ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบเก่า กปภ. และที่กำลังจะเปิดสอบ ใหม่ล่าสุด การประปาส่วนภูมิภาค
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบเก่า กปภ. และที่กำลังจะเปิดสอบ ใหม่ล่าสุด การประปาส่วนภูมิภาค

ข้อสอบเก่า กปภ. และที่กำลังจะเปิดสอบ ใหม่ล่าสุด การประปาส่วนภูมิภาค

แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ล่าสุด ทุกแหน่ง

1.กิจการการประปาส่วนภูมิภาคจัดตั้งเมื่อใด

. 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522  . 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522

. 4 สิงหาคม 2502  . 14 สิงหาคม 2502

2. หน่วยงานใดรับผิดชอบระบบประปาในหมู่บ้าน

. กรมอนามัย . กองประปาภูธร

. องค์การบริหารส่วนตำบล . กองประปาชนบท

3. การประปาส่วนภูมิภาคสังกัดกระทรวงใด

. กระทรวงคมนาคม 

. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

. กระทรวงมหาดไทย

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันคือใคร

. ดร. สิทธิชัย โภไคยอุดม . ชวรัตน์ ชาญวีรกูล 

.  นายสือ ล้ออุทัย . นายออกสิน ชีวะพฤกษ์

5.  ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคคนปัจจุบัน คือใคร

. นายฤทธิรงค์ จัยสิน . นายวิเศษ ชำนาญวงษ์

. นายวิเศษ ชำนาญวงษ์ . นางรัตนา กิจวรรณ

6. การประปาส่วนภูมิภาค มีเขตพื้นที่บริการแบ่งออกเป็นจำนวนกี่เขต

. 76 เขต  . 21 เขต

. 30 เขต  . 10 เขต

7. การประปาส่วนภูมิภาค มีชื่อภาษาอังกฤษว่า

. Waterworks Authority  . Provincial Waterworks

. Provincial Waterworks Authority . Waterworks Authority Act

8. ทรายกรองน้ำมีอายุการใช้งานกี่ปี

. 1-2 ปี . 3-5 ปี

. 6-7 ปี . 10 ปี

9. สารส้มมีชื่อทางภาษาอังกฤษว่า  

. PLACI . ELUM  

. ALUM  . PHoRE 

10. ถ้าน้ำมีกลิ่นเหม็นควรทำอย่างไร
. ให้ใช้ด่างทับทิม 
. ให้ใส่ยิบซัม
. ให้ใส่ปูนขาว
. ให้ใส่ถ่านกัมมันต์ 

11. ถ้าน้ำมีความกระด้างสูงควรเติมสารชนิดใดลงไปในน้ำ 

. สารส้ม  . ครอรีน

. ปูนขาว . ด่างทับทิม 

12. ถ้าน้ำมีธาตุเหล็กและแมงกานิสมากควรเติมสารชนิดใด 

. เติมปูนขาว / เติมครอรีน  
. 
ใส่ด่างทับทิม 
.  เติมปูนขาว / ใส่ด่างทับทิม / เติมครอรีน+ปูนขาว+สารส้ม
. เติมครอรีน+ปูนขาว+สารส้ม

 

13. การกวนเร็ว (Rapid Mixing)คืออะไร 

. การทำให้สารเคมีทำงานได้รวดเร็ว  

. การกวนทำให้น้ำใสเร็ว 

. การทำชนิดของสารกรองที่ใช้กับการกรอง 

. เป็นกระบวนการผสมด้วยความรวดเร็วเป็นผลให้สารเคมีกระจายตัวผสมไปทั่วถึง 

14. ท่อ PVC มี 3 ชั้นที่มีคุณภาพมีขนาดเท่าไร 

. ขนาด5, 8.5 และ 13.5 นิ้ว . ขนาด 2, 4 และ 7.5 นิ้ว 

. ขนาด5, 6.5และ 10.5 นิ้ว . ขนาด4.5, 5.5 และ 12.5 นิ้ว 

15.  บ่อบาดาลต้องดูแลอย่างไร 

. ใส่สารส้มทุก 2 ปี  . ล้างอย่างน้อยทุก 2 ปี 

. หมั่นทำความสะอาดทุกวัน . ถูกทุกข้อ

16. ทรายกรองมีแหล่งผลิตที่จังหวัดใดมากที่สุด 

. ชัยนาท 

. กาญจนบุรี

. สุพรรณบุรี 

. ราชบุรี 

17 . การเติมคลอรีนลงในน้ำดิบเติมขนาดเท่าไร 

. 0.1 ppm  . 0.2 ppm 

. 0.3 ppm . 0.5 ppm 

18. การเติมคลอรีนน้ำประปาใช้ขนาดเท่าไร 

. 0.1-0.2 ppm . 0.3-0.4 ppm 

. 0.25-0.45ppm . 0.5-0.8ppm 

19. ขั้นตอนการผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำผิวดินมีกี่ขั้นตอน

. 7 ขั้นตอน 

. 5 ขั้นตอน 

.3 ขั้นตอน 
.
2 ขั้นตอน 

20. ข้อใดคือ การกวนผสมช้าหรือการสร้างตะกอน 

. Rapid Mixing 

. Flocculation 

. Slow Mixing/Flocculation 

. Floc 

 

21. การกวนเร็วใช้ระยะความเร็วเท่าใด 

. ด้วยความเร็วรอบ 100รอบ / นาทีเป็นเวลา 1 นาที 
. ด้วยความเร็วรอบ 200รอบ / นาทีเป็นเวลา 1 นาที

.ด้วยความเร็วรอบ 300รอบ / นาทีเป็นเวลา 1 นาที 

. ด้วยความเร็วรอบ 400รอบ / นาทีเป็นเวลา 1 นาที 

22.  สารกรองเรียกชื่ออังกฤษว่า 

. NTU . Floc 

. Media . Nedia 

23. ความขุ่นที่ออกจากถังตะกอนเพื่อเข้าถังกรองควรมราค่าไม่เกินเท่าใด 

 . 2 NTU . 5 NTU 

. 7 NTU . 10 NTU 

24. การประปาส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติใด

. พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2522 

. พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม .. 2545

. พระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.. 2519 

.  พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.. 2542

25. เว็บไซต์ของการประปาส่วนภูมิภาค มีชื่อว่าอะไร

.  http://www.pwa.co.th

.  http://www.pwa.go.th

. m http://www.pwa.co

. ac.th http://www.pwa.

 

26.  ปีที่บรรจบครบรอบ 33 ปี ของกิจการ การประปาส่วนภูมิภาค คือ ปี พ.. ใด

. กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 

.  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

. กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 

.  สิงหาคม  . . 2554

27. ข้อใดไม่ใช่ชนิดของสารกรองที่ใช้กับการกรอง 

. ทรายแม่น้ำ 

. ถ่านแอนทราไซด์ 

. ถ่านกัมมันต์ 

. ด่างทับทิม 

28. ขอมูลใดไม่ใชในการคํานวณหาปริมาณน้าดิบสําหรับผลิตน้ำประปา

  ก. จํานวนประชากรที่รับบริการน้ำประปา
   ข. อัตราการใชน้ำของประชากร
   ค.  ขอบเขตและประเภทของพื้นที่รับบริการประปา
 ง. อายุเฉลี่ยของประชากรที่รับบริการน้ำประปา


   29.ขอใดเปนลักษณะสมบัติทางกายภาพของน้ำ

 ความขุน     สี     กลิ่น
    ความขุน    รส     ความกระดาง
    อุณหภูมิ   ความเปนดาง   พีเอช
   อุณหภูมิ    กลิ่น    ความกระดาง

 

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาคที่กำลังเปิดสอบ

ใหม่ล่าสุด ใช้สอบทั่วประเทศ
ที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ

เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail ข้อสอบหลายตำแหน่ง เช่น บัญชี คอมพิวเตอร์ วิศวกรต่างๆ

ช่างเครื่องกล3 ช่างไฟ้ 3 นักบริหารงานทั่วไป นักวิเคราะห์ระบบงาน นิติกร บุคคลกร นักวิทยาศาสตร์ประชาสัมพันธ์ วิศวกรต่างๆ และตำแหน่งอื่นๆ
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่า สิบเล่มและรุ่นพี่ที่สอบได้

วิชาที่ใช้สอบ

- ข้อสอบความรู้เฉพาะตำแหน่งที่ใช้สอบ(เลือกตามตำแหน่งที่จะสอบ)
- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 

- ข้อสอบวิชาภาษาไทย

- ข้อสอบความรู้เกียวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง สังคม เศรษฐกิจ

- ข้อสอบความรู้เกียวกับการประปาส่วนภูมิภาค

- ข้อสอบความรู้เกียวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

- ข้อสอบภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS / WhatsApp , LINE
ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
* ดูรายละเอียด หนังสือ พิมพ์รูปเล่ม + VCD + MP3 
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=13075 *
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข้อสอบเก่า กปภ.
1.ผู้ว่าการคนแรกคือ
2.พญาแรกนาขวัญคือ
3.รัชกาลใดที่จัดตั้งการประปา
4.ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม G7
5.ถ่านหินลิกไนต์ ใช้ที่โรงไฟฟ้าที่ไหน
6.เหตุที่ทำให้ผู้ว่าสินสุดความเป็นผู้ว่า ข้อใดไม่ใช่
7.จังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของกปภ.คือ
8.มติถอดถอนผู้ว่าต้องมีเสียงไม่น้อยกว่า
9.การจัดตั้งประปานอกราชอาณาจัดต้องให้ใครอนุมัติ
10.สำนักงานตำรวจแห่งชาติขึ้นตรงกับหน่อยงานใด
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้