ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วยเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วยเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก

1. ข้อใดต่อไปนี้เป็นเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริของในหลวง
ก. การปลูกผัก การเลี้ยงปลาไว้กิน ข. อยู่อย่างพอกิน-พอใช้
ค. การใช้วิถีชีวิตอยู่อย่างพอเพียง ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
2. ประเทศไทยได้ลงนามทำเขตการค้าเสรี (free trad) กับประเทศใด
ก. ญี่ปุ่น ข. อังกฤษ
ค. เวียดนาม ง. มาเลเซีย
ตอบ ก. ญี่ปุ่น
ปัจจุบันไทยได้เจรจาจัดทำเขตการค้าเสรีกับ 8 ประเทศได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย บาห์เรน จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และ เปรู และ 2 กลุ่มประเทศ คือ EFTA และ BIMST_EC
3. ประเทศไทยกำหนดราคาน้ำมันโดยยึดประเทศใดเป็นเกณฑ์
ก. การกำหนดราคาตามต้นทุนการผลิตจริง
ข. การกำหนดราคาลักษณะผสมระหว่างตามต้นทุนการผลิตและราคาตลาด
ค. การกำหนดราคาโดยใช้ระบบจำกัดราคาน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมัน
ง.ถูกทุกข้อ
ตอบ ง.ถูกทุกข้อ
4. ข้อใดต่อไปนี้คือการเรียน ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ก. การให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ข. การจัดกิจกรรมโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำงาน
ค. ครูเป็นผู้ให้ความรู้โดยไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม
ง. ถูกทั้ง ก และ ข
ตอบ ง. ถูกทั้ง ก และ ข
5. ผู้ที่ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่ได้รับใบอนุญาต มีโทษสถานใด
ก. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ค. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ตอบ ค. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

6. ข้อใดเขียนผิด
ก. สมเพช ข. ผลัดวันประกันพรุ่ง
ค. อะลุ่มอล่วย ง. ดอกไม้จันทน์
ตอบ ข. ผัดวันประกันพรุ่ง ที่ถูก คือ ผัดวันประกันพรุ่ง
- ผลัด (ผลัด [ผฺลัด] ก. เปลี่ยนแทนที่ เช่น ผลัดเสื้อผ้า ผลัดเวร ผลัดใบ ผลัดขน.
น. ลักษณนามเรียกการผลัดเปลี่ยนเวรยาม เช่น เปลี่ยนเวรวันละ ๓ ผลัด)
- ผัด (ผัด ก. เอาสิ่งที่ใช้เป็นอาหารใส่ลงในกระทะที่มีนํ้ามันหรือนํ้าเล็กน้อย ตั้งไฟแล้วพลิกกลับไปมาจนสุก เช่น ผัดข้าว ผัดหมี่, เรียกอาหาร ที่ทําด้วยวิธีการเช่นนั้น เช่น ข้าวผัด หมี่ผัด; ย้ายไปย้ายมา, หมุน ไปมา, ล่อให้ไล่; ขอเลื่อนเวลาไป เช่น ผัดวัน ผัดหนี้; เอาแป้งลูบ ที่หน้าเพื่อให้นวล เช่น ผัดหน้า)
- ผัดวันประกันพรุ่ง ((สํา) ก. ขอเลื่อนเวลาออกไปครั้งแล้วครั้งเล่า)
ผลัดวันประกันพรุ่ง (ไม่พบความหมาย)
7. ข้อใดต่อไปนี้สามารถประกอบวิชาชีพครูได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต
ก. ครู ข. คณาจารย์
ค. ผู้อำนวยการศึกษา ง. ผู้บริหารการศึกษา
ตอบ ข. คณาจารย์
8. ใครทำหน้าที่ออกใบอนุญาตวิชาชีพครู
ก. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ข. คณะกรรมการคุรุสภา
ค. คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ง. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตอบ ก. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
9. การศึกษาภาคบังคับ หมายถึงข้อใด
ก. การศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 12 ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. การศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 6 ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. การศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 9 ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. การศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอบ ค. การศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 9 ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน10. การนับอายุเด็กเพื่อเข้าเรียนในการศึกษาภาคบังคับนับอย่างไร
ก. นับตามปีปฏิทิน ข. นับตามปีเกิด
ค. นับตามอายุ ง. ถูกทั้ง ข. และ ค.
ตอบ ก. นับตามปีปฏิทิน
11. หากมีการยุบสภา จะต้อง เลือกจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายในกี่วัน
ก. ไม่น้อยกว่า 30 วัน ข. ไม่น้อยกว่า 45 วัน
ค. ไม่น้อยกว่า 60 วัน ง. ไม่น้อยกว่า 45 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน
ตอบ ง. ไม่น้อยกว่า 45 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน
12. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หน้าที่ของ คุรุสภา
ก. ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ข. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการมารตฐานวิชาชีพ
ค. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกระทำใดๆอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภา
ง. พิจารณาการออกใบอนุญาตพักใช้ หรือ เพิกถอนใบอนุญาต
ตอบ ง. พิจารณาการออกใบอนุญาตพักใช้ หรือ เพิกถอนใบอนุญาต
13. สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจำนวนกี่คน
ก. 200 ข. 700
ค. 500 ง. 800
ตอบ ค. 500
14. ข้อใดคือศูนย์การเรียนตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ
ก. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ข. โรงเรียนเอกชน
ค. สถานที่เรียนที่องค์กรเอกชนเป็นผู้จัด ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ค. สถานที่เรียนที่องค์กรเอกชนเป็นผู้จัด
ศูนย์การเรียน ได้แก่ สถานที่เรียนที่หน่วยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ สถานสงเคราะห์ และสถาบันสังคมอื่นเป็นผู้จัด
15. ข้อใด ไม่ใช่ สถานศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
ก. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ข. โรงเรียน
ค. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ง. วิทยาลัย
ตอบ ค. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

16. ประเทศไทยเสียเปรียบดุลการค้าให้แก่ประเทศใด
ก. สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย จีน ข. ญี่ปุ่น จีน อินเดีย
ค. ญี่ปุ่น จีน กัมพูชา ง. สหรัฐอเมริกา จีน อินเดีย
ตอบ ข. ญี่ปุ่น จีน อินเดีย
17. ข้อใดคือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ก. GDP ข. GPD
ค. GPP ง. GBP
ตอบ ก. GDP
18. ศาลปกครองมีกี่ชั้น
ก. 2 ชั้น ข. 3 ชั้น
ค. 4 ชั้น ง. ชั้นเดียว
ตอบ ก. 2 ชั้น
19. ข้อใดคือชั้นของศาลปกครอง
ก. ศาลปกครองชั้นต้น ศาลปกครองกลาง ศาลปกครองสูงสุด
ข. ศาลปกครองชั้นต้น ศาลปกครองกลาง ศาลปกครองในภูมิภาค
ค. ศาลปกครองชั้นต้น ศาลปกครองสูงสุด
ง. ศาลปกครองกลาง ศาลปกครองในภูมิภาค
ตอบ ค. ศาลปกครองชั้นต้น ศาลปกครองสูงสุด
20. หลักสูตรการศึกษาประกอบด้วย
ก. หลักการ ข.จุดหมาย
ค. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ง.ถูกทุกข้อ
ตอบ ง.ถูกทุกข้อ หลักสูตรการศึกษาประกอบด้วย
1. หลักการ 2. จุดหมาย
3. โครงสร้าง 4. วิธีการจัดหลักสูตร
5. วิธีการจัดเวลาเรียน 6. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
7. วิธีจัดการเรียนรู้ 8. สื่อการเรียนรู้
9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 10. เกณฑ์การผ่านและการจบหลักสูตร
11. เอกสารหลักฐานการศึกษา 12. การเทียบโอนผลการเรียน
13. การพัฒนาศักยภาพผู้สอน 14. การกำกับ ติดตาม ประเมินและรายงาน


21. ผู้ที่หน้าที่ประเมินการศึกษาจากภายนอกคือใคร
ก. หน่วยงานของรัฐ ข. องค์กรเอกชน
ค. สมศ. ง. สถานศึกษา
ตอบ ค. สมศ.
22. กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในกี่ปี
ก. 3 ปี ข. 5 ปี
ข. 4 ปี ง. 6 ปี
ตอบ ข. 5 ปี
23. สมศ. มีฐานะเป็นอะไร
ก. องค์การมหาชน ข. องค์กรอิสระ
ค. องค์การเอกชน ง. นิติบุคคลในกำกับของรัฐ
ตอบ ก. องค์การมหาชน
24. สมศ. ย่อมาจาก คำว่าอะไร
ก. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
ข. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ค. สำนักรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
ง. สำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ตอบ ค. สำนักงานรับรองมาตฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
25. รายวิชาใดไม่ได้อยู่ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. วิทยาศาสตร์ ข. การงานและพื้นฐานอาชีพ
ค. คณิตศาสตร์ ง. สร้างเสริมลักษณะนิสัย
ตอบ ง. สร้างเสริมลักษณะนิสัย

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วยเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป _ภาค ก

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540

- ข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550

- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษา

- แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

- แนวข้อสอบ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

- แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา

- แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้
แนวข้อสอบวิชาเอก (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)


สนใจสั่งซื้อมาที่   083-067-4168 , 080-604-2510  หรือ ส่ง SMS / (WhatsApp , LINE)
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ *อย่างด่วนภายใน 3 ชม. *อย่างช้าก่อน 24:00 น. ของวันที่โอนเงิน (อย่าลืม! เช็คที่ อีเมลขยะ)
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น.)
ชำระค่าสินค้าและบริการ
http://www.thaionline1.com
1. ธ. กรุงเทพ  ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย  ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6  ชื่อบัญชี  Sumalee Thongyot
3. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กสิกรไทย  ออมทรัพย์  สาขา เซ็นทรัลพระราม 3  เลขที่บัญชี  748-2-66186-0  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai
โอนเงินแล้วแจ้งมาที่อีเมล์ 
lek.pisi@hotmail.com  (ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดคู่มือเตรียมสอบ)
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
*วิธีเปิดไฟล์ PDF คู่มือเตรียมสอบราชการ-รัฐวิสาหกิจ 
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604 

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับประเพณีลอยกระทง
ก. ประเพณีไหลเรือไฟ ข. ประเพณียี่เป็ง
ค.ประเพณีงานปอยหลวง ง. ประเพณีลอยกะทง
เฉลย ค.
2. ประเพณีปอยส่างลอง เป็นประเพณีของจังหวัดใด
ก. นครพนม ข. แม่ฮ่องสอน
ค.เชียงใหม่ ง. เพชรบูรณ์
เฉลย ข.
3. ประเพณีวิ่งควายเป็นประเพณีของจังหวัดใด
ก. ชัยนาท ข. ตราด
ค.สมุทรปราการ ง. ชลบุรี
เฉลย ง.
4. ประเพณีลากพระ เป็นประเพณีของภาคใด
ก. ภาคใต้ ข. ภาคเหนือ
ค.ภาคกลาง ง. ภาคอีสาน
เฉลย ก.
5. ประเพณีอุ้มพระดำน้ำเป็นประเพณีของจังหวัดใด
ก. เชียงใหม่ ข. ตราด
ค.เพชรบูรณ์ ง.เลย
เฉลย ค.
6. ประเพณีผูกเสี่ยวเป็นของภาคใด
ก. ภาคเหนือ ข. ภาคกลาง
ค.ภาคใต้ ง. ภาคอีสาน
เฉลย ง.7. ประเพณีบูชาอินทขีลเป็นประเพณีประจำปีของจังหวัดใด
ก. เชียงใหม่ ข. เชียงราย
ค.แม่ฮ่องสอน ง.ตราด
เฉลย ก.
8. คำว่า ผูกเสี่ยว หมายถึงอะไร
ก. ผูกญาติ ข. ผูกมิตรสหาย
ค. ผูกพันธ์ ง. ผูกมิตรภาพ
เฉลย ง.
9. ประเพณียี่เป็งเป็นประเพณีของภาคใด
ก. ภาคกลาง ข. ภาคเหนือ
ค.ภาคอีสาน ง.ภาคใต้
เฉลย ข.
10. ประเพณีเลี้ยงผีเป็นประเพณีดั้งเดิมของจังหวัดใด
ก. เชียงใหม่ ข. เชียงราย
ค. ลำปาง ง. ลำพูน
เฉลย ค.
11. ข้อใด ไม่ใช่ ประเพณีของภาคอีสาน
ก. ประเพณีแห่ผีตาโขน ข. ประเพณีบุญบั้งไฟ
ค. ประเพณีไหลเรือไฟ ง. ประเพณีงานปอยหลวง
เฉลย ง.
12. ข้อใด ไม่ใช่ ประเพณีของภาคใต้
ก. ประเพณีการแห่นก ข. ประเพณีการแข่งโพน
ค.ประเพณีวิ่งควาย ง. ประเพณีกินผัก
เฉลย ค.
13. ประเพณีการแข่งโพนเป็นของจังหวัดใด
ก. นราธิวาส ข. ชลบุรี
ค. พัทลุง ง. พังงา
เฉลย ค.
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2556 รวม 28 อัตรา (28 ม.ค.-15 ก.พ.56)

เทศบาล นครแม่สอด จังหวัดตาก ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2556 รวม 28 อัตรา (28 ม.ค.-15 ก.พ.56)

ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอก ดังนี้
วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 3 อัตรา
วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 3 อัตรา
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
วิชาเอกเคมี จำนวน 1 อัตรา
วิชาเอกชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา
วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 4 อัตรา
วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
วิชาเอกดนตรีศึกษา จำนวน 1 อัตรา
วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
วิชาเอกนาฎศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
วิชาเอกศิลปศึกษา จำนวน 1 อัตรา
วิชาเอกบรรณารักษณ์ จำนวน 1 อัตรา
วิชาเอกอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา
วิชาเอกประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
วิชาเอกทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร ( ขนาด 773 KB )

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วยเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป _ภาค ก

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540

- ข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550

- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษา

- แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

- แนวข้อสอบ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

- แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา

- แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้
แนวข้อสอบวิชาเอก (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)


สนใจสั่งซื้อมาที่   083-067-4168 , 080-604-2510  หรือ ส่ง SMS / (WhatsApp , LINE)
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ *อย่างด่วนภายใน 3 ชม. *อย่างช้าก่อน 24:00 น. ของวันที่โอนเงิน (อย่าลืม! เช็คที่ อีเมลขยะ)
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น.)
ชำระค่าสินค้าและบริการ http://www.thaionline1.com
1. ธ. กรุงเทพ  ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย  ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6  ชื่อบัญชี  Sumalee Thongyot
3. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กสิกรไทย  ออมทรัพย์  สาขา เซ็นทรัลพระราม 3  เลขที่บัญชี  748-2-66186-0  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai
โอนเงินแล้วแจ้งมาที่อีเมล์  lek.pisi@hotmail.com  (ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดคู่มือเตรียมสอบ)
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
*วิธีเปิดไฟล์ PDF คู่มือเตรียมสอบราชการ-รัฐวิสาหกิจ  http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604 

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้