลกำกับ ประสาน ติดตาม ประเมินผล และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ 

ง. เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำทุกข้อ 

19. ข้อใด ไม่ใช่ หน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ 

ก. กองวิเคราะห์น้ำบาดาล ค. ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ 

ข. สำนักบริหารจัดการน้ำ ง. ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ 

20. ศูนย์ป้องกันวิกฤตน้ำ มีอำนาจหน้าที่อย่างไร 

ก. ศึกษาวิเคราะห์และกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยเกี่ยวกับน้ำ 

ข. เสนอแนะแนวทาง แผนแม่บทมาตรการ รวมทั้งประสานการนำแผนไปสู่การปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขวิกฤตน้ำ 

ค. สร้างระบบเฝ้าระวัง ป้องกันและเตือนภัย 

ง. ถูกทุกข้อ 

21. ศูนย์เมขลา คือ 

ก. ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ ค. สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 

ข. ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ง. สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ 


จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ กรมทรัพยากรน้ำ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ

แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 2547

- สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติน้ำ

แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง (เลือกตามที่สอบ)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- เจ้าพนักงานธุรการ

- นายช่างเทคนิค

- พนักงานวัดระดับน้ำ


เจ้าพนักงานธุรการ กรมทรัพยากรน้ำ
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ
3 แนวข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำ รวม 50 ข้อ
4 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
5 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
6 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
9 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ ชุด1
10 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ ชุด2
11 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ

นายช่างโยธา กรมทรัพยากรน้ำ
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ
3 แนวข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำ รวม 50 ข้อ
4 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
5 ความรู้เกี่ยวกับงานโยธา
6 แนวข้อสอบนายช่างโยธา  ชุดที่  1
7 แนวข้อสอบนายช่างโยธา  ชุดที่  2
8 ความรู้เกี่ยวกับงานช่างพื้นฐาน
9 แนวข้อสอบความรู้ทางด้านช่างก่อสร้าง ชุดที่ 1
10 แนวข้อสอบความรู้ทางด้านช่างช่างก่อสร้าง ชุดที่ 2
11 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสำรวจ
12 แนวข้อสอบความรู้ด้านการสำรวจ

วิศวกรโยธา กรมทรัพยากรน้ำ 
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ
3 แนวข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำ รวม 50 ข้อ
4 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
5 ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา
6 แนวข้อสอบคอนกรีตและโครงสร้าง
7 การวิเคราะห์โครงสร้าง Structural Analysis
8 แนวข้อสอบการควบคุม การบริหารงานก่อสร้าง
9 งานวิศวกรรมโครงสร้าง (คอนกรีต)
10 ถาม – ตอบ โครงสร้างและคอนกรีต
11 แนวข้อสอบวิศวกรโยธา


++อัพเดทตามประกาศสอบ ครบทุกเนื้อหา เน้นๆ!! 

ทั้งหมดนี้ถูกรวบรวมไว้ให้เเล้ว รวมสาระสำคัญ+แนวข้อสอบพร้อมเฉลย 


>>เเนวข้อสอบเก่าที่นี่ จะกระชับเวลาในการอ่านหนังสือ 

>>หนังสือและไฟล์เตรียมสอบทำเล่มต่อเล่ม มั่นใจได้ว่าอัพเดทแน่นอน

>>ไม่ต้องอ่านเเบบเดาสุ่มอีกต่อไป เล่มเดียวรวมสอบครบ

>>หนังสือปริ้นเข้าปกกันน้ำ ใช้กระดาษ 70 แกรม ไม่ยุ่ยง่าย ไม่มีฝุ่น 

>>จะอ่านหนังสือเป็นกองๆ ทำไมในเมื่อมีสรุปรวมเเนวข้อสอบเก่า


++แม่นๆ ชัวร์!!! ++แนวข้อสอบ สรุปรวมเเนวข้อสอบเก่า

กระชับเวลาในการอ่าน ไฟล์ pdf คู่มือเตรียมสอบ

มั่นใจได้ว่า อัพเดท! แน่นอน ไม่ต้องอ่านเเบบเดาสุ่มอีกต่อไป 

e-book รวมข้อสอบครบถ้วน จะอ่านหนังสือเป็นกองๆ ทำไม 

ในเมื่อ มีสรุปรวมเเนวข้อสอบเก่า ครบที่สุดในเมืองไทย


แนวข้อสอบ เเบ่งออกเป็น 2 เเบบ

1. ไฟล์ E-Book (pdf) ราคา 399 บาท

ส่งทางอีเมลล์ (รอรับได้ไม่เกิน 3 ชม.)

2. หนังสือ ราคา 699 บาท รวมจัดส่ง EMS 

( รอรับได้ ไม่เกิน 3-4 วัน ทั่วประเทศ)


ธนาคารกสิกรไทย 748-266-1860 

ออมทรัพย์ สาขาเซ็นทรัลพระราม3  

ชื่อบัญชี พิสิทธิ์ชัย กิมชัย


สั่งซื้อมาที่/สอบถามมาที่

โทร 083-0674168

LineID : 0830674168

E-mai : lek.pisi@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้