ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัด ล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัด ล่าสุด

1. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ไม่ใช้บังคับแก่ใคร 

ก. ลูกจ้างของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ

ข. ครูหรือครูใหญ่ของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน

ค. ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง.ถูกทุกข้อ

2. ในการคำนวณค่าจ้างเพื่อการออกเงินสมทบ ใช้เกณฑ์ใดในการคำนวณ 

ก. ค่าจ้างที่คิดเป็นรายวัน ค. ค่าจ้างที่คิดเป็นรายชั่วโมง

ข. ค่าจ้างที่คิดเป็นรายเดือน ง. ค่าจ้างที่คิดเป็นรายสัปดาห์

ตอบ ข. ค่าจ้างที่คิดเป็นรายเดือน 

3. ใครเป็นประธานใน"คณะกรรมการประกันสังคม" 

ก. ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 

ข. เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม 

ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

ง. ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง 

ตอบ ง. ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง 

4. ข้อใดคือหน้าที่ของ"คณะกรรมการประกันสังคม" 

ก. วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน 

ข. พิจารณาให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกาการออกกฎกระทรวง และระเบียบต่าง ๆ 

ค. ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่คณะกรรมการอื่นหรือสำนักงาน 

ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

5. คณะกรรมการการแพทย์มีจำนวนเท่าใด 

ก. 16 คน ค. 12 คน

ข. ไม่เกิน 16 คน ง. ไม่เกิน 12 คน

ตอบ ข. ไม่เกิน 16 คน 

6. สำนักงานประกันสังคม มีหน้าที่อย่างไร 

ก. เก็บ รวบรวม และวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันสังคม 

ข. จัดทำทะเบียนนายจ้างและผู้ประกันตนซึ่งต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุน 

ค. ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการ คณะกรรมการอื่น และคณะอนุกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

7. ใครมีหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของสำนักงานประกันสังคมและเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานประกันสังคม 

ก. ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 

ข. เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม 

ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ง. รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม 

ตอบ ข. เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

8. ข้อใดเป็นเงินกองทุนประกันสังคม 

ก. เงินสมทบจากรัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และมาตรา 46 

ข. เงินที่ได้รับจากการบริจาคหรือเงินอุดหนุน 

ค. ผลประโยชน์ของกองทุนตามมาตรา 26 

ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

9. คณะกรรมการสำนักงานประกันสังคมต้องเสนองบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุนในปีที่ล่วงมาแล้วต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อตรวจสอบรับรองก่อนเสนอต่อรัฐมนตรี ภายในกี่เดือนนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน 

ก. 3 เดือน ค. 5 เดือน

ข. 4 เดือน ง. 6 เดือน 

ตอบ ง. 6 เดือน 

10. ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนต้องมีอายุเท่าใด 

ก. อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 

ข. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 

ค. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 

ง. อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 

ตอบ ก. อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 

11. ความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 สิ้นสุดลงเมื่อใด 

ก. ผู้ประกันตนตาย 

ข. ผู้ประกันตนสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง 

ค. ผู้ประกันตนไม่ส่งเงินสมทบเป็นเวลา 3 เดือน 

ง. ถูกทั้ง ก และ ข 

ตอบ ง. ถูกทั้ง ก และ ข

12. ในกรณีที่ผู้ประกันตนสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างและได้ส่งเงินสมทบครบตามเงื่อนเวลาที่จะก่อให้เกิดสิทธิตามบทบัญญัติ จะสามารถใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลได้อีกต่อไปกี่เดือน 

ก. 3 เดือน ค. 5 เดือน

ข. 4 เดือน ง. 6 เดือน 

ตอบ ง. 6 เดือน 

*ในกรณีที่ผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างตาม (2) ได้ส่งเงินสมทบครบตามเงื่อนเวลาที่จะก่อให้เกิดสิทธิตามบทบัญญัติในลักษณะ 3 แล้ว ให้ผู้นั้นมีสิทธิตามบทบัญญัติใน หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 และหมวด 5 ต่อไปอีกหกเดือนนับแต่วันที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างหรือตามระยะเวลาที่กำหนดเพิ่มขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งต้องไม่เกินสิบสองเดือนนับแต่วันสิ้นสภาพ การเป็นลูกจ้าง 

13. ผู้ใดเคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 โดยจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน และต่อมาความเป็นผู้ประกันตนได้สิ้นสุดลง ถ้าผู้นั้นประสงค์จะเป็นผู้ประกันตนต่อไป ให้แสดงความจำนงต่อสำนักงานตามระเบียบที่เลขาธิการกำหนดภายในกี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน

ก. 3 เดือน ค. 5 เดือน

ข. 4 เดือน ง. 6 เดือน 

ตอบ ง. 6 เดือน 

14. ความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 สิ้นสุดลงเมื่อใด 

ก. ตาย 

ข. ได้เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 อีก 

ค. ไม่ส่งเงินสมทบสามเดือนติดต่อกัน 

ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

15. ข้อใด ไม่ใช่ กรณีความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 สิ้นสุดลง 

ก. ตาย 

ข. สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง 

ค. ลาออกจากความเป็นผู้ประกันตนโดยการแสดงความจำนงต่อสำนักงาน 

ง. ภายในระยะเวลาสิบสองเดือนส่งเงินสมทบมาแล้วไม่ครบเก้าเดือน 

ตอบ ข. สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบ + ความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางาน

- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานจัดหางานจังหวัด (เลือกตามจังหวัดที่สอบ)

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

- แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน

- แนวข้อสอบ พรบ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑

- แนวข้อสอบกฎหมายประกันสังคม

- กฎหมายคุ้มครองแรงงาน

- กฎหมายแรงงาน


ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS / WhatsApp , LINE
ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
* ดูรายละเอียด หนังสือ พิมพ์รูปเล่ม + VCD + MP3 
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=13075 *
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **

แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม 
แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร 
แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร 
แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี 
แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย 
แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ 
แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 
แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ 
แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี 
แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร 
แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย 
แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ 
แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด 
แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม 
แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ 
แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น 
แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ 
แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ 
แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ 
แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา 
แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัด-เชียงราย 
แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา 
แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน 
แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน 
แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง 
แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ 
แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ 
แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก 
แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก 
แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร 
แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร 
แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ 
แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี 
แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท 
แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี 
แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี 
แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี 
แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี 
แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก 
แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง 
แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี 
แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี 
แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดอยุธยา 
แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม 
แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร 
แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว 
แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด 
แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี 
แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง 
แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี 
แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี 
แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร 
แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง 
แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา 
แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ 
แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง 
แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง 
แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต 
แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา 

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้