ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) แห่งประเทศไทย งานรัฐวิสาหกิจ ข่าวล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) แห่งประเทศไทย งานรัฐวิสาหกิจ ข่าวล่าสุด

อ้างอิง: ดันกระทู้ โดย admin เมื่อเวลา(2013-03-04)

1.กิจการการไฟฟ้า (กฝผ.)จัดตั้งเมื่อใด 


ก. 1  พฤษภาคม 2512                                         ข. 14  พฤษภาคม 2512 


ค. 4  พฤษภาคม 2512                                         ง. 14  พฤษภาคม 2512 


2.  การไฟฟ้า (กฝผ.)ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ มีผลบังคับใช้เมื่อเมื่อใด 


ก. 4  มีนาคม 2526                                               ข.  14  มีนาคม 2535 


ค. 4  สิงหาคม 2526                                             ง.   12 มีนาคม 2535 


3.  การไฟฟ้า (กฝผ.)ไทย จำกัด สังกัดกระทรวงใด 


ก. กระทรวงพลังงาน                                          


ข. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 


ค.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ                


ง. กระทรวงมหาดไทย 


4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนปัจจุบันคือใคร 


ก.  ดร. สิทธิชัย โภไคยอุดม                                ข. นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล 


ค.  นายสือ  ล้ออุทัย                                              ง. นายออกสิน   ชีวะพฤกษ์ 


5.  ผู้ว่าการ การไฟฟ้า (กฝผ.)คนปัจจุบัน คือใคร 


ก. พลเอกสมชัย  มาระเนตร์                              ข. นายมั่น  พัธโนทัย 


ค.  นายณรงค์ศักดิ์ กำมเลศ                       ง. นายออกสิน   ชีวะพฤกษ์ 


6. ผู้ว่าการ การไฟฟ้า (กฝผ.)คนแรก คือใคร 


ก. พลเอกสมชัย  มาระเนตร์                              ข. นายมั่น  พัธโนทัย 


ค. นายวุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์                       ง. นายสาย นิธินันท์ 


7.  การไฟฟ้า (กฝผ.) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า 


ก. Electricity Generating                                    ข. Generating Authority 


ค. Electricity Generating Authority of Thailand                      ง. Authority of Thailand 


8. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 เป็นปี่ที่เท่าไร 


ก.  ปีที่ 51                                                               ข. ปีที่ 61 


ค. ปีที่ 71                                                                ง. ปีที่ 81 


9. คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยึดอำนาจการปกครองในสมัย พ. ต . ท .ทักษิณ  ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี เกิดขึ้นเมื่อใด 


ก. 19  สิงหาคม 2549                                          ข. 29  สิงหาคม 2549 


ค. 19 กันยายน 2549                                           ง. 29 กันยายน 2549 


10. ข้อใดไม่ใช้สาเหตุของการยึดอำนาจของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 


ก. การไร้ประสิทธิภาพในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน                                            


ข. การไร้ประสิทธิภาพในการตรวจสอบอำนาจรัฐ 


ค. การเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 


ง. การมุ่งแปรรูปรัฐวิสาหกิจมากเกินไป 


11. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่ใช้ในปัจจุบันนับเป็นฉบับที่เท่าได 


ก.  ฉบับที่ 16                                                         ข. ฉบับที่ 17 


ค. ฉบับที่ 18                                                          ง. ฉบับที่ 19 


12.  ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550  คณะองคมนตรี อยู่วาระดำรงตำแหน่งกี่ปี 


ก.  3  ปี                                                                   ข.  4  ปี   


ค. 5  ปี                                                                    ง.  6  ปี   


13. ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550  รัฐสภา ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมดกี่คน 


ก.  150  คน                                                           ข.  250  คน 


ค.  480  คน                                                           ง.   630  คน 


14. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประกาศใช้เมื่อวันใด 


ก. 4  สิงหาคม 2550                                             ข. 14  สิงหาคม 2550 


ค. 21 สิงหาคม 2550                                           ง. 24  สิงหาคม 2550 


15.  ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550   พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นได้อีกไม่เกินกี่คน 


ก.  35  คน                                                              ข.  36  คน 


ค.  40  คน                                                              ง.   45  คน 


จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ กฟผ. ทุกตำแหน่ง 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

เนื้อหาประกอบด้วย
- แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )
- แนวข้อสอบลักษณะนิสัย ( Personality Test )
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test )
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

- แนวข้อสอบ Reading Comprehension Test แนวข้อสอบ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด

- ประวัติการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ.
- แนวข้อสอบ เฉพาะตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่ง)

แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test ) 
แนวข้อสอบลักษณะนิสัย ( Personality Test ) 

พร้อมทั้งเทคนิคการทำข้อสอบลักษณะนิสัย ( Personality Test

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test ) Reading Comprehension Test

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ทิศทางยุทธศาสตร์ 

สำหรับการทำข้อสอบ ลักษณะนิสัย ( Personality Test ) 

และสำหรับการสอบสัมภาษณ์
ประวัติ กฟผ.

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ราคา 399 บาท 

*ส่งด่วนภายใน 3 ชม.*

*ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน*( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 

สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS /  LINE : busthai01

โอนเงินแล้วแจ้งที่     lek.pisi@hotmail.com     **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ  ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี  048-0-17796-3  ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย  ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี  980-6-40570-6  ชื่อบัญชี  Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย  ออมทรัพย์  สาขา เซ็นทรัลพระราม 3  เลขที่บัญชี  748-2-66186-0  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี  402-3-98830-4  ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี  130-1-28490-7  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai
* ขั้นตอนแตกไฟล์ PDF 
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604  *
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้