ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เน้นๆ ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ทุกตำแหน่ง งานราชการ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เน้นๆ ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ทุกตำแหน่ง งานราชการ

อ้างอิง: หัวข้อนี้ถูกเน้น โดย admin เมื่อเวลา(2013-09-19)
เปิดรับสมัคร กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเปิด จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 ตุลาคม 2558

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 1/2559

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส. ทุกสาขา
2. พนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา วุฒิปวส. ทุกสาขา
3. พนักงานบริการ จำนวน 4 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส. ทุกสาขา
4. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส. ทุกสาขา
5. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม จำนวน 2 อัตรา วุฒิปวส. ทุกสาขา
6. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา วุฒิปวส. ทุกสาขา

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 ตุลาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ณ สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง ตามรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

คู่มือสอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ทุกตำแหน่ง ล่าสุด

1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

. http://[url]www.dsdw.co.th[/url] . [url]www.bsd.dsdw.in.th[/url]  http:// 

. http://[url]www.dsdw.go.th[/url]  . [url]www.bsd.dsdw.go.th[/url] http://

2. ข้อใดคือชื่อย่อของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

. กพส. . พส.

. กสก. . กส.

3. สพส. คือ 

ก. สำนักบริหารกลาง ค. สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน

ข. สำนักบริการสวัสดิการสังคม ง. สำนักพัฒนาสังคม

4. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

ก. Metropoutan Waterwork Authority

ข. Department of Labour Protection and Welfare

ค. Department of Development Social and Welfare

ง. Department of Social Development and Welfare

5. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

ก. "มุ่งมั่น พัฒนาตน พัฒนาระบบงาน อย่างยึดมั่นในประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ด้วยความรับผิดชอบ" 

ข. เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ภายใต้ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายพึ่งตนเองได้ 

ค. เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายพึ่งตนเองได้ 

ง. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดระบบเครือข่าย และประสานให้มีการพัฒนาสังคมและ
จัดสวัสดิการที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่
 

6. ข้อใด ไม่ใช่ พันธกิจของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

ก. "มุ่งมั่น พัฒนาตน พัฒนาระบบงาน อย่างยึดมั่นในประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ด้วยความรับผิดชอบ" 

ข. กำหนด และพัฒนาระบบการจัดบริการทางสังคมให้มีมาตรฐาน 

ค. ป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู คุ้มครอง และพัฒนาศักยภาพแก่กลุ่มเป้าหมาย 

ง. พัฒนาระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และได้มาตรฐาน 

7. ข้อใด ไม่ใช่ ค่านิยมของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

ก. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดระบบเครือข่าย และประสานให้มีการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ 

ข. การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

ค. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการ 

ง. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

8. ข้อใดคือภารกิจของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

ก. การให้บริการสวัสดิการสังคมการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร ้คนไร้ที่พึ่ง โดยการประสานงานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ข. การให้บริการสวัสดิการสังคมการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมโดยการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในรูปแบบของสถาน สงเคราะห์ 

ค. การส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนและท้องถิ่นจัดสวัสดิการสังคม เพื่อ ให้กลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาทางสังคมสามารถดำรงชีวิตและ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีของ ความเป็นมนุษย์ 

ง. ถูกทุกข้อ 

9. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

ก. พัฒนารูปแบบและวิธีการในการให้บริการสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์ในแต่ละกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้อง กับ มาตรฐานที่กำหนด 

ข. ส่งเสริมและประสานการดำเนินงานของเครือข่ายบริการสวัสดิการสังคมของแต่ละกุล่ม เป้าหมายและแต่ละพื้นที่ 

ค. จัดบริการสวัสดิการสังคม การให้คำปรึกษาแนะนำ การให้ความช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหาแก่ผู้ประสบปัญหาทาง สังคม กลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่มีปัญหาทางสังคม รวมทั้ง การประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ง. ถูกทุกข้อ 

10. ข้อใดคือนโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ 

ก. แก้ไขปัญหาความยากจนอย่างครบวงจรมุ่งให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความยากจนมีหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิต 

ข. เด็ก สตรี และคนพิการที่ด้อยโอกาส ไม่ถูกเลือกปฏิบัติและละเมิดสิทธิอันพึงได้ ไม่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ 

ค. ถูกทั้ง ก และ ค 

ง. ไม่มีข้อถูก 

11. ข้อใดคือ มิติการขับเคลื่อนภารกิจ ปี 2555 ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

ก. มิติเชิงประเด็น ค. มิติกลุ่มเป้าหมาย

ข. มิติเชิงพื้นที่ ง. ถูกทุกข้อ 

12. มิติเชิงประเด็นมีจำนวนกี่ข้อ 

ก. 3 ข้อ ค. 5 ข้อ

ข. 4 ข้อ ง. 6 ข้อ 

13. ข้อใด ไม่ใช่ มิติเชิงประเด็น 

ก. ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม 

ข. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 

ค. การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง 

ง. การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชาบดี 1300

14. มิติเชิงพื้นที่มีจำนวนกี่ข้อ 

ก. 5 ข้อ ค. 7 ข้อ

ข. 6 ข้อ ง. 8 ข้อ 

15. ข้อใด ไม่ใช่ มิติเชิงพื้นที่ 

ก. สถานีสวัสดิการ 

ข. ตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

ค. สนับสนุนกิจกรรมผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน 

ง. พัฒนาสังคมและสวัสดิการบนพื้นที่สูง (Highland Model)

จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

- แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับสมาคมอาเซียน

- แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและสังคม

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบเฉพราะตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)

 • เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
 • นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • พนักงานบริการ
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นักสังคมสงเคราะห์
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม
 • พี่เลี้ยง
 • นักวิชาการเกษตร
 • นักพัฒนาการเด็ก
 • นักจิตวิทยา
 • ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์
 • พนักงานพิมพ์ดีด
 • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ
 • พนักงานช่วยการพยาบาล
 • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ในราคาชุดละ 399 บาท 

* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 

สั่งซื้อมาที่ Tel/Line : 0830674168 หรือ ส่ง SMS 

โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com ส่ง SMS / Line : 0830674168  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน** 

1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 

2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 

3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 

4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee 

5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
นักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
คู่มือเตรียมสอบ นักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- เกี่ยวกับของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
- ข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป _ภาค ก
- แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคม
- แนวข้อสอบข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง สังคม ประจำปี  

- แนวข้อสอบความรู้รอบตัว
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม


จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ข้อสอบเกี่ยวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
- ข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป _ภาค ก
- แนวข้อสอบข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง สังคม ประจำปี
- การสอบสัมภาษณ์


แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์
- ข้อสอบ พรบ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
- ข้อสอบกฎหมาย พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
- แนวข้อสอบพ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 2553
- สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ในราคาชุดละ 399 บาท 
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 
สั่งซื้อมาที่ Tel/Line : 0830674168 หรือ ส่ง SMS 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com ส่ง SMS / Line : 0830674168  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน** 
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee 
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้