ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เน้นๆ ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมควบคุมมลพิษ ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เน้นๆ ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมควบคุมมลพิษ ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่าสุด

อ้างอิง: ดันกระทู้ โดย admin เมื่อเวลา(2015-10-17)
เปิดรับสมัครสอบ กรมควบคุมมลพิษ จำนวน 15 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน - 1 ตุลาคม 2558

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสุขสาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียม 

2. ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม 

3. ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ประจำศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง)
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 4อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสุขสาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียม 

4. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างสำรวจ ช่างเชื่อม คอมพิวเตอร์

5. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

6. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาดังนี้ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นทางสิ่งแวดล้อม 

7. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
อัตราเงินเดือน 11280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ เลขานุการ

การรับสมัครสอบ
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน - 1 ตุลาคม 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์http://job.pcd.go.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ


แนวข้อสอบ 

พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

1. พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 บังคับใช้เมื่อใด

ก. 28 พฤษภาคม 2535 ค. 18 พฤษภาคม 2553

ข. 18 พฤษภาคม 2535 ง. 28 พฤษภาคม 2553

ตอบ ก. 28 พฤษภาคม 2535

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

2. ใครคือผู้ลงนามผู้รับสนองพระบรมราชโองการในพรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 

ก. อานันท์ ปันยารชุน ค. อานันท์ ปันยารชุน

ข. พลเอก สุจินดา คราประยูร ง. พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ

ตอบ ก. อานันท์ ปันยารชุน

3. ข้อใด ที่ พรบ. นี้ได้เปลี่ยนมาเป็น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ก. กระทรวงวิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม

ข. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ค. กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ง. กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

ตอบ ค. กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

4. ตาม พรบ.นี้มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม หมายความว่าอย่างไร

ก. ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำ

ข. ค่ามาตรฐานคุณภาพสัตว์ พืช

ค. ดุลยภาพของธรรมชาติ อันได้แก่ สัตว์ พืช

ง. ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำ อากาศ เสียง และ สภาวะอื่นๆ

ตอบ ง. ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำ อากาศ เสียง และ สภาวะอื่นๆ

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้

“มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมหมายความว่า ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำ อากาศ เสียง และ สภาวะอื่นๆ ของสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำหนดเป็นเกณฑ์ทั่วไปสำหรับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

5. ใครคือผู้แต่งตั้ง เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ 

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ค. รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ด้านอำนวยการ)

ง. ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตอบ ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้

เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษหมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการเกี่ยวกับ การควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้

6. ข้อใดที่คือองค์กรที่ไม่มีสิทธิขอจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ก. องค์กรเอกชนซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย

ข. ที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องโดยตรงกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

ค. มีวัตถุประสงค์ในทางการเมือง หรือมุ่งค้าหากำไรจากการประกอบกิจกรรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

ง. องค์กรเอกชนซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ

ตอบ ค. มีวัตถุประสงค์ในทางการเมือง หรือมุ่งค้าหากำไรจากการประกอบกิจกรรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

มาตรา 7 เพื่อเป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้องค์กรเอกชนซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องโดยตรงกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม หรืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และมิได้มีวัตถุประสงค์ในทางการเมือง หรือมุ่งค้าหากำไรจากการประกอบกิจกรรมดังกล่าว มีสิทธิขอจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม* ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

7. ใครมีอำนาจหน้าที่กำหนดมาตรการป้องกันและจัดทำแผนฉุกเฉินเพื่อแก้ไขสถานการณ์อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ หรือภาวะมลพิษที่เกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษ

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ค. รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ด้านอำนวยการ)

ง. ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตอบ ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มาตรา 10 เพื่อเป็นการป้องกันแก้ไข ระงับหรือบรรเทาเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุภยันตราย จากภาวะมลพิษตามมาตรา 9 ให้รัฐมนตรีกำหนดมาตรการป้องกันและจัดทำแผนฉุกเฉินเพื่อ แก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า

8. ใครคือประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข. นายกรัฐมนตรี

ค. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ง. ปลัดกระทรวงกลาโหม

ตอบ ข. นายกรัฐมนตรี

9. ใครมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ก. นายกรัฐมนตรี

ข. คณะรัฐมนตรี

ค. ปลัดกระทรวงกลาโหม

ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

ตอบ ข. คณะรัฐมนตรี

10. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีว่าระอยู่ในตำแหน่งความละกี่ปี

ก. 6 ปี ค. 4 ปี

ข. 5 ปี ง. 3 ปี

ตอบ ง. 3 ปี


จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ กรมควบคุมมลพิษ ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
- ความรู้เกี่ยวกับควบคุมมลพิษ 
- แนวข้อสอเกี่ยวกับควบคุมมลพิษ 
- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ 
- แนวข้อสอบภาษาไทย 
- แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 
- แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
- คำถามเกี่ยวกับปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม 
- ระเบียบการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
- ความรู้พื้นฐานมลพิษสิ่งแวดล้อม
 
เลือกตามตำแหน่ง 
- นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
- นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
- นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
- นิติกรปฏิบัติการ
- นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน


จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
นักทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมมลพิษ
1. ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมมลพิษ
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมควบคุมมลพิษ
3. การบริหารทรัพยากรบุคคล
4. แนวข้อสอบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
5. แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
6. การติดตามและประเมินผล (ถาม-ตอบ)
7. การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล (ถาม - ตอบ)
8. แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
9. แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 1
10. แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 2
11. สรุป + แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
12. ถาม - ตอบ แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

นักวิชาการเผยแพร่ กรมควบคุมมลพิษ
1. ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมมลพิษ
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมควบคุมมลพิษ
3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
4. หลักการประชาสัมพันธ์
5. แนวข้อสอบนักวิชาการเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์
6. การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
7. การจัดทำหนังสือสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ
8. การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
9. การเขียนเพื่อการสือสาร ถาม -ตอบ
10. กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ กรมควบคุมมลพิษ ปี 2545

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ
1. ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมมลพิษ
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมควบคุมมลพิษ
3. แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
4. ถาม - ตอบ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
5. แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
6. ถาม – ตอบ ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศ
7. พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
8. แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
9. ถาม- ตอบ การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของประชาชน
10. ถาม – ตอบ การจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
11. การวิเคราะห์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการโครงสร้างพื้นฐาน _EIAIEE
12. กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ กรมควบคุมมลพิษ ปี 2545

นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน กรมควบคุมมลพิษ
1. ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมมลพิษ
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมควบคุมมลพิษ
3. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
4. องค์ประกอบของศิลปะ+แนวข้อสอบ
5. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบกราฟิก
6. หลักการออกแบบ
7. เทคนิคการออกแบบนิทรรศการ
8. สรุปวิชาทัศนศิลป์
9. แนวข้อสอบวิชาทัศนศิลป์ ชุด 1
10. แนวข้อสอบวิชาทัศนศิลป์ ชุด 2

ผู้ควบคุมมลพิษอากาศ กรมควบคุมมลพิษ
1. ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมมลพิษ
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมควบคุมมลพิษ
3. ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
4. อากาศและมลพิษทางอากาศ
5. แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับมลพิษอากาศ
6. ความรู้เบื้องต้นมลพิษทางอากาศ ถาม-ตอบ
7. ถาม - ตอบ เกี่ยวกับปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม
8. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
9. กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ กรมควบคุมมลพิษ ปี 2545

นักวิชาการพัสดุ กรมควบคุมมลพิษ
1. ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมมลพิษ
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมควบคุมมลพิษ
3. ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
4. แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ
5. ระเบียบการจัดหา การจัดซื้อ จัดจ้าง
6 . แนวข้อสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP)
7. แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
8. กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ กรมควบคุมมลพิษ ปี 2545
9. สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
10. แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
11. แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมควบคุมมลพิษ
1. ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมมลพิษ
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมควบคุมมลพิษ
3. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
4. แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
5. แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
6. ถาม-ตอบ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
7. ถาม - ตอบ การบริหารแผนงาน และการบริหารงบประมาณ
8. การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล (ถาม - ตอบ)
9. กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ กรมควบคุมมลพิษ ปี 2545

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) กรมควบคุมมลพิษ
1. ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมมลพิษ
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมควบคุมมลพิษ
3. แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
4. แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิสารสนเทศ
5. ถาม- ตอบ การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของประชาชน
6. ถาม - ตอบ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
7. ถาม – ตอบ การจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
8. ถาม – ตอบ  ภาพถ่ายทางอากาคุมมลพิษ ปี 2545
10. พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
11. แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

นายช่างเทคนิค กรมควบคุมมลพิษ
1. ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมมลพิษ
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมควบคุมมลพิษ
3. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
4. แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่างเทคนิค
5. แนวข้อสอบความถนัดทางช่าง
6. . ถาม-ตอบ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
7. ถาม - ตอบ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่างเทคนิค
8. แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
9. กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ กรมควบคุมมลพิษ ปี 2545


ผู้ควบคุมมลพิษอากาศ กรมควบคุมมลพิษ
1. ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมมลพิษ
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมควบคุมมลพิษ
3. อากาศและมลพิษทางอากาศ
4. แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับมลพิษอากาศ
5. ความรู้เบื้องต้นมลพิษทางอากาศ ถาม-ตอบ
6. ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
7. ถาม - ตอบ เกี่ยวกับปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม
8. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
9. กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ กรมควบคุมมลพิษ ปี 2545


++อัพเดทตามประกาศสอบ ครบทุกเนื้อหา เน้นๆ!! 

ทั้งหมดนี้ถูกรวบรวมไว้ให้เเล้ว รวมสาระสำคัญ+แนวข้อสอบพร้อมเฉลย 


>>เเนวข้อสอบเก่าที่นี่ จะกระชับเวลาในการอ่านหนังสือ 

>>หนังสือและไฟล์เตรียมสอบทำเล่มต่อเล่ม มั่นใจได้ว่าอัพเดทแน่นอน

>>ไม่ต้องอ่านเเบบเดาสุ่มอีกต่อไป เล่มเดียวรวมสอบครบ

>>หนังสือปริ้นเข้าปกกันน้ำ ใช้กระดาษ 70 แกรม ไม่ยุ่ยง่าย ไม่มีฝุ่น 

>>จะอ่านหนังสือเป็นกองๆ ทำไมในเมื่อมีสรุปรวมเเนวข้อสอบเก่า


++แม่นๆ ชัวร์!!! ++แนวข้อสอบ สรุปรวมเเนวข้อสอบเก่า

กระชับเวลาในการอ่าน ไฟล์ pdf คู่มือเตรียมสอบ

มั่นใจได้ว่า อัพเดท! แน่นอน ไม่ต้องอ่านเเบบเดาสุ่มอีกต่อไป 

e-book รวมข้อสอบครบถ้วน จะอ่านหนังสือเป็นกองๆ ทำไม 

ในเมื่อ มีสรุปรวมเเนวข้อสอบเก่า ครบที่สุดในเมืองไทย


แนวข้อสอบ เเบ่งออกเป็น 2 เเบบ

1. ไฟล์ E-Book (pdf) ราคา 399 บาท

ส่งทางอีเมลล์ (รอรับได้ไม่เกิน 3 ชม.)

2. หนังสือ ราคา 699 บาท รวมจัดส่ง EMS 

( รอรับได้ ไม่เกิน 3-4 วัน ทั่วประเทศ)


ธนาคารกสิกรไทย 748-266-1860 

ออมทรัพย์ สาขาเซ็นทรัลพระราม3  

ชื่อบัญชี พิสิทธิ์ชัย กิมชัย


สั่งซื้อมาที่/สอบถามมาที่

โทร 083-0674168

LineID : 0830674168

E-mai : lek.pisi@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบ กรมควบคุมมลพิษ ทุกตำแหน่ง
แนวข้อสอบ   กรมควบคุมมลพิษ
 
ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมควบคุมมลพิษ
ก. http:// [url]www.cdp.go.th[/url]                                              ค. http:// www. [url]www.pcd.go.th[/url]
ข. http:// [url]www.forest.go.th[/url]                                          ง. http:// www. customs.go.th
ตอบ   ค. http:// www. [url]www.pcd.go.th[/url]
ข้อใดคือชื่อย่อของกรมควบคุมมลพิษ
ก. กคพ.                                                                              ค. คมพ.
ข. คพ.                                                                                ง. มพ.
ตอบ   ข. คพ.   
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  คนปัจจุบันคือใคร
ก. นายพงศ์    โสโน                                                       ค. นายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ
ข. นายวิเชียร  จุ่งรุ่งเรือง                                                                ง. นายทฤษดี   ชาวสวนเจริญ 
ตอบ   ข. นายวิเชียร  จุ่งรุ่งเรือง
ปัจจุบันรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ มีกี่คน
ก. 1  คน                                                                             ค. 3  คน
ข. 2  คน                                                                             ง. 4  คน
ตอบ    ค. 3  คน  ได้แก่
1. นายวรศาสน์   อภัยพงษ์
2. นางสุณี   ปิยะพันธุ์พงศ์
3. นางสาวอาระยา   นันทโพธิเดช
ใครคือเลขานุการกรมควบคุมมลพิษ  คนปัจจุบัน
ก. นางสาววชิรา   แสงศรี                                              ค. นางกัญชลี นาวิกภูมิ
ข. นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์                                               ง. นางจันทนา ภาคย์ทองสุข
ตอบ   ก. นางสาววชิรา   แสงศรี
กรมควบคุมมลพิษก่อตั้งขึ้นเมื่อใด
ก. 4 เมษายน  พ.ศ. 2535                                                               ค.4 พฤษภาคม  พ.ศ. 2485
ข. 5 เมษายน  พ.ศ. 2535                                                               ง. 5 พฤษภาคม  พ.ศ. 2485                             
ตอบ  ก. 4 เมษายน  พ.ศ. 2535
 
ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษกรมควบคุมมลพิษ
ก. Department of  Labour  Protection and Welfare
ข. Department of  Fisheries
ค. Department of Livestock Development 
ง. Pollution  Control  Department
ตอบ   ง. Pollution   Control   Department
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เปิดสมัครสอบ บรรจุข้าราชการ กรมควบคุมมลพิษจำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้