ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมอนามัย ทุกตำแหน่ง งานราชการ อัพเดท 5/2559 ข่าวล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมอนามัย ทุกตำแหน่ง งานราชการ อัพเดท 5/2559 ข่าวล่าสุด

อ้างอิง: ดันกระทู้ โดย admin เมื่อเวลา(2016-11-21)
จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ กรมอนามัย ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมอนามัย
- แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย พ.ศ.2552
- การสอบสัมภาษณ์
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ

แนวข้อสอบ กรมอนามัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมกรมอนามัยสังกัดหน่วยงงานใด 

ก. สสจ                                                                                   ค. กรมควบคุมโรค

ข. กระทรวงสาธารณะสุข                                                  ง.  ไม่มีข้อถูก

ตอบ   ข. กระทรวงสาธารณะสุข 

ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของกรมอนามัย 

ก.       Department of Health 

ข.       Department of Disease Control 

ค.       Department of Mental Health 

ง.       Department of  Social  Development and Welfare

ตอบ  ก.  Department of Health 

เดิม กรมอนามัย มีชื่อว่าอย่างไร 

ก.       กรมการสาธารณสุข                                                    ค. กรมสุขภาพและอนามัย

ข.       กรมสาธารณสุข                                                           ง. กรมอนามัย

ตอบ   ข. กรมสาธารณสุข 

วันสถาปนากรมอนามัย ตรงกับวันใด 

ก.       12 มีนาคม 2495                                                           ค. 12  กุมภาพันธ์ 2495

ข.       15 มีนาคม  2495                                                          ง.  15  กุมภาพันธ์  2495

ตอบ  ก.  12 มีนาคม 2495 

ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมอนามัย 

ก.       เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาสังคม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ภายใต้ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายพึ่งตนเองได้ 

ข.       เป็นองค์กรหลักของประเทศในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี 

ค.       เป็นองค์กรหลักของประเทศในการพัฒนาสังคมและส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี 

ง.       เป็นองค์กรที่ผลิต พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทย

ตอบ   ข. เป็นองค์กรหลักของประเทศในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี 

ข้อใด   ไม่ใช่  พันธกิจของกรมอนามัย 

ก.       มุ่งมั่น พัฒนาตน พัฒนาระบบงาน อย่างยึดมั่นในประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ด้วยความรับผิดชอบ" 

ข.       พัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็ง รวมไปถึงระบบที่เกี่ยวข้อง 

ค.       พัฒนา ผลักดัน และสนับสนุนให้เกิดนโยบาย และกฎหมายที่จาเป็นในด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ

ง.        ผลิต พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทย 

ตอบ  ก. มุ่งมั่น พัฒนาตน พัฒนาระบบงาน อย่างยึดมั่นในประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ด้วยความรับผิดชอบ" 

ข้อใดคือค่านิยมของกรมอนามัย 

ก.       Health Model                                                               ค. Achievement

ข.       Ethics                                                                             ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง.ถูกทุกข้อ          ค่านิยมองค์การ   ได้แก่ 

-       Health Model                       -  Ethics

-       Achievement                        -  Learning

-       Trust                                      -  Harmony

Health Model  ในค่านิยมของกรมอนามัย หมายถึงอะไร 

ก.       ดูแลรักษาสุขภาพตนเองเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น 

ข.       ดูแลรักษาสุขภาพตนเองและผู้อื่น 

ค.       มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมและยอมรับผลสำเร็จของทีมงานร่วมกัน 

ง.       มีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่แสวงหาประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

ตอบ   ก. ดูแลรักษาสุขภาพตนเองเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น 

Achievement   ในค่านิยมของกรมอนามัย หมายถึงอะไร

ก.       มีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่แสวงหาประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

ข.       มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมและยอมรับผลสำเร็จของทีมงานร่วมกัน 

ค.       มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนางานร่วมกัน 

ง.       มุ่งมั่น รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ตอบ   ง. มุ่งมั่น รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง

Trust      ในค่านิยมของกรมอนามัย หมายถึงอะไร 

ก.       มีความเคารพในสิทธิ หน้าที่ของตนเองและผู้อื่น

ข.       มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนางานร่วมกัน

ค.       มีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่แสวงหาประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

ง.       ดูแลรักษาสุขภาพตนเองเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น 

ตอบ  ก.  มีความเคารพในสิทธิ หน้าที่ของตนเองและผู้อื่น

Ethics  ในค่านิยมของกรมอนามัย หมายถึงอะไร 

ก.   มีความเคารพในสิทธิ หน้าที่ของตนเองและผู้อื่น

ข.  มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนางานร่วมกัน

ค.   มีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่แสวงหาประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

ง.    ดูแลรักษาสุขภาพตนเองเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น

ตอบ  ค. มีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่แสวงหาประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

Learning  ในค่านิยมของกรมอนามัย หมายถึงอะไร 

ก.       มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนางานร่วมกัน 

ข.       มุ่งเน้นการทางานเป็นทีมและยอมรับผลสำเร็จของทีมงานร่วมกัน 

ค.       มุ่งมั่น รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ง.       ดูแลรักษาสุขภาพตนเองเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น

ตอบ   ก. มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนางานร่วมกัน

Harmony  ในค่านิยมของกรมอนามัย หมายถึงอะไร 

ก.       มีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่แสวงหาประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

ข.       มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมและยอมรับผลสำเร็จของทีมงานร่วมกัน 

ค.       มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนางานร่วมกัน

ง.       มุ่งมั่น รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ตอบ   ข. มุ่งเน้นการทางานเป็นทีมและยอมรับผลสำเร็จของทีมงานร่วมกัน 

แผนปฏิบัติราชการของกรมอนามัยเป็นแผนระยะกี่ปี 

ก.       3  ปี                                                                                 ค. 5  ปี

ข.       4  ปี                                                                                 ง.  6  ปี

ตอบ   ข. 4  ปี 

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
กรมอนามัย งานราชการ ข่าวล่าสุด

1.       ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมอนามัย 

. http://www.anamai.co.th                                              http://www.anamai.moph.go.th

. http://www.anamai.go.th                                              http://www.anamai.moph.co.th

ตอบ    ค. http://www.anamai.moph.go.th 

1.       กรมกรมอนามัยสังกัดหน่วยงงานใด 

. สสจ                                                                                   กรมควบคุมโรค

กระทรวงสาธารณะสุข                                                  .  ไม่มีข้อถูก

ตอบ   กระทรวงสาธารณะสุข 

2.       ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของกรมอนามัย 

ก.       Department of Health 

ข.       Department of Disease Control 

ค.       Department of Mental Health 

ง.       Department of  Social  Development and Welfare

ตอบ  ก.  Department of Health 

3.       เดิม กรมอนามัย มีชื่อว่าอย่างไร 

ก.       กรมการสาธารณสุข                                                    ค. กรมสุขภาพและอนามัย

ข.       กรมสาธารณสุข                                                           ง. กรมอนามัย

ตอบ   ข. กรมสาธารณสุข 

4.       วันสถาปนากรมอนามัย ตรงกับวันใด 

ก.       12 มีนาคม 2495                                                           ค. 12  กุมภาพันธ์ 2495

ข.       15 มีนาคม  2495                                                          ง.  15  กุมภาพันธ์  2495

ตอบ  ก.  12 มีนาคม 2495 

5.       ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมอนามัย 

ก.       เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาสังคม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ภายใต้ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายพึ่งตนเองได้ 

ข.       เป็นองค์กรหลักของประเทศในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี 

ค.       เป็นองค์กรหลักของประเทศในการพัฒนาสังคมและส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี 

ง.       เป็นองค์กรที่ผลิต พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทย

ตอบ   ข. เป็นองค์กรหลักของประเทศในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี 

6.       ข้อใด   ไม่ใช่  พันธกิจของกรมอนามัย 

ก.       มุ่งมั่น พัฒนาตน พัฒนาระบบงาน อย่างยึดมั่นในประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ด้วยความรับผิดชอบ" 

ข.       พัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็ง รวมไปถึงระบบที่เกี่ยวข้อง 

ค.       พัฒนา ผลักดัน และสนับสนุนให้เกิดนโยบาย และกฎหมายที่จาเป็นในด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ

ง.        ผลิต พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทย 

ตอบ  ก. มุ่งมั่น พัฒนาตน พัฒนาระบบงาน อย่างยึดมั่นในประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ด้วยความรับผิดชอบ" 

7.       ข้อใดคือค่านิยมของกรมอนามัย 

ก.       Health Model                                                               ค. Achievement

ข.       Ethics                                                                             ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง.ถูกทุกข้อ          ค่านิยมองค์การ   ได้แก่ 

-       Health Model                       -  Ethics

-       Achievement                        -  Learning

-       Trust                                      -  Harmony

8.       Health Model  ในค่านิยมของกรมอนามัย หมายถึงอะไร 

ก.       ดูแลรักษาสุขภาพตนเองเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น 

ข.       ดูแลรักษาสุขภาพตนเองและผู้อื่น 

ค.       มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมและยอมรับผลสำเร็จของทีมงานร่วมกัน 

ง.       มีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่แสวงหาประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

ตอบ   ก. ดูแลรักษาสุขภาพตนเองเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น 

9.       Achievement   ในค่านิยมของกรมอนามัย หมายถึงอะไร

ก.       มีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่แสวงหาประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

ข.       มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมและยอมรับผลสำเร็จของทีมงานร่วมกัน 

ค.       มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนางานร่วมกัน 

ง.       มุ่งมั่น รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ตอบ   ง. มุ่งมั่น รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง

10.    Trust      ในค่านิยมของกรมอนามัย หมายถึงอะไร 

ก.       มีความเคารพในสิทธิ หน้าที่ของตนเองและผู้อื่น

ข.       มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนางานร่วมกัน

ค.       มีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่แสวงหาประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

ง.       ดูแลรักษาสุขภาพตนเองเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น 

ตอบ  ก.  มีความเคารพในสิทธิ หน้าที่ของตนเองและผู้อื่น

11.    Ethics  ในค่านิยมของกรมอนามัย หมายถึงอะไร 

ก.   มีความเคารพในสิทธิ หน้าที่ของตนเองและผู้อื่น

ข.  มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนางานร่วมกัน

ค.   มีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่แสวงหาประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

ง.    ดูแลรักษาสุขภาพตนเองเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น

ตอบ  ค. มีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่แสวงหาประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

12.    Learning  ในค่านิยมของกรมอนามัย หมายถึงอะไร 

ก.       มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนางานร่วมกัน 

ข.       มุ่งเน้นการทางานเป็นทีมและยอมรับผลสำเร็จของทีมงานร่วมกัน 

ค.       มุ่งมั่น รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ง.       ดูแลรักษาสุขภาพตนเองเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น

ตอบ   ก. มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนางานร่วมกัน

13.    Harmony  ในค่านิยมของกรมอนามัย หมายถึงอะไร 

ก.       มีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่แสวงหาประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

ข.       มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมและยอมรับผลสำเร็จของทีมงานร่วมกัน 

ค.       มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนางานร่วมกัน

ง.       มุ่งมั่น รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ตอบ   ข. มุ่งเน้นการทางานเป็นทีมและยอมรับผลสำเร็จของทีมงานร่วมกัน 

14.    แผนปฏิบัติราชการของกรมอนามัยเป็นแผนระยะกี่ปี 

ก.       3  ปี                                                                                 ค. 5  ปี

ข.       4  ปี                                                                                 ง.  6  ปี

ตอบ   ข. 4  ปี 

15.    แผนปฏิบัติราชการของกรมอนามัยเป็นแผนที่อยู่ในระหว่างปีพ.ศ.ใด 

ก.       พ.ศ.2554-2557                                                            ค. พ.ศ.2555-2558

ข.       พ.ศ.2553-2556                                                            ง. พ.ศ.2555-2559

ตอบ  ค. พ.ศ.2555-2558 

 

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้