ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมราชทัณฑ์ ล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมราชทัณฑ์ ล่าสุด

อ้างอิง: หัวข้อนี้ถูกเน้น โดย admin เมื่อเวลา(2012-11-30)

1. กรมราชทัณฑ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อใด

ก. 13 ตุลาคม พ.ศ. 2458 ค. 15 ตุลาคม พ.ศ. 2458

ข. 14 ตุลาคม พ.ศ. 2458 ง. 16 ตุลาคม พ.ศ. 2458

2. เรือนจำกรุงเทพฯมีกี่ประเภท

ก. 2 ประเภท ค. 4 ประเภท

ข. 3 ประเภท ง. 5 ประเภท

3. คุก คือ

ก. ที่คุมขังผู้ต้องขังที่มีโทษตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป 

ข. ที่คุมขังผู้ต้องขังที่มีโทษตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป 

ค. ที่คุมขังผู้ต้องขังที่มีโทษตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป 

ง. ที่คุมขังผู้ต้องขังที่มีโทษต่ำกว่า 6 เดือนหรือนักโทษที่มิใช่ผู้ร้าย

4. ตะราง คือ

ก. ที่คุมขังผู้ต้องขังที่มีโทษตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป 

ข. ที่คุมขังผู้ต้องขังที่มีโทษตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป 

ค. ที่คุมขังผู้ต้องขังที่มีโทษต่ำกว่า 3 เดือนหรือนักโทษที่มิใช่ผู้ร้าย

ง. ที่คุมขังผู้ต้องขังที่มีโทษต่ำกว่า 6 เดือนหรือนักโทษที่มิใช่ผู้ร้าย

5. ในสมัยรัชกาลใดที่ได้มีการเปลี่ยนชื่อ คุก และตะราง

ก. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ค. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ง. พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

6. ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงให้สร้างคุกใหม่ เรียกว่าอะไร

ก. กองลหุโทษ ค. ตะราง

ข. กองมหันตโทษ ง. ถูกทั้ง ข และ ค

7. ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงให้สร้างตะรางใหม่ เรียกว่าอะไร

ก. กองลหุโทษ ค. คุก

ข. กองมหันตโทษ ง. ถูกทั้ง ก และ ค

8. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติลักษณะเรือนจำ เมื่อปี พ.ศ.ใด

ก. พ.ศ.2443 ค. พ.ศ.2445

ข. พ.ศ.2444 ง. พ.ศ.2446

9. อธิบดีกรมราชทัณฑ์คนแรกคือใคร

ก. พระยาชัยวิชิตวิศิษฎ์ธรรมธาดา ค. ถูกทั้ง ก และ ข

ข. ขำ ณ ป้อมเพชร ง. พันตำรวจเอก สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย

10. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมราชทัณฑ์

. http://[url]www.dsdw.co.th[/url] .

http://www.correct.co.th

. http://[url]www.dsdw.go.th[/url] .

http://www.correct.go.th

11. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของกรมราชทัณฑ์

ก. Department of Correcttions

ข. Department of Labour Protection and Welfare

ค. Department of Development Social and Welfare

ง. Department of Social Development and Welfare

12. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมราชทัณฑ์

ก. เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ในการควบคุมผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดี สู่สังคม

ข. เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ในการควบคุมผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดี มีคุณค่า สู่สังคม

ค. เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ในการควบคุม แก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดี สู่สังคม

ง. เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ในการควบคุม แก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดี มีคุณค่า สู่สังคม

13. ข้อใดคือพันธกิจของกรมราชทัณฑ์

ก. ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมืออาชีพ

ข. บำบัดฟื้นฟูและแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ

ค. ป้องกันและคุ้มครอง ผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ

ง. ถูกทั้ง ก และ ข

14. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์

ก. ปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งตามกฎหมาย โดยดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการราชทัณฑ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข. กำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง โดยให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ นโยบายของกระทรวง หลักอาชญาวิทยาและหลักทัณฑวิทยา ตลอดจนข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับปฏิบัติต่อผู้ติองขังและข้อเสนอแนะ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องขององค์กรการสหประชาชาติ

ค. ดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่ผู้ต้องขัง

ง. ถูกทุกข้อ

15. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง

ก. กระบวนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่ต่อเนื่องนับจากที่ได้รับตัวผู้ต้องขังไว้ในเรือนจำไปจนถึงปล่อยตัวผู้ต้องขัง

ข. การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังครอบคลุมถึงภารกิจในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในด้านการจัดบริการอบรมแก้ไขและการดูแลควบคุมผู้ต้องขังให้อยู่ในระเบียบวินัยเท่านั้น

ค. การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังครอบคลุมถึงภารกิจในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังทั้งในด้านการจัดบริการอบรมแก้ไขและการดูแลควบคุมผู้ต้องขังให้อยู่ในระเบียบวินัยและไม่หลบหนี


คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมราชทัณฑ์ ใหม่ล่าสุด

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมราชทัณฑ์ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ประวัติการราชทัณฑ์

- แนวข้อสอบ เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ

- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

- แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

- แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547


สนใจสั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 , 080-604-2510 หรือ ส่ง SMS / (WhatsApp , LINE)
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ *อย่างด่วนภายใน 3 ชม. *อย่างช้าก่อน 24:00 น. ของวันที่โอนเงิน (อย่าลืม! เช็คที่ อีเมลขยะ)
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น.)
ชำระค่าสินค้าและบริการ http://www.thaionline1.com
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
โอนเงินแล้วแจ้งมาที่อีเมล์ lek.pisi@hotmail.com (ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดคู่มือเตรียมสอบ)
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
*วิธีเปิดไฟล์ PDF คู่มือเตรียมสอบราชการ-รัฐวิสาหกิจ http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้