ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ธกส. ผู้ช่วยพนักงานธุรการ งานราชการ ข่าวล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ธกส. ผู้ช่วยพนักงานธุรการ งานราชการ ข่าวล่าสุด

อ้างอิง: หัวข้อนี้ถูกเน้น โดย admin เมื่อเวลา(2012-12-14)
 

1. ธนาคาร ธ.ก.ส.จัดตั้งขึ้น เมื่อใด

. พ.ศ. 2473 . พ.ศ. 2499 

. พ.ศ. 2502 . พ.ศ. 2509

ตอบ . พ.ศ. 2509 เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังในสมัยนั้น

2. พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการสหกรณ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อใด 

. พุทธศักราช 2475 . พุทธศักราช 2490

. พุทธศักราช 2502 . พุทธศักราช 2486

ตอบ พุทธศักราช 2486

3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสังกัดกระทรวงใด

. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

. กระทรวงการคลัง

. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตอบ ค. กระทรวงการคลัง

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนปัจจุบันคือใคร

. บุญทรง เตริยาภิรมย์ . ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล 

. อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม . จุติ ไกรฤกษ์ 

ตอบ ข. ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เริ่มดำรงตำแหน่ง 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 

5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คนปัจจุบัน คือใคร

. นายฤทธิรงค์ จัยสิน . ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ

. ธีระ วงศ์สมุทร ง. พรศักดิ์ เจริญประเสริฐ 

ตอบ ค. ธีระ วงศ์สมุทร 

6. ผู้จัดการใหญ่ ของ ธ.ก.ส. คนปัจจุบัน คือใคร

. นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ . นางพูนสุข มุสิกลัด

. นายสมชัย อ่ำพันธ์. นายลักษณ์ วจนานวัช

ตอบ ง. นายลักษณ์ วจนานวัช

7. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีชื่อภาษาอังกฤษว่า

. . Bank for Agriculture

. Bank for Agricultural Cooperatives 

. Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives 

. Bank Authority Meteorological 

ตอบ ค. Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives 

8. ข้อใดไม่ใช่พันธกิจของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

. ให้บริการสินเชื่อครบวงจรเพื่อเสริมสร้างโอกาสและสนับสนุนเกษตรกร

. สนับสนุนทุนดำเนินงานให้ครอบคลุมความต้องการของภาคชนบท

. พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมเพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

. พัฒนาบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรอย่างมีคุณภาพ

ตอบ ข. สนับสนุนทุนดำเนินงานให้ครอบคลุมความต้องการของภาคชนบท

9. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของ ธนาคาร ธ .ก.ส.

. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย

. ยึดมั่นในหลักการบริหารงาน

. สนับสนุนเกษตรกรจนสามารถเพิ่มผลผลิต ได้อย่างมีคุณภาพ

. ถูกทุกข้อ

ตอบ ก. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย 

10. ข้อใดคือนิยามวัฒนธรรมของ ธ.ก.ส.

.ซื่อสัตย์สุจริต

. มีสำนึกรับผิดชอบ

. ตอบสนองเป็นทีม

. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

11. เว็บไซต์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีชื่อว่าอะไร

. [url]www.baac.com[/url]

. [url]www.baac.co.th[/url]

. [url]www.baac.or.th[/url]

. [url]www.baac.org[/url] 

ตอบ . [url]www.baac.or.th[/url]

12. เว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีชื่อว่าอะไร

. [url]www.tgs.go.th[/url]

. [url]www.maco.go.th[/url]

.[url]www.moct.org[/url]

. [url]www.moac.go.th[/url] 

ตอบ ง. [url]www.moac.go.th[/url]

13. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปัจจุบันมีกี่สาขา

. 850 สาขา . 980 สาขา

. 1ม002 สาขา . 1,101 สาขา

ตอบ . 1,101 สาขา ณ.ปี 2553

14. ธ.ก.ส. ได้กำหนดนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ไว้กี่ด้าน

. 6 ด้าน

. 5 ด้าน

. 4 ด้าน

. 3 ด้าน

ตอบ . 3 ด้าน 

15. วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ธ.ก.ส. ขึ้นคือข้อใด

. ให้ข้อมูลเรื่องการเงินเกษตรกร . ให้ความรู้ด้านการเกษตร

. ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น . ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่เกษตรกร

ตอบ . ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่เกษตรกร 

16. ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคือใคร

. ประธานสภาบัญญัติแห่งชาติ

. ประธานวุฒิสภา

.ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ

. ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ตอบ ง. ประธานสภาผู้แทนราษฎร 

17 . จังหวัดบึงกาฬแยกออกมาจากจังหวัดใด

. อุบลราชธานี . สกลนคร

. หนองคาย . อุดรธานี

ตอบ ค. หนองคาย 

18. ประธานสภาผู้แทนราษฎร คนปัจจุบัน (ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2554) คือ

. นายยงยุทธ ติยะไพรัช . นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์

. นายมีชัย ฤชุพันธุ์ . นายชัย ชิดชอบ

ตอบ . นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ 

19. แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 11 จะเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ช่วงเวลาใด
ก.
2554-2556 ข. 2556-2558

ค. 2555-2559 ง. 2555-2560
ตอบ ข้อ ค. 2555-2559

20. แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 11 มุ่งเน้นเรื่องใด

. การทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

. การพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารประเทศ

. ถูกทุกข้อ

ตอบ ข้อ ง. ถูกทุกข้อ 

1. สำนักงานคืออะไร

ก. องค์การ ข. รัฐวิสาหกิจ

ค. บริษัท ง. สถานที่ทำการบริหารงาน

คำตอบ ง. สถานที่ทำการบริหารงาน

2. พนักงานปฏิบัติงานคืออะไร

ก. กรรมกร ข. ภารโรง

ค. เสมียนพนักงาน ง. หัวหน้าแผนกงาน

คำตอบ ค. เสมียนพนักงาน

3. สำนักงานมีบทบาทต่อผู้บริหารในด้านใดบ้าง

ก. การบังคับบัญชา ข. การประสานงาน

ค. การควบคุมงาน ง. ถูกหมดทุกข้อ

คำตอบ ง. ถูกหมดทุกข้อ

4. การจัดการคือ การดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ อันได้แก่

คน เงิน วัสดุ เป็นอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน เป็นคำพูดของ

ก. ศาสตราจารย์ ฮาโรล คูนส์ ข. ศาสตราจารย์ ปีเตอร์ เอฟ. ดรัคเซอร์

ค. ศาสตราจารย์ สมศักดิ์ ชูโต ง. ศาสตราจารย์ บุญสม มาติน

คำตอบ ก. ศาสตราจารย์ ฮาโรล คูนส์

5. การจัดการเป็นอะไร

ก. ศิลปะ ข. วิทยาศาสตร์

ค. ศิลปะและวิทยาศาสตร์ ง. ผิดหมดทุกข้อ

คำตอบ ค. ศิลปะและวิทยาศาสตร์

6. นโยบายคืออะไร

ก. แนวทางถือปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย ข. วัตถุประสงค์ขององค์การ

ค. โครงการต่างๆ ขององค์การ ง. การกำหนดรายละเอียดของงาน

คำตอบ ก. แนวทางถือปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย

7. Directing Manager หมายถึง

ก. ผู้ถือหุ้น ข. กรรมการดำเนินงาน

ค. ผู้อำนวยการ ง. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

คำตอบ ข. กรรมการดำเนินงาน


8. Office Staff หมายถึง

ก. กรรมกร ข. กรรมการ

ค. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ง. ที่ปรึกษา

คำตอบ ค. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

9. การจัดวางแผนภูมิโครงสร้างของการจัดระเบียบงานที่เป็นพื้นฐานโดยทั่วไปมีกี่แบบ

ก. 2 แบบ ข. 3 แบบ

ค. 4 แบบ ง. 5 แบบ

คำตอบ ค. 4 แบบ

10. Conventional Chart เป็นลักษณะการเขียนผังงานที่มีลักษณะ

ก. จากบนลงมาล่าง ข. จากซ้ายไปขวา

ค. เป็นวงกลม ง. ผิดหมดทุกข้อ

คำตอบ ก. จากบนลงมาล่าง

11. Line Organization Structure เป็นโครงสร้างการจัดตั้งแบบ

ก. สายงานหลัก ข. หน้าที่งานเฉพาะ

ค. สายงานหลักและสายงานที่ปรึกษา ง. คณะกรรมการ

คำตอบ ก. สายงานหลัก

12. งานสำนักงานคืออะไร

ก. งานทะเบียน ข. งานคำนวณ

ค. งานเก็บค้นเอกสาร ง. ถูกหมดทุกข้อ

คำตอบ ก. งานทะเบียน

13. ท่านเป็นนักเรียนพาณิชยการสามารถพิมพ์ดีดได้นาทีละ 30 คำ นับว่าท่านมี

ก. ความรู้ ข. ความสามารถทั่วไป

ค. ความสามารถพิเศษ ง. ผิดหมดทุกข้อ

คำตอบ ก. ความรู้

14. ไฟฟ้าในบ้านของท่านดับเพราะฟิวส์ขาดท่านต่อฟิวส์ไฟฟ้าได้ไฟสว่าง นับว่าท่านมี

ก. ความรู้ ข. ความสามารถทั่วไป

ค. ความสามารถพิเศษ ง. ความสามารถทางสมอง

คำตอบ ข. ความสามารถทั่วไป

15. ท่านสามารถร้องเพลงได้ไพเราะจับใจผู้ฟังเหมือนกับดารานักร้อง สุเทพ วงศ์กำแหง ดาวใจ

ไพจิตร นับว่าท่านมี

ก. ความสามารถทั่วไป ข. ความสามารถแห่งสมอง

ค. ความสามารถพิเศษ ง. ความสนใจและนิสัย

คำตอบ ค. ความสามารถพิเศษ

16. บุคคลจำแนกออกได้กี่พวก อะไรบ้าง

ก. พวกชอบติต่อ พวกเห็นแก่ตัว พวกก้าวร้าว และพวกเป็นโรคจิต

ข. พวกชอบสังคม พวกไม่ชอบสังคม พวกแอนตี้สังคม

ค. พวกชอบผู้นำ พวกชอบเป็นผู้ตาม พวกแบบขอไปที และพวกโอบอ้อมอารี

ง. ถูกหมดทุกข้อ

คำตอบ ง. ถูกหมดทุกข้อ

17. วิธีศึกษาบุคคลศึกษาจากอะไร

ก. ฐานะเศรษฐกิจ ข. ความรู้

ค. ความสามารถทั่วไปและพิเศษ ง. ผิดทุกข้อ

คำตอบ ง. ผิดทุกข้อ

18. บุคลิกลักษณะของบุคคลที่ไม่ดี คือ

ก. การขาดความสังเกต ข. ขาดความริเริ่ม

ค. การนอนหลับทับสิทธิ์ ง. ถูกหมดทุกข้อ

คำตอบ ง. ถูกหมดทุกข้อ

19. ท่านอยากเป็นมิตรกับผู้อื่น เป็นอะไร

ก. ความสัมพันธ์กับผู้อื่น ข. ทัศนคติต่อผู้อื่น

ค. อำนาจและความเป็นผู้นำ ง. ผิดหมดทุกข้อ

คำตอบ ก. ความสัมพันธ์กับผู้อื่น

20. การที่ท่านชอบแก้ปัญหาต่างๆ ดีกว่ายกเลิกนั้นเป็นอะไร

ก. ความสัมพันธ์กับผู้อื่น ข. นิสัยและทัศนคติ

ค. อำนาจและความเป็นผู้นำ ง. ถูกหมดทุกข้อ

คำตอบ ค. อำนาจและความเป็นผู้นำ


1. พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ไว้ ณ วันใด
ก. ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ค. ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
ข. ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ง. ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
ตอบ ค. ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
2. พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ มีกี่หมวด กี่มาตรา
ก. 9 หมวด 60 มาตรา ค. 8 หมวด 60 มาตรา
ข. 9 หมวด 61 มาตรา ง. 8 หมวด 61 มาตรา
ตอบ ข. 9 หมวด 61 มาตรา
3. พลังงานหมุนเวียนเป็นพลังงานที่ได้จากอะไร
ก. ไม้ ฟืน ค. อ้อย
ข. แกลบ กาก ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
“พลังงานหมุนเวียน” หมายความรวมถึง พลังงานที่ได้จากไม้ ฟืน แกลบ กาก อ้อย ชีวมวล น้ำ
แสงอาทิตย์ ความร้อนใต้พิภพ ลม และคลื่น เป็นต้น
4. ข้อใด ไม่ใช่ พลังงานสิ้นเปลือง
ก. ถ่านหิน ค. แสงอาทิตย์
ข. น้ำมันเชื้อเพลิง ง. ก๊าซธรรมชาติ
ตอบ ค. แสงอาทิตย์
“พลังงานสิ้นเปลือง” หมายความรวมถึง พลังงานที่ได้จากถ่านหิน หินน้ำมัน ทรายน้ำมัน น้ำมันดิบ น้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติ และนิวเคลียร์ เป็นต้น
5. ข้อใด ไม่ใช่ ความหมายของเชื้อเพลิง
ก. ทรายน้ำมัน ค. น้ำมันเตา
ข. ฟืน ง. เป็นความหมายของเชื้อเพลิงทุกข้อ
ตอบ ง. เป็นความหมายของเชื้อเพลิงทุกข้อ
“เชื้อเพลิง” หมายความรวมถึง ถ่านหิน หินน้ำมัน ทรายน้ำมัน น้ำมันเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ก๊าซเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงสังเคราะห์ ฟืน ไม้ แกลบ กากอ้อย ขยะและสิ่งอื่น ตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“น้ำมันเชื้อเพลิง” หมายความว่า ก๊าซ น้ำมันเบนซิน น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบิน น้ำมันก๊าด น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา น้ำมันอื่นๆ ที่คล้ายกับน้ำมันที่ได้ออกชื่อมาแล้วและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกำหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
6. ข้อใดคือหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
ก. เสนอนโยบาย เป้าหมาย หรือมาตรการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานต่อคณะรัฐมนตรี
ข. กำหนดชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุน
ค. กำหนดอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
มาตรา ๔ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัตินี้ ให้
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอนโยบาย เป้าหมาย หรือมาตรการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานต่อคณะรัฐมนตรี
(๒) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีในการออกพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ และมาตรา ๑๘
(๓) ให้คำแนะนำในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑และมาตรา ๒๓
(๔) กำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนตามมาตรา ๒๘ (๑)
(๕) กำหนดชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนตาม มาตรา ๒๘(๕)
(๖) กำหนดอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงตาม มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗
(๗) ให้ความเห็นชอบอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษตามมาตรา ๔๓
(๘) กำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการให้การส่งเสริมและช่วยเหลือแก่โรงงาน อาคาร ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง และผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายวัสดุเพื่อใช้ในการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรา ๔๐
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
7. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
มาตรา 6 ให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของตน
8. ข้อใดเป็นการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน
ก. การป้องกันการสูญเสียพลังงาน
ข. การนำพลังงานที่เหลือจากการใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
ค. การใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงตลอดจนระบบควบคุมการทำงานและวัสดุที่ช่วยในการอนุรักษ์พลังงาน
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
มาตรา ๗ การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานได้แก่การดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) การปรับปรุงประสิทธิภาพของการเผาไหม้เชื้อเพลิง
(๒) การป้องกันการสูญเสียพลังงาน
(๓) การนำพลังงานที่เหลือจากการใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
(๔) การเปลี่ยนไปใช้พลังงานอีกประเภทหนึ่ง
(๕) การปรับปรุงการใช้ไฟฟ้าด้วยวิธีปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้า การลดความต้องพลังไฟฟ้าสูงสุดในช่วงความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของระบบการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับภาระและวิธีการอื่น
(๖) การใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงตลอดจนระบบควบคุมการทำงานและวัสดุที่ช่วยในการอนุรักษ์พลังงาน
(๗) การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
9. การกำหนดโรงงานประเภทใด ขนาด ปริมาณการใช้พลังงาน หรือวิธีการใช้พลังงานอย่างใดให้เป็นโรงงานควบคุม ให้ตราเป็นกฎหมายใด
ก. พระราชกฤษฎีกา ค. พระราชบัญญัติ
ข. ประกาศกระทรวง ง. กฎกระทรวง
ตอบ ก. พระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๘ การกำหนดโรงงานประเภทใด ขนาด ปริมาณการใช้พลังงาน หรือวิธีการใช้พลังงานอย่างใดให้เป็นโรงงานควบคุม ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา


จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับธนาคาร ธกส.

- ประวัติการก่อตั้ง ธกส.

- แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป _Aptitude Test
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

- สรุประเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

- แนวข้อสอบการบริหารจัดการสำนักงานสมัยใหม่

- พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตลาด

- สรุปพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

- แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง


ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ราคา 399 บาท 

*ส่งด่วนภายใน 3 ชม.*

*ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน*( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 

สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS /  LINE : busthai01

โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**

1. ธ. กรุงเทพ  ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี  048-0-17796-3  ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 

2. ธ. กรุงไทย  ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี  980-6-40570-6  ชื่อบัญชี  Sumalee Thongyot 

3. ธ. กสิกรไทย  ออมทรัพย์  สาขา เซ็นทรัลพระราม 3  เลขที่บัญชี  748-2-66186-0  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai 

4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี  402-3-98830-4  ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee

5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี  130-1-28490-7  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai 

** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง

1. ข้อใด มิได้ อยู่ในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของรัฐบาล

ก. ภาคเกษตร ข. ภาคอุตสาหกรรม

ค. ภาคการท่องเที่ยว ง. ภาคการขนส่ง

ตอบข้อ ง. รัฐบาลมรนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ดังนี้

1. ภาคเกษตร 2. ภาคอุตสาหกรรม

3. ภาคการท่องเที่ยว 4. ภาคการตลาด การค้าและการลงทุน

2. เมื่อรัฐบาลประกาศควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อมิให้ประชาชนต้องซื้อของแพง รัฐบาลต้องใช้มาตรการเสริมข้อใด จึงจะได้ผลตามที่ต้องการ

ก. ลดอุปสงค์ของผู้บริโภคให้ต่ำลง

ข. ลดการผลิตสินค้าให้ต่ำกว่าปริมาณดุลยภาพ

ค. เพิ่มปริมาณการส่งออกสินค้าชนิดนั้นให้มากขึ้น

ง. เพิ่มปริมาณสินค้าให้เพียงพอกับอุปสงค์ของผู้บริโภค

ตอบข้อ ง. เมื่อรัฐบาลประกาศควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อมิให้ประชาชนต้องซื้อของแพง รัฐบาลต้องใช้มาตรการเสริม 2 ประการ คือ กำหนดบทลงโทษพ่อค้าที่ขายสินค้าในราคาสูงเกินราคาที่รัฐบาลกำหนด (ขายสินค้าเกินราคา) และเพิ่มปริมาณสินค้าชนิดนั้นๆ ให้เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค แต่ถ้าไม่มีมาตรการเสริมดังกล่าว อาจจะทำให้เกิดปัญหา “ ตลาดมืด ” ได้ เนื่องจากพ่อค้าจะกักตุนสินค้าไว้ขายหลังร้านในราคาสูงเกินกว่าที่กำหนด

3. การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ ผู้ปฏิบัติจะต้องมีจิตสำนึกข้อใดก่อนเป็นอันดับแรก

ก. การพึ่งพาตนเองเป็นหลัก

ข. ความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น

ค. ความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

ง. การร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ตอบข้อ ก. การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ ผู้ปฏิบัติจะต้องมีจิตสำนึกในการพึ่งพาตนเองเป็นอันดับแรก

4. ภาวะที่พ่อค้ากำหนดราคาขายสอนค้าสูงกว่าราคาดุลยภาพ ทำให้ผู้บริโภคซื้อลดน้อยลง สินค้าจึงเหลือและขายไม่หมด เรียกว่าอย่างไร

ก. อุปสงค์ส่วนเกิน ข. อุปทานส่วนเกิน

ค. กลไกตาด ง. อุปทานตลาด

ตอบข้อ ข. อุปทานส่วนเกิน คือ ผู้ขายนำสินค้ามาขายมากเกินความต้องการของผู้ซื้อ ทำให้สินค้าล้นตลาด ขายไม่หมด

อุปสงค์ส่วนเกิน คือ ผู้ซื้อมีความต้องการจะซื้อสินค้ามากกว่าปริมาณสิค้าจริงที่วางจำหน่ายในตลาด ทำให้สินค้าขาดตลาด ไม่พอขาย

5. ข้อใดจัดเป็นการกระจายรายได้ตามหลักเศรษฐศาสตร์

ก. รัฐส่งเสริมกิจการท่องเที่ยวในทุกจังหวัด

ข. รัฐสนับสนุนสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล

ค. ลูกจ้างได้รับค่าแรงขั้นต่ำตามเกณฑ์ที่รัฐกำหนด

ง. พนักงานเดินเก็บเงินค่าไฟฟ้าตามบ้าน

ตอบข้อ ค. ในทางเศรษฐศาสตร์การกระจายรายได้แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. การกระจายสินค้าและบริการ เป็นการกระจายผลผลิตทั้งในด้านสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เช่น ชาวสวนปลูกผักคะน้าส่งขายให้ผู้บริโภค โรงงานผลิตรองเท้าฟองน้ำส่งสินค้าเข้าสู่ตลาดเพื่อให้ผู้บริโภคได้ซื้อใช้ และช่างตัดผลให้บริการแก่ลุกค้า เป็นต้น

2. การกระจายรายได้ เป็นการแบ่งปันรายได้หรือตอบแทนให้แก่เจ้าของปัจจัยการผลิตต่างๆ ซึ่งมีส่วนร่วมในการผลิตสินค้าและบริการนั้นๆ ดังตัวอย่าง เจ้าของโรงงานทำน้ำดื่มบรรจุขวดแห่งหนึ่ง ( เรียกว่า ผู้ประกอบการ ) จะแจกจ่ายรายได้จากการผลิตสินค้าให้แก่เจ้าของการผลิต ดังนี้

ที่ดิน (ที่ตั้งโรงงาน) ผลตอบแทนที่ได้รับ คือ ค่าเช่า

แรงงาน ผลตอบแทนที่ได้รับ คือ ค่าจ้าง

ทุน ผลตอบแทนที่ได้รับ คือ ดอกเบี้ย

ผู้ประกอบการ ผลตอบแทนที่ได้รับ คือ กำไร

6. การพัฒนาและบริหารประเทศของรัฐบาลให้ดำเนินไปในทางสายกลาง ตามพระราชบัญญัติเศรษฐกิจพอเพียงหมายความว่าอย่างไร

ก. ไม่พึ่งต่างประเทศ

ข. ค่อยเป็นค่อยไป ตามพึ่งตนเองให้มากขึ้น

ค. ความไม่ประมาท และพึ่งตนเองให้มากขึ้น

ง. รู้จักประมาณตน และมีเหตุผล

ตอบข้อ ค. การพัฒนาและบริหารประเทศของรัฐบาล ตามพระราชบัญญัติเศรษฐกิจพอเพียงสรุปได้ 5 ประการดังนี้

1. ทางสายกลาง คือ ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท พึ่งตนเองให้มากขึ้น

2. ความสมดุลและความยั่งยืน คือ เน้นพัฒนาในลักษณะองค์รวม มีความพอดี มีความหลากหลายและกลมกลืนและเกิดผลยั่งยืน

3. ความพอประมาณอย่างมีเหตุผล คือ ไม่โลภ ไม่ฟุ้งเฟ้อ รู้จักพอ และมีเหตุผล

4. ภูมิคุ้มกันและรู้เท่าทันโลก คือ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก สามารถป้องกันหรือลดผลกระทบที่เกิดขึ้นได้

5. เสริมสร้างคุณภาพคน คือ มีจิตสำนึกในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีไมตรีจิตเอื้ออาทรต่อกัน ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน มีวินัย มีความพากเพียร พัฒนาความรู้และปัญญาอย่างต่อเนื่อง

7. ข้อใด มิใช่ พื้นฐาน “ เศรษฐกิจพอเพียง ”

ก. ทางสายกลาง ข. ความพอประมาณ

ค. ประหยัด ง. ความมีเหตุผล

ตอบข้อ ค. “ เศรษฐกิจพอเพียง ” ( Sufficiency Economy ) เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาตลอดรวมถึงการพัฒนาและบริหารประเทศ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทำโดยมีคุณลักษณะที่สำคัญ คือ สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับ ตลอดจนได้อธิบายคำนิยามของความพอเพียง ที่ประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ภายใต้เงื่อนไขของการตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมที่ต้องอาศัยเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรม

8. การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ควรปฏิบัติข้อใดก่อน จึงจะสอดคล้องกับปรัชญาข้อนี้

ก. การประกอบสัมมาอาชีวะ

ข. การไม่แก่งแย่งผลประโยชน์กับผู้อื่น

ค. การละเว้นไม่กระทำความชั่วทั้งปวง

ง. การประหยัดและหารายได้ระหว่างศึกษา

ตอบข้อ ง. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักปรัชญาในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติตนในแนวทางสายกลาง การประหยัดและหารายได้ระหว่างที่ศึกษาอยู่นั้น ถือเป็นการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในแนวทางที่ถูกต้อง

9. เมื่อรัฐบาลเข้าแทรกแซงตลาดเพื่อควบคุมราคาสินค้า จะเกิดผลอย่างไรต่อ “ กลไกราคา”

ก. เป็นการยกเลิกกลไกราคาโดยสิ้นเชิง

ข. การทำหน้าที่ของกลไกราคาไม่เป็นอิสระตามทฤษฎี

ค. ปล่อยให้กลไกราคาทำหน้าที่อย่างเสรีตามธรรมชาติ

ง. จะเกิดราคาดุลยภาพตายตัวตามที่รัฐบาลกำหนด

ตอบข้อ ข. มีบางกรณีที่รัฐไม่อาจปล่อยราคาสินค้าเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงไปตามกลไกของราคาตามธรรมชาติได้ เพราะจะทำให้ผู้ผลิตได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีที่ผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณล้นตลาดทำให้ราคาสินค้าตกต่ำ เช่น ยางพารา ทุเรียน ลำไย เป็นต้น รัฐบาลจึงต้องเข้าแทรกแซงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิต ซึ่งเป็นผลให้กลไกราคาไม่อาจทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามทฤษฎีได้

10. ข้อใด คือ “ การประกันราคาขั้นต่ำ ” ของทางราชการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกร

ก. กำหนดราคาขายข้าวสารหอมมะลิสูงสุดถังละ 350 บาท

ข. กำหนดราคารับซื้อข้าวเปลือกขั้นต่ำเกวียนละ 6,000 บาท

ค. กำหนดราคาส่งออกข้าวสารหอมมะลิตันละ 5,000 บาท

ง. การจัดตั้งโรงสีข้าวประจำตำบลรับจำนำข้าวเปลือกจากชาวนา

ตอบข้อ ข. การประกันราคาขั้นต่ำ คือ การกำหนดราคารับซื้อขั้นต่ำที่รัฐจะรับซื้อเพื่อช่วยพยุงราคาสินค้ามิให้ตกต่ำ

11. ที่กล่าวว่า “ สังคมไทย ” เป็นสังคมที่มีโครงสร้างแบบหลวมๆ หมายถึงข้อใด

ก. เป็นสังคมที่ไม่มีระเบียบกฎเกณฑ์

ข. เป็นสังคมที่ไม่มีชนชั้น

ค. ไม่ยึดระเบียบกฎเกณฑ์แน่นอนตายตัว

ง. มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ตอบข้อ ค. สังคมไทยที่มีโครงสร้างแบบหลวมๆ คือ สังคมไม่ยึดระเบียบกฎเกณฑ์แน่นอนตายตัว

12. บุคคลที่มีสถานภาพหลายๆอย่างพร้องกัน จะเกิดปัญหาบทบาทขัดกัน หมายถึงข้อใดต่อไปนี้

ก. เป็นแม่ครัวภัตตาคาร แต่ต้องทำอาหารเช้าให้ลูกๆทุกเช้า

ข. เป็นตำรวจจราจร แต่ต้องคอยรับส่งลูกไปโรงเรียนทุกวัน

ค. เป็นสมาชิกสภาเทศบาล และเปิดบ่อนการพนันในตลาด

ง. กลางวันทำงานราชการ กลางคืนขับรถแท็กซี่หารายได้เสริม

ตอบข้อ ค. บทบาทขัดกัน เกิดจากบุคคลบางคนมีสถานภาพหลายสถานภาพซ้อนกันในเวลาเดียวกันทำให้บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตามสถานภาพของตนต้องขัดแย้งกัน ตัวอย่างเช่น นายประชาเป็นครูและเป็นพ่อค้าเปิดร้านขายของชำ ได้จำหน่ายบุหรี่และสุราให้นักเรียนและนักศึกษาเป็นปกติเสมอๆ ดังนั้น การมีสถานภาพ 2 สถานภาพซ้อนกันของนายปรีชา จึงทำให้บทบาทขัดแย้งกัน และมีผลกระทบต่อการจัดระเบียบทางสังคม จึงควรเลือกสถานภาพที่ไม่ต้องทำให้เกิดปัญหาบทบาทขัดกัน

13. ข้อใดเป็นการขัดเกลาทางสังคมโดยอ้อม

ก. พี่สอนน้องให้รู้จักเลือกคบเพื่อนที่ดี

ข. ครูแนะวิธีให้นักเรียนเป็นคนดี

ค. แม่ดุว่ารุนแรงเมื่อรู้ว่าลูกหัดสูบบุหรี่

ง. ชมละครโทรทัศน์ส่งเสริมศีลธรรม

ตอบข้อ ง. การขัดเกลาสังคมโดยอ้อม เป็นการขัดเกลาทางอ้อมที่ผู้รับเกิดการเรียนรู้โดยไม่ได้ตั้งใจ เกิดความซึมซับสิ่งที่ดีงามเข้าไปในจิตใจของตนและกลายเป็นค่านิยมที่ดีและพึงประสงค์ เช่น ได้เห็นแบบอย่างการทำความดีของตัวละคร หรือนักร้อง นักแสดงที่ได้รับรางวัล “ ลูกกตัญญู ” เป็นต้น

ทั้งนี้สื่อที่ช่วยให้เกิดการขัดเกลาทางสังคมโดยอ้อม ได้แก่ ข่าวและละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ หนังสือพิมพ์ หนังสือนวนิยาย และรายการวิทยุ รวมทั้งการเข้ากลุ่มกับเพื่อนๆ ที่มีแบบอย่างพฤติกรรมที่ดีงาม
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้