ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ สถาบันการพลศึกษา ทั่วประเทศ งานราชการ ข่าวล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ สถาบันการพลศึกษา ทั่วประเทศ งานราชการ ข่าวล่าสุด

อ้างอิง: ดันกระทู้ โดย admin เมื่อเวลา(2016-12-20)
อัพเดทล่าสุด 20/12/2559

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อใด
ก. 3 กรกฎาคม 2546 ข. 4 กรกฎาคม 2546
ค. 6 กรกฎาคม 2546 ง. 7 กรกฎาคม 2546
2. กฎหมายฉบับใดเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับกับกระทรวงศึกษาธิการ นอกเหนือจาก พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
ก. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ข. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
ค. พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ง. ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข้อ ข
3. ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ก. ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค
ข. ระเบียบบริหารราชหารใส่กลาง
ค. ระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ระเบียบราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล 
4. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ก. นายกรัฐมนตรี ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ง. เลขาธิการสภาแห่งชาติ 
5. ข้อใดเป็นส่วนราชการที่มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ก. สำนักงานรัฐมนตรี 
ข. สำนักงานปลัดกระทรวง
ค. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
ง. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
6. ข้อใดเป็นส่วนราชการที่มีหัวหน้าเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ก. สำนักงานรัฐมนตรี ข. สำนักงานปลัดกระทรวง
ค. สำนักงานเป็นพระราชกำหนด ง. ตราเป็นพระราชบัญญัติ 
7. การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานรัฐมนตรี ต้องดำเนินการตามข้อใด
ก. ออกเป็นกฎกระทวง ข. ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ค. ตราเป็นพระราชกำหนด ง. ตราเป็นพระราชบัญญัติ 
8. ผู้บังคับบัญชาที่มีกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวงศึกษาธิการ คือใคร
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค. เลขาธิการสภาการศึกษา ง. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 
9. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของสภาการศึกษา
ก. พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการ ศาสนา ศิลป วัฒนธรรม และการศึกษากับการศึกษาทุกระดับ
ข. พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแผน
ค. พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ง. จัดทำงานงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
10. การเสนอนโยบาย แผนการศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการศึกษาของสภาการศึกษาต้องเสนอต่อใคร
ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค. คณะรัฐมนตรี ง. เลขาธิการสภาการศึกษา 
11. บุคคลในข้อใดเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานในคณะกรรมการสภาการศึกษา
ก. นายกรัฐมนตรี ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ง. เลขาธิการสภาการศึกษา 
12. หน่วยงานใดมีหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของสภาการศึกษา
ก. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ข. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค. สำนักงานรัฐมนตรี ง. สำนักอำนวยการสภาการศึกษา 
13. หน่วยงานใดมีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐาน และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. สำนักงานรัฐมนตรี 
ข. สำนักงานปลัดกระทรวง
ค. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
ง. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
14. หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. สำนักงานรัฐมนตรี
ข. สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ง. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
15. หน่วยงานที่มีอำนาจเสนอแนะและให้ความเห็นในการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่สถานศึกษาระดับปริญญาทั้งที่เป็นสถานศึกษาในสังกัดและสถานศึกษาในกำกับแก่คณะรัฐมนตรี คือ หน่วยงานใด
ก. สำนักงานเลขาธิการศึกษา ข. สำนักงานคณะกรรมาการการอุดมศึกษา
ค. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ง. สำนักงานรัฐมนตรี 
16. บุคคลในข้อใดทำหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค. เลขาธิการคณะกรรมการกระทรวงศึกษาธิการ
ง. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
17. บุคคลในข้อใดเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการในสำนักงานรัฐมนตรี
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ข. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค. เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ง. เลขาธิการสำนักรัฐมนตรี 
18. ข้อใดคืองานในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานรัฐมนตรี
ก. งานเกี่ยวกับราชการทางการเมือง
ข. งานเกี่ยวกับราชการประจำในกระทรวง
ค. งานเกี่ยวกับการดำเนินการด้านแผนและงบประมาณของกระทรวง
ง. งานด้านการบริหารและจัดการศึกษา 
19. ข้อใดไม่ใช่งานในหน้าที่รับผิดชอบของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ก. บริหารราชการภายในของกระทรวงศึกษาธิการ
ข. ตรวจราชการเพื่อนิเทศให้คำปรึกษาและแนะนำเพื่อการกรับปรุงพัฒนา
ค. ติดตามและประเมินผลนโยบายภารกิจเพื่อปรับปรุงพัฒนา
ง. ทุกข้อเป็นงานในภารกิจของผู้ตรวจราชการ 
20. บุคคลในข้อใดเป็นผู้รับผิดชอบกิจการของสถานศึกษาของรัฐระดับอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา ซึ่งไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลและมิได้มีกฎหมายอื่นกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานไว้โดยเฉพาะ
ก. คณะกรรมการสถานศึกษา ข. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ค. เลขาธิการสภาการศึกษา ง. ถูกเฉพาะข้อ ก และข้อ ข 
21. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ก. รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในกระทรวง
ข. รับผิดชอบราชการทางการเมืองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง
ค. กำกับการทำงานของส่วนราชการในกระทรวง
ง. รับผิดชอบการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวง 
22. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง
ก. ดำเนินการเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวง
ข. ดำเนินการเกี่ยวกับราชการที่คณะรัฐมนตรีมิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานใดสำนักงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ
ค. ดำเนินการเกี่ยวกับราชการทางการเมืองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง
ง. จัดทำงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
23. หน่วยงานใดมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของสำนักงานปลัดกระทรวง
ก. สำนักงานรัฐมนตรี ข. สำนักงานเลขาธิการปลัดกระทรวง
ค. สำนักอำนวยการ ง. สำนักบริหารงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นหน่วยงานในสังกัดส่วนราชการใด
ก. สำนักงานรัฐมนตรี 
ข. สำนักงานปลัดกระทรวง
ค. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
ง. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อัพเดทล่าสุด 20/12/2559
จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สถาบันการพลศึกษา 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
#แนวข้อสอบอาจารย์ สถาบันการพลศึกษา 
1 ความรู้เกี้ยวกับกรมพลศึกษา 
2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 
3 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ 
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 
5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 
6 แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม 
7 แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 
8 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
9 ความสามารถทั่วไปทางการศึกษ 
10 แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา 
11 แนวข้อสอบจิตวิทยาการสอน 
12 แนวข้อสอบการวัดและประเมินผล 
13 การสอบสัมภาษณ์ 
mp3- วิชาภาษาอังกฤษ 


อัพเดทล่าสุด 20/12/2559
#แนวข้อสอบสถาบันการพลศึกษา 
1 ความรู้เกี้ยวกับกรมพลศึกษา 
2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 
3 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ 
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 
5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 
6 สรุปวิชาสังคม 
7 แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ 
8 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude 
9 แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม 
10 ความสามารถทั่วไปทางการศึกษา 
11 การสอบสัมภาษณ์ 
mp3- วิชาภาษาอังกฤษ 


อัพเดทล่าสุด 20/12/2559
สนใจ #แนวข้อสอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ติดต่อที่ 
แนวข้อสอบราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ทุกหน่วยงาน 
ติดต่อที่ โทร 083-0674168 (พิสิทธิ์ชัย) 
LineID : 0830674168 

** ข้อสอบมี 2 แบบ ** 
1. ไฟล์ PDF ชุดละ 399 บาท (ได้รับภายในวันที่สั่งซื้อ รวดเร็วทันใจ) 
2. หนังสือ+VCD ราคา 699 บาท (ส่งฟรี ems พร้อม VCD บรรยายต่างๆ) 

สนใจชำระค่าสินค้าและบริการ แล้วแจ้งได้เลยครับ 
ธนาคารกสิกรไทย 748-266-1860 
ออมทรัพย์ สาขาเซ็นทรัลพระราม3 
ชื่อบัญชี พิสิทธิ์ชัย กิมชัย 

อัพเดทล่าสุด 20/12/2559
อัพเดทล่าสุด 20/12/2559
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
กรมพลศึกษา รับสมัครพนักงานราชการ
กรมพลศึกษา รับสมัครพนักงานราชการ 
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้