ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551

อ้างอิง: กระทำโดย admin โดยการย้ายจากกระดานข่าว พระราชบัญญัติสอบรับราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นๆ เมื่อเวลา(2012-09-17)

1. คนพิการมีกี่ประเภท

ก. 9 ประเภท ข. 8 ประเภท

ข. 10 ประเภท ง. 7 ประเภท

2. ข้อใดเป็นสิทธิทางการศึกษาของคนพิการ

ก. ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต

ข. ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ที่เหมาะสมกับความต้องการของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล

ค. เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา โดยคำนึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัด ของบุคคลนั้น

ง. ถูกทุกข้อ

3. การศึกษาสำหรับคนพิการต้องดำเนินการจัดการศึกษาอย่างไร

ก. จัดตั้งแต่พบความพิการ ข. จัดตั้งแต่แรกเกิด

ค.จัดมีสิทธิเท่ากับคนปกติ ง. ถูกทั้ง ก และ ข

4. ข้อใดไม่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่คนพิการมีสิทธิขอยืม

ก. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ข. โปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่านจอภาพ

ค.โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขยายภาพทับอักษร ง. โปรแกรมคอมพิวเตอร์สังเคราะหืเสียง

5. ข้อใดเป็นสื่อที่คนพิการมีสิทธิขอยืม

ก. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ข. หนังสือเสียง

ค. ปทานุกรมภาษามือ ง. ถูกทุกข้อ

6. ข้อใดเป็นบริการที่คนพิการมีสิทธิขอรับ

ก.การนำทาง ข. กิจกรรมบำบัด

ค. ล่ามภาษามือ ง. ถูกทุกข้อ

7. ข้อใดเป็นสื่อทางการศึกษาที่คนพิการมีสิทธิขอยืม

ก. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ข. เครื่องพิมพ์ดีดอักษรเบรลล์

ค. หนังสือเสียง ง. ถูกทุกข้อ

8. คนพิการมีสิทธิได้รับการบริการตามข้อใด

ก. การนำทาง ข. การสอนเสริม

ค. กิจกรรมบำบัด ง. ถูกทุกข้อ

9. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น แบ่งเป็นกี่ประเภท

ก. 5 ประเภท ข. 3 ประเภท

ค.2 ประเภท ง. 4 ประเภท

10. การศึกษาสำหรับคนพิการต้องดำเนินการจัดการศึกษาตามข้อใด

ก. จัดตั้งแต่พบความพิการ ข. จัดตั้งแต่แรกเกิด

ค. จัดมีสิทธิเท่ากับคนปกติ ง. ถูกทั้ง ก และ ข

11. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน แบ่งเป็นกี่ประเภท

ก. 3 ประเภท ข. 2 ประเภท

ค. 4 ประเภท ง. 5 ประเภท

12. ข้อใด ไม่เป็น สิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาที่คนพิการมีสิทธิขอยืม

ก. เครื่องช่วยฟัง ข. โปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่านจอภาพ

ค. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ง. เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกทุกข้อ

13. การจัดการศึกษาสาหรับคนพิการข้อใดที่ไม่ได้กำหนดไว้

ก. ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ

ข. มีสิทธิได้รับสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่น

ค. จัดให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ง. ให้เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด จนถึงย่างเข้าปีที่สิบหก

14. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด

ก. 4 ก.พ. 2551 ข. 6 ก.พ. 2551

ค. 3 ก.พ. 2551 ง. 5 ก.พ. 2551

15. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 มีกี่หมวด กี่มาตรา

ก. 3 หมวด 31 มาตรา ค. 3 หมวด 30 มาตรา

ข. 3 หมวด 29 มาตรา ง. 3 หมวด 32 มาตรา

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้