ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัคร พนักงานเข้าทำงานหลายอัตรา
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัคร พนักงานเข้าทำงานหลายอัตรา

อ้างอิง: หัวข้อนี้ถูกเน้น โดย admin เมื่อเวลา(2012-03-31)
ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัคร พนักงานทำงานหลายอัตรา

1. Investment Banking
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- Advise clients on business expansion, merger and acquisition, capital budgeting, and use appropriate financial tools to manage client’s risk.
- Analyze client’s financial situation, construct financial model, and recommend appropriate financing structure and financing alternatives.
- Advice clients on fixed income securities offerings, analyze their financial position, and implement marketing strategy.

คุณสมบัติ
- Bachelor’s or master’s degree in finance, accounting, or economic
- Proficient in spoken and written English
- Strong interpersonal, negotiation, analytical, and risk assessment skills
- At least 3 years of experience in credit analysis, or investment banking is preferred
- Having standard knowledge of banking products

2. Treasury & Capital Market
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ดูแลและบริหารผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ เช่น การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ธุรกรรมอนุพันธ์ ตราสารหนี้และตราสารทุน ให้เป็นไปตามนโยบายของธนาคาร ติดตามและวิเคราะห์โครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ- อายุไม่เกิน 30 ปี
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และ/หรือปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน หรือสถิติ
  และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
- มีความรู้เกี่ยวกับตลาดเงิน ตลาดทุน และผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
- มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีทักษะในการติดต่อประสานงาน
- มีความรู้ด้านการบัญชี การอ่านงบการเงิน
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
- หากมีใบอนุญาตผู้ค้าตราสารหนี้ ใบอนุญาตผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนด้านหลักทรัพย์ CISA หรือ CFA จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อ หรือวิเคราะห์โครงการ หรือวิเคราะห์หลักทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. Payment & Cash Management / ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ด้านบริการจัดการทางการเงิน (Payment & Cash Management)
- จัดทำแผนการเยี่ยมลูกค้า การนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการจัดการทางการเงิน(Cash Management) การให้บริการ และข้อเสนอสำหรับลูกค้าในความรับผิดชอบ ออกเยี่ยมลูกค้าและจัดทำรายงานสรุปผลการเยี่ยมลูกค้า รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- เพื่อจัดทำแผนการติดตั้ง และแนะนำบริการจัดการทางการเงินให้กับลูกค้า ให้สอดคล้องกับแผนการขายรวบรวมข้อมูล ติดตามผล และสรุปปัญหาในการติดตั้งระบบบริการจัดการทางการเงิน 

ด้านผลิตภัณฑ์ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ Internet Banking, Tele Banking, (IVR), Mobile Banking และ 2 Way SMS และบริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์โครงการพิเศษ รวมถึงติดตาม รวบรวม วิเคราะห์สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า จัดทำ Specification & Requirement และการดำเนินตามขั้นตอน IT Process ตลอดจนจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินคุณค่าผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจ และแนวทางการปฏิบัติงานรวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 
- ทำหน้าที่ Internet Webmaster ของธนาคาร และการส่งข้อมูลผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ (Internet) เพื่อประชาสัมพันธ์และ ส่งเสริมการตลาดของธนาคาร รวมทั้งออกแบบเว็บไซต์และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ดำเนินการจัดทำ Community Site ใน รูปแบบต่างๆ เพื่อทำการตลาดเชิงรุกให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติ- อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านการตลาด หรืองานงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
- มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และธุรกิจของธนาคาร
- มีทักษะด้านการตลาด การขาย การเจรจาต่อรอง และการนำเสนอ
- มีความรู้และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

4. ด้านสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ดูแลและดำเนินการด้านการตลาดเพื่อขยายสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ และบริการทุกประเภทของธนาคาร และวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ กำหนดเงื่อนไขควบคุมความเสี่ยงให้เป็นไปตามมาตรฐาน พร้อมทั้งติดตามดูแลลูกค้า และแก้ไขหนี้ที่มีปัญหา

คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท
- มีประสบการณ์งานด้านการวิเคราะห์สินเชื่อขนาดใหญ่ อย่างน้อย 5 ปี
- สามารถวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลทางการเงินได้
- มีทักษะด้านการตลาด การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การเจรจาต่อรอง และการนำเสนอ
- มีความรู้และสามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับ ดี–ดีมาก
- หากมีประสบการณ์ด้านการทำ Loan Syndication จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- หากสามารถพูด ภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีน (แมนดาริน) ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

5. ลูกจ้างทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์ (Telesale)
คุณสมบัติ
- อายุไม่เกิน 30  ปี
- ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.25 ขึ้นไป
- มีความกระตือรือร้น ทักษะในการต่อรอง และรักการบริการ
- สามารถใช้ Microsoft Office ได้
- หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Call Center ด้าน Outbound Telemarketing Telesales จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ติดต่อลูกค้ามุ่งหวังตามที่ธนาคารกำหนดทางโทรศัพท์เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่กำหนดโดยชักจูง ให้ลูกค้า ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบริการนั้นๆด้วยวิธีการที่เหมาะสมที่สุด
- ติดต่อลูกค้ามุ่งหวังตามที่ธนาคารกำหนดทางโทรศัพท์เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่กำหนดและให้บรรลุเป้าหมาย (KPI) ที่ถูกกำหนด
เก็บข้อมูลลูกค้ามุ่งหวังที่เป็นปัจจุบันในระบบของธนาคาร
- พัฒนาสัมพันธภาพระหว่างลูกค้าและธนาคารโดยการสร้างความประทับใจในการบริการทางโทรศัพท์

6. ด้านตรวจสอบภายใน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ตรวจสอบกิจกรรมของหน่วยงานในความรับผิดชอบ ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- มีประสบการณ์ในงานด้านตรวจสอบ ด้านธุรกิจการเงินการธนาคาร และที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
- หากมีประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิพิเศษ ที่เป็นการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพโดยองค์กรรับรองวิชาชีพ  เช่น คุณวุฒิด้าน CPA,CPIAT, CIA , CISA, CFA, CISM จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ หรือต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
- มีทักษะด้านการวิเคราะห์และการนำเสนอ

สมัครออนไลน์ที่ http://www.ktb.co.th/th/career/jobs.jsp

การรับสมัคร ทดสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานกับธนาคาร ธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้น
หากมีข้อสงสัย โปรดสอบถามได้ที่งานสรรหาคัดเลือก ฝ่ายการพนักงาน E-mail: hr.recruit@ktb.co.th
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ตัวอย่างข้อสอบ ธนาคารกรุงไทย (ทุกธนาคารจะสอบคล้ายๆกัน)
ข้อสอบมี 3 วิชา
1.อังกฤษ
2.วัดเชิงจิตวิทยา
3.วัดความรู้ทั่วไป  

ข้อสอบแบ่งออกเป็น Part  ใน 1 วิชาจะมีประมาณ 5-6 part (ใน1 Part จะมีประมาณ 15,20,40,50) จะจับเวลา Part 10 นาที  5 นาที 15 นาที ข้อสอบเยอะมาก ทำไม่ทัน ส่วนข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ให้ดูว่าสะกดถูกหรือไม่ อ่านออกเสียงถูกมั๊ย และก็แกรมม่า Tens  (เราทำไม่ได้เลยและไม่ท้น) วิชาวัดความรู้ทั่วไป ให้ + - คูณ หาร เลขง่าย ๆ มีจุดทศนิยมบ้าง เศษส่วนบ้าง(เลขหลักเดียว), จับผิดช้อยตัวที่ไม่เหมือนกับ ตัวอย่าง เช่น 125735846  ให้เลือกว่า ก ข ค ง จ ข้อใดไม่ถูกต้อง , มีจับผิดชื่อคนบ้าง ชื่อบริษัทบ้าง (มีทั้งภาษาไทย และอังกฤษ) ให้ดูสัญญาลักษณ์ ซึ่ง จะให้แทนตัวเลข เช่น สามเหลี่ยมแทน 5 สี่เหลี่ยมแทน 1 วงกลมแทน 9  (มีประมาณ  เกือบ 20 สัญญาลักษณ์)  และเอาสัญญาลักษณ์เหล่านั้น มาเรียงกัน และให้เราตอบว่ามี เลขอะไรบ้าง , และก็มีรูปทรงสามมิติให้เราดูว่า  คำตอบข้อใด เหมือนกับรูปตัวอย่างที่ให้มา

ตัวอย่าง แนวข้อสอบ ธนาคารกรุงไทย

จงพิจารณาคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

1. เงินตราต่างประเทศเป็นเงินได้พึงประเมินต้องคำนวณเป็นเงินตราไทย โดยอ้างอิงคำนวณเป็นเงินตราไทย โดยอ้างอิงการคำนวณเป็นเงินตราไทยจากที่ใด
                ก.  ธนาคารแห่งประเทศไทย
                ข.  ธนาคารพาณิชย์ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์
                ค.  ธนาคารกลางโลก
                ง´ ข้อ ก. และ ข. ถูกต้อง

2.  เงินตราต่างประเทศที่เป็นเงินได้พึงประเมินต้องคำนวณเป็นเงินตราไทย ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเมื่อใด
                ก.  อัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละวัน
                ข.  อัตราการแลกเปลี่ยนในวันถัดไป
                ค.  อัตราการเปลี่ยนในทุกวันจันทร์ต่อสัปดาห์ ของตลาดหลักทรัพย์
                ง.  อัตราการเปลี่ยนในทุกวันศุกร์สุดสัปดาห์  ของตลาดหลักทรัพย์

3. กรณีที่ใช้อัตราการแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือธนาคารพาณิชย์ต้องใช้เพียงธนาคารใด ธนาคารหนึ่งเพียงธนาคารเดียว หากต้องการเปลี่ยนธนาคารที่อ้างอิงอัตราการแลกเปลี่ยนต้องอนุมัติจากผู้ใด
                ก.  อธิการบดีสรรพากร
                ข.  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
                ค.  รัฐมนตรีการกระทรวงการคลัง
                ง.  ปลัดกระทรวงการคลัง

4.  รางวัลที่ได้จากการชิงโชค เป็นเงินพึงประเมินรูปแบบใด
                ก.  ทรัพย์สินซึ่งอาจคิดคำนวณเป็นเงินได้
                ข.  ไม่มีการประเมินใดๆในรางวัล
                ค.  ประโยชน์ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน
                ง.  ทรัพย์สินหรือรางวัลได้รับการยกเว้น ไม่ต้องเสียภาษี

5.  บ้านพักที่จัดให้อยู่ฟรี จัดเป็นเงินได้พึงประเมินรูปแบบใด
                ก.   ทรัพย์สินซึ่งอาจคิดคำนวณเป็นเงินได้
                ข.  ประโยชน์ซึ่งอาจคำคำนวณได้เป็นเงิน
                ค.  ทรัพย์สินหรือรางวัลได้รับการยกเว้น ไม่ต้องเสียภาษี
                ง.  ถูกทุกข้อ

6.  ได้รับค่าตอบแทนเป็น “หุ้น”  จัดเป็นเงินได้พึงประเมินรูปแบบใด
                ก.  ทรัพย์สินซึ่งอาจคิดคำนวณเป็นเงินได้
                ข.  ประโยชน์ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน
                ค.  ค่าตอบแทน ที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องเสียภาษี
                ง.  ถูกทุกข้อ

7.  การคำนวณเครดิตเงินปันผล  เพื่อบรรเทาภาษีซ้ำซ้อนของเงินปันผลที่ส่วนหนึ่งได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไปแล้วคำนวณได้จาก                
                ก. เงินปันผล x          
               ข.  เงินปันผล  x   100
               ค. เงินปันผล  x    
               ง.  เงินปันผล x  

8.  ผู้มีเงินได้จากส่วนแบ่งกำไรจากกองทุนรวม สามารถคำนวณเครดิตเงินปันผลได้โดยมีการคำนวณอย่างไร
                ก.  30% ของเงินปันผลจากกองทุน
                ข. เงินปันผล x  
                ค.   5% จากมูลค่าทั้งหมดของกองทุนรวม
                ง.  เงินได้จากกองทุนไม่มีสิทธิ์ได้รับเครดิตภาษี  เนื่องจากไม่ต้องเสียภาษีอยู่แล้ว

9.  แหล่งเงินได้ของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 41พิจารณาอย่างไร
                ก. เงินได้เกิดจากแหล่งในประเทศ คือหน้าที่การงานกิจกรรม ทรัพย์สิน หรือ กิจการของนายจ้างที่เกิดขึ้น  สืบเนื่องหรือเกิดในประเทศไทย
                ข. เงินได้เกิดจากแหล่งนอกประเทศ คือหน้าที่การงาน กิจการงานหรือทรัพย์สินในต่างประเทศ  โดยประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ประการ คือผู้อยู่ในประเทศไทยในปีภาษีนั้นและนำเงินได้เข้ามาในประเทศในปีภาษีนั้น
                ค.  ถูกทั้งสองข้อ
                ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

10. ผู้อยู่ในประเทศ ตามประมวลรัษฎากร หมายถึงผู้ที่อยู่ในประเทศเป็นระยะเวลานานเท่าใด
                ก.  ผู้อยู่ในประเทศไทยชั่วระยะเวลา ไม่จำกัดระยะเวลา
                ข.  ผู้ที่อยู่ในประเทศไทยเวลาหนึ่งหรือ หลายเวลารวมทั้งหมดถึง 3 เดือนขึ้นไป
                ค.  ผู้ที่อยู่ในประเทศในเวลาหรือ หลายเวลารวมทั้งหมดถึง 180 วัน
                ง.  ไม่มีข้อถูก

11.  นายจอห์น ชาวต่างชาติ เข้ามาในประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม  2547 และกลับออกไปโดยได้รับเงินจำนวน 50,000 บาท เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2548 นายจอร์น ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเท่าใด
                ก.  ไม่ต้องเสียภาษี
                ข.  เสียภาษี 5% ของรายได้
                ค.  หาข้อสรุปไม่ได้
                ง.  ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของนายจอห์น

12.  ข้อใดไม่ใช่เป็นบุคคลที่ได้รับยกเว้นเงินได้บุคคลธรรมดา
                ก.  บุคคลตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีสัญญาว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ หรือทางเทคนิคระหว่างไทยกับต่างชาติ
                ข.  สถานเอกอัครราชทูต สถานทูต สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล
                ค.  บุคคลสัญชาติอเมริกาที่ปฏิบัติงานในนิติบุคคลตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา และไทยให้ความยินยอม
                ง.  บุคคลในธนาคารต่างประเทศที่มีสำนักงานอยู่ในประเทศไทย

13.  ข้อใด มิใช่เงินได้ที่รับยกเว้นภาษีบุคคลธรรมดา
                ก.  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะที่จ่ายไปโดยสุจริต เนื่องในงานของตน
                ข.  เงินปันผลจากกิจการส่งเสริมการลงทุน
                ค.  เงินที่ได้จากการขายสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก หรือมิได้มุ่งในการค้าหรือหากำไร
                ง.  เงินจากการถูกล๊อตตารี่ รางวัลที่ 1

14.  ข้อใด มิใช่แหล่งเงินได้ในประเทศไทย
                ก.  แสดงทำงานต่างประเทศและถูกเงินกลับให้ภรรยา
                ข.  ภรรยาของแดง ทำงานเป็นแม่บ้านของบริษัทในประเทศไทย
                ค.  แม่ของแดง มีกิจการร้านอาหารในประเทศไทย
                ง.  แดงมีทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย

15.  นายหม่ำ เป็นพนักงานบริษัทประเทศไทย ได้เดินทางไปใช้ชีวิตในอังกฤษ บริษัทได้จ่ายเงินเดือนในปีภาษี 2548 โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารหม่ำที่ประเทศอังกฤษ นายบอยต้องชำระภาษีหรือไม่ เพราะอะไร
                ก.  ต้องชำระในปี 2548 เพราะเงินได้เกิดจากหน้าที่งานที่ทำในประเทศไทย
                ข.  ต้องชำระภาษีในปี 2548  เพียงบางส่วนเท่านั้น  โดยคำนวณจากวันที่ทำงานใน            ประเทศไทย
                ค. ไม่ต้องชำระภาษีใด ในประเทศ เพราะไปทำงานต่างประเทศ
                ง.  ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง

16.  หากนายหม่ำ เป็นคนสัญชาติอังกฤษ แต่เป็นพนักงานบริษัทในประเทศไทย และได้เดินทางไปใช้ชีวิตในอังกฤษ บริษัทได้จ่ายเงินเดือนในปีภาษี 2548 โดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร  นายหม่ำที่ประเทศอังกฤษ นายหม่าต้องชำระภาษีหรือไม่ เพราะเหตุใด
                ก.  จะเสียภาษีก็ได้หรือไม่เสียก็ได้ ได้รับการยกเว้น
                ข.  ต้องชำรพภาษีในปี 2548  เพราะเงินได้เกิดจากหน้าที่งานที่ทำในประเทศไทย
                ค.  ไม่ต้องชำระภาษีใดๆ ในประเทศ เพราะเป็นชาวต่างประเทศ
                ง.  ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง

17. แหล่งเงินได้นอกประเทศไทย จะถือเป็นเงินได้พึงประเมินที่ต้องชำระภาษี กรณีใดบ้าง
                ก.  หน้าที่งานที่ทำในต่างประเทศ
                ข.  กิจการที่ทำในต่างประเทศ
                ค. ทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศ
                ง.  ถูกทุกข้อ

18.  กรณีเงินได้ที่เกิดจาก “หน้าที่งานที่ทำต่างประเทศ”  “กิจการที่ทำในต่างประเทศ” หรือ “ทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศ” จะต้องเสียภาษีต้องมีองค์ประกอบใดด้วย
                ก.  เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยในปีภาษีนั้นรวมกัน 180วัน
                ข.  เงินได้เข้าประเทศในปีภาษีนั้น
                ค.  ถูกทั้งสองข้อ
                ง.  ผิดทั้งสองข้อ

19.  นายสมบัติ มีกิจการอยู่ในต่างประเทศ แต่อยู่ในประเทศไทย เดือนเว้นเดือน มีระยะเวลาไม่ต่อเนื่องในปี 2548 นำเงินได้เข้ามาในประเทศในปีภาษี 2548 นำเงินได้เข้ามาในประเทศไทยในปีภาษี 2548 เป็นเงิน 20 ล้านบาท ต้องเสียภาษีในประเทศหรือไม่
                ก.  ต้องเสียภาษี
                ข.  ไม่ต้องเสียภาษี
               ค.  ไม่ชัดเจน
                ง.  ไม่มีข้อถูก

20. นายสมบัติ มีกิจการอยู่ในต่างประเทศ แต่อยู่ในประเทศไทย เดือนเว้นเดือน มีระยะเวลาไม่ต่อเนื่องในปี 2548 นำเงินได้เข้ามาในประเทศในปีภาษี 2549  เป็นเงิน 20 ล้านบาท หากปี พ.ศ. 2549 นายสมบัติกลับเข้ามาประเทศไทย 1 ธันวาคม 2549 – 31 ธันวาคม 2549 จะต้องเสียภาษีหรือไม่ และต้องเสียภาษีในปีภาษีใด
                ก. ต้องเสียภาษีเฉพาะในปีงบประมาณ 2548
                ข.  ต้องเสียภาษีเฉพาะในปีงบประมาณ 2549
                ค.  ต้องเสียภาษีในปีงบประมาณ 2548 และปีงบประมาณ 2549
                ง.  ไม่ต้องเสียภาษี

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเข้าทำงานธนาคาร
1. ข้อสอบเชิงวิเคราห์ (ความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์ ภาษาไทย)
2. ความถนัดภาษาอังกฤษ
3. Psychometric Test (วัดเชิงจิตวิทยา)

ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่   083-067-4168,  080-604-2510
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 22.00 น.)
ชำระค่าสินค้าและบริการ
1. ธ.กรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 048-0-17796-3  Sumalee Thongyot
2. ธ.กรุงไทย สาขาบิ๊กซีสะพานควาย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 980-6-40570-6  Sumalee Thongyot
3. ธ.กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขาอุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาบิ๊กซี รามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee
โอนเงินแล้วแจ้งมาที่อีเมล์  lek.pisi@hotmail.com หรือ sayrungsingsri@yahoo.com
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
โทรไปถามที่ธนาคารกรุงไทยเมื่อเช้า เค้าบอกว่า ยังเปิดทุกตำแหน่งเลย ยังไม่กำหนดวันปิดรับสมัคร แล้วเค้าจะเรียกไปสอบรายบุคคล ลองเตรียมตัวกันดูนะคะ
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
poppy ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
เหรอ ค่ะ ดีๆ ถ้าเป็นยังงี้ ก็รอปี 55
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้