ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : คู่มือเตรียมสอบนิติกร ปปส.กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คู่มือเตรียมสอบนิติกร ปปส.กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ล่าสุด

1. ข้อใดคือความหมายของ ยาเสพติด

ก. ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ

ข. วัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท

ค. สารระเหยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย

ง. ถูกทุกข้อ

2. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรียกโดยย่อว่า

ก. ... ค. ป.ก.ส.

ข. ปปส. ง. ป.ก.ป.

3. ใครเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ก. นายกรัฐมนตรี ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ง. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีจำนวนเท่าใด

ก. 3 คน ค. ไม่เกิน 6 คน

ข. ไม่เกิน 3 คน ง. 6 คน

5. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแต่งตั้งจากภาคเอกชนที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจำนวนเท่าใด

ก. 2 คน ค. 4 คน

ข. ไม่เกิน 2 คน ง. 3 คน

6. กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี

ก. 1 ปี ค. 2 ปี

ข. 4 ปี ง. 3 ปี

7. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นหน่วยงานในกระทรวงใด

ก. กระทรวงสาธารณสุข ค. กระทรวงมหาดไทย

ข. กระทรวงการคลัง ง. กระทรวงยุติธรรม

8. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของ “สำนักงาน ป.ป.ส.”

ก. ดำเนินงานในฐานะหน่วยงานปฏิบัติของคณะกรรมการตามอำนาจและหน้าที่ที่กำหนด

ข. ประสานนโยบาย แผน งบประมาณและการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค. ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด

ง. ถูกทุกข้อ

9. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการใน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ก. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ข. รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ค. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ง. ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

10. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ก. กำหนดแผนงานและมาตรการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับ ยาเสพติด

ข. ควบคุมการสืบสวน สอบสวน และการฟ้องคดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด

ค. วางโครงการและดำเนินการ ตลอดจนสั่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด

ง. ถูกทุกข้อ

11. การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการหากเจ้าของหรือผู้ดำเนินกิจการสถานประกอบการไม่สามารถชี้แจงหรือพิสูจน์ให้คณะกรรมการเชื่อได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่กรณีแล้วคณะกรรมการจะดำเนินการอย่างไร

ก. สั่งปิดสถานประกอบการชั่วคราว ค. ปรับเงินสถานประกอบการ

ข. สั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบการ ง. ถูกทั้ง ก และ ข

12. จากข้อ 11 คณะกรรมการมีอำนาจสั่งปิดสถานประกอบการแห่งนั้นชั่วคราว หรือสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบการสำหรับการประกอบธุรกิจนั้นไม่เกินครั้งละกี่วัน

ก. 7 วัน ค. 15 วัน

ข. 20 วัน ง. 30 วัน

13. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของกรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการและเจ้าพนักงาน

ก. ค้นบุคคล หรือยานพาหนะใดๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรว่ามียาเสพติดซุกซ่อนอยู่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ข. จับกุมบุคคลใดๆ ที่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

ค. ยึดหรืออายัดยาเสพติดที่มีไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ง. ถูกทุกข้อ

14. กลางคืนภายหลังพระอาทิตย์ตก

ก. ข้าราชการพลเรือนตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๗ ขึ้นไป

ข. ข้าราชการตำรวจตำแหน่งตั้งแต่สารวัตรหรือเทียบเท่าขึ้นไป

ค. ข้าราชการทหารตำแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับกองร้อยหรือเทียบเท่าขึ้นไป

ง. ถูกทุกข้อ


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนิติกร ปปส.กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ส.

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติดและสถานการณ์ปัญหายาเสพติด

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปี พ.ศ.2519 ฉบับที่ 3 _แก้ไข_ พ.ศ. 2543

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

- แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

- แนวข้อสอบกฎหมายอาญา

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับ ป.ป.ส.


สนใจสั่งซื้อมาที่   083-067-4168 , 080-604-2510  หรือ ส่ง SMS / (WhatsApp , LINE)
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ *อย่างด่วนภายใน 3 ชม. *อย่างช้าก่อน 24:00 น. ของวันที่โอนเงิน (อย่าลืม! เช็คที่ อีเมลขยะ)
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น.)
ชำระค่าสินค้าและบริการ http://www.thaionline1.com
1. ธ. กรุงเทพ  ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย  ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6  ชื่อบัญชี  Sumalee Thongyot
3. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กสิกรไทย  ออมทรัพย์  สาขา เซ็นทรัลพระราม 3  เลขที่บัญชี  748-2-66186-0  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai
โอนเงินแล้วแจ้งมาที่อีเมล์  lek.pisi@hotmail.com  (ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดคู่มือเตรียมสอบ)
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
*วิธีเปิดไฟล์ PDF คู่มือเตรียมสอบราชการ-รัฐวิสาหกิจ  http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604 

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้