ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร

1. จากเหตุการณ์ต่อไปนี้ ให้เรียงลำดับก่อนหลังของขั้นตอนในกระบวนการของการบัญชี

(1) จัดทำงบทดลอง

(2) จากเอกสารทางการค้านำมาวิเคราะห์รายการค้าและบันทึกลงในสมุดรายการขั้นต้น

(3) จัดทำงบการเงิน

(4) ผ่านรายการไปบันทึกในบัญชีแยกประเภท

ก. 2, 4, 3, 1 ข. 2, 1, 4, 3

ค. 1, 2, 4, 3 ง. 2, 4, 1, 3

ตอบ ง. 2, 4, 1, 3

วงจรบัญชี (Accounting Cycles) หมายถึง กระบวนการทางบัญชี ซึ่งเริ่มตั้งแต่ การวิเคราะห์รายการค้าจากเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และบันทึกลงในสมุดรายการขั้นต้น แล้วผ่านรายการบัญชีไปยังสมุดบัญชีแยกประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สรุปหายอดคงเหลือเพื่อจัดทำงบทดลองและงบการเงินเพื่อเสนอต่อผู้ใช้งบการเงิน

2. ข้อผิดพลาดใดต่อไปนี้ที่ทำให้งบทดลองไม่ลงตัว รายการกู้เงินจากธนาคาร

ก. ผ่านรายการโดยเดบิทเงินสดและเครดิตเงินกู้

ข. ไม่ได้ผ่านรายการไปเลย

ค. ผ่านรายการโดยเดบิทเงินกู้และเครดิตเงินสด

ง. ผ่านรายการโดยเครดิตเงินกู้

ตอบ ง. ผ่านรายการโดยเครดิตเงินกู้

ข้อผิดพลาดที่เกิดจากงบทดลองมียอดไม่เท่ากันหรือไม่ลงตัว คือ

1. บันทึกรายการค้ากลับข้างกันในบัญชีแยกประเภท

2. บันทึกรายการค้าผิดประเภทบัญชี

3. ลืมบันทึกรายการค้าหรือบันทึกรายการค้าซ้ำซ้อน

4. บันทึกจำนวนเงินผิดทั้งด้านเดบิตและเครดิต ซึ่งอาจจะบันทึกด้วยจำนวนที่สูง

หรือต่ำไปจากความเป็นจริง

3. บัญชีใดต่อไปนี้จะไม่ถูกปิดบัญชี ณ วันสิ้นงวดบัญชี

ก. ต้นทุนขาย ข. เงินปันผลจ่าย

ค. ดอกเบี้ยค้างจ่าย ง. ค่าเสื่อมราคา

ตอบ ค. ดอกเบี้ยค้างจ่าย

การปิดบัญชี (Closing Entries) คือ การบันทึกรายการเพื่อทำให้บัญชีชั่วคราว ซึ่งได้แก่ บัญชีประเภทรายได้และค่าใช้จ่ายมียอดเท่ากับศูนย์ โดยโอนยอดคงเหลือสุทธิไปเข้าบัญชีกำไรขาดทุนและบัญชีกำไรสะสมในขั้นตอนสุดท้าย

4. จากข้อมูลต่อไปนี้ ณ วันสิ้นงวดบัญชี เป็นดังนี้

สินทรัพย์รวม = 380,000 บาท

หนี้สินรวม = 220,000 บาท

ทุนหุ้นสามัญ = 60,000 บาท

รายได้ = 170,000 บาท

ค่าใช้จ่าย = 140,000 บาท

กำไรสะสมต้นปีเท่ากับเท่าใด

ก. 100,000 ข. 70,000

ค. 90,000 ง. 160,000

ตอบ ข. 70,000

จากสมการบัญชี : สินทรัพย์รวม = หนี้สินรวม + ส่วนของผู้ถือหุ้น

\ ส่วนของผู้ถือหุ้น = สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม

= 380,000 220,000

= 160,000 บาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นงวด ประกอบด้วย ทุนหุ้นสามัญและกำไรสะสม ณ วันสิ้นงวด

ดังนั้น กำไรสะสม ณ วันสิ้นงวด = ส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนหุ้นสามัญ

= 160,000 60,000

= 100,000 บาท

กำไรสะสม ณ วันสิ้นงวด = กำไรสะสม ณ วันต้นงวด + รายได้ - ค่าใช้จ่าย

กำไรสะสม ณ วันต้นงวด = กำไรสะสม ณ วันสิ้นงวด - รายได้ + ค่าใช้จ่าย

= 100,000 – 170,000 + 140,000

= 70,000 บาท

5. บริษัท ศรีปราง จำกัด มียอดขายสุทธิ 400,000 บาท ต้นทุนขาย 225,000 บาท และค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 100,000 บาท กำไรสุทธิของบริษัท คือ ....... บาท

ก. 225,000 ข. 175,000

ค. 125,000 ง. 75,000

ตอบ ง. 75,000

คำนวณหากำไรสุทธิ

ยอดขายสุทธิ 400,000 บาท

หัก ต้นทุนขาย 225,000

กำไรขั้นต้น 175,000

หัก ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 100,000

กำไรสุทธิ 75,000 บาท

6. กลุ่มบัญชีใดต่อไปนี้มียอดคงเหลือด้านเครดิต

ก. ค่าเสื่อมราคาสะสม เจ้าหนี้เงินกู้ และสินค้าคงเหลือ

ข. ดอกเบี้ยค้างจ่าย ต้นทุนขาย ทุนเรือนหุ้น

ค. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ส่วนลดรับ และดอกเบี้ยรับล่วงหน้า

ง. ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า เงินให้กู้ยืม และตั๋วเงินจ่าย

ตอบ ค. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ส่วนลดรับ และดอกเบี้ยรับล่วงหน้า

หมวดบัญชีที่มียอดคงเหลือด้านเครดิต ประกอบด้วย หนี้สิน ทุน รายได้ และบัญชีปรับมูลค่าสินทรัพย์

7. ถ้าบริษัท ดาวเด่น จำกัด ซื้อเครื่องใช้สำนักงานเป็นเงินเชื่อ 8,000 บาท ดังนั้น

ก. สินทรัพย์และหนี้สินลดลง 8,000 บาท

ข. สินทรัพย์และหนี้สินเพิ่มขึ้น 8,000 บาท

ค. สินทรัพย์เพิ่มขึ้นและสินทรัพย์ลดลง 8,000 บาท

ง. ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น 8,000 บาท

ตอบ ข. สินทรัพย์และหนี้สินเพิ่มขึ้น 8,000 บาท

บันทึกรายการบัญชีโดย

เดบิท เครื่องใช้สำนักงาน 8,000 -> สินทรัพย์เพิ่มขึ้น

เครดิต เจ้าหนี้ 8,000 -> หนี้สินเพิ่มขึ้น

8. ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 บริษัททีเค จำกัด มีกำไรสะสม 470,000 บาท ระหว่างปีบริษัทมีรายได้ทั้งสิ้น 850,000 บาท จ่ายเงินปันผล 10,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีกำไรสะสม 500,000 บาท ดังนั้น บริษัทมีค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2551 เท่ากับ ..... บาท

ก. 810,000 บาท ข. 790,000 บาท

ค. 40,000 บาท ง. 60,000 บาท

ตอบ ก. 810,000 บาท

ก. คำนวณหากำไรสุทธิ

กำไรสะสม ณ วันสิ้นปี 500,000 บาท

บวก จ่ายเงินปันผล 10,000 บาท

510,000

หัก กำไรสะสม ณ วันต้นปี 470,000 บาท

กำไรสุทธิ 40,000 บาท

ข. คำนวณหาค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย = รายได้ กำไรสุทธิ

= 850,000 40,000 = 810,000 บาท


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร

- หลักการบัญชีเบื้องต้น

- แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น

- แนวข้อสอบการเงินและบัญชี

- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและการงานคลัง

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินการคลัง


สนใจสั่งซื้อมาที่   083-067-4168 , 080-604-2510  หรือ ส่ง SMS / (WhatsApp , LINE)
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ *อย่างด่วนภายใน 3 ชม. *อย่างช้าก่อน 24:00 น. ของวันที่โอนเงิน (อย่าลืม! เช็คที่ อีเมลขยะ)
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น.)
ชำระค่าสินค้าและบริการ http://www.thaionline1.com
1. ธ. กรุงเทพ  ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย  ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6  ชื่อบัญชี  Sumalee Thongyot
3. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กสิกรไทย  ออมทรัพย์  สาขา เซ็นทรัลพระราม 3  เลขที่บัญชี  748-2-66186-0  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai
โอนเงินแล้วแจ้งมาที่อีเมล์  lek.pisi@hotmail.com  (ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดคู่มือเตรียมสอบ)
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
*วิธีเปิดไฟล์ PDF คู่มือเตรียมสอบราชการ-รัฐวิสาหกิจ  http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604 

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้