ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทุกตำแหน่ง ล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทุกตำแหน่ง ล่าสุด

อ้างอิง: ดันกระทู้ โดย admin เมื่อเวลา(2013-09-13)

1. พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.. 2534 บังคับใช้วันที่

. 5 กันยายน 2534 .18 กันยายน 2534

. 23 กุมภาพันธ์ 2534 . 2 ตุลาคม 2534

ตอบ ก. 5 กันยายน 2534 

2. พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) .. 2550 บังคับใช้วันที่

. 5 กันยายน 2550 . 2 ตุลาคม 2550

. 18 พฤศจิกายน 2550 . 16 กันยายน 2550

ตอบ ง. 16 กันยายน 2550

3. การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน มีอะไรบ้าง 

. ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ข. ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค

. ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น . ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

4. การแบ่งส่วนราชการออกเป็นส่วนต่าง ๆ ให้มีการกำหนดตำแหน่งโดยคำนึงถึงอะไรบ้าง 

. คุณภาพ ข. ปริมาณงาน

. คุณภาพและปริมาณงาน . ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

5. ใครเป็นผู้รักษาการ ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.. 2534

. นายกรัฐมนตรี . รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ง. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ตอบ ก. นายกรัฐมนตรี

6. ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 

. สำนักนายกรัฐมนตรี ข. ทบวง

. จังหวัด . กรม

ตอบ ค. จังหวัด

7. สำนักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็น 

. กระทรวง . ทบวง

. กรม . มูลนิธิ

ตอบ ก. กระทรวง

8. ข้อใดมีฐานะเป็นนิติบุคคล 

. สำนักนายกรัฐมนตรี ข. ทบวง

. กรม ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

9. การจัดตั้ง การรวมหรือ การโอน สำนักนายกรัฐมนตรี ให้ออกเป็นกฎหมายใด 

. พระราชบัญญัติ ข. พระราชกฤษฎีกา

. กฎกระทรวง ง. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

ตอบ ก. พระราชบัญญัติ

10. การจัดตั้ง การรวมหรือ การโอน ทบวง ให้ออกเป็นกฎหมายใด 

. พระราชบัญญัติ ข. พระราชกฤษฎีกา

. กฎกระทรวง ง. ประกาศทบวง

ตอบ ก. พระราชบัญญัติ

11. การรวม หรือการโอน กระทรวง ถ้าไม่มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้น ให้ออกเป็นกฎหมายใด 

. พระราชบัญญัติ . พระราชกฤษฎีกา

. กฎกระทรวง ง. ประกาศกระทรวง

ตอบ . พระราชกฤษฎีกา 

12. การรวม หรือการโอน ถ้าไม่มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้น ให้สำนักงาน ก.. และสำนักงบประมาณตรวจสอบมิให้มีการกำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้นจนกว่าจะครบกี่ปี

. 3 ปี ข. 5 ปี

. 7 ปี . 10 ปี

ตอบ . 3 ปี

13. การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ ของ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง หรือกรม ให้ออกเป็นกฎหมายใด 

. พระราชบัญญัติ ข. พระราชกฤษฎีกา

. กฎกระทรวง ง. พระราชกำหนด

ตอบ . กฎกระทรวง

14. การยุบส่วนราชการ ของ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง หรือกรม ให้ออกเป็นกฎหมายใด 

. พระราชบัญญัติ ข. พระราชกฤษฎีกา

. กฎกระทรวง ง. พระราชกำหนด

ตอบ . พระราชกฤษฎีกา 

15. การแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักนายกรัฐมนตรี กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ให้ออกเป็นกฎหมายใด 

. พระราชบัญญัติ ข. พระราชกฤษฎีกา

. กฎกระทรวง . พระราชกำหนด

ตอบ . กฎกระทรวง

16. ส่วนราชการใดต่อไปนี้ไม่ได้ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี 

. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ข. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

. สำนักงบประมาณ ง. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตอบ . สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

17. ส่วนราชการในสำนักนายักรัฐมนตรีมีฐานะเป็น 

. กระทรวง . กรม

. หน่วยงาน . ทบวง

ตอบ . กรม

18. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายในสำนักนายกรัฐมนตรี 

. นายกรัฐมนตรี ข. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี . ถูกทุกข้อ

ตอบ . นายกรัฐมนตรี 

19. เมื่อนายกรัฐมนตรี ตาย, ขาดคุณสมบัติ, จำคุก, สภาลงมติไม่ไว้วางใจ, ศาลวินิจฉัยความเป็นนายกสิ้นสุดลง

. ให้คณะรัฐมนตรี มอบหมายให้ รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่แทน

. ให้คณะรัฐมนตรี มอบหมายให้ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน

. ให้นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่แทน

. ให้นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน

ตอบ . ให้คณะรัฐมนตรี มอบหมายให้ รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่แทน

20. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี 

ก. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับการบริหารราชการของกระทรวง หรือทบวงหนึ่งหรือหลายกระทรวงหรือทบวง 

ข. บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารทุกตำแหน่งซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรม 

ค. แต่งตั้งข้าราชการการเมืองให้ปฏิบัติราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี 

ง. บริหารราชการตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

ตอบ .บริหารราชการตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการ


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับคนพิการ
- ข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
- แนวข้อสอบคุณธรรมจริยธรรม
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
นักพัฒนาสังคม
นักสังคมสงเคราะห์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักจัดการงานทั่วไป
นิติกร
ธุรการ

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS / WhatsApp , LINE
ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
* ขั้นตอนแตกไฟล์ PDF
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604 *
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1. คนพิการ จะได้รับสิทธิในการสงเคราะห์ การพัฒนา และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ตามพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ อย่างไร
ตอบ 1. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยวิธีทางการแพทย์ และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์เพื่อปรับสภาพทางร่างกาย สติปัญญา หรือทางจิตใจ หรือเสริมสร้างสมรรถภาพให้ดีขึ้นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
2. การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ หรือการศึกษาสายอาชีพ หรืออุดมศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ตามความเหมาะสม ซึ่งให้ได้รับโดยการจัดเป็นสถานศึกษาเฉพาะ หรือจัดรวมในสถานศึกษาธรรมดาก็ได้ โดยให้ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้การสนับสนุนตามความเหมาะสม
3. คำแนะนำชี้แจงและปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ และการฝึกอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพของร่างกายและสมรรถภาพที่มีอยู่ เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้
4. การยอมรับและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม และสิ่งอำนวยความสะดวก และบริการต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับคนพิการ
5. บริการจากรัฐในการเป็นคดีความ และในการติดต่อกับทางราชการ
2. คำประกาศของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของคนพิการ มีอะไรบ้าง
ตอบ 1. คำว่า บุคคลพิการ หมายถึง บุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ทั้งหมดหรือบางส่วนที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตอยู่อย่างปกติ หรือการใช้ชีวิตในสังคมอันมีผลมาจากความบกพร่องทางกายหรือจิตใจไม่ว่าจะเป็นมาแต่กำเนิดหรือไม่ก็ตาม
2. บุคคลพิการจะรับประโยชน์จากสิทธิทั้งหมดที่กล่าวในคำประกาศนี้สิทธิเหล่านี้จะให้กับบุคคลพิการทุกคน โดยปราศจากข้อยกเว้นใด ๆ ทั้งสิ้น และประกาศจากความแตกต่างหรือการเลือกที่รักมักที่ชังในเรื่องเชื้อชาติ ผิวพรรณ เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองสัญชาติหรือสังคมที่กำเนิดหรือสถานะอื่นๆ ของคนพิการผู้นั้น หรือของครอบครัวของเขา
3. บุคคลพิการมีสิทธิที่จะได้รับการยอมรับนับถือในฐานะเป็นมนุษย์ผู้มีเกียรติ บุคคลพิการไม่ว่าจะมีมูลเหตุมาจากอะไร ลักษณะ และความพิการนั้นมากน้อยเพียงใดก็ตาม ย่อมได้รับสิทธิพื้นฐานในฐานะเป็นพลเมืองทัดเทียมกับบุคคลอื่น ๆ ที่มีอายุเท่ากัน ซึ่งมีสิทธิที่จะดำเนินชีวิตอย่างคนปกติและสมบูรณ์มากเท่าที่จะเป็นไปได้
4. บุคคลพิการมีสิทธิในฐานะพลเมือง และมีสิทธิทางการเมืองเช่นเดียวกับบุคคลปกติอื่น ๆยกเว้นแต่ย่อหน้าที่ 7 ของคำประกาศสิทธิของคนปัญญาอ่อน ซึ่งมีข้อจำกัดบางประการหรือข้อระงับสิทธิของคนปัญญาอ่อน
5. บุคคลพิการมีสิทธิสมควรที่จะได้รับการสนับสนุนให้พวกเขาสามารถพึ่งตนเองได้มากเท่าที่จะเป็นไปได้
6. บุคคลพิการมีสิทธิที่จะได้รับการบำบัดรักษาทั้งทางการแพทย์ ทางจิต และกายภาพบำบัด ซึ่งรวมถึงการใช้อวัยวะเทียมด้วย การฟื้นฟูทางการแพทย์ และทางการศึกษา การฝึกอาชีพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การใช้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา และให้บริการอื่น ๆ ซึ่งจะทำให้บุคคลพิการสามารถพัฒนาความสามารถและความชำนาญของเขาให้ถึงที่สุด เพื่อที่จะทำให้เขาเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้อย่างสมบูรณ์ หรือได้กลับเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอีกครั้งหนึ่ง
7. บุคคลพิการมีสิทธิที่จะได้รับหลักประกันทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้พวกเขามีสิทธิตามความสามารถที่จะได้รับสวัสดิการในการทำงาน หรือได้รับประโยชน์จากผลผลิตและรายได้จากอาชีพ และเข้ามีส่วนร่วมในสหพันธ์กรรมการต่าง ๆ
8. บุคคลพิการสมควรได้รับสิทธิพิจารณาความต้องการพิเศษ ในการวางแผนทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับต่าง ๆ
9. บุคคลพิการมีสิทธิที่จะอยู่อาศัยกับครอบครัว หรือพ่อแม่อุปถัมภ์และเข้ามีส่วนร่วมในสังคมร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์และนันทนาการต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย บุคคลพิการไม่ควรได้รับการปฏิบัติแตกต่างไปจากบุคคลอื่น ๆ ยกเว้นแต่ที่จำเป็นสำหรับสถานะของบุคคลนั้น ๆ หรือเพื่อการแก้ไขสภาพที่บุคคลนั้น ๆ จำเป็นต้องได้รับ ถ้าบุคคลจำเป็นต้องอยู่ในสภาพที่พิเศษ สิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ในที่นั้น ควรจะมิดชิดเท่าที่จะเป็นไปได้ เช่นเดียวกับการดำรงชีวิตปกติของบุคคลทั่วไปผู้มีอายุเท่ากันกับเขาและเธอผู้นั้น
10. บุคคลพิการจะถูกปกป้องจากการแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวจากกฎเกณฑ์ข้อบังคับทั้งมวล อันเนื่อง มาจากการเลือกที่รักมักที่ซัง การถูกกีดกัน การกระทำทารุณ หรือการถูกเหยียดหยาม
11. บุคคลพิการสามารถได้รับประโยชน์จากความช่วยเหลือตามกฎหมายที่บัญญัติไว้เมื่อความช่วยเหลือนั้น ไม่ขัดกับการพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคลและทรัพย์สินถ้าทีการพิจารณาคดีตามขบวนการยุติธรรมฟ้องร้องเขา การพิจารณาคดีนั้น ๆ จำเป็นต้องคำนึงสภาพความพิการทางร่างกายและจิตใจประกอบด้วย
12. เรื่องใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของคนพิการ ควรจะปรึกษากับองค์กรต่าง ๆ ของบุคคลพิการ
13. บุคคลพิการ ครอบครัว และชุมชน จะได้รับการบอกกล่าวโดยสื่อต่าง ๆ ถึงสิทธิของบุคคลพิการตามประกาศนี้
3. ข้อกำหนดในปฏิญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการไทย ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนพิการ มีอะไรบ้าง
ตอบ 1. คนพิการมีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ และการพัฒนา ตั้งแต่แรกเริ่มที่พบผู้ปกครอง และครอบครัว ต้องได้รับการสนับสนุนทุกด้าน เพื่อให้สามารถภาพฟื้นฟูสมรรถภาพความพิการอย่างเต็มศักยภาพ
2. คนพิการที่มีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก บริการ ความช่วยเหลืออื่น ๆ จากรัฐเพื่อใช้ชีวิตอยู่ในสังคม เช่นเดียวกับคนปกติ
3. คนพิการมีสิทธิ และโอกาสในการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ การฝึกอาชีพ การประกอบอาชีพทุกประเภท ได้รับการจ้างงานตามความต้องการและความสามารถ โดยได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการโดยไม่มีการกีดกันหรือเลือกปฏิบัติ
4. คนพิการมีสิทธิได้รับโอกาสทางการศึกษา อย่างมีคุณภาพทุกระดับของการศึกษาอย่างเท่าเทียมทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา โดยไม่มีการกีดกัน
4. คนพิการ (ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ) หมายความว่าอย่างไร
ตอบ บุคคลซึ่งมีความสามารถถูกจำกัดให้ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันและการมีส่วนร่วมทางสังคมได้โดยวิธีการทั่วไป เนื่องจากมีความบกพร่องทางการมองเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญาและการเรียนรู้และมีความต้องการจำเป็นพิเศษด้านต่าง ๆ เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตและมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป
5. คนพิการตาม พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534 หมายความว่าอย่างไร
ตอบ คนที่มีความผิดปกติหรือบกพร่องทางร่างกาย ทางสติปัญญา หรือทาง
จิตใจ
6. คนพิการตามประเภทและหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง มีกี่ประเภท อะไรบ้าง
ตอบ 5 ประเภท ได้แก่
- คนพิการทางการมองเห็น
- คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
- คนพิการทางการเคลื่อนไหว
- คนพิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม
- คนพิการทางสติปัญญา หรือการเรียนรู้


7. พิการทางการมองเห็น คือ
ตอบ คนที่มีสายตาข้างที่ดีกว่าเมื่อใช้แว่นสายตาธรรมดา แล้วมองเห็นน้อยกว่า 6/18 หรือ 20/70 จนมองไม่เห็นแม้แต่แสงสว่าง หรือมีเลนส์สายตาแคบกว่า 30 องศา
8. พิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย มีลักษณะความพิการอย่างไร
ตอบ 1.การได้ยิน
- เด็กอายุน้อยกว่า 7 ปี ลักษณะความพิการ คือ หูตึงปานกลาง หูตึงมาก หูตึงรุนแรงหูหนวก ความดังเฉลี่ยเกิน 40 เดซิเบล จนไม่ได้ยิน ระดับความผิดปกติ 2 ถึง 5
- เด็กอายุเกิน 7 ปี ถึงผู้ใหญ่ ลักษณะความพิการ คือ ความผิดปกติ หูตึงมาก หูตึงรุนแรง หูหนวก ความดัง 55 เดซิเบลขึ้นไป ระดับความผิดปกติ 2 ถึง 5
2. การสื่อความหมาย ลักษณะความพิการ คือ พูดไม่ได้ พูดไม่ชัดและพูดไม่รู้เรื่อง ระดับความผิดปกติ 3 ถึง 5

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เปิดรับสมัครสอบ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปริญญาตรี ตั้งแต่: 20 ม.ค. -07 ก.พ. 2557
“กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 20 ม.ค. -07 ก.พ. 2557 นายช่างภาพปฏิบัติงาน”
ตำแหน่ง: นายช่างภาพปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวช. ปวส.
อัตราเงินเดือน: 9,400-12,650
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 ม.ค. – 07 ก.พ. 2557

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีการถ่ายภาพ หรือ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดีทัศน์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานด้านช่างภาพ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีทัศน์ บันทึกภาพยนตร์ ในเรื่องต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
(๒) ตกแต่ง ตัดต่อลำดับภาพบันทึกเสียงรวมถึงการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฟิล์มภาพยนตร์เพื่อให้ผลงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
(๓) ปฏิบัติงานในเรื่องล้าง-อัดภาพและตรวจสอบความถูกต้องของภาพถ่ายที่ถ่ายมาได้เพื่อให้ได้มาซึ่งภาพถ่ายที่คมชัดและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป
(๔) ปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับไมโครฟิล์ม เช่น ให้เลขรหัส บันทึกเอกสารลงในไมโครฟิล์ม รวมทั้งตรวจสอบและจัดเก็บ และจัดส่งไมโครฟิล์มให้บริษัทเอกชนที่รับจ้างล้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(๕) จัดหมวดหมู่เก็บรักษาและควบคุมการเบิกจ่ายฟิล์มหรือเอกสารแผนที่ต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติดำเนินไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว
(๖) ถ่ายภาพต่าง ๆ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ วิจัยผลงานทางวิชาการ ทำแบบพิมพ์ต่าง ๆ
(๗) จัดทำและวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศลงในวัสดุต่าง ๆ และตรวจสอบความถูกต้องเพื่อนำไปใช้เป็นเอกสารหรือข้อมูลสนับสนุนกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๒ ด้านการบริการ
(๑) ให้บริการสำเนาภาพถ่าย วีดีทัศน์ ภาพยนตร์ และไมโครฟิล์ม
(๒) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
- ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบของทางราชการและภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และความรู้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานด้านช่างภาพ โดยวิธีสอบข้อเขียน (๑๐๐ คะแนน)
- ทดสอบการปฏิบัติเกี่ยวกับการถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายวีดีทัศน์ และระบบการตัดต่อภาพเบื้องต้น (๑๐๐ คะแนน)

ข. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
จะพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นจากการสัมภาษณ์ รวมทั้งความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
ทั้งนี้ จะทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน และเมื่อสอบผ่านแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
ทักษะ/สมรรถนะ : ไม่มี เงื่อนไข : ไม่รับโอน

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักบริหารกลาง การบริหารงานบุคคล กลุ่มการพัฒนาระบบ ถ.กรุงเกษม สะพานขาว เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 13 ก.พ. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!ˆ!!

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้