ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่าสุด

อ้างอิง: หัวข้อนี้ถูกเน้น โดย admin เมื่อเวลา(2012-12-13)

1. เงินของทางราชการ หมายถึง

ก. เงินรายได้แผ่นดิน ข. เงินงบประมาณรายจ่าย

ค. เงินนอกงบประมาณ ง. ถูกทั้งข้อ ก. ข. ค.

2. เงินของทางราชการแบ่งออกเป็นกี่ประเภท

ก. 2 ข. 3

ค. 4 ง. 5

3. รายจ่ายตามงบประมาณ จำแนกออกเป็น 2 ลักษณะคือ

ก. (1) รายจ่ายงบกลาง และ ข. (1) เงินรายได้แผ่นดิน และ

(2) รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (2) เงินนอกงบประมาณ

ค. (1) เงินรายได้แผ่นดิน และ ง. (1) เงินงบประมาณรายจ่าย และ

(2) เงินงบประมาณรายจ่าย (2) เงินนอกงบประมาณ

4. รายจ่ายงบกลาง ได้แก่

ก. เงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ ข. เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง

ค. เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ง. ถูกทุกข้อ

5. ท่านเข้าใจหลักเกณฑ์การพิจารณาสิ่งของที่มีอายุการใช้ยืนนานว่าควรเป็นวัสดุอย่างไร

ก. สิ่งของที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี ตัวอย่าง สิ่งของที่เป็นครุภัณฑ์ และมีราคาหน่วยหนึ่ง

หรือซื้อครั้งหนึ่งไม่เกิน 5,000 บาท

ข. สิ่งของที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี ตัวอย่างส่งของที่เป็นครุภัณฑ์ และมีราคาเกิน 5,000 บาท ค. สิ่งของที่มีราคาเกินกว่า 1,000 บาท

ง. ที่กล่าวมาไม่มีข้อใดถูก

6. การจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ส่วนราชการจะดำเนินการได้

ก. ตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข. ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการจ่ายเงินของแผ่นดิน

ค. ที่กล่าวมาถูกทั้งข้อ ก. และ ข.

ง. ที่กล่าวมาไม่มีข้อใดถูก

7. เงินรายได้แผ่นดิน ประกอบด้วย

ก. รายได้จากภาษีอากร ข. รายได้จากการขายสิ่งของและบริการ

ค. รายได้จากรัฐพาณิชย์และรายได้อื่นๆ ง. ถูกทุกข้อ

8. ท่านเข้าใจหลักเกณฑ์การพิจารณาสิ่งของที่เป็นครุภัณฑ์อย่างไร

ก. สิ่งของที่มีกำหนดไว้ในบัญชีตัวอย่าง สิ่งของที่เป็นครุภัณฑ์ในหนังสือจำแนกประเภทรายจ่าย

ตามงบประมาณ ทั้งนี้ ไม่ว่าราคาสิ่งของนั้นจะมีราคามากน้อยเพียงใด

ข. สิ่งของที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี ตัวอย่าง สิ่งของที่เป็นครุภัณฑ์และมีราคาเกิน 1,000 บาท

ค. ที่กล่าวมาถูกทั้งข้อ ก. และ ข.

ง. ที่กล่าวมาไม่มีข้อใดถูก

9. จากคำถามข้อ 11 นั้น ถ้าการกระทำมีเจตนาทุจริต หรือเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายอย่างร้ายแรง

บุคคลผู้นั้นจะถูกลงโทษอย่างไร

ก. ให้ลงโทษอย่างต่ำให้ออกจากราชการ

ข. ให้ลงโทษอย่างต่ำปลดออกจากราชการ

ค. ให้ลงโทษอย่างต่ำตัดเงินเดือน

ง. ให้ลงโทษภาคทัณฑ์ หรือว่ากล่าวตักเตือน โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษร

10. งานคลัง หมายถึง

ก. การดำเนินงานเกี่ยวกับการงบประมาณของส่วนราชการ

ข. การดำเนินงานเกี่ยวกับการเงินของส่วนราชการ

ค. การดำเนินงานเกี่ยวกับการบัญชีของส่วนราชการ

ง. ถูกทุกข้อ

11. ในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ หากผู้ที่มีอำนาจหรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติตามระเบียบ

สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ซึ่งถือว่าผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการหรือ

กฎหมายเฉพาะของส่วนราชการนั้น อยากทราบว่า ถ้าการกระทำเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย

แต่ไม่ร้ายแรงบุคคลผู้นั้นจะถูกลงโทษอย่างไร

ก. ให้ลงโทษอย่างต่ำให้ออกจากราชการ

ข. ให้ลงโทษอย่างต่ำตัดเงินเดือน

ค. ให้ลงโทษภาคทัณฑ์

ง. ให้ว่ากล่าวตักเตือนโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษร

12. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ใช้บังคับแก่ส่วนราชการที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ

โดยใช้เงินอะไร

ก. เงินรายได้แผ่นดิน

ข. เงินงบประมาณรายจ่าย

ค. เงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจากต่างประเทศ

ง. เงินที่ได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ

13. กฎหมายเกี่ยวกับการคลังที่สำคัญ ได้แก่

ก. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ข. พระราชบัญญัติเงินคงคลัง

ค. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ ง. ถูกทุกข้อ

14. ท่านเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณอย่างไร

ก. การกำหนดการจำแนกประเภทรายจ่าย ถือว่าเป็นการอนุญาตให้เบิกจ่ายเงินได้ทุกกรณี ตามหมวดรายจ่ายนั้น

ข. การกำหนดการจำแนกประเภทรายจ่าย เป็นเพียงเครื่องช่วยในการวิเคราะห์งบประมาณและวินิจฉัยว่ารายจ่ายประเภทใดจะอยู่ในหมวดรายจ่ายใด เท่านั้นยังไม่ถือว่าเป็นการอนุญาตให้เบิกจ่ายได้

ค. จำแนกประเภทรายจ่ายเป็นเพียงการแบ่งเงินประจำงวดเท่านั้น

ง. ที่กล่าวมาไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง

15. รายการต่อไปนี้ ข้อใดที่เป็นรายจ่ายประเภทค่าวัสดุที่ถือว่าเป็นรายจ่ายในการดำเนินการตามปกติของส่วนราชการ

ก. ค่ากระดาษโรเนียว ข. ค่าซักผ้าปูที่นอน

ค. ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ง. ถูกทุกข้อ

16. รายการต่อไปนี้ ข้อใดเป็นรายจ่ายประเภทค่าวัสดุ

ก. ค่าน้ำจืดที่ซื้อจากการประปาภูมิภาค

ข. ค่าน้ำจืดที่ซื้อจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

ค. ค่าน้ำจืดที่ซื้อจากร้านค้าเอกชน

ง. ที่กล่าวมาไม่มีข้อใดถูก

17. การวางฎีกาเบิกเงินค่าซื้อทรัพย์สิน กรณีที่เบิกหักผลักส่งค่าภาษีเป็นรายได้แผ่นดินไปแล้ว แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้มารับเงินตามฎีกาที่เบิกไปภายใน 15 วันทำการ นับจากวันรับเงินจากคลัง ส่วนราชการผู้เบิกจะต้องปฏิบัติอย่างไร

ก. นำเงินเท่ากับจำนวนที่ขอเบิกตามฎีกาส่งคืนคลัง

ข. นำเงินที่เหลือตามฎีกาส่งคืนคลัง โดยหมายเหตุในใบส่งว่าที่ไม่ส่งครบตามจำนวนที่ขอเบิกเพราะได้ส่งเป็นค่าภาษีไปแล้วในฎีกาเลขที่ใด ลงวันที่ใด

ค. ที่กล่าวมาถูกทั้งข้อ ก.และ ข. ง. ที่กล่าวมาไม่มีข้อใดถูก

18. รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ คือ

ก. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว

ข. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค

ค. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน หมวดรายจ่ายอื่น

ง. ถูกทุกข้อ

19. การเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อที่ดิน ต้องมีเอกสารประกอบฎีกา ดังนี้

ก. สำเนาใบส่งมอบที่ดิน ข. สำเนาโฉนดที่ดิน

ค. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าที่ดิน ง. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

20. ในกรณีเบิกเงินกับสำนักงานคลังจังหวัด ผู้เบิกจะมอบหมายให้ข้าราชการในส่วนราชการนั้นเป็น

ผู้เบิกแทนได้อีกกี่คน

ก. 1 คน ข. 2 คน

ค. 3 คน ง. ไม่มีคำตอบถูก

21. การคลัง หมายถึง

ก. การดำเนินงานเกี่ยวกับการเงินของรัฐบาล ข. การดำเนินงานเกี่ยวกับการบัญชีของรัฐบาล

ค. การดำเนินงานเกี่ยวกับการจ่ายเงินของรัฐบาล ง. การดำเนินงานเกี่ยวกับการหารายได้ของรัฐบาล

22. การเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์

ก. ให้เบิกตามรายการที่กำหนดในเอกสารประกอบการอนุมัติเงินประจำงวด

ข. ให้กระทำได้ก่อนที่จะดำเนินการจัดซื้อ

ค. ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังอนุญาต

ง. ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนดราคามาตรฐาน

23. การเบิกเงินเพื่อจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาซื้อหนังสือ ต้องมีเอกสารประกอบฎีกา ดังนี้

ก. สำเนาสัญญาซื้อหนังสือ ข. สำเนาใบเสร็จรับเงิน

ค. สำเนาการอนุมัติให้เบิกจ่าย ง. ไม่มีข้อใดถูก

24. การเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุ

ก. ให้เบิกจ่ายได้ตามรายการที่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐาน

ข. ให้เบิกจ่ายได้ตามรายการที่กำหนดในเอกสารประกอบการอนุมัติเงินประจำงวด

ค. ให้เบิกจ่ายได้ตามราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณกำหนด

ง. ให้เบิกจ่ายได้ตามที่กระทรวงการคลังอนุญาต

25. การเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุ

ก. นอกจากค่าเครื่องแต่งกาย ให้เบิกจ่ายได้ตามรายการค่าวัสดุในคู่มือจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่สำนักงบประมาณตามที่หัวหน้าส่วนราชการอนุญาต

ข. ให้เบิกจ่ายได้ตามที่ระเบียบที่สำนักงบประมาณตรวจเงินแผ่นดินกำหนด

ค. ให้เบิกจ่ายได้ตามที่สำนักงบประมาณอนุญาต

ง. ให้เบิกจ่ายได้ตามที่หัวหน้าพัสดุอนุญาต

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง
- แนวข้อสอบการวางแผนงาน การประสานงาน
- แนวข้อสอบสิทธิประโยชน์และสวัสดิการข้าราชการ
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและการงานคลัง
- แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการงบประมาณ
- ถาม-ตอบ เรื่องงานพัสดุ
- แนวข้อสอบหลักการบริหารจัดการสมัยใหม่
- สรุประบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ _GFMIS

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ราคา 399 บาท 

*ส่งด่วนภายใน 3 ชม.*

*ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน*( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 

สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS /  LINE : busthai01

โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน** 

1. ธ. กรุงเทพ  ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี  048-0-17796-3  ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 

2. ธ. กรุงไทย  ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี  980-6-40570-6  ชื่อบัญชี  Sumalee Thongyot 

3. ธ. กสิกรไทย  ออมทรัพย์  สาขา เซ็นทรัลพระราม 3  เลขที่บัญชี  748-2-66186-0  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai 

4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี  402-398830-4  ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee

5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี  130-1-28490-7  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai 

** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ กรมบัญชีกลาง ทุกตำแหน่ง งานราชการ ล่าสุด


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ กรมบัญชีกลาง ทุกตำแหน่ง ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง
- แนวข้อสอบการวางแผนงาน การประสานงาน
- แนวข้อสอบสิทธิประโยชน์และสวัสดิการข้าราชการ

แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ

นักวิชาการคลังปฎิบัติการ
นักบัญชีปฎิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าหน้าที่การคลัง ปวช.

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ราคา 399 บาท 

*ส่งด่วนภายใน 3 ชม.*

*ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน*( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 

สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS /  LINE : busthai01

โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน** 

1. ธ. กรุงเทพ  ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี  048-0-17796-3  ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 

2. ธ. กรุงไทย  ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี  980-6-40570-6  ชื่อบัญชี  Sumalee Thongyot 

3. ธ. กสิกรไทย  ออมทรัพย์  สาขา เซ็นทรัลพระราม 3  เลขที่บัญชี  748-2-66186-0  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai 

4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี  402-398830-4  ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee

5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี  130-1-28490-7  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai 

** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ กรมบัญชีกลาง  24 มิ.ย - 14 ก.ค 2558 สมัครทางอินเตอร์เน็ต


กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 12 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2558

ประกาศกรมบัญชีกลาง  เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1.ตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)
จำนวน 10 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. แล้ว

2.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ส่วนกลาง)
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. แล้ว

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2558 ที่เว็บไซต์http://job.cgd.go.th  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบ การคำนวนงบดุลบัญชี กรมบัญชีกลาง
ข้อสอบการคำนวนงบดุลบัญชี 
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12558

ข้อมูลเพิ่มเติม

ณ วันต้นปี 2557 มีค่าบำรุงสมาชิกค้างรับ 9,000 บาท ดอกเบี้ยค้างรับ 3,000 บาท ค่าโฆษณาจ่ายล่วงหน้า 5,000 บาท ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดค้างจ่าย 2,000 บาท

1. รายได้ค่าบำรุงสมาชิกสำหรับปี 2557 เท่ากับเท่าใด

ก. 176,000 บาท ข. 158,000 บาท

ค. 152,000 บาท ง. 134,000 บาท

จ. ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง

ตอบ ง. คำนวณหารายได้ค่าบำรุงสมาชิกสำหรับปี 2557 

เงินสดรับจากค่าบำรุงสมาชิก 155,000

หัก ค่าบำรุงสมาชิกรับล่วงหน้าปลายปี 12,000

ค่าบำรุงสมาชิกค้างรับต้นปี 9,000 21,000

\ รายได้ค่าบำรุงสมาชิก 134,000

2. รายได้สำหรับปี 2557 มีจำนวนรวมทั้งสิ้นเท่ากับเท่าใด

ก. 309,000 บาท ข. 289,000 บาท

ค. 285,000 บาท ง. 261,000 บาท

จ. 265,000 บาท

ตอบ จ. คำนวณหาดอกเบี้ยรับสำหรับปี 2557 

เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ 29,000

หัก ดอกเบี้ยค้างรับต้นปี 3,000

\ ดอกเบี้ยรับ 26,000

ยอดรวมรายได้สำหรับปี 2557 

ค่าบำรุงสมาชิก 134,000

การจัดสัมมนา 58,000

จำหน่ายวารสาร 43,000

ดอกเบี้ยรับ 26,000

รายได้เบ็ดเตล็ด 4,000

\ ยอดรวม 265,000

3. ในปี 2557 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเท่ากับเท่าใด

ก. 106,000 บาท ข. 62,000 บาท

ค. 82,000 บาท ง. 86,000 บาท

จ. 58,000 บาท

ตอบ ข. สมาคมไทยงบรายได้และค่าใช้จ่าย
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

รายได้ :

ค่าบำรุงสมาชิก 134,000

การจัดสัมมนา 58,000

จำหน่ายวารสาร 43,000

ดอกเบี้ยรับ 26,000

รายได้เบ็ดเตล็ด 4,000 265,000

ค่าใช้จ่าย :

เงินเดือน 53,000

ค่าเช่า 19,000

ค่าน้ำค่าไฟ 9,000

ค่าโฆษณา 17,000

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 8,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา 40,000

ค่าจัดพิมพ์วารสาร 33,000

ค่าเสื่อมราคา 24,000 203,000

\ รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 62,000

5. ในปี 2557 เงินสดจ่ายสำหรับเงินเดือนและค่าเช่ามีจำนวนเท่ากับเท่าใด

ก. 51,000 บาท ข. 93,000 บาท

ค. 77,000 บาท ง. 67,000 บาท

จ. ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง

ตอบ ง. คำนวณเงินสดจ่ายเงินเดือนและค่าเช่าในปี 2557 

เงินเดือน 53,000

ค่าเช่า 19,000

72,000

บวก ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าปลายปี 8,000

80,000

หัก เงินเดือนค้างจ่ายปลายปี 13,000

\ เงินสดจ่ายเงินเดือนและค่าเช่า 67,0006. ในปี 2557 เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายมีจำนวนรวมทั้งสิ้นเท่ากับเท่าใด

ก. 171,000 บาท ข. 187,000 บาท

ค. 174,000 บาท ง. 195,000 บาท

จ. ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง

ตอบ ก. คำนวณเงินสดจ่ายค่าโฆษณาในปี 2555

ค่าโฆษณา 17,000

หัก ค่าโฆษณาจ่ายล่วงหน้าต้นปี 5,000

\ เงินสดจ่ายค่าโฆษณา 12,000

คำนวณเงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในปี 2557 

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 8,000

บวก ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดค้างจ่ายต้นปี 2,000

\ เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 10,000

เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นในปี 2557 

เงินเดือนและค่าเช่า 67,000

ค่าน้ำค่าไฟ 9,000

ค่าโฆษณา 12,000

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 10,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา 40,000

ค่าจัดพิมพ์วารสาร 33,000

\ ยอดรวม 171,000


จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ นักบัญชี กรมบัญชีกลาง ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
 
ประกอบด้วย
- ความรู้ด้านบัญชีเบื้องต้น
- แนวข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- แนวข้อสอบข้อสอบการคำนวนงบดุลบัญชี (พร้อมอธิบาย)
- แนวข้อสอบด้านการตรวจสอบภายใน
- แนวข้อสอบความสามารถด้านการใช้ภาษา


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้