ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ครูสอนคนพิการ กศน ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ครูสอนคนพิการ กศน ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ล่าสุด

อ้างอิง: หัวข้อนี้ถูกเน้น โดย admin เมื่อเวลา(2013-01-31)

1. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ไว้ ณ วันที่เท่าใด

ก. ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
ค. ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐

ข. ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
ง. ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐

ตอบ ก. ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐


2. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อใด


ก. ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
ค. ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ข. ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
ง. ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ตอบ ข. ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐


3. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลบังคับใช้เมื่อใด


ก. ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
ค. ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐

ข. ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
ง. ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ตอบ ค. ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐

4. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีกี่มาตรา


ก. 40 มาตรา
ค. 45 มาตรา

ข. 35 มาตรา ง. 50 มาตรา


ตอบ ค. 45 มาตรา


5. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ คือใคร


ก. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
ค. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ข. พ.ต.ท.ทักษิน ชินวัตร
ง. นายสมัคร สุนทรเวช

ตอบ ก. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์


6. 
“คนพิการ” ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ หมายความว่าอย่างไร

ก. คนที่มีความผิดปกติหรือบกพร่องทางร่างกาย ทางสติปัญญา หรือทางจิตใจ


ข. คนที่มีความผิดปกติหรือบกพร่องทางร่างกาย ทางสติปัญญาหรือทางจิตใจตามประเภท และหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง


ค. บุคคลใดก็ตามที่มีความบกพร่องในความสามารถทางร่างกายหรือจิตใจไม่ว่าจะเป็นมาแต่กำเนิดหรือไม่ก็ตาม จนทาให้ไม่แน่ใจว่า จะสามารถดำรงชีวิตได้เช่นคนปกติ ไม่ว่าจะเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดได้ด้วยตนเอ


ง. 
บุคคลซึ่งมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมเนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใด

ตอบ ง.บุคคลซึ่งมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมเนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใด

7. การเสริมสร้างสมรรถภาพหรือความสามารถของคนพิการให้มีสภาพที่ดีขึ้น คือความหมายของคำว่าอะไร


ก. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ค. การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

ข. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ง. การส่งเสริมและฟื้นฟูคนพิการ

ตอบ ค. การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ


8. ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำหนดประเภทความพิการไว้กี่ประเภท


ก. 
6 ประเภท ค. 9 ประเภท

ข. 5 ประเภท
ง. 11 ประเภท

ตอบ ก. 6 ประเภท ได้แก่


(๑) ความพิการทางการเห็น ได้แก่ ตาบอด และตาเห็นเลือนราง


(๒) ความพิการทางได้ยินหรือสื่อความหมาย ได้แก่ หูหนวก หูตึงและทางสื่อความหมาย


(๓) ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย


(๔) ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หรือออทิสติก


(๕) ความพิการทางสติปัญญา


(๖) ความพิการทางการเรียนรู้


9. ใครเป็นประธานในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ


ก. นายกรัฐมนตรี


ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


ค. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


ง. ปลัดกระทรวงการคลัง


ตอบ ก.นายกรัฐมนตรี


10. คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่อย่างไร


ก. กำหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง


ข. วินิจฉัยและมีคำสั่งเพิกถอนการกระทำหรือห้ามมิให้กระทำการที่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ


ค. พิจารณาให้การสนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรมของหน่วยงานของรัฐและเอกชนเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ


ง. ถูกทุกข้อ


ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

11. คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี


ก. 2 ปี
ค. 4 ปี

ข. 3 ปี ง. 5 ปี


ตอบ ข.3 ปี


12. จากข้อ 11 ให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าปีละกี่ครั้ง

ก. 1 ครั้ง
ค. 3 ครั้ง

ข. 2 ครั้ง ง. 4 ครั้ง


ตอบ ค. 3 ครั้ง


13. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ


ก. เลขาธิการ


ข. นายกรัฐมนตรี


ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


ง. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


ตอบ ก. เลขาธิการจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูสอนคนพิการ กศน ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- การศึกษาตามอัธยาศัย

- ถาม-ตอบ ความรู้เกี่ยวกับคนพิการ
- นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
- แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
- แนวข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชน
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบนโยบายการศึกษา กศน.
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
- แนวข้อสอบหลักการศึกษานอกระบบ
- แนวคิด หลักการของการศึกษาตลอดชีวิต
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551

สนใจสั่งซื้อมาที่   083-067-4168 , 080-604-2510  หรือ ส่ง SMS / (WhatsApp , LINE)
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ *อย่างด่วนภายใน 3 ชม. *อย่างช้าก่อน 24:00 น. ของวันที่โอนเงิน (อย่าลืม! เช็คที่ อีเมลขยะ)
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น.)
ชำระค่าสินค้าและบริการ
http://www.thaionline1.com
1. ธ. กรุงเทพ  ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย  ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6  ชื่อบัญชี  Sumalee Thongyot
3. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กสิกรไทย  ออมทรัพย์  สาขา เซ็นทรัลพระราม 3  เลขที่บัญชี  748-2-66186-0  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai
โอนเงินแล้วแจ้งมาที่อีเมล์ 
lek.pisi@hotmail.com  (ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดคู่มือเตรียมสอบ)
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
*วิธีเปิดไฟล์ PDF คู่มือเตรียมสอบราชการ-รัฐวิสาหกิจ 
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604 

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้