ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : คู่มือเตรียมสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คู่มือเตรียมสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต

1. การตรวจสอบภาษี หมายความว่า

ก. การตรวจสอบไต่สวนตามหนังสือเรียก

ข. การตรวจสอบการปฏิบัติการเกี่ยวกับการเสียภาษีสรรพสามิต

ค. การตรวจค้น อายัดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

ความหมายของการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต

การตรวจสอบภาษี หมายความว่า การตรวจสอบไต่สวนตามหนังสือเรียก การตรวจสอบการปฏิบัติการเกี่ยวกับการเสียภาษีสรรพสามิต และการตรวจค้น การยึดหรืออายัดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗

2. ข้อใดมิใช่ขั้นตอนในการเตรียมการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต

ก. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

ข. การวางแนวทางการตรวจสอบภาษี

ค. การออกหนังสือเชิญเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต

ง. การออกหนังสือเตือนให้ปฏิบัติตามหนังสือเรียก

ตอบ ข. การวางแนวทางการตรวจสอบภาษี

ขั้นตอนการเตรียมการก่อนการตรวจสอบ มีดังนี้

๑. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

๒. การออกหนังสือเชิญเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต

๓. การขออนุมัติออกหนังสือเรียกและการออกหนังสือเรียก

๔. การออกหนังสือเตือนให้ปฏิบัติตามหนังสือเรียก

๕. การส่งหนังสือเชิญ หนังสือเรียก และหนังสือเตือนให้ปฏิบัติตามหนังสือเรียก

3. การย้าย การเลิกหรือโอนกิจการให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมแจ้งเลิกหรือโอนกิจการตามที่อธิบดีกำหนดจะต้องกระทำก่อนวันเลิกหรือโอนกิจการไม่น้อยกว่ากี่วัน

ก. ไม่น้อยกว่า ๕ วัน

ข. ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน

ค. ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน

ง. ไม่น้อยกว่า ๒๐ วัน

ตอบ ค. ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน

การย้าย การเลิก หรือการโอนกิจการ

การย้าย การเลิกหรือโอนกิจการให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมแจ้งเลิกหรือโอนกิจการ ตามแบบที่อธิบดีกำหนด (แบบ ภษ. ๐๑-๐๕) ณ สถานที่ที่จดทะเบียนสรรพสามิตก่อนวันเลิกหรือโอนกิจการไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน โดยให้คืนใบทะเบียนสรรพสามิตเดิมแก่เจ้าพนักงานสรรพสามิต (โทษปรับ มาตรา ๑๔๘ ปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท)

4. เมื่อเสียภาษีมาพบพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกำหนดวัน เวลาที่นัดหมายในหนังสือเรียกจะต้องมีการตรวจสอบหนังสือมอบอำนาจ อาทิ การปิดอากรแสตม์ในหนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่มาให้ถ้อยคำครั้งเดียวจะต้องปิดอากรแสตมป์ตามข้อใด

ก. ปิดอากร ๑๐.๐๐ บาท

ข. ปิดอากร ๒๐.๐๐ บาท

ค. ปิดอากร ๓๐.๐๐ บาท

ง. ปิดอากร ๔๐.๐๐ บาท

ตอบ ก. ปิดอากร ๑๐.๐๐ บาท

การดำเนินการตรวจสอบภาษี

กรณีผู้เสียภาษีมาพบพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกำหนดวัน เวลาที่นัดหมายในหนังสือเรียก หนังสือเชิญ หรือหนังสือเตือนให้ปฏิบัติตามหนังสือเรียก พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องพิจารณาก่อนว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี หรือเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือไม่ หรือกรณีเป็นผู้รับมอบอำนาจให้พิจารณาความสมบูรณ์ และความถูกต้องของหนังสือมอบอำนาจนั้นด้วย ดังนี้

(๑) ใช้หนังสือมอบอำนาจ ตามแบบ ภษ.๐๔-๐๖ หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ขอให้พิจารณาสาระสำคัญในการมอบอำนาจซึ่งต้องครอบคลุมทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภาษี

(๒) ต้องเป็นการมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจกระทำการแทนกิจการ หรือเจ้าของ

(๓) มีการลงลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจและพยานอย่างครบถ้วน

(๔) การปิดอากรแสตมป์ และต้องมีการขีดฆ่าอากรแสตมป์ด้วยดังนี้

- กรณีมาให้ถ้อยคำครั้งเดียว ปิดอากร ๑๐.๐๐ บาท

- กรณีมาให้ถ้อยคำหลายครั้ง ปิดอากร ๓๐.๐๐ บาท

(๕) ความครบถ้วนของเอกสารที่แนบมาพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจ ซึ่งประกอบด้วย

๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

๒) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

๓) หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ไม่เกิน ๖ เดือน กรณีเป็นนิติบุคคล

5. เมื่อผู้เสียภาษีมาพบพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกำหนดวัน เวลาที่นัดหมายในหนังสือเรียก แต่เป็นผู้รับมอบอำนาจให้พิจารณาความสมบูรณ์ และความถูกต้องของหนังสือมอบอำนาจจากสิ่งใด

ก. หนังสือมอบอำนาจ ตามแบบ ภษ.๐๔-๐๖

ข. การลงลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจและพยานอย่างครบถ้วน

ค. เอกสารที่แนบมาพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจ

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

ดูคำอธิบายข้อข้างต้น

6. ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ กำหนดให้ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปรามมีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด

ก. มีอำนาจออกหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้ทั่วราชอาณาจักร

ข. มีอำนาจออกหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร

ค. มีอำนาจออกหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบของภาคนั้นๆ

ง. มีอำนาจออกหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบของพื้นที่นั้นๆ

ตอบ ก. มีอำนาจออกหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้ทั่วราชอาณาจักร

ขอบเขตอำนาจในการออกหนังสือเรียก

ตามระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ให้บุคคลต่อไปนี้มีอำนาจในการออกหนังสือเรียกเกี่ยวกับการตรวจสอบภาษีในท้องที่ที่รับผิดชอบ ดังนี้

๑. ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม มีอำนาจออกหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้ทั่วราชอาณาจักร

๒. ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร มีอำนาจออกหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร

๓. ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค มีอำนาจออกหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบของภาคนั้นๆ

๔. สรรพสามิตกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑-๕ และสรรพสามิตพื้นที่ มีอำนาจออกหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบของพื้นที่นั้นๆ

7. ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในการออกหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบของพื้นที่นั้นๆ คือ

ก. ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร

ข. สรรพสามิตพื้นที่

ค. กรมสรรพสามิตพื้นที่

ง. ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค

ตอบ ข. สรรพสามิตพื้นที่

ดูคำอธิบายข้อข้างต้น

8. ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกำหนดกี่วันกรณีภายในประเทศ

ก. เจ็ดวันนับแต่วันส่ง

ข. สิบสี่วันนับแต่วันส่ง

ค. สิบห้าวันนับแต่วันส่ง

ง. ยี่สิบสองวันนับแต่วันส่ง

ตอบ ก. เจ็ดวันนับแต่วันส่ง

การส่งหนังสือเชิญ หนังสือเรียก และหนังสือเตือนให้ปฏิบัติตามหนังสือเรียก

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๗๑ บัญญัติว่า การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีภายในประเทศหรือเมื่อครบกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับ หรือได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้น

9. ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกำหนดกี่วันกรณีต่างประเทศ

ก. เจ็ดวันนับแต่วันส่ง

ข. สิบสี่วันนับแต่วันส่ง

ค. สิบห้าวันนับแต่วันส่ง

ง. ยี่สิบสองวันนับแต่วันส่ง

ตอบ ค. สิบห้าวันนับแต่วันส่ง

ดูคำอธิบายข้อข้างต้น

10. การรวบรวมข้อมูลภายในที่ใช้ในการเตรียมการก่อนการตรวจสอบคือข้อใด

ก. ข้อมูลจากส่วนราชการ

ข. ข้อมูลจากภาคเอกชน

ค. ข้อมูลจากแบบรายการภาษีสรรพสามิต

ง. ข้อมูลจากกรมสรรพสามิต

ตอบ ค. ข้อมูลจากแบบรายการภาษีสรรพสามิต

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

๑. การรวบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวกับผู้เสียภาษีที่จะทำการตรวจสอบตามรายชื่อที่ได้รับมาทั้งข้อมูลภายใน และข้อมูลภายนอก

(๑) ข้อมูลภายใน ได้แก่ แบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต (ภษ. ๐๑-๐๔) แบบรายการภาษีสรรพสามิต (ภษ. ๐๑-๑๒, ๑๒ก, ๑๒ข) แบบแจ้งราคาขาย (ภษ. ๐๑-๔๔, ๔๔ก) และอื่นๆ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ

- แนวข้อสอบอังกฤษ Reading

- แนวข้อสอบ Conversation

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

- ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต

- เขตการค้าเสรี FTA

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับอาเซียน

- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการปกครอง พศ 2539

- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550

- แนวข้อสอบ ภาษีสรรพสามิต

- ข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากร ชุด 1


สนใจสั่งซื้อมาที่   083-067-4168 , 080-604-2510  หรือ ส่ง SMS / (WhatsApp , LINE)
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ *อย่างด่วนภายใน 3 ชม. *อย่างช้าก่อน 24:00 น. ของวันที่โอนเงิน (อย่าลืม! เช็คที่ อีเมลขยะ)
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น.)
ชำระค่าสินค้าและบริการ http://www.thaionline1.com
1. ธ. กรุงเทพ  ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย  ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6  ชื่อบัญชี  Sumalee Thongyot
3. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กสิกรไทย  ออมทรัพย์  สาขา เซ็นทรัลพระราม 3  เลขที่บัญชี  748-2-66186-0  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai
โอนเงินแล้วแจ้งมาที่อีเมล์  lek.pisi@hotmail.com  (ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดคู่มือเตรียมสอบ)
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
*วิธีเปิดไฟล์ PDF คู่มือเตรียมสอบราชการ-รัฐวิสาหกิจ  http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604 

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
กรมสรรพสามิต เปิดสอบภาค ข. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 2556

กรมสรรพสามิต เปิดสอบภาค ข. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 2556

กรมสรรพสามิต เปิดสอบภาค . ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
19
.. 2555 – 10 .. 2556

โดยตำแหน่งงานที่นำมาฝากนี้ เปิดรับสมัครระหว่างวันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าระหว่างเวลา 08.30-12.00 น. ภาคบ่ายระหว่างเวลา 13.00-16.30 น. ท่านใดที่สนใจสามารถสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารกรมสรรพสามิต ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 0-2241-4775 ทั้งนี้สามารถส่งใบสมัครได้ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) (ข้อมูลการส่งทาง EMS ระบุอยู่ในส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนท้ายของประกาศนี้)

เว็บไซต์หน่วยงาน : http://www.excise.go.th

ที่ตั้งหน่วยงาน : กรมสรรพสามิต 1488 ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

หากต้องการทราบรายละเอียดส่วนคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร หลักฐานในการสมัคร ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารทาง EMS เงื่อนไขในการรับสมัครหรือรายละเอียดส่วนอื่นๆ ของตำแหน่งงาน สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมสรรพสามิต เปิดสอบภาคข. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ19 ธ.ค. 2555 – 10 ม.ค. 2556

ที่มา : สำนักงาน ก.พ.
เรียบเรียงเนื้อหาโดย งานราชการ

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้