ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

อ้างอิง: หัวข้อนี้ถูกเน้น โดย admin เมื่อเวลา(2012-12-13)

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 เริ่มตั่งแต่ ปีพ.ศ.ใดถึงปี พ.ศ.ใด

ตอบ พ.ศ.2545 - พ.ศ.2549

2. การเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2549 โดยเพิ่มวิธีการจัดซื้อจัดจ้างอีกหนึ่งวิธีคือวิธีใด

ตอบ การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction)

3. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 กำหนดให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐทุกแห่งที่จะจัดซื้อจัดจ้างตั่งแต่วันที่เท่าใด

ตอบ 1 มกราคม 2548

4. ได้กำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างไว้กี่วิธี วิธีใดบ้าง

ตอบ 2 วิธี คือ

1. การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปที่มีมูลค่าไม่สูงให้ใช้วิธี (e-Shopping )

2. การจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าสูงหรือการประมูลแข่งขันราคาให้ใช้วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction)

5. ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.. 2549 โดยมีผลบังคับใช้ตั่งแต่เมื่อใด

ตอบ วันที่ 1 .. 2549

6. การดำเนินการด้วยวิธี e-Auction ในระบบ e-GP ระยะเริ่มแรกนั้นเป็นอย่างไร

ตอบ กำหนดให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐทุกแห่งลงประกาศประกวดราคาให้เป็นที่รู้กันอย่างกว้างขวาง

7. ประกาศประกวดราคาในส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐทุกแห่งรู้กันอย่างกว้างขวางในเว็บไซต์ใด

ตอบ เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง [url]www.gprocurement.go.th[/url]

8. มติเห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเป็นผลให้การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-Shopping ถูกยกเลิกไปด้วยนั้น เป็นมติเมื่อวันที่เท่าใด

ตอบ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2548

9. ระบบ e-GP หมายถึง อะไร

ตอบ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement :e-GP) เป็นระบบงานที่จัดทำเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐได้อย่างรวดเร็วถูกต้องครบถ้วนทั่วถึงเป็นศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

10. ในระบบ e-GP ฝ่ายบริหารสามารถติดตามข้อมูลได้แบบใด

ตอบ Online Real time ในระบบ และ เพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้

11. วัตถุประสงค์ของระบบ e-GP คืออะไร

ตอบ วัตถุประสงค์ของระบบ e-GP คือ

1. เพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐที่มีความถูกต้องได้ด้วยความรวดเร็วครบถ้วนและทั่วถึงมีต้นแบบการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและเชื่อมต่อข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆได้

2. เพื่อให้ผู้บริหารและส่วนราชการสามารถติดตามสถานะหรือความคืบหน้าของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ในลักษณะ Online

3. เพื่อเร่งรัดให้ส่วนราชการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินของรัฐบาล

12. ประโยชน์ที่จะได้รับของระบบ e-GP คืออะไร

ตอบ ประโยชน์ที่จะได้รับของระบบ e-GP คือ

1. เกิดความโปร่งใสในระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของรัฐมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

2. ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเนื่องจากระบบจะเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานไว้ทุกขั้นตอน

3. เกิดความสะดวกและความทั่วถึงอย่างเท่าเทียมกันของผู้ค้า/ผู้รับจ้างช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ค้ารายใหม่สามารถเข้าร่วมจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐได้มากยิ่งขึ้น

4. เกิดศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระดับประเทศที่ทันสมัยเป็นปัจจุบันสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วแนวทางการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 3

5. กระตุ้นตลาดและเสริมสร้างขีดความสามารถของภาคเอกชนทำให้เกิดการแข่งขันอย่างแท้จริงในการเสนอราคา

6. ปรับปรุงนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ

13. [url]www.gprocurement.go.th[/url] คือเว็บไซต์อะไร

ตอบ เว็บไซต์ที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำหรับหน่วยงานภาครัฐเอกชนและผู้สนใจทั่วไป

14. ข้อมูลหลักที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ [url]www.gprocurement.go.th[/url] ได้แก่ข้อมูลอะไร

ตอบ ข้อมูลหลักที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ [url]www.gprocurement.go.th[/url] ได้แก่

1. ข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างเป็นข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐเข้ามาจัดทำประกาศการ

จัดซื้อจัดจ้างประกาศเชิญชวนประกาศแก้ไข/ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างประกาศรายชื่อผู้มาขอรับ/

ซื้อเอกสารประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเพื่อให้ผู้ค้าหรือผู้สนใจสามารถค้นหาดูข้อมูลได้

2. ข้อมูลเนื้อหาด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุเช่นระเบียบมติคณะรัฐมนตรี

พระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกาและหนังสือเวียนรวมถึงกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3. ข้อมูลเนื้อหาด้านราคากลางงานก่อสร้างได้แก่หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง

งานก่อสร้างอาคารงานก่อสร้างทางสะพานท่อเหลี่ยมและงานก่อสร้างชลประทาน

4. ข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานโดยสามารถค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงานผู้ถูกเพิกถอนและการ

ทิ้งงานได้

5. ข้อมูลเนื้อหาด้านข่าว/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

6. ข้อมูลสถิติการจัดซื้อจัดจ้าง

15. หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ หมายถึง อะไร

ตอบ หัวหน้าส่วนราชการ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

- แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับสมาคมอาเซียน

- แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

- แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง_กรมพัฒนาธุรกิจการค้า_

- แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง

- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

- สรุปการใช้ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ_E-GP

- การทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ


สนใจสั่งซื้อมาที่   083-067-4168 , 080-604-2510  หรือ ส่ง SMS / (WhatsApp , LINE)
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ *อย่างด่วนภายใน 3 ชม. *อย่างช้าก่อน 24:00 น. ของวันที่โอนเงิน (อย่าลืม! เช็คที่ อีเมลขยะ)
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น.)
ชำระค่าสินค้าและบริการ http://www.thaionline1.com
1. ธ. กรุงเทพ  ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย  ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6  ชื่อบัญชี  Sumalee Thongyot
3. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กสิกรไทย  ออมทรัพย์  สาขา เซ็นทรัลพระราม 3  เลขที่บัญชี  748-2-66186-0  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai
โอนเงินแล้วแจ้งมาที่อีเมล์  lek.pisi@hotmail.com  (ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดคู่มือเตรียมสอบ)
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
*วิธีเปิดไฟล์ PDF คู่มือเตรียมสอบราชการ-รัฐวิสาหกิจ  http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604 

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้