ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : คู่มือเตรียมสอบบรรณารักษ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คู่มือเตรียมสอบบรรณารักษ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ล่าสุด

อ้างอิง: หัวข้อนี้ถูกเน้น โดย admin เมื่อเวลา(2012-12-14)

1. วัสดุในห้องสมุดได้แก่อะไรบ้าง

ก. สิ่งตีพิมพ์และสิ่งไม่ตีพิมพ์ ข. หนังสือและวารสาร

ค. หนังสืออ้างอิงและหนังสือจอง ง. สารคดีและบันเทิงคดี

2. หนังสือที่มีคุณค่าทางวิชาการเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน โดยมิได้ใช้เป็นตำราโดยตรงเรียกว่า

ก. หนังสือตำราวิชาการ ข. หนังสืออ้างอิง

ค. หนังสืออ่านประกอบ ง. หนังสือสารคดี

3. ถ้าต้องการอ่านหนังสือวิธีการใช้เพิ่มเติมไปจากหนังสือ อยากทราบว่าหนังสือ วิธีใช้ห้องสมุด จะทราบชื่อหนังสือเหล่านั้นจากส่วนใดของหนังสือ

ก. Preface ข. Introduction

ค. Bibliographic ง. Appendix

4. ส่วนของหนังสือที่บอกขอบเขตและเรื่องราวในหนังสือเล่มนั้นเรียกว่า

ก. Appendix ข. Content

ค. Index ง. Preface

5. หนังสือชื่อ การปกครองของไทย ควรอยู่ในหมวดใด

ก. หมวด 000 ข. หมวด 300

ค. หมวด 600 ง. หมวด 900

6. หนังสื่อชื่อ Flowers Gardening For Women ควรอยู่ในหมวดใด

ก. หมวด P ข. หมวด Q

ค. หมวด R ง. หมวด S

7. ที่สันหนังสือเล่มหนึ่งเขียนบรรทัดแรกว่า 5415 ส่วนที่เป็นเลขหมู่หนังสือคือ HF .3 5415.c8

ก. HF ข. HF 5415.3

ค. 5415 ง. ไม่มีข้อใดถูก

8. หนังสือ 4 เล่ม ปรากฏเลขเรียกหนังสือที่สันคือ HF .3c

1. 2265 2. 4921 3. 590 4. 428

การเรียงหนังสือบนชั้นจะเป็นไปตามลำดับคือ

ก. 1 2 3 4 ข. 2 3 4 1

ค. 3 1 2 4 ง. 4 2 1 3

9. ละอองดาว โดยพนมเทียน ควรมีบัตรรายการเพิ่มเป็นพิเศษคือ

ก. บัตรโยง ดูเพิ่มเติมที่ ข. บัตรโยง ดูที่

ค. บัตรผู้แต่ง พนมเทียน ง. ที่กล่าวมาแล้วทุกข้อ

10. สิ่งพิมพ์ใดจัดเป็น Primary source materials

ก. Dictionary of Social Sciences ข. Bangkok Post

ค. Who’s Who in Thailand ง. Encyclopedia Britannic

11. บัตรรายการ 4 ใบมีชื่อบรรทัดแรกของแต่ละบัตรดังนี้

1. ป.พ.พ. ว่าด้วยตัวแทนนายหน้า

2. ประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์บรรพ 6

3. ป.พ.พ. ว่าด้วยจ้างแรงงานจ้างทำงาน

4. ประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์เช่าทรัพย์

ก. 1 2 3 4 ข. 4 2 3 1

ค. 1 3 4 2 ง. 4 3 1 2

12. เรื่องราวที่มีรายละเอียดเป็นพื้นฐานในการค้นคว้าทำรายงานควรค้นจาก

ก. พจนานุกรม ข. สารานุกรม

ค. สมพัศสร ง. อักขรานุกรม

13. ตัวเลขหรือตัวอักษรที่กำกับอยู่บนสันหนังสืออ้างอิงที่มีชุดละหลายๆ เล่ม เพื่อให้ทราบว่าเป็นเล่มที่เท่าใดในชุดนั้น หรือเป็นเล่มที่มีตัวอักษรใด หรือช่วงอักษรใดเรียกว่า

ก. Volume Guide ข. Guide Word

ค. Running Word ง. Guide Letter

14. หนังสืออ้างอิงที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาณาเขต ที่ตั้งเมือง ภูเขา หมู่เกาะ เป็นหนังสือประเภท

ก. นำเที่ยว ข. นามานุกรม

ค. แผนที่ ง. อักขรานุกรมศาสตร์

15. หนังสือคู่มือที่ช่วยบอกแหล่งความรู้ในลักษณะบทความวารสารเรียกว่า

ก. หนังสือคู่มือ ข. บรรณานุกรม

ค. สิ่งพิมพ์รัฐบาล ง. ดรรชนีวารสาร

16. ดรรชนีวารสารทั่วไปเป็นคู่มือที่ใช้เพื่อการค้นหา

ก. บทความทั่วไป ข. บทความเฉพาะวิชา

ค. บทความในทุสาขาวิชา ง. ถูกหมดทุกข้อ

17. ดรรชนีที่จัดอยู่ในประเภทข้อ ก. คือ

ก. Education Index ข. Reader’s Guide to Periodical Literature

ค. ราชกิจจานุเบกษา ง. สถิติการศึกษา

18. ถ้าท่านเป็นเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ข้อใดที่ช่วยให้ปกหนังสือเก้าช้า คือ

ก. ใบหุ้มปก ข. หน้าปกใน

ค. สันปก ง. ในรองปก

19. หนังสือที่ให้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือเล่มอื่นๆ คือข้อใด

ก. ดัชนี ข. บรรณานุกรม

ค. ภาคผนวก ง. อภิธานศัพท์

20. ถ้าต้องการทราบว่าหนังสือแบ่งออกเป็นกี่ตอน ค้นดูได้จาก

ก. สารบัญ ข. ดัชนี

ค. สารบัญค้นเรื่อง ง. คำนำ

21. Knowledge is power เป็นคำกล่าวของใคร

ก. Henri Fayol ข. Melvil Dewey

ค. Francis Bacon ง. Luther Gulick

22. ข้อใดคือสถานที่ที่รวบรวมสรรพวิชาทั่วไปทุกสาขาซึ่งมีทั้งวัสดุพิมพ์และวัสดุไม่ตีพิมพ์

ก. ศูนย์เอกสาร ข. สำนักข่าวสาร

ค. ห้องสมุด ง. พิพิธภัณฑ์


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับงานด้านบรรณารักษ์

- แนวข้อสอบงานบรรณารักษ์

- การจัดทำแผนปฎิบัติงาน

- แนวข้อสอบการใช้ภาษาไทย

- แนวข้อสอบการใช้ภาษาอังกฤษ

- แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

- แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปสนใจสั่งซื้อมาที่   083-067-4168 , 080-604-2510  หรือ ส่ง SMS / (WhatsApp , LINE)
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ *อย่างด่วนภายใน 3 ชม. *อย่างช้าก่อน 24:00 น. ของวันที่โอนเงิน (อย่าลืม! เช็คที่ อีเมลขยะ)
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น.)
ชำระค่าสินค้าและบริการ
http://www.thaionline1.com
1. ธ. กรุงเทพ  ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย  ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6  ชื่อบัญชี  Sumalee Thongyot
3. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กสิกรไทย  ออมทรัพย์  สาขา เซ็นทรัลพระราม 3  เลขที่บัญชี  748-2-66186-0  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai
โอนเงินแล้วแจ้งมาที่อีเมล์ 
lek.pisi@hotmail.com  (ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดคู่มือเตรียมสอบ)
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
*วิธีเปิดไฟล์ PDF คู่มือเตรียมสอบราชการ-รัฐวิสาหกิจ 
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604 

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ รวม 2 อัตรา (14-20 ธ.ค.55)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ รวม 2 อัตรา (14-20 ธ.ค.55)

ชื่อตำแหน่ง : บรรณารักษ์
อัตราเงินเดือน : 14020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
ต้องได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบรรณารักษ์ศาสตร์ หรือทาง บรรณารักษและสารนิเทศศาสตร์
หรือทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หรือทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555
เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร ( ขนาด 2.71 MB )

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้