ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : กรมประมง เปิดสอบภาค ข ปวส. เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 20 อัตรา 8 - 30 ตุลาคม 2555
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

กรมประมง เปิดสอบภาค ข ปวส. เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 20 อัตรา 8 - 30 ตุลาคม 2555

กรมประมง เปิดสอบภาค ข. ระดับปวส. ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 - 30 ตุลาคม 2555


กรมประมง เปิดสอบภาค ข. ระดับปวส.

  • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

จำนวน 20 อัตรา

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job.fisheries.go.th

ตั้งแต่วันที่ 8 - 30 ตุลาคม 2555

>>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<<
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

1.ทรัพยากรประมงหมายถึงข้อใด

ก. ทรัพยากรทางนํ้าทุกชนิด

. กุ้ง หอย ปูปลา

. สัตว์นํ้าและพืชนํ้าทุกชนิดรวมทั้งผลผลิตและผลพลอยได้จากสัตว์นํ้าและพืชนํ้าได้แก่ ปลา ปู หอย หมึก และสัตว์นํ้าอื่น ๆ

. ทรัพยากรปลาทะเล

. ทรัพยากรปลานํ้าจืด

2. ความหมายของการประมงหมายถึงข้อใด

. การจับสัตว์นํ้า

ข. การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

ค. การซื้อขายการค้าการลงทุนเรื่องสัตว์นํ้า

ง. การดำเนินกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์นํ้า

จ.. การแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า

3.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่รูปแบบการเลี้ยงปลา

ก. การเลี้ยงปลาในบ่อดิน

. การเลี้ยงปลาในคอก

. การเลี้ยงปลาในคูร่องสวน

. การเลี้ยงปลาในตู้กระจก

. การเลี้ยงปลาในคลอง

4.การเลี้ยงปลาไม่สามารถเลี้ยงร่วมกับสิ่งใด

ก. การเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกพืช

. การเลี้ยงปลาร่วมกับการเลี้ยงเป็ด

. การเลี้ยงปลาร่วมกับการเลี้ยงหมู

. การเลี้ยงปลาร่วมกับการเลี้ยงไก่เนื้อ

. การเลี้ยงปลาร่วมกับการเลี้ยงโค

5.ข้อใดต่อไปนี้คือเครื่องมือประมงประจำที่

ก. โป๊ะ โพงพาง

. ลอบ ไซ


. เบ็ด ตาข่าย

. อีจู้ ลัน

. ฉมวก สุ่ม

6.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่เครื่องมือประมงนํ้าจืด

ก. ลอบยืน อีจู้

ข. ฉมวก ลัน

ค. โป๊ะ โพงพาง

ง. ไช สุ่ม

จ. สวิง เบ็ด

7.เจ้ากรมรักษาสัตว์นํ้าคนแรกของประเทศไทยคือใคร

. ดร.ฮิว แมคคอร์มิค สมิท

. ดร.เชาเวน ลิง

. ... สุวพรรณ สนิทวงค์

. หลวงจุลชีพพิช ชาธร

. กรมขุนสงขลานครินทร์

8.Over fishing หมายถึง

. การจับปลาขนาดใหญ่

. การจับปลาในฤดูไข่

. การจับปลาเกินกําลังการผลิตของธรรมชาติ

. การจับปลาโดยวิธีผิดกฎหมาย

. การจับปลาที่ใกล้สูญพันธุ์

9.เขตเศรษฐกิจจำเพาะมีความยาวเท่าใด

. 100 ไมล์ทะเล

. 200 ไมล์ทะเล

. 300 ไมล์ทะเล

. 400 ไมล์ทะเล

. 500 ไมล์ทะเล

10.วันประมงแห่งชาติตรงกับวันที่เท่าใด

. 28 กรกฎาคม

. 28 สิงหาคม

. 21 กันยายน


. 28 ตุลาคม

. 21 ธันวาคม

11.ปัจจุบันประเทศไทยมีหน่วยงานที่ทำการดูแลแนะนำ ขยายการจับสัตว์นํ้าเพื่อเป็นอาหารทั้งภายในและภายนอกประเทศ กำหนดเขตและฤดูที่อนุญาตให้จับสัตว์นํ้าตาม พรบ. อากรค่านํ้าชื่อว่าอะไร

. กรมรักษาสัตว์นํ้า

ข. กรมการประมง

ค. กรมประมง

. กรมเจ้าท่า

. สถานีประมง

12.สถานีแห่งแรกของประเทศไทย คือ

. สถานีประมงจังหวัดลพบุรี จังหวัดลพบุรี

. สถานีประมงหนองหาร จังหวัดสกลนคร

. สถานีประมงกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา

.สถานีประมงบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

. สถานีประมงประทุมธานี จังหวัดประทุมธานี

13.สถานีประมงแห่งที่ 2 ของประเทศไทยคือ

. สถานีประมงจังหวัดลพบุรี จังหวัดลพบุรี

. สถานีประมงหนองหาร จังหวัดสกลนคร

. สถานีประมงก๊วานพะเยา จังหวัดพะเยา

. สถานีประมงบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

. สถานีประมงประทุมธานี จังหวัดประทุมธานี

14.ปัญหาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืดได้แก้ข้อใด

. ขาดแคลนพ่อ,แม่พันธุ์

. ความแห้งแร้ง

. สภาพแวดล้อม

. โรคระบาดปัญหาราคา

. ถูกทุกข้อ

15.การเลี้ยงกุ้งกุลาดำในแหล่งนํ้าจืดมีผลต่อสะภาพแวดล้อมอย่างไร

ก.. การเลี้ยงสัตว์นํ้าจืดลดลง

. ทำให้ปลูกพืชได้น้อยลง

. ความเค็มจะแพร่กระจายลงสู่ดินทำให้สะภาพค่านำไฟฟ้าของดินเปลี่ยนไปจึงไม่เหมาะต่อการทำ การเกษตร


. ทำให้กุ้งกุลาดำมีผลผลิตน้อยลง

. ไม่สามารถส่งออกกุ้งกุลาดำได้

16.การประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศเพื่อนบ้านมีผลกระทบต่อการประมงของไทยคือ

. ทรัพยากรลดน้อยลง

. สัตว์นํ้าถูกจับมากขึ้น

. ชาวประมงสูญเสียพื้นที่ทำการประมงในทะเลลดลง

. เกิดกรณีพื้นที่ทับซ้อน

. ชาวประมงถูกจับ

17.ผลทางบวกต่อการประมงจากปรากฏการณ์เอลนีโน คือข้อใด

. กระแสนํ้าในมหาสมุทรแปซิฟิกทำให้ซูโอแพลงค์ตอนของปลาซาลมอนเพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็ว

. ทำให้สัตว์นํ้ามีราคาแพงมากขึ้น

. ปริมาณปลาลดลง

. ชาวประมงต้องออกไปจับสัตว์นํ้าไกลจากชายฝั่งมากขึ้น

. ปลามีความสมบูรณ์เพศมากขึ้น

18.เจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศของไทยมีหน้าที่เกี่ยวข้องต่อการประมงในข้อใด

. การเจราจากับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้รับสัมปทานแก่เรือประมงไทย

ข. การประท้วงกรณีรัฐชายฝั่งกระทำเกินกว่าเหตุ

ค. การให้ความช่วยเหลือกับเจ้าของเรือและลูกเรือ

. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบการประมง

. ถูกทุกข้อ

19.การอนุรักษ์ทรัพยากรประมงหมายถึงอะไร

ก. การใช้ประโยชน์จากสัตว์นํ้า

ข.การใช้ประโยชน์จากสัตว์นํ้าและผลพลอยได้จากสัตว์นํ้า

. การใช้ประโยชน์จากสัตว์นํ้าและผลพลอยได้จากสัตว์นํ้า อย่างเห็นคุณค่า

. การใช้ประโยชน์จากสัตว์นํ้าและผลพลอยได้จากสัตว์นํ้า อย่างเห็นคุณค่าและสูญเสียน้อยที่สุด

. การใช้ประโยชน์จากสัตว์นํ้าและผลพลอยได้จากสัตว์นํ้า อย่างเห็นคุณค่าและสูญเสียน้อยที่สุด และสร้างเพิ่มเติม

20.ข้อใดไม่ใช่การอนุรักษ์ทรัพยากรประมง

. วางมาตรการป้องกันศัตรูสัตว์นํ้า

. วางมาตรการทำการประมงที่เหมาะสม

.วางมาตรการ ห้ามทำการประมงในเขตหวงห้าม

. การใช้เครื่องมือประมงที่ไม่จำกัด

. วางมาตรการอื่นเพื่อเพิ่มผลผลิต


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กรมประมง ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

ประกอบด้วย
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมประมง
- เอกสารอ่านสอบวิชาการประมง
- ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการประมง
- แนวข้อสอบวิชาการประมง _อัตานัย
- แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
- พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย 2482
- พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา 2496
- สรุปพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490
- สรุปพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย 2456

สนใจสั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 , 080-604-2510 หรือ ส่ง SMS / (WhatsApp , LINE)
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ *อย่างด่วนภายใน 3 ชม. *อย่างช้าก่อน 24:00 น. ของวันที่โอนเงิน (อย่าลืม! เช็คที่ อีเมลขยะ)
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น.)
ชำระค่าสินค้าและบริการ http://www.thaionline1.com
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
โอนเงินแล้วแจ้งมาที่อีเมล์ lek.pisi@hotmail.com (ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดคู่มือเตรียมสอบ)
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
*วิธีเปิดไฟล์ PDF คู่มือเตรียมสอบราชการ-รัฐวิสาหกิจ http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้