ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่าสุด

1. เป้าหมายของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติคือ ข้อใด 

. เสริมสร้างความมั่นคงด้านการจัดหาแหล่งพลังงานของประเทศ
. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการลงทุนสำรวจและผลิตเชื้อเพลิงธรรมชาติ
. ส่งเสริมและเร่งรัดการสำรวจและพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ
. บริหารสัญญาการสำรวจและผลิตเชื้อเพลิงธรรมชาติ

2. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่หลักขององค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย 

. ทำสัญญาแบ่งปันผลผลิต
. กำหนดโครงสร้างการบริหาร
. ควบคุม ติดตามและกำกับดูแลแผนงานพัฒนา
. ร่าง พรบ. ปิโตรเลียม

3. ข้อใดไม่ใช่โครงสร้างของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

. สำนักเลขานุการกรม
. กองแผนงานเชื้อเพลิง
. กองบริหารงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ
. สำนักวิชาการเชื้อเพลิงธรรมชาติ

4. แหล่งปิโตเลียมในประเทศไทยมีการแบ่งชนิดโดยใช้หลักการใด 

ก.แบ่งตามมูลค่าของปิโตรเลียมที่พบและผลผลิตที่ได้ 

ข. แบ่งตามสถานะของปิโตรเลียมที่พบและผลผลิตที่ได้ 

ค. แบ่งตามคุณภาพของปิโตรเลียมที่พบและผลผลิตที่ได้ 

ง. แบ่งตามแหล่งกำเนิดของปิโตรเลียมที่พบและผลผลิตที่ได้ 

5. ปิโตรเลียมเกิดขึ้นได้อย่างไร
ก. เกิดจากการทับถมกันของซากพืช ซากสัตว์ในยุคดึกดำบรรพ์ที่ตายไปเป็นเวลานานนับล้านๆปี และถูกย่อยสลายด้วยแบคทีเรีย ภายใต้แรงกดทับของเปลือกโลกและชั้นหินที่มีความดันและอุณหภูมิที่เหมาะสม
ข. เกิดจากปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันระหว่างก๊าซอะเซติลีนกับรังสีแอลฟา
ค. เกิดจากการทับถมกันของซากพืชที่ตายเป็นเวลานานนับล้านๆปีภายใต้แรงดันของชั้นเปลือกโลกและชั้นหิน ที่มีความดันและอุณหภูมิที่เหมาะสม
ง. เกิดเกิดจากการทับถมกันของซากพืชที่ตายเป็นเวลานานนับล้านๆปีภายใต้แรงดันของชั้นเปลือกโลกและชั้นหิน ที่มีความดันและอุณหภูมิที่เหมาะสม


6. ประเทศไทยเริ่มการสำรวจหาปิโตรเลียมที่ใดเป็นแห่งแรก 

ก.แหล่งฝางและจังหวัดกาฬสินธุ์

ข.แหล่งไชยปราการและจังหวัดอุบลราชธานี

ค.อ่าวไทย

ง. แหล่งน้ำพองและแหล่งบงกช

7. ชั้นหินเนื้อแน่นและชั้นหินเนื้อพรุนประกอบกันเรียกว่าอะไร 

ก. ชั้นหินต้นกำเนิด 

ข. ชั้นหินรวม 

ค. ชั้นหินกักเก็บ 

ง. แหล่งกักเก็บ 

8. ขั้นตอนการพัฒนาปิโตรเลียมประกอบด้วย a ขอกำหนดพื้นที่ b ประเมินปริมาณสำรอง c ตรวจสอบปริมาณ d วิเคราะห์การลงทุนและวางแผน e เจาะหลุมประเมินผล จงเรียงลำดับขั้นตอนการพัฒนาปิโตรเลียมให้ถูกต้อง

. a e c d b
. c e b d a
. e b a d c
ง. d a b e c

9. ในกระบวนการผลิตน้ำมันดิบ จะมีการนำน้ำมันผ่าน Heater เพื่อให้เกิดผลอย่างไร

. เพื่อแยกก๊าซออกจากน้ำมันดิบ
. เพื่อให้น้ำมันดิบไม่แข็งตัวเป็นไข
. เพื่อแยกน้ำออกจากน้ำมันดิบ
. เพื่อให้น้ำมันดิบมีความหนาแน่นมากขึ้น

10. กระบวนการกลั่นแยกน้ำมันดิบเรียกว่าอย่างไร 

ก.การแยกส่วน ข.การลำดับส่วน 

ค.การกลั่นแยกน้ำมัน ง.การกลั่นลำดับส่วน 

11. ข้อใดไม่ใช่ผลประโยชน์ของรัฐจากการประกอบกิจการปิโตรเลียม 

. ค่าอนุญาตสัมปทาน
. ค่าภาคหลวง
. ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ
. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม

12. ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมส่วนที่หนักที่สุดคืออะไร 

ก. น้ำมันเบนซิน ข. น้ำมันดีเซล

ค. น้ำมันเตา ง.ยางมะตอย

13. ประเทศไทยมีผลผลิตปิโตรเลียมต่อวันชนิดใดมากที่สุด 

. น้ำมันดิบ
. ก๊าซธรรมชาติเหลว
. ก๊าซธรรมชาติ
. LPG

14. วิศวกรปิโตรเลียมเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในข้อใด 

ก. สำรวจหาวิธีการที่จะผลิตน้ำมันดิบหรือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งปิโตรเลียมที่สำรวจพบ 

ข. สำรวจหาและ/หรือออกแบบวิธีการที่จะผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งปิโตรเลียมที่สำรวจพบ 

ค. ออกแบบวิธีการที่จะผลิตน้ำมันดิบหรือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งปิโตรเลียมที่สำรวจพบ 

ง. สำรวจหาและ/หรือออกแบบวิธีการที่จะผลิตน้ำมันดิบหรือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งปิโตรเลียมที่สำรวจพบ 

15. ข้อใดไม่ใช่สายงานของวิศวกรปิโตรเลียมที่เป็นสายงานเฉพาะ 

ก. วิศวกรแหล่งกักเก็บ 

ข. วิศวกรขุดเจาะ 

ค. วิศวกรการผลิต 

ง. วิศวกรสำรวจและออกแบบ 


จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

(เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
วิศวกรปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติก
นักภูมิสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ราคา 399 บาท 

*ส่งด่วนภายใน 3 ชม.*

*ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน*( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 

สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS /  LINE : busthai01

โอนเงินแล้วแจ้งที่     lek.pisi@hotmail.com     **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**

1. ธ. กรุงเทพ  ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี  048-0-17796-3  ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย  ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี  980-6-40570-6  ชื่อบัญชี  Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย  ออมทรัพย์  สาขา เซ็นทรัลพระราม 3  เลขที่บัญชี  748-2-66186-0  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี  402-3-98830-4  ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี  130-1-28490-7  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai
* ขั้นตอนแตกไฟล์ PDF 
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604  *
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

Update!!-คู่มือเตรียมสอบ-แนวข้อสอบที่กำลังเปิดสอบ ล่าสุด

คู่มือเตรียมสอบ (ภาค ก.) ป.โท ป.ตรี ปวส. ปวช. ก.พ. 2556

คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย ครู สอศ. สพฐ. กทม. กศน. (กรณีพิเศษ) ทุกจังหวัด

คู่มือเตรียมสอบ ธกส. ธอส. ออมสิน กรุงไทย กรุงเทพ กสิกร และนายธนาคาร ฯลฯ

คู่มือเตรียมสอบตำรวจ ตำรวจสัญญาบัตร ชั้นประทวน ทุกสายงาน 2556

คู่มือเตรียมสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ภาค ก.) เทศบาล ศอ.บต. อบต. อบจ. อปท. ฯลฯ

คู่มือเตรียมสอบ นายร้อยทหาร จปร. นายสิบทหารบก ทหารอากาศ ทหารเรือ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล

คู่มือเตรียมสอบรัฐวิสาหกิจ กปน. กปภ. กฟน. กฟภ. ปตท. ไปรษณีย์ หน่วยงานราชการอื่นๆ

คู่มือเตรียมสอบวิชาคอมพิวเตอร์ กฎหมาย พรบ.ต่างๆ

แจ้งข่าว เปิดสอบราชการทุกหน่วยงาน กพ. อบต. อปท. อบจ. ศอ.บต. ฯลฯ

แจ้งข่าว เปิดสอบครู ครูผู้ช่วย ครู สอศ. สพฐ. กทม. อาชีวะ (กรณีพิเศษ) มาตราฐานวิชาชีพ 1-9

แจ้งข่าว เปิดสอบรัฐวิสาหกิจ กปน. กปภ. กฟน. กฟภ. ธนาคาร ธกส. ธอส. ออมสิน กรุงไทย ฯลฯ

แจ้งข่าว เปิดสอบตำรวจ ทหาร พยาบาล ทุกเหล่าทัพ

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
คู่มือเตรียมสอบ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ทุกตำแหน่ง ล่าสุด
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12653
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12638

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรปิโตรเลียมปฏิบัติการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=1716
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้