ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ สำนักงานสถานธนานุบาล ท้องถิ่น กทม.ทุกตำแหน่ง งานราชการ ล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ สำนักงานสถานธนานุบาล ท้องถิ่น กทม.ทุกตำแหน่ง งานราชการ ล่าสุด

อ้างอิง: ดันกระทู้ โดย admin เมื่อเวลา(2016-06-07)
1.โรงรับจำนำสถานที่รับจำนำซึ่งประกอบการรับจำนำสิ่งของเป็นประกันหนี้เงินกู้เป็นปกติธุระแต่ละรายมีจำนวนเงินไม่เกิน
- หนึ่งแสนบาท


2.
คณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำ ประกอบด้วย
- ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมตำรวจ อธิบดีกรมอัยการ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ และหัวหน้ากองทะเบียนกรมตำรวจ


3.
การประชุมคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำต้องมีกรรมการมาประชุม
- น้อยกว่ากึ่งจำนวนของกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม

4.
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม
- ให้ถือเสียงข้างมาก


5.
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน
- ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด


6. ตามมาตรา
8 ห้ามมิให้ผู้ใดตั้งโรงรับจำนำ เว้นแต่
- เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ

7.
ขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีโดยยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตภายใน
- สามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งการไม่อนุญาต คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด


8.
ใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำให้ใช้ได้ถึงวันที่
- วันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปีที่ออกใบอนุญาต


9.
ผู้รับจำนำต้องจัดให้มีป้ายคำว่า
- โรงรับจำนำ ตามลักษณะที่เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตกำหนด แสดงไว้ในที่เปิดเผยหน้าโรงรับจำนำ


10. ในกรณีเทศบาลหรือทางราชการตั้งโรงรับจำนำ เทศบาลหรือทางราชการอาจใช้คำอื่นแทนคำว่า
“โรงรับจำนำ” ก็ได้แต่ต้องเป็นคำที่ได้รับความเห็นชอบจาก
- คณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำ

11. ผู้รับจำนำเรียกหรือรับดอกเบี้ยเกินอัตราเงินต้นไม่เกิน ๒
,๐๐๐ บาท ร้อยละ
- 2 ต่อเดือน

12.
การคิดดอกเบี้ยสำหรับกรณีที่ไม่ครบเดือน ถ้าไม่เกินสิบห้าวัน ให้คิดเป็นครึ่งเดือน ถ้าเกินสิบห้าวัน
- ให้คิดเป็นหนึ่งเดือน เศษของหนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง


13.
ห้ามมิให้ผู้รับจำนำกระทำการรับจำนำหรือให้ไถ่ทรัพย์จำนำในระหว่างเวลาตั้งแต่
-
18.00 น – 8.00 น.

14.
ในกรณีที่ผู้จำนำไม่ต้องมีบัตรประชาชนตามกฎหมาย
- ให้จดแจ้งรายการเกี่ยวกับเอกสารแสดงชื่อที่อยู่ของผู้จำนำแทนบัตรประชาชน


15.
ผู้รับจำนำทำบัญชีทรัพย์จำนำที่ผู้จำนำขาดส่งดอกเบี้ยเป็นเวลา ยื่นต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
- สี่เดือน


16.
ผู้รับจำนำมิได้ขอไถ่ภายในกำหนดเวลา
- สามสิบวันนับแต่วันประกาศ


17.
ให้ผู้รับจำนำทำบัญชีงบเดือนยื่นต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตตามแบบและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงภายในระยะเวลา
- ไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นเดือนปฏิทิน


18.
คณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำมีกำหนดไม่เกิน
- สามเดือน


19.
ผู้รับจำนำมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำหรือคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำโดยยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตภายใน
- ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง


20.
ผู้รับจำนำผู้ใดประสงค์จะเลิกกิจการรับจำนำก็ให้กระทำได้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตทราบก่อนเลิกกิจการโรงรับจำนำไม่น้อยกว่า
- เจ็ดวัน

21.
ในกรณีไม่มีผู้ขอเป็นผู้รับจำนำแทนผู้รับจำนำที่ตายจนล่วงเลยกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับจำนำตาย หรือมีผู้ขอเป็นผู้รับจำนำแทน แต่ไม่ได้รับอนุญาต
- ให้เลิกกิจการโรงรับจำนำ และให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเข้าควบคุมโรงรับจำนำ


22. ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา
8 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 31 ต้องระวางโทษ
- ปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ

23. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

- จอมพล ส. ธนะรัชต์


จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ สำนักงานสถานธนานุบาล ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสถานธนานุบาล

- แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2505
แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง (เลือกตามที่สอบ)
- บุคลากร
- พนักงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
- พนักงานการเงินและบัญชี
- พนักงานกิจการสาขา

- พนักงานสถานที่ 

สถานธนานุบาล กทมแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ สถานธนานุบาล กทม
1 ความรู้เกี่ยวกับสถานธนานุบาล กรุงเทพมหานคร
2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
3 ความสามารถทางด้านเหตุผล
4 ความสามารถด้านภาษาไทย
5 พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ.2505 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ.2505
7 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
9 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
10 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
11 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
12 ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
13 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

แนวข้อสอบ พนักงานการเงินและบัญชี สถานธนานุบาล กทม
1 ความรู้เกี่ยวกับสถานธนานุบาล กรุงเทพมหานคร
2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
3 ความสามารถทางด้านเหตุผล
4 ความสามารถด้านภาษาไทย
5 พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ.2505 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ.2505
7 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
9 หลักการบัญชีเบื้องต้น
10 แนวข้อสอบหลักการบัญชี
11 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

แนวข้อสอบ  พนักงานรักษาสถานที่ สถานธนานุบาล กทม
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการสถานนุบาล
2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
3 ความสามารถทางด้านเหตุผล
4 ความสามารถด้านภาษาไทย
5 พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ.2505 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ.2505
7 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
9 การเตรียมตัวสอบภาค ค.สำนักงานคณะกรรมการสถานนุบาลสถานธนานุบาล ท้องถิ่นแนวข้อสอบ พนักงานการเงิน สถานธนานุบาล ท้องถิ่น
1 ความสามารถทางด้านเหตุผล
2 แนวข้อสอบภาษาไทย
3 พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
5 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 พระราชบัญญัติ โรงรับจำนำ พ.ศ.2505 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ.2505
8 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
9 แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
10 หลักการบัญชีเบื้องต้น
11 แนวข้อสอบการเงินและบัญชี

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ สถานธนานุบาล ท้องถิ่น
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการสถานนุบาล
2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
3 ความสามารถทางด้านเหตุผล
4 ความสามารถด้านภาษาไทย
5 พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ.2505 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ.2505
7 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์  ชุด 1
8 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์  ชุด 2
9 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์  ชุด 3
10 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์  ชุด 4

แนวข้อสอบ พนักงานบัญชี สถานธนานุบาล ท้องถิ่น
1 ความสามารถทางด้านเหตุผล
2 แนวข้อสอบภาษาไทย
3 พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
5 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 พระราชบัญญัติ โรงรับจำนำ พ.ศ.2505 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ.2505
8 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
9 แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
10 หลักการบัญชีเบื้องต้น
11 แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ราคา 399 บาท 
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS / LINE ; 0830674168
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน** 
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee 
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. ๒๕๐๕

1. พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ประกาศยกเลิกพระราชบัญญัติฉบับใด

ก. พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๑

ข. พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๒

ค. พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๓

ง. พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๔

ตอบ ง. พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๔

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พุทธศักราช ๒๔๘๐ และ พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๔

2. ผู้แต่งตั้งเจ้าพนักงานตรวจโรงรับจำนำคือใคร

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ค. คณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำ

ง. นายกรัฐมนตรี

ตอบ ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

มาตรา ๒๘ เจ้าพนักงานตรวจโรงรับจำนำซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง มีอำนาจเข้าไปในโรงรับจำนำเพื่อตรวจทรัพย์จำนำและเอกสารที่เกี่ยวกับการรับจำนำ และผู้รับจำนำต้องให้ความสะดวกตามสมควร

เจ้าพนักงานตรวจโรงรับจำนำต้องมีบัตรประจำตัวตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง และต้องแสดงบัตรประจำตัวเมื่อผู้ที่เกี่ยวข้องร้องขอ

3. ในพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. ๒๕๐๕ ให้แก้ไขจากคำว่า “อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์” เป็นข้อใด

ก. อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ข. อธิบดีกรมพัฒนาสังคม

ค. อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ง. อธิบดีกรมตำรวจ

ตอบ ค. อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

มาตรา ๙๕ ในพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. ๒๕๐๕ ให้แก้ไขคำว่า “อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์” เป็น “อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ”

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐมนตรีผู้ดำรงตำแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดินมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย ฉะนั้น เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอำนาจหน้าที่ว่าตามกฎหมายใด ได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของหน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ดำรงตำแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอำนาจหน้าที่ และเพิ่มผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่รวมทั้งตัดส่วนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีนี้

4. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพระราชบัญญัติคือใคร

ก. จอมพล ส. ธนะรัชต์

ข. จอมพล ป. พิบูลสงคราม

ค. พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์

ง. พล.อ.สุจินดา คราประยูร

ตอบ ก. จอมพล ส. ธนะรัชต์

5. พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ให้ไว้เมื่อวันที่เท่าใด

ก. วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๕

ข. วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๕

ค. วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๕

ง. วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๕

ตอบ ค. วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๕

ภูมิพลอดุยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็นปีที่ ๑๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

6. พระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นปีที่เท่าใดในรัชกาลปัจจุบัน

ก. ปีที่ ๑๕ ในรัชกาลปัจจุบัน

ข. ปีที่ ๑๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

ค. ปีที่ ๑๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

ง. ปีที่ ๑๘ ในรัชกาลปัจจุบัน

ตอบ ค. ปีที่ ๑๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

ดูคำอธิบายข้อข้างต้น

7. ใครคือผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ก. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ค. คณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำ

ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ตอบ ข. รัฐมนตรี

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

โรงรับจำนำ” หมายความว่า สถานที่รับจำนำซึ่งประกอบการรับจำนำสิ่งของ เป็นประกันหนี้เงินกู้เป็นปกติธุระแต่ละรายมีจำนวนเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาท และหมายความรวมตลอดถึงการรับหรือซื้อสิ่งของโดยจ่ายเงินให้สำหรับสิ่งของนั้นเป็นปกติธุระ แต่ละรายมีจำนวนเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาท โดยมีข้อตกลงหรือเข้ากันโดยตรงหรือปริยายว่าจะได้ไถ่คืนในภายหลังด้วย

ผู้รับจำนำ” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ

ทรัพย์จำนำ” หมายความว่า สิ่งของที่รับจำนำ

เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต” หมายความว่า เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ออกใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง

รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔ นิยามคำว่า “โรงรับจำนำ” แก้ไขโดย พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ (ฉบับที่ ๔)

มาตรา ๔๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานตรวจโรงรับจำนำ และออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ และกำหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

8. ทรัพย์จำนำหมายถึงสิ่งใด

ก. ตู้เย็น

ข. โทรทัศน์

ค. วิทยุ

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

ดูคำอธิบายข้อข้างต้น

9. รัฐมนตรีในพระราชบัญญัตินี้หมายถึงใคร

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ค. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ตอบ ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ดูคำอธิบายข้อข้างต้น

10. เมื่อสิ่งของที่มีผู้มีนำมาจำนำเป็นสิ่งของที่มีผู้ได้มาโดยการกระทำความผิด ให้ผู้รับจำนำแจ้งต่อบุคคลใดต่อไปนี้

ก. เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต

ข. พนักงานฝ่ายกระทรวงมหาดไทย

ค. พนักงานฝ่ายปกครอง

ง. คณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำ

ตอบ ค. พนักงานฝ่ายปกครอง

มาตรา ๑๙ ในกรณีมีเหตุควรสงสัยว่าสิ่งของที่มีผู้นำมาจำนำเป็นสิ่งของที่มีผู้ได้มาโดยการกระทำความผิด ให้ผู้รับจำนำแจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจท้องที่ทันที
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้