ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ครู ศรช. ศูนย์การเรียนชุมชน ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ ข่าวล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ครู ศรช. ศูนย์การเรียนชุมชน ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ ข่าวล่าสุด

อ้างอิง: ดันกระทู้ โดย admin เมื่อเวลา(2015-10-17)
เปิดรับสมัครคัดเลือก ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
จำนวน 63 อัตรา วันที่ 22 - 29 ตุลาคม 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม / ตามเอกสารแนบ

1. ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน
ก. ให้เทียบโอนผลการเรียนเป็นรายวิชา
ข. เทียบโอนผลการเรียนในภาคเรียนแรกเท่านั้น
ค. ผลการเรียนจากการเรียนที่จัดเป็นระดับไม่กำหนดอายุของผลการเรียน
ง. เทียบโอนผลการเรียนได้ร้อยละ 75 ของจำนวนหน่วยกิจทั้งหมดในแต่ละระดับ

2. ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบโรงเรียน
ก. เมื่อเทียบโอนแล้วให้ค่าระดับผลการเรียน
ข. หลักฐานศึกษาที่นำมาเทียบโอนต้องไม่มีผลการเรียนเป็น 0 ร. มส.
ค. ต้องพิจารณาความสอดคล้องของรายวิชาที่นำมาเทียบกับรายวิชาที่จะเทียบโอนให้ด้วย
ง. จำนวนหน่วยกิตของรายวิชาที่นำมาเทียบโอนไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่จะเทียบโอนได้

3. การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาต่อเนื่องข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. นับจำนวนชั่วโมงที่อบรม 40 ชั่วโมงเป็น 1 หน่วยกิต
ข. เมื่อเทียบโอนแล้ว ให้ระดับผลการเรียนเป็น “ผ่าน”
ค. เทียบโอนได้เฉพาะหลักสูตรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดเท่านั้น
ง. สถานศึกษาต้องสัมภาษณ์เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการศึกษาอบรม

4. หลักฐานการเรียนจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย สามารถนำมาเทียบโอนผลการเรียนรู้ได้หรือไม่
ก. ได้ เพราะ กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้เปิด
ข. ได้ เพราะ เป็นหลักสูตรที่ประเทศที่เป็นเจ้าของหลักสูตรรับรองอยู่แล้ว
ค. ได้เฉพาะโรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศเทียบวุฒิเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. ไม่ได้ เพราะ รายวิชาให้หลักสูตรมีความแตกต่างกันมาก

5. การวัดและประเมินผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มีวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามข้อใด
ก. ประเมินเป็นรายสาระการเรียนรู้
ข. ประเมินเป็นรายมาตรฐาน
ค. ประเมินเป็นหมวดวิชา
ง. ประเมินเป็นรายวิชา

6. หลักการในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ครูเป็นผู้รับผิดชอบในการวัดประเมินผลการเรียน
ข. การวัดและประเมินผลต้องได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
ค. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลการเรียน
ง. การวัดและประเมินผลการเรียน ดำเนินการควบคู่ไปกับกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

7. ข้อใดกล่าวถึงวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ถูกต้องที่สุด
ก. ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของผู้เรียน
ข. ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และเหมาะสมกับธรรมชาติของรายวิชา
ค. ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมและสอดคล้องกับธรรมชาติของรายวิชา
ง. ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมและสอดคล้องกับธรรมชาติของรายวิชาตามสภาพความเป็นจริงของผู้เรียน

8. การกำหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคเรียนต่อปลายภาคเรียนตามที่สำนักงาน กศน. กำหนดคือ
ก. 30 : 70
ข. 40 : 60
ค. 60 : 40
ง. 70 : 30

9. ข้อใดเป็นคุณธรรมเบื้องต้นเพื่อการพัฒนาตนเอง
ก. ขยัน ประหยัด
ข. สะอาด สุภาพ
ค. สามัคคี มีน้ำใจ
ง. ซื่อสัตย์ กตัญญูกตเวที

10. ข้อใดคือขั้นตอนลำดับแรกในการสร้างข้อสอบ
ก. เลือกแบบของข้อสอบ
ข. กำหนดจุดมุ่งหมายในการวัด
ค. วิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบ
ง. เขียนร่างข้อสอบให้ครบทั้งฉบับ

11. การวัดความสามารถในการวินิจฉัยและสรุปอย่างมีหบักเกณฑ์ จัดเป็นการวัดพฤติกรรมใด
ก. ความเข้าใจ
ข. การนำไปใช้
ค. การวิเคราะห์
ง. การประเมินค่า

12. การวัดพฤติกรรมที่แสดงถึงการระลึกถึงเรื่องราวข้อความที่เคยเรียนมาได้ จัดเป็นการวัดพฤติกรรมใด
ก. ความรู้ความเข้าใจ
ข. ความเข้าใจ
ค. การนำไปใช้
ง. การวิเคราะห์

13. การกำหนดรหัสรายวิชาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่จะใช้ในภาคเรียนที่ 1/53 มีกี่หลัก
ก. 5 หลัก
ข. 6 หลัก
ค. 7 หลัก
ง. 8 หลัก

14. การลงทะเบียนนักศึกษา ได้กำหนดรหัสประจำตัวนักศึกษาไว้กี่หลัก
ก. 10 หลัก
ข. 11 หลัก
ค. 12 หลัก
ง. 13 หลัก

15. การย้ายสถานศึกษาของผู้เรียนสามารถทำได้โดยวิธีใด
ก. ตาย
ข. ลาออก
ค. ถูกไล่ออก
ง. ถูกให้ออก

16. การรายงานผู้จบหลักสูตรใหม่แต่ละภาคเรียนต้องดำเนินการเมื่อใด
ก. หลักจากผู้เรียนเสร็จสิ้นการสอบแล้ว
ข. หลังจากการอนุมัติผลการจบหลักสูตร
ค. หลังจากผู้เรียนสอบผ่านทุกกระบวนการแล้ว
ง. หลังจากทราบผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนแล้ว

17. ข้อใดไม่ใช่หลักฐานการศึกษาควบคุมและบังคับแบบ
ก. ประกาศนียบัตร
ข. ระเบียบแสดงผลการเรียน
ค. แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา
ง. แบบบันทึกผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

18. ข้อใดไม่ใช่หลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาต้องจัดเก็บไว้ตลอดไป
ก. ประกาศนียบัตร
ข. สมุดทะเบียนนักศึกษา
ค. รายงานสรุปผลการเรียน
ง. บันทึกผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

เอกสารทางการศึกษา สามารถทำลายได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
ก. ไม่ได้ เพราะเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการ
ข. ไม่ได้ เพราะ สถานศึกษาจะต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ
ค. ได้ เพราะ นักศึกษาจบแล้วไม่มีความจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้อีกต่อไป
ง. ได้ เพราะ เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยสารบรรณกำหนดไว้

จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ ครู ศรช. ศูนย์การเรียนชุมชน ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

1 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
2 ความสามารถทางด้านเหตุผล
3 ความสามารถด้านภาษาไทย
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
7 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
8.แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
9 แนวข้อสอบหลักการศึกษานอกระบบ
10 แนวข้อสอบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
11 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
12 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน
13 แนวข้อสอบการจัดทำฐานข้อมูล


++อัพเดทตามประกาศสอบ ครบทุกเนื้อหา เน้นๆ!! 

ทั้งหมดนี้ถูกรวบรวมไว้ให้เเล้ว รวมสาระสำคัญ+แนวข้อสอบพร้อมเฉลย 


>>เเนวข้อสอบเก่าที่นี่ จะกระชับเวลาในการอ่านหนังสือ 

>>หนังสือและไฟล์เตรียมสอบทำเล่มต่อเล่ม มั่นใจได้ว่าอัพเดทแน่นอน

>>ไม่ต้องอ่านเเบบเดาสุ่มอีกต่อไป เล่มเดียวรวมสอบครบ

>>หนังสือปริ้นเข้าปกกันน้ำ ใช้กระดาษ 70 แกรม ไม่ยุ่ยง่าย ไม่มีฝุ่น 

>>จะอ่านหนังสือเป็นกองๆ ทำไมในเมื่อมีสรุปรวมเเนวข้อสอบเก่า


++แม่นๆ ชัวร์!!! ++แนวข้อสอบ สรุปรวมเเนวข้อสอบเก่า

กระชับเวลาในการอ่าน ไฟล์ pdf คู่มือเตรียมสอบ

มั่นใจได้ว่า อัพเดท! แน่นอน ไม่ต้องอ่านเเบบเดาสุ่มอีกต่อไป 

e-book รวมข้อสอบครบถ้วน จะอ่านหนังสือเป็นกองๆ ทำไม 

ในเมื่อ มีสรุปรวมเเนวข้อสอบเก่า ครบที่สุดในเมืองไทย


แนวข้อสอบ เเบ่งออกเป็น 2 เเบบ

1. ไฟล์ E-Book (pdf) ราคา 399 บาท

ส่งทางอีเมลล์ (รอรับได้ไม่เกิน 3 ชม.)

2. หนังสือ ราคา 699 บาท รวมจัดส่ง EMS 

( รอรับได้ ไม่เกิน 3-4 วัน ทั่วประเทศ)


ธนาคารกสิกรไทย 748-266-1860 

ออมทรัพย์ สาขาเซ็นทรัลพระราม3  

ชื่อบัญชี พิสิทธิ์ชัย กิมชัย


สั่งซื้อมาที่/สอบถามมาที่

โทร 083-0674168

LineID : 0830674168

E-mai : lek.pisi@hotmail.com


ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดนครพนม 

ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดสกลนคร
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดหนองคาย
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดอุดรธานี
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดยโสธร
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดเลย
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดสุรินทร์
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดขอนแก่น
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดชัยภูมิ
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัด-เชียงราย
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดพะเยา
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดลำพูน
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดน่าน
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดลำปาง
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดแพร่
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดตาก
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดพิจิตร
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดอุทัยธานี
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดชัยนาท
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดลพบุรี
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดสระบุรี
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดนครนายก
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดอ่างทอง
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดราชบุรี
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดอยุธยา
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดสระแก้ว
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดตราด
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดจันทบุรี
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดระยอง
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดชลบุรี
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดชุมพร
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดระนอง
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดพังงา
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดกระบี่
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดตรัง
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดพัทลุง
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดภูเก็ต
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดสงขลา 
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.) ทุกจังหวัด ทั่วประทศ ใหม่ล่าสุด
พรบ. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 เริ่มบังคับใช้เมื่อใด
ก.
3 มีนาคม 2551 ข. 4 มีนาคม 2551
ค. 5 มีนาคม 2551 ง. 6 มีนาคม 2551

2. พรบ. ฉบับนี้มีกี่มาตรา
ก.
23 ข. 24
ค. 25 ง. 26

3. ข้อใดคือภาคีเครือข่าย
ก. บุคคล ข. อปท.
ค. สถาบันศาสนา ง. ถูกทุกข้อ
 

4. คณะกรรมการ หมายความว่า......... 

ก. คณะกรรมการการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ 

ข. คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

ค. คณะกรรมการ กศน. 

ง. คณะกรรมการ กศน. จังหวัด 

5. ในการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลได้รับ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพต้องเป็นไปตามกฎหมายฉบับใด (ม.5)
ก. พรบ. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
ข. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
ค. กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง สมศ.
ง. ถูกทุกข้อ

6. การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยึดหลักตามข้อใด (ม. 6)
ก. ความเสมอภาค ข. การกระจายอำนาจ
ค. ผู้เรียนเป็นสำคัญ ง. ก. และ ข. ถูก

7. ข้อใดคือเป้าหมายการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบ (ม.6)
ก. ประชาชนได้รับศึกษาอย่างต่อเนื่อง ข. ความเสมอภาค
ค. กระจายอำนาจแก่สถานศึกษา ง. ถูกทุกข้อ

8. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เรียกโดยย่อว่าอย่างไร (ม.14)
ก. กศน. ข. สำนักงาน กศน.
ค. ก.ศ.น. ง. สำนักงาน กศ.น.

9. เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ก. เลขาธิการ กศน. ข. เลขาธิการสำนักงาน กศน.
ค. เลขาธิการ กศ.น. ง. เลขาธิการสำนักงาน กศ.น.


10. ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีฐานะตามข้อใด
ก. เป็นอธิบดี ข. เทียบเท่าอธิบดี
ค. เลขานุการ ง. ถูกทุกข้อ
 

11. ใครคือประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
(ม.
15)
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด ข.
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด
ค. ผู้ทรงคุณวุฒิ ง. คณะกรรมการเลือกกันเอง

12. คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด มีกี่คน
ก.
15 ข. 16
ค. 17 ง. 19

ตอบ ข. 16

13. คณะกรรมการสถานศึกษา กศน. อำเภอ มีจำนวนกี่คน
ก.
15 ข. 12
ค. 9 ง. 7

14. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด เรียกโดยย่อว่า
ก. กศน. จังหวัด ข. สำนักงาน กศน. จังหวัด
ค. สำนักงาน กนอ. จังหวัด ง. กนอ. จังหวัด

15. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ เรียกโดยย่อว่า
ก. ศูนย์ กศน. อำเภอ ข. กศน. อำเภอ
ค. กศน. อำเภอ ง. ศูนย์ กศ.น. อำเภอ
 

16. พรบ. กศน.2551ไม่ใช้บังคับ กับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงานใด
ก. สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ข. สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
ค. สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน ง. ข้อ ก และ ข

17. ข้อใดคือ การศึกษานอกระบบ 

ก. กิจกรรมการศึกษาที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรียนหรือฝึกอบรมที่ตรงตามสภาพความต้องการและศักยภาพในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายนั้น 

ข. กิจกรรมการศึกษาที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรียนหรือฝึกอบรมที่ตรงตามสภาพความต้องการและศักยภาพในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายนั้นและมีวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานเพื่อรับคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเพื่อจัดระดับผลการเรียนรู้ 

ค. กิจกรรมการศึกษาที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรียนหรือฝึกอบรมที่เหมาะสมกับสภาพความต้องการและศักยภาพในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายนั้นและมีวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานเพื่อรับคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเพื่อจัดระดับผลการเรียนรู้ 

ง. กิจกรรมการศึกษาที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรียนหรือฝึกอบรมที่ยืดหยุ่นและหลากหลายตามสภาพความต้องการและศักยภาพในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายนั้นและมีวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานเพื่อรับคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเพื่อจัดระดับผลการเรียนรู้ 

18. ข้อใดคือ การศึกษาตามอัธยาศัย 

ก. กิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจำวันของบุคคลซึ่งบุคคลสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามความสนใจ ความต้องการ โอกาสความพร้อม และศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล 

ข. กิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจำวันของบุคคลซึ่งบุคคลสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามหลักสูตร และศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล 

ค. กิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจำวันของบุคคลซึ่งบุคคลสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีความยืดหยุ่น ตามความต้องการ โอกาสความพร้อม และศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล 

ง. กิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจำวันของบุคคลซึ่งบุคคลสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามหลักสูตรและความยืดหยุ่นในโอกาสความพร้อม และศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล 

19. ข้อใดคือ หลักการข้อที่ 1 ของ การศึกษานอกระบบ
ก. ความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวาง
ข. การกระจายอำนาจแก่สถานศึกษาและการให้ภาคีเครือข่าย
ค. การเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียน
ง. การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้มีความหลากหลายทั้งส่วนที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น

20. ข้อใดคือ หลักการข้อที่ 1 ของ การศึกษาตามอัธยาศัย
ก. ความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวาง
ข. การกระจายอำนาจแก่สถานศึกษาและการให้ภาคีเครือข่าย
ค. การเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียน
ง. การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้มีความหลากหลายทั้งส่วนที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้