ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมการแพทย์ ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมการแพทย์ ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่าสุด

อ้างอิง: ดันกระทู้ โดย admin เมื่อเวลา(2015-10-23)

เปิดสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงาน กรมการแพทย์ จำนวน 149 อัตรา สมัครด้วยตนเอง วันที่ 19 ตุลาคม 2558 ถึง 30 ตุลาคม 2558

ด้วย กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครและคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 23 ตำแหน่ง

โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครดังนี้

 1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
 2. ตำแหน่ง เภสัชกร
 3. ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์
 4. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 5. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 6. ตำแหน่ง นิติกร
 7.  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
 8. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
 9. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 10. ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 11. ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ- ปวส.ทุกสาขา
 12. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
 13. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ – ปวส.ทุกสาขา
 14. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค
 15. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล
 16. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
 17. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ
 18. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานห้องสมุด – ปวส.ทุกสาขา
 19. ตำแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม
 20. ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร
 21. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
 22. ตำแหน่ง พนักงานบริการ
 23. ตำแหน่ พนักงานเปล รวมทั้งสิ้น 149 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกสิรินธร ชั้น 2 โรงพยาบาลราชวิถี ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400  ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2558 ถึง 30 ตุลาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

 
1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ประกาศใช้วันใด
ก. 14 มกราคม 2546 ข. 14 มกราคม 2547
ค. 15 มกราคม 2547 ง. 16 มกราคม 2547

2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ใช้บังคับวันใด
ก. 15 มกราคม 2546 ข. 15 มกราคม 2546
ค.
1 มกราคม 2547 ง. 2 มกราคม 2547
3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ใครเป็นผู้ลงนาม
ก. นายบรรหาร ศิลปอาชา ข. พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ

ค. พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ง. พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์


4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ใครเป็นผู้รักษาการตาม ระเบียบนี้

ก. นายกรัฐมนตรี ข. รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย


ค. เลขาธิการ ก.พ. ง. เลขาธิการ ก.ค.ศ.


5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 มีกี่หมวด

ก. 3 ข. 4

ค. 5 ง. 6

6. พนักงานราชการมีกี่ประเภท

ก.
2 ข. 3

ค.
4 ง. 6

7. ข้อใด ไม่ใช่ ประเภทของพนักงานราชการ

ก. พนักงานราชการทั่วไป ข. พนักงานราชการเชี่ยวชาญ


ค. พนักงานราชการพิเศษ ง. พนักงานราชการประจำ


8. ตำแหน่งของพนักงานราชการมีกี่กลุ่มงาน

ก. 2 ข. 4

ค. 5 ง. 6

9. ข้อใด ไม่ใช่ กลุ่มงานของตำแหน่งพนักงานราชการ

ก. กลุ่มงานชำนาญการ ข. กลุ่มงานเทคนิค


ค. กลุ่มงานทั่วไป ง. กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ


10. ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าเป็นพนักงานราชการ

ก. มีสัญชาติไทย ข. อายุไม่ต่ำกว่า
20 ปีบริบูรณ์

ค. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ง. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ


11. การจ้างพนักงานราชการให้จ้างได้ตามข้อใด

ก.
4 ปี ข. ไม่เกิน 4 ปี

ค. ไม่เกินคราวละ
4 ปี ง. ไม่เกินกว่าคราวละ 4 ปี

12. การแต่งกายของพนักงานราชการเป็นไปตามข้อใด

ก. ตามระเบียบ ก.พ. ข. ตามระเบียบ คพก.


ค. สากลนิยม ง. ข้อกำหนดของกฎกระทรวง


13. ให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงานของพนักงานราชการ ปัญหาอุปสรรคต่อคณะกรรมการภายในเดือนใด

ก. มีนาคม ข. พฤษภาคม


ค. มิถุนายน ง. ธันวาคม


14. การละทิ้งหรือทอดทิ้งาชการเป็นเวลาเท่าไรถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรงของพนักงานราชการ

ก.
7 วัน ข. ติดต่อกัน 7 วัน

ค.
15 วัน ง. 15 วันติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

15. พนักงานประเมินไม่ผ่านการปฏฺบัติงาน ถือว่าสิ้นสุดสัญญาและให้ส่วนราชการแจ้งให้ทราบตามข้อใด

ก.
5 วัน ข. 5 วันทำการ

ค. ภายใน
7 วัน ง. ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ

16. ข้อใด คือความผิดวินัยสูงสุดของพนักงานราชการ

ก. ภาคทัณฑ์ ข. ตัดเงินค่าตอบแทน


ค. ปลดออก ง. ไล่ออก


17. คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการมีชื่อย่อว่าอย่างไร

ก. ค.พ.ร. ข. คพร.


ค. คพ.ร. ง. ค.พร.


18. ใครเป็นประานคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

ก. นายกรัฐมนตรี ข. รองนายกรัฐมนตรี/รมต.ที่ได้รับมอบหมาย


ค. เลขาธิการ ก.พ. ง. เลขาธิการ ก.พ.ร.


19. กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการอยู่ในวาระคราวละกี่ปี

ก.
1 ข. 2

ค. 3 ง. 4

20. ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพนักงานราชการ

ก. ลาป่วยได้ค่าตอบแทน ไม่เกิน
30 วัน

ข. ลากิจได้ค่าตอบแทน ไม่เกิน
10 วัน

ค. ลาพักผ่อน ได้ค่าตอบแทน ไม่เกิน
10 วัน

ง. ลาเพื่อรับราชการทหารได้ค่าตอบแทน ไม่เกิน
30 วัน

21. พนักงานราชการมีกี่ประเภท

ก. 2 ประเภท
ข. 4 ประเภท
ค. 6 ประเภท ง. 8 ประเภท

22. ข้อใด ไม่ใช่ ประเภทของพนักงานราชการ

ก. ทั่วไป ข. พิเศษ
ค. บริการ ง. วิชาชีพเฉพาะ

23. ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเป็นพนักงานราชการ

ก. มีสัญชาติไทย ข. อายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
ค. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ง. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

24. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับความผิดวินัยร้ายแรงของพนักงานราชการ

ก. กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
ข. จงใจไม่ปฏิบัติตามกฏ ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ
ค. ไม่ปฏิบัติตามเลื่อนไขที่กำหนดในสัญญา
ง. ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทำงานเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าสิบห้าวัน

25.
ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัยของพนักงานราชการ
ก.
ภาคทัณฑ์ ข. ตัดเงินเดือน
ค. ลดเงินค่าตอบแทน ง. ไล่ออก

26. ข้อใด หมายถึง คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

ก. คพร. ข. ค.พ.ร.
ค. ค.พร. ง. คพ.ร

27. ข้อใดเป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

ก.
นายกรัฐมนตรี ข. รองนายกรัฐมนตรี
ค. รองนายกรัฐมนตรี ง. เลขาธิการข้าราชการพลเรือน


จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ กรมการแพทย์ ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

– ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์
– แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
– ความสามารถด้านตัวเลขและความสามารถในการใช้ภาษาไทย
– แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
– แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

เลือกตามตำแหน่งที่สอบ

- นักวิชาการเงินและบัญชี 

- นักวิชาการพัสดุ

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- นักโภชนาการ 

- นักทรัพยากรบุคคล

- นักประชาสัมพันธ์ 

- นักวิชาการสาธารณสุข 

- นิติกร 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมการแพทย์
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์
2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์
3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
4 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 แนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการ
7 หลักการบัญชีเบื้องต้น
8 แนวข้อสอบหลักการบัญชี
9 แนวข้อสอบการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานธุรการ กรมการแพทย์
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์
2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์
3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
4 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
7 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 คู่มือการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม
9 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ

เจ้าพนักงานพัสดุ กรมการแพทย์
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์
2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์
3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
4 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
7 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ
8 แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
9 ระเบียบการจัดหา การจัดซื้อ จัดจ้าง
10 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม

นักจัดการงานทั่วไป กรมการแพทย์
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์
2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์
3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
4 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ _สูตรและเทคนิคการจำ
7 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 การจัดการตามหลักการจัดการทั่วไป
9 แนวข้อสอบด้านการบริหารงานการจัดการทั่วไป

นักทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์
2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์
3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
4 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
7 การบริหารทรัพยากรบุคคล
8 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 1
9 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 2

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการแพทย์
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์
2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์
3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
4 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 การติดตามและประเมินผล (ถาม-ตอบ)
7 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล (ถาม - ตอบ)
8 แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
9 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมการแพทย์
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์
2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์
3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
4 ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
5 แนวข้อสอบโครงสร้างและกการจัดการฐานข้อมูล
6 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
7 แนวข้อสอบหลักการเขียนโปรแกรม
8 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
9 แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย

นิติกร  กรมการแพทย์
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์
2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์
3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
4 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
7 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
8 แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง
9 แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
10 แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
11 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน


++อัพเดทตามประกาศสอบ ครบทุกเนื้อหา เน้นๆ!! 

ทั้งหมดนี้ถูกรวบรวมไว้ให้เเล้ว รวมสาระสำคัญ+แนวข้อสอบพร้อมเฉลย 


>>เเนวข้อสอบเก่าที่นี่ จะกระชับเวลาในการอ่านหนังสือ 

>>หนังสือและไฟล์เตรียมสอบทำเล่มต่อเล่ม มั่นใจได้ว่าอัพเดทแน่นอน

>>ไม่ต้องอ่านเเบบเดาสุ่มอีกต่อไป เล่มเดียวรวมสอบครบ

>>หนังสือปริ้นเข้าปกกันน้ำ ใช้กระดาษ 70 แกรม ไม่ยุ่ยง่าย ไม่มีฝุ่น 

>>จะอ่านหนังสือเป็นกองๆ ทำไมในเมื่อมีสรุปรวมเเนวข้อสอบเก่า


++แม่นๆ ชัวร์!!! ++แนวข้อสอบ สรุปรวมเเนวข้อสอบเก่า

กระชับเวลาในการอ่าน ไฟล์ pdf คู่มือเตรียมสอบ

มั่นใจได้ว่า อัพเดท! แน่นอน ไม่ต้องอ่านเเบบเดาสุ่มอีกต่อไป 

e-book รวมข้อสอบครบถ้วน จะอ่านหนังสือเป็นกองๆ ทำไม 

ในเมื่อ มีสรุปรวมเเนวข้อสอบเก่า ครบที่สุดในเมืองไทย


แนวข้อสอบ เเบ่งออกเป็น 2 เเบบ

1. ไฟล์ E-Book (pdf) ราคา 399 บาท

ส่งทางอีเมลล์ (รอรับได้ไม่เกิน 3 ชม.)

2. หนังสือ ราคา 699 บาท รวมจัดส่ง EMS 

( รอรับได้ ไม่เกิน 3-4 วัน ทั่วประเทศ)


ธนาคารกสิกรไทย 748-266-1860 

ออมทรัพย์ สาขาเซ็นทรัลพระราม3  

ชื่อบัญชี พิสิทธิ์ชัย กิมชัย


สั่งซื้อมาที่/สอบถามมาที่

โทร 083-0674168

LineID : 0830674168

E-mai : lek.pisi@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้