ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ภาค ก. และ ข. ครูผู้ช่วย สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน งานราชการ ข่าวล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ภาค ก. และ ข. ครูผู้ช่วย สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน งานราชการ ข่าวล่าสุด

อ้างอิง: หัวข้อนี้ปักหมุด โดย admin เมื่อเวลา(2014-08-21)

1. หน่วยจัดการศึกษาหมายความว่าอย่างไร

.สถานที่จัดการศึกษาร่วมกับวิทยาลัย

.สภาวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่ง

.สถานศึกษา

.วิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่ง

2. ข้อใดคือความหมายของวิทยาลัย

ก. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 

ข. จัดระเบียบการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา

ค. เป็นสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

ง. เป็นสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 

3. วิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงใด

ก. กระทรวงพาณิชย์ 

ข. กระทรวงการคลัง 

ค. กระทรวงการต่างประเทศ 

ง. กระทรวงศึกษาธิการ 

4. ประธานกรรมการและกรรมการวิทยาลัยชุมชนมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี

ก. 2 ปี ข.3 ปี

ค. 4 ปี ง. 5 ปี

ตอบ 4 ปี

5. ใครคือผู้ลงนามผู้รับสนองพระบรมราชโองการในพรบ. บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 

ก. พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ข. พลเอก สุจินดา คราประยูร 

ค. พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ง.นายสรอรรถ กลิ่นประทุม 

6. ผู้อำนวยการพ้นจากตำแหน่งเมื่อใด

ก.ตาย ข.ลาออก

ค. ลาออก ง. ถูกทุกข้อ

7. ข้อใ ดเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน

ก. พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่วิทยาลัย 

ข. พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตารฐานการศึกษาของวิทยาลัยต่อคณะกรรมการอุดมศึกษา 

ค. ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการการศึกษาของวิทยาลัย 

ง. ถูกทุกข้อ 

8. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนและรองผู้อำนวยการต้องจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับใด

ก. ปริญญาโท

ข. ปริญญาตรี 

ค. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ง. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

9. ใครมีอำนาจหน้าที่ในการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกวิทยาลัย 

ก. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนในแต่ละแห่ง

ข. เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา

ค. คณะกรรมการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ง. สภาวิทยาลัยชุมชน


จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ ภาค ก. ครูผู้ช่วย สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ภาค ก. ชุดละ 399 รวมแนวข้อสอบ 1500 ข้อ

ความรอบรู้

- แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 

- นโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน

- แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

(พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม

- สาระสำคัญระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555

- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทำงการศึกษา

- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551

- กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2546

- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

- ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม

ความรู้ความสามารถทั่วไป

- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์

- แนวข้อวิชาภาษาไทย

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพครู

- แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย 

- แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

- แนวข้อสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู 

- แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

- แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู

แนวข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู


ภาค ข. ชุดละ 399 รวมแนวข้อสอบ 1000 ข้อ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ภาค ข. ครูผู้ช่วย สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (เลือกวิชาเอกที่จะสอบ)

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา

- แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 

- แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้ 

- แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 

- แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน 

- แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน 

- แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา 

- แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงการศึกษา 

- แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา

(ภาค ก. ชุดละ 399 รวมแนวข้อสอบ 1500 ข้อ + ภาค ข. ชุดละ 399 รวมแนวข้อสอบ 1000 ข้อ รวมเป็น 2 ชุด = 798 บาท)

สามารถเลือกเอาเฉพาะ ภาค ก. หรือ ภาค ข. ก็ได้นะครับ (ชุดละ 399 บาท)


 ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ราคา 399 บาท 

*ส่งด่วนภายใน 3 ชม.*

*ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน*( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 

สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS /  LINE : busthai01

โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน** 

1. ธ. กรุงเทพ  ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี  048-0-17796-3  ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 

2. ธ. กรุงไทย  ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี  980-6-40570-6  ชื่อบัญชี  Sumalee Thongyot 

3. ธ. กสิกรไทย  ออมทรัพย์  สาขา เซ็นทรัลพระราม 3  เลขที่บัญชี  748-2-66186-0  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai 

4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี  402-398830-4  ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee

5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี  130-1-28490-7  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai 

** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน 20 -26 ต.ค. 2557  ครูผู้ช่วย 32 อัตรา

ประกาศรับสมัคร ครูผู้ช่วย 


“วิทยาลัยชุมชน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 20 -26 ต.ค. 2557  ครูผู้ช่วย”


ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 17,690
อัตราว่าง: 32
ปฏิบัติงานที่: 
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 – 26 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2557

ด้วย อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 และมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว 2 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย มติ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/2413 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2557 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

ตำแหน่งครูผู้ช่วย รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 17,690 บาท ในคุณวุฒิ และทาง ดังรายละเอียดดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

สมัครงาน วิทยาลัยชุมชน งานราชการ วิทยาลัยชุมชน รับสมัคร สอบ วิทยาลัยชุมชน 2557 สอบ วิทยาลัยชุมชน 57 วิทยาลัยชุมชน เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ วิทยาลัยชุมชน :ตนเอง  

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้รับการสอบแข่งขันให้ดติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐาน ได้ที่สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หรือวิทยาลัยชุมชนทุกแ่หง ระหว่างวันที่ 20-26 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ และสามารถดูรายละเอีดเพิ่มเติมได้ที่ [url]www.bcca.go.th[/url] หรือสอบถามรายละเอียดในการสมัครได้ที่สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง หมายเลขโทรศัพท์อยู่ส่วนท้ายของประกาศรับสมัครสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 
สอบวันที่: 
ประกาศผลสอบ: 
 ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ/รายละเอียด คลิกที่นี่!!

  จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
  admin ออฟไลน์
  ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
  รายละเอียดผู้ใช้ 
  จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
  รายละเอียดไฟล์แนบ
  กล่องตอบกลับด่วน

  สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
  กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้