ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ แนวข้อสอบ คู่มือสอบ สำนักงบประมาณ ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ แนวข้อสอบ คู่มือสอบ สำนักงบประมาณ ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่าสุด1. สำนักงบประมาณได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อใด

ก. ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป

ข. ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป

ค. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป

ง. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป

ตอบ ค. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป

2. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ในระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ คือใคร

ก. นายวิเศษ ชำนาญวงษ์ ข. นายฤทธิรงค์ กิจวรรณ

ค. นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ ง. นายณรงค์ศักดิ์ กำมเลศ

ตอบ ค. นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์

3. สำนักเบิกส่วนกลาง หมายถึงข้อใด

ก. สำนักงานคลังจังหวัด ข. กรมบัญชีกลาง

ค. สำนักงบประมาณ ง. กรมบัญชีภายใน

ตอบ ข. กรมบัญชีกลาง

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

ส่วนราชการ หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

รัฐวิสาหกิจ หมายความว่า รัฐวิสาหกิจที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

การจัดสรรงบประมาณ หมายความว่า การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน ทั้งนี้ อาจดำเนินการโดยใช้การอนุมัติเงินประจำงวดหรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่สำนักงบประมาณกำหนด

เป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ หมายความว่า ผลสัมฤทธิ์ที่รัฐบาลต้องการจะให้เกิดก่อประชาชนและประเทศ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง หมายความว่า เป้าหมายการให้บริการกระทรวงตามเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือที่กำหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด หมายความว่า แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตามที่จังหวัดกำหนดขึ้นโดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ

แผนงบประมาณ หมายความว่า แผนงบประมาณที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือที่กำหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ

แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ หมายความว่า แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการที่กำหนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือที่กำหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ

ผลผลิต หมายความว่า ผลผลิตที่กำหนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือที่กำหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ

โครงการ หมายความว่า โครงการที่กำหนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือที่กำหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ

งบรายจ่าย หมายความว่า กลุ่มวัตถุประสงค์ของรายจ่าย ที่กำหนดให้จ่ายตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

เงินทดรองราชการ หมายความว่า เงินทดรองราชการตามระเบียบว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อรองจ่ายตามโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ

แผนการปฏิบัติงาน หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในรอบปีงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมายความว่า แผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายสำหรับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเพื่อดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ

สำนักเบิกส่วนกลาง หมายความว่า กรมบัญชีกลาง

สำนักเบิกส่วนภูมิภาค” หมายความว่า สำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัด ณ อำเภอ และสำนักงานคลังอำเภอด้วย

การโอนงบประมาณรายจ่าย หมายความว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณของผลผลิตหรือโครงการใดไปผลผลิตหรือโครงการอื่นภายในงบรายจ่ายเดียวกัน หรือการโอนเงินต่างงบรายจ่ายในผลผลิตหรือโครงการเดียวกันภายใต้แผนงบประมาณเดียวกัน

การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย หมายความว่า การเปลี่ยนแปลงรายการและ/หรือจำนวนเงินของรายการที่กำหนดไว้ภายใต้งบรายจ่ายของแผนงบประมาณ ผลผลิตหรือโครงการเดียวกัน

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย หมายความว่า การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากสำนักเบิกส่วนกลางไปยังสำนักเบิกส่วนภูมิภาคใด หรือจากสำนักเบิกส่วนภูมิภาคใดไปยังสำนักเบิกส่วนภูมิภาคอื่น โดยสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ หมายความว่า รายการงบประมาณรายจ่ายที่กำหนดให้ต้องจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเกินหนึ่งปีงบประมาณขึ้นไปในขณะที่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ หมายความว่า ระบบการจัดทำและรับส่งข้อมูลการจัดการงบประมาณตามระบบการบริหารการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่สำนักงบประมาณกำหนด

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ได้มีการปรับเปลี่ยนการขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเดิมตามข้อใด

ก. จาก “แผนงาน” เป็นการขออนุมัติตาม “แผนงบประมาณ”

ข. จาก “แผนงาน” เป็นการขออนุมัติตาม “งบประมาณ”

ค. จาก “แผนงาน” เป็นการขออนุมัติตาม “ผลงาน”

ง. จาก “แผนงาน” เป็นการขออนุมัติตาม “รายจ่าย”

ตอบ ก. จาก “แผนงาน” เป็นการขออนุมัติตาม “แผนงบประมาณ”

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ได้มีการปรับเปลี่ยนการขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเดิมซึ่งขออนุมัติตาม “แผนงาน” เป็นการขออนุมัติตาม “แผนงบประมาณ” เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน

5. เว็บไซต์ของสำนักงบประมาณคือข้อใด

ก. http://www.aa.go.th ข. http://www.bb.go.th

ค. http://www.cc.go.th ง. http://www.dd.go.th

ตอบ ข. http://www.bb.go.th

6. สำนักงบประมาณจะแจกจ่ายคู่มือและจัดประชุมชี้แจงวิธีการบันทึกข้อมูลทางระบบใด

ก. ระบบ AIS ข. ระบบ BIS

ค. ระบบ CIS ง. ระบบ DIS

ตอบ ข. ระบบ BIS

7. ระเบียบฉบับนี้ให้ยกเลิกระเบียบฉบับใด

ก. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘

ข. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗

ค. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๗

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

๑. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘

๒. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗

๓. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๗


จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินการคลัง

- นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง

- แนวข้อสอบการวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491

- พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

- สรุปสาระสำคัญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 


จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ สำนักงบประมาณ ทุกตำแหน่ง

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงบประมาณ 

แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง (เลือกตามที่สอบ)

- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

- นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ

- นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

- นิติกรปฏิบัติการ


ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ราคา 399 บาท 

*ส่งด่วนภายใน 3 ชม.*

*ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน*( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 

สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS /  LINE : busthai01

โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน** 

1. ธ. กรุงเทพ  ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี  048-0-17796-3  ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 

2. ธ. กรุงไทย  ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี  980-6-40570-6  ชื่อบัญชี  Sumalee Thongyot 

3. ธ. กสิกรไทย  ออมทรัพย์  สาขา เซ็นทรัลพระราม 3  เลขที่บัญชี  748-2-66186-0  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai 

4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี  402-398830-4  ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee

5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี  130-1-28490-7  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai 

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ สำนักงบประมาณ  29 อัตรา วันที่ 28 พฤษภาคม - 25 มิถุนายน 2558
สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 29 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม - 25 มิถุนายน 2558

ประกาศสำนักงบปนะมาณ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคเข้าราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1.ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
จำนวน 20 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขา และ  เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ. 

2.ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)
จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

3.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

4.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)
จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม - 25 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
-ใบสมัครสอบ
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้