ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : คู่มือเตรียมสอบพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4,5 สตง. ล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คู่มือเตรียมสอบพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4,5 สตง. ล่าสุด

1. งบทดลองหลังการปิดบัญชีคือ

ก. งบทดรองที่มียอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภททุกๆ บัญชี 

ข. งบทดรองที่มียอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภทรายได้ และค่าใช้จ่าย และส่วนของเจ้าของ 

ค. งบทดรองที่มียอดคงเหลือของบัญชี แยกประเภทสินทรัพย์ รายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สิน 

ง. งบทดรองที่มียอดคงเหลือของบัญชี แยกประเภทสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 

2. การรับจ่ายเงินสด ต้องบันทึกรายการในบัญชีภายในกี่วัน 

ก. 5 วัน ข. 7 วัน 

ค. 10 วัน ง. 15 วัน 

3. สาเหตุที่กิจการบางแห่งไม่บันทึกรายการค้าในสมุดรายวัน แต่บันทึกลงสมุดแยกประเภทโดยตรง 

ก. พนักงานบัญชีมีความรู้ความสามารถสูง

ข. ไม่มีความจำเป็นต้องเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหลัง 

ค. เสียเวลา 

ง. งานบัญชีน้อย 

4. ถ้ากิจการใช้ระบบเงินสดย่อยแบบ Imp rest System เมื่อกิจการนำใบสำคัญจ่ายไปเบิกชดเชยเงินสดย่อย

จะบันทึกบัญชีอย่างไร 

ก. เดบิต เงินสด - เครดิต ใบสำคัญจ่าย 

ข. เดบิต ค่าใช้จ่าย - เครดิต เงินสด 

ค. เดบิต ค่าใช้จ่าย - เครดิต เงินสดย่อย 

ง. เดบิต เงินสด - เครดิต ใบสำคัญจ่าย 

5. การหายอดคงเหลือภายในสิ้นปี 

ก. ปิดบัญชีแยกประเภท หลังจากทำรายการปรับปรุงเพื่อทราบยอดคงเหลือที่ถูกต้อง 

ข. ปิดบัญชีแยกประเภทรายได้ ค่าใช้จ่าย เพื่อทราบยอดคงเหลือยกไปในงบกำไรขาดทุน 

ค. ปิดบัญชีแยกประเภททรัพย์สิน หนี้สิน และส่วนของเจ้าของกิจการ เพื่อหายอดคงเหลือยกไป 

ง. ถูกทุกข้อ 

6. บัญชีใดที่จัดให้เป็น Anti – Asset หรือ Valuation Account 

ก. ค่าเสื่อมราคา ข. ค่าเสื่อมราคาสะสม 

ค. ค่าเผื่อหนี้สูญ ง. หนี้สูญ 

7. ข้อใดเป็นรายการค้า 

ก. จ่ายค่าจัดงานเปิดป้ายร้าน และค่าของชำร่วยแจกแขกผู้มีเกียรติ 

ข. ออกบัตรสมนาคุณ ลดราคาสินค้า เป็นกรณีพิเศษแก่บุคคลสำคัญ 

ค. ซื้อเครื่องพิมพ์ดีดมาใช้ในสำนักงาน 

ง. ถูกทุกข้อ 

8. ถ้ากิจการใช้วิธีจดบันทึกสินค้าแบบ Perpetual Inventory Method

ก. บัญชีสินค้านงบทดรอง จะปรากฏยอดคงเหลือต้นงวด

ข. บัญชีสินค้าในงบทดรอง จะปรากฏยอดคงเหลือปลายยอด 

ค. บัญชีสินค้าคงเหลือไม่ปรากฏในงบทดรอง 

ง. ไม่มีข้อใดถูก 

9. ถ้ากิจการมีสินค้าคงเหลือต้นเดือน 100 หน่วย ราคาทุนหน่วยละ 10 บาท

12 ม.ค. 35 ขายไป 20 หน่วยในราคาหน่วยละ 18 บาท 

21 ม.ค. 35 ซื้อ 100 หน่วย ในราคาหน่วยละ 12 บาท 

30 ม.ค. 35 ขาย 20 หน่วย ในราคาหน่วยละ 18 บาท

ต้นทุนขายในเดือนมกราคม จะเป็นเท่าใด ถ้าใช้วิธี Lifo. Perpetual และ Fifo Perpetual 

ตามลำดับ 

ก. 440,400 ข. 440,440

ค. 400,400 ง. 480,400 

10. ถ้าห้างหุ้นส่วนไม่ได้กำหนดไว้ในสัญญาการเข้าเป็นหุ้นส่วนว่าจะแบ่งกำไรขาดทุนกันอย่างไร 

ตามกฎหมายไทยให้แบ่งกำไรขาดทุนตามอัตราส่วนใด 

ก. แบ่งเท่าๆ กัน

ข. แบ่งตามอัตราส่วนทุนที่นำมาลง 

ค. แบ่งตามอัตราส่วนทุนเมื่อวันต้นงวด 

ง. แบ่งตามอัตราส่วนทุนเมื่อวันปลายงวด 

11. การปรับปรุง ตั้งหนี้สงสัยจะสูญ โดยไม่ต้องคำนึงยอดคงเหลือในบัญชีที่มีอยู่แล้วก ทำได้โดยการ 

ประมาณหนี้สงสัยจะสูญโดยวิธี 

ก. คำนวณเป็นอัตราร้อยละจากยอดลูกหนี้วันสิ้นปี 

ข. วิเคราะห์อายุลูกหนี้เป็นรายตัว 

ค. คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดขาย 

ง. ไม่มีข้อใดถูก 

12. ห้างหุ้นส่วนจะคิดโบนัสจากกำไรสุทธิให้ผู้เป็นหุ้นส่วนตามลักษณะใด 

ก. หุ้นส่วนที่เป็นผู้จัดการ

ข. หุ้นส่วนที่ลงทุนมากที่สุด 

ค. หุ้นส่วนที่มีความสามารถและชำนาญงาน 

ง. หุ้นส่วนที่มีเวลาทำงานให้ห้างหุ้นส่วนมากที่สุด 

13. ตามกฎกระทรวงพาณิชย์กำหนดรายการย่อของงบกำไรขาดทุนและงบดุล สำหรับ 

ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนไว้ โดยให้แยกแสดงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินงานไว้ต่างหาก 

ดังนั้นเมื่อห้างหุ้นส่วนจ่ายเงินสดเป็นส่วนแบ่งกำไรให้ผู้เป็นหุ้นส่วนจะไปเดบิตบัญชีใด

ก. กำไรสะสม ข. ทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

ค. งบเงินทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน ง. กำไรขาดทุน 

14. เมื่อวันสิ้นเดือนกันยายน 2535 นายวิชาญได้รับเงินเดือนเป็นเช็คจำนวน 14,200 บาท บริษัทนายจ้างได้หักภาษีเงินได้ไว้ 1,560 บาท นายวิชาญจะลงบัญชีเกี่ยวกับรายการนี้อย่างไร 

ก. เดบิต เงินสด 14,200

ภาษีเงินได้ 1,560 

เครดิต เงินเดือน 15,760

ข. เดบิต เงินสด 14,200

เครดิต ภาษีเงินได้ 1,560 

เงินเดือน 12,640

ค. เดบิต เงินสด 14,200

เครดิต เงินเดือน 12,640 

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 1,560

ง. เดบิต เงินสด 14,200

ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย 1,560 

เครดิต เงินเดือน 15,760

15. โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ได้ออกบิลเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนจากนักเรียน 200 คน คนละ 1,500 บาท 

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2535 ต่อมาเมื่อวันที่ 30 พ.ค. ผู้ปกครองนำเงินมาชำระครบ 10 คน และอีก 3 คน 

ทางโรงเรียนลดให้ 30 % โรงเรียนจะลงรายการในวันที่ 30 พ.ค. อย่างไร 

ก. เดบิต เงินสด 18,150 

เครดิต ลูกหนี้ 18,150

ข. เดบิต เงินสด 18,150 

เครดิตรายได้ค่าธรรมเนียมเรียน 18,150 

ค. เดบิต เงินสด 18,150 

รายได้ค่าธรรมเนียมเรียน 1,350 

เครดิต ลูกหนี้ 19,500 

ง. เดบิต เงินสด 18,150 

ลูกหนี้ 1,350 

เครดิต รายได้ค่าธรรมเนียมเรียน 19,500 

16. งบการเงินของสมาคมสโมสรประกอบด้วยงบอะไรบ้าง 

ก. งบทดรอง งบรายได้และค่าใช้จ่าย งบรายรับรายจ่าย 

ข. งบรายรับรายจ่าย งบรายได้และค่าใช้จ่าย งบดุล 

ค. งบรายรับรายจ่าย งบดุล งบประมาณรายได้ และค่าใช้จ่าย 

ง. งบทดลอง งบรายรับรายจ่าย งบรายได้และค่าใช้จ่าย งบดุล 

17. นายสงวนซื้อหมูมาเลี้ยงไว้เพื่อขายจำนวน 10 ตัว ราคาซื้อทั้งสิ้น 12,000 บาท โดยลงไว้ใน 

บัญชีต้นทุนสัตว์เพื่อขาย ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2535 หมูตกลูกออกมา 2 ตัว ราคาลูกหมู 

ในท้องตลาดตัวละ 300 บาท นายสงวนจะลงบัญชีอย่างไร 

ก. เดบิต ต้นทุนสัตว์เพื่อขาย 600 

เครดิต รายได้ขายสัตว์เลี้ยง 600 

ข. เดบิต ต้นทุนสัตว์เพื่อขาย 600 

เครดิต รายได้ขายสัตว์รับล่วงหน้า 600 

ค. เดบิต สัตว์เพื่อขาย 600 

เครดิต รายได้ของสัตว์เลี้ยง 600 

ง. ไม่ต้องลงบัญชี 

18. เงินมัดจำที่ต้องจ่ายคืน แสดงในงบดุลภายใต้หัวข้อใด 

ก. สินทรัพย์หมุนเวียน ข. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ค. หนี้สินหมุนเวียน ง. ไม่แสดงในงบดุล 

19. ราคาตลาดของหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายขึ้นอยู่กับอะไร 

ก. ความต้องการของผู้ลงทุนในตลาด 

ข. อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ และอัตราดอกเบี้ยในตลาด 

ค. อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด 

ง. การแข่งขันกับหุ้นกู้ของบริษัทอื่นที่นำออกขาย 


เอกสารแนวข้อสอบพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 สตง.
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542

- แนวข้อสอบ ภาคความรู้ความสามารถทางบัญชี

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และแก้ไขเพิ่มเติม

- ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

- หลักการบัญชีเบื้องต้น


เอกสารแนวข้อสอบพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 สตง.
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542

- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

-

- ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS / WhatsApp , LINE
ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
* ขั้นตอนแตกไฟล์ PDF
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604 *
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **

แนวข้อสอบสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 1 สตง.
แนวข้อสอบสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 2 สตง.
แนวข้อสอบสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 สตง.
แนวข้อสอบสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 สตง.
แนวข้อสอบสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 5 สตง.
แนวข้อสอบสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 6 สตง.
แนวข้อสอบสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 7 สตง.
แนวข้อสอบสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 สตง.
แนวข้อสอบสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 สตง.
แนวข้อสอบสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 10 สตง.
แนวข้อสอบสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 11 สตง.
แนวข้อสอบสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 12 สตง.
แนวข้อสอบสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13 สตง.


แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฎิบัติการ (บัญชี) สตง.

1. ใครเป็นผู้เก็บรักษาลูกกุญแจตู้นิรภัย
1. รองนายก อบต. 2. กรรมการเก็บรักษาเงิน 3. ปลัด อบต. 4. หัวหน้าส่วนการคลัง
2. คำตอบในข้อใดที่จัดไม่เข้าพวกกับคำตอบในข้ออื่น ๆ
1. ฉิ่ง 2. ซอ 3. กลอง 4. ระนาด
3. ถ้าผู้มีสิทธิรับเงินไม่สามารถรับเงินด้วยตนเองได้จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเป็นผู้รับแทนจะต้องได้รับอนุญาตจากใคร
1. นายก อบต. 2. ปลัด อบต. 3. หัวหน้าหน่วยงานคลัง 4. นายอำเภอ
4. การกำหนดสมัยประชุมสามัญเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณราย จ่ายประจำปี ต้องพิจารณาในเดือนใด
1. กุมภาพันธ์ 2. มิถุนายน 3. สิงหาคม 4. แล้วแต่สภา อบต. กำหนด
5. ผู้ใดเป็นผู้มีอำนาจให้ความเห็นชอบกรณีที่ อบต. ทำกิจการนอกเขตสภา อบต. หรือกรณีร่วมกับสภาตำบล อบต.
หรือ อบจ. หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อทำกิจการร่วมกัน ได้
1. สภา อบต. 2. นายก อบต. โดยมติสภา
3. นายอำเภอ 4. ผู้ว่าราชการจังหวัด
6. การเก็บเอกสารที่ดีที่สุดควรปฏิบัติอย่างไร
1. เก็บเอกสารที่มีระบบเดียวตลอด 2. เก็บเอกสารที่มีอุปกรณ์พร้อม
3. เก็บเอกสารไว้อย่างเป็นระบบ 4. เก็บเอกสารให้เป็นอย่างปัจจุบัน
7. การเก็บหนังสือราชการโดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี
1. 5 ปี 2. 10 ปี 3. 15 ปี 4. ไม่มีข้อถูก
8. คำตอบในข้อใดที่จัดไม่เข้าพวกกับคำตอบในข้ออื่น ๆ
1. มะขาม 2. มะยม 3. มะปราง 4. มะนาว
9. ข้อใดเป็นตำแหน่งข้าราชการการเมือง
1. เลขานุการนายกรัฐมนตรี 2. เลขานุการคณะรัฐมนตรี 3. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 4. ปลัดกระทรวง
10. คณะกรรมการการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล มีประธานกรรมการคือ
1. ประธานสภา อบต. 2. ปลัด อบต. 3. นายก อบต. 4. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการคัดเลือก
11. ในกรณีที่ยังไม่มีประธานสภา อบต. หรือประธานสภา อบต. ไม่เรียกประชุมตามกฎหมาย บุคคลใดเป็นผู้เรียก
และเป็นผู้เปิดหรือปิดการประชุม
1. ผู้ว่าราชการจังหวัด 2. นายอำเภอ 3. นายก อบต. 4. ประธานสภา อบต.
12. จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมี
1. 500 คน 2. 400 คน 3. 200 คน 4. 700 คน
13. การเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริการส่วนตำบลข้อใด ถูกต้อง
1. การเสนอญัตติร่างองค์การบริหารส่วนตำบลอื่น ๆ ต่อประธานสภา อบต. จะต้องมีสมาชิดสภา อบต. รับรอง
อย่างน้อย 2 คน
2. การเสนอญัตติร่างองค์การบริหารส่วนตำบลใด ถ้าคณะผู้บริหาร อบต.เป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง
3. ถ้าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้เสนอร่างข้อบังคับตำบ ลเกี่ยวด้วยการเงินต้องให้นายก อบต.
รับรอง
4. ถูกทุกข้อ
14. ใครมีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
1. นายอำเภอ 2. ผู้ว่าราชการจังหวัด
3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 4. อธิบดีกรมการปกครอง
15. ในกรณีที่สภา อบต. ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีของ อบต. ให้นายอำเภออนุมัติ แต่ปรากฏ
ล่วงเลยมา 20 วัน แล้วยังไม่มีคำตอบ จากนายอำเภอ ข้อบัญญัติดังกล่าวจะมีผลอย่างไร
1. ให้ถือว่านายอำเภออนุมัติร่างขอบัญญัติดังกล่าว 2. สภา อบต. ทวงถามขอส่งร่างข้อบัญญัตินั้นคืนมาให้สภาทบทวน
3. ร่างข้อบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป
4. สภา อบต. นำร่างข้อบัญญัตินั้นมาทบทวนถ้ายืนยันตามร่างเดิมด้วยคะแนนเสีย ง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิก
สภา อบต. เท่าที่มอยู่ให้ส่งให้นายก อบต. ประกาศใช้ข้อบัญญัตินั้นได้เลย

16. ในเขต อบต. บุคคลใดมีอำนาจเปรียบเทียบปรับคดีละเมิดข้อบัญญัติ
1. ประธานสภา อบต. 2. สมาชิกสภา อบต. 3. นายก อบต. 4. เลขานุการสภา อบต.
17. ข้อใดเป็นรายได้ที่ อบต. จัดเก็บเอง
1. ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย อากรฆ่าจ๋าจ๊ะและค่าธรรมเนียมรวมถึงผลประโยชน์อื่นอัน
เกิดจากการฆ่าจ๋าจ๊ะ
2. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ภาษีธุรกิจเฉพาะ
3. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
18. ข้อใดไม่ใช้รายจ่ายประจำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว
3. หมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 4. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
19. บุคคลใดเป็นผู้เรียกประชุมสภา อบต. ตามสมัยประชุม และเป็นผู้เปิดหรือปิดการประชุม
1. ผู้ว่าราชการจังหวัด 2. นายอำเภอ 3. นายก อบต. 4. ประธานสภา อบต.
20. ผู้ใดมีอำนาจในการถอนเงินฝากขององค์การบริหารส่วนตำบล
1. นายก อบต. กับ ปลัด อบต. 2. นายก อบต. กับ หัวหน้าส่วนการคลัง
3. นายก อบต. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย กับ ปลัด อบต. หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
4. นายก อบต. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย กับ รองนายก อบต. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
21. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ มีกี่ชนิด
1. 1 ชนิด 2. 2 ชนิด 3. 3 ชนิด 4. 4 ชนิด
22. ข้อใดมิได้เป็นเงินรายได้ของ อบต.
1. เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ 2. รายได้จากทรัพย์สินของ อบต.
3. เงินค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้มาพักโรงแรม 4. เงินค่าบริการน้ำประปาแก่ประชาชน
23. การปฏิบัติกับหนังสือที่ต้องเก็บไว้ตลอดไป คือ
1. ให้เก็บโดยมิดชิด ปลอดภัยและกำหนดความเร่งด่วนในการขนย้าย
2. เก็บใส่ตู้เอกสารที่มั่นคงแข็งแรงและกำหนดชั้นความลับ
3. ให้ประทับตราคำว่า “ห้ามทำลาย” ด้วยหมึกสีแดงที่หน้าแฟ้มเรื่องนั้น
4. เก็บให้เป็นระเบียบ แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทั่วกัน
24. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของ อบต. เมื่อสภา อบต. เห็นชอบแล้วต้องเสนอบุคคลใดเป็นผู้อนุมัติก่อน อบต.
นำไปประกาศใช้
1. ผู้ว่าราชการจังหวัด 2. นายอำเภอ 3. นายก อบต. 4. ประธานสภา อบต.
25. บุคคลใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหา รส่วนตำบล พ.ศ. 2537
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 2. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
3. ผู้ว่าราชการจังหวัด 4. นายกรัฐมนตรี
26. การจ่ายเงินในข้อใดต่อไปนี้ให้ผู้จ่ายเงินทำใบรับรองการจ่ายเงิ นโดยไม่ต้องทำบันทึกแจ้งเหตุผล
1. การจ่ายเงินรายหนึ่ง ๆ เป็นจำนวนเงินไม่ถึงสิบบาท
2. การจ่ายเงินค่ารถ หรือเรือนั่งรับจ้าง
3. การจ่ายเงินเป็นค่าโดยสารรถไฟ รถยนต์ประจำทางหรือเรือยนต์ประจำทาง
4. ถูกทุกข้อ
27. แผนปฏิบัติการให้จัดทำแล้วเสร็จภายในเดือนใดของปีงบประมาณนั้น
1. มิถุนายน 2. ตุลาคม 3. สิงหาคม 4. ธันวาคม
28. การจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาสามปีให้แล้วเสร็จภายในเดือนใดก่อนงบป ระมาณประจำปี
1. มิถุนายน 2. ตุลาคม 3. สิงหาคม 4. ธันวาคม
29. ข้อไดมิได้เป็นรายได้ของ อบต.
1. เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ 2. รายได้จากทรัพย์สินของ อบต.
3. เงินค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้มาพักโรงแรม 4. เงินค่าปริการน้ำประปาแก่ประชาชน
30. การยกฐานะ อบต. เป็นเทศบาลต้องตราเป็นกฎหมายใด
1. พระราชกฤษฎีกา 2. พระราชบัญญัติ 3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย

31. คณะรัฐมนตรีตามธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีกี่คน
1. 34 2. 35 3. 36 4. 40
32. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการตั้งกระทู้ถามในการประชุมสภา อบต.
1. กระทู้ถามไม่มีการอภิปรายและไม่มีการลงมติ
2. ห้ามไม่ให้สมาชิกสภา อบต. ตั้งกระทู้ถามกันเอง
3. คณะผู้บริหารจะต้องตอบกระทู้กระทู้ถามนั้นทุกครั้ง
4. กระทู้ถามต้องทำเป็นหนังสือเสนอล่วงหน้าต่อประธานสภา อบต.
33. ในกรณีตำแหน่งประธานสภา อบต. ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกครบวาระให้เลือกตั้งประธาน สภา
อบต. ขึ้นแทนภายในกี่วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่าง
1. 15 วัน 2. 30 วัน 3. 45 วัน 4. 60 วัน
34. การบริหารงานในรูปแบบ อบต. นายก อบต. อาจแต่งตั้งรองนายก อบต. ได้ไม่เกินกี่คน
1. 1 คน 2. 2 คน 3. 3 คน 4. 4 คน
35. การปฏิบัติกับหนังสือที่ต้องเก็บไว้ตลอดไป คือ
1. ให้เก็บโดยมิดชิด ปลอดภัยและกำหนดความเร่งด่วนในหารขนย้าย
2. เก็บใส่ตู้เอกสารที่มั่นคงแข็งแรงและกำหนดชั้นความลับ
3. ให้ประทับตราคำว่า “ห้ามทำลาย” ด้วยหมึกสีแดงที่หน้าแฟ้มเรื่องนั้น
4. เก็บให้เป็นระเบียบ แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทั่วกัน
36. นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ อบต. บุคคลใดสามารถทำคำร้องขอ
ให้เปิดประชุมสมัยวิสามัญได้
1. ประธานสภา อบต. 2. นายก อบต.
3. สมาชิกสภา อบต. จำนวนไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภา อบต. เท่าที่มีอยู่ 4. ถูกทุกข้อ
37. ข้อใดคือรายจ่ายเพื่อการลงทุน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว
3. หมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 4. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
38. การกำหนดสมัยประชุมสามัญเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณราย จ่ายประจำปี ต้องพิจารณาในเดือนใด
1. กุมภาพันธ์ 2. มิถุนายน 3. สิงหาคม 4. แล้วแต่สภา อบต. กำหนด
39. หนังสือที่ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานทางราชการตลอดไป เช่น
1. เรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน 2. เรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบ 3. เรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 4. ถูกทุกข้อ
40. คำขึ้นต้นของหนังสือภายในถึงบุคคลธรรมดา ใช้คำขึ้นต้นว่าอย่างไร
1. เรียน 2. ขอประทานเสนอ 3. ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของบุคคล 4. ถึง
41. คำตอบในข้อใดที่แตกต่างจากข้ออื่น
1. น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า 2. ลิ้นกับฟัน 3. ขิงก็ราข่าก็แรง 4. เกลือจิ้มเกลือ
42. บรรดาข้อความทั้งหลายที่ทางราชการเห็นควรเผยแพร่ให้ประชาชนทราย โดยทั่วไป เรียกว่าอะไร
1. เมื่อพนักงานส่วนตำบลเป็นหนี้ 2. มีงบประมาณเพื่อการนั้นแล้ว
3. ผู้ยืมได้ทำสัญญาการยืมเงินและรับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งที่ได้กำหนดไว้สำหรับ
เรื่องนั้น
4. ข้อ ข และ ค ถูก
43. บรรดาข้อความทั้งหลายที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ประชาชนทร ายโดยทั่วไป เรียกว่าอะไร
1. แถลงการณ์ 2. ประกาศ 3. คำสั่ง 4. ข่าว
44. หนังสือราชการมีกี่ชนิด
1. 3 ชนิด 2. 4 ชนิด 3. 5 ชนิด 4. 6 ชนิด
45. การเบิกตัดปีจะกระทำได้ภายในเงื่อนไขใด
1. เป็นรายจ่ายงบกลาง หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับการบำรุงดูแลรักษาที่ดิ น
และสิ่งก่อสร้างและหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2. ต้องทำสัญญากันไว้เรียบร้อยแล้วและมีกำหนดการสิ้นสุดแห่งสัญญาน ั้นไม่เกินเดือนกันยายนของปีใหม่
3. ให้วางฎีกาเบิกตัดปี ตามแบบที่กรมการปกครองกำหนดก่อนวันสิ้นปีอย่างน้อยสามสิบวัน 4. ถูกทุกข้อ

46. การจดบันทึก หรือรายงานการประชุมอาจทำได้กี่วิธี
1. 1 วิธี 2. 2 วิธี 3. 3 วิธี 4. 4 วิธี
47. ในปีหนึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลจะมีสมัยประชุมสามัญไม่เกินกี่ส มัย
1. 2 สมัย 2. 3 สมัย 3. 4 สมัย 4. 5 สมัย
48. ผู้ใดเป็นผู้มีอำนาจสั่งให้สมาชิดสภาอบต. ซึ่งได้รับการเลือกตั้งพ้นจากตำแหน่งเมื่อสอบสวนแล้วปรากฏว่าขา ดคุณ
สมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือมิได้ประจำในหมู่บ้านที่ได้รับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันเ กิน 6
เดือน หรือขาดประชุมสภา อบต. ติดต่อกันสามครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
1. ประธานสภา อบต. 2. นายก อบต. โดยมติสภา 3. นายอำเภอ 4. ผู้ว่าราชการจังหวัด
49. การบริหารงานในรูปแบบ อบต. นายก อบต. อาจแต่งตั้งรองนายก อบต. ได้ไม่เกินกี่คน
1. 1 คน 2. 2 คน 3. 3 คน 4. 4 คน
50. ซองที่ใช้ในระเบียบงานสารบรรณมีกี่ขนาด
1. 4 ขนาด 2. 5 ขนาด 3. 6 ขนาด 4. 7 ขนาด
51. การจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาสามปีให้แล้วเสร็จภายในเดือนใดก่อนงบป ระมาณประจำปี
1. มิถุนายน 2. ตุลาคม 3. สิงหาคม 4. ธันวาคม
52. ผู้มีอำนาจขยายเวลาจัดทำแผลพัฒนาสามปี คือผู้ใด
1. นายอำเภอ 2. ผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้รับเลือก 3. สภาท้องถิ่น 4. ผู้ว่าราชการจังหวัด
53. คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ มีประธานกรรมการคือ
1. นายอำเภอ 2. ผู้ว่าราชการจังหวัด
3. ผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้รับเลือก 4. หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับแต่งตั้ง
54. ข้อใดคือคำย่อของกระทรวงมหาดไทย
1. มห. 2. มท. 3. มหท. 4. มด.
55. “หนังสือภายใน” หมายถึง
1. หนังสือที่ติดต่อภายในจังหวัดเดียวกัน 2. หนังสือที่ติดต่อภายในกรมเดียวกัน
3. หนังสือที่ติดต่อภายในกระทรวงเดียวกัน 4. ถูกทุกข้อ
56. สมาชิกสภา อบต. จำนวนไม่น้อยกว่ากี่คน ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิด
อภิปรายทั่วไปในการประชุมสภา อบต. เพื่อให้นายก อบต. แถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร อบต. โดยไม่มีการลงมติ
1. หนึ่งในสอง 2. หนึ่งในสาม 3. สามในสี่ 4. สองในสาม
57. ในเขต อบต. บุคคลใดมีอำนาจเปรียบเทียบปรับคดีละเมิดข้อบัญญัติ
1. ประธานสภา อบต. 2. สมาชิกสภา อบต. 3. นายก อบต. 4. เลขานุการสภา อบต.
58. คำขึ้นต้นของหนังสือภายในถึงบุคคลธรรมดา ใช้คำขึ้นต้นอย่างไร
1. เรียน 2. ขอประทานเสนอ 3. ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของบุคคล 4. ถึง
59. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ
ใด และมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่
1. 2 กุมภาพันธ์ 2546 มีผลบังคับใช้ 2 พฤษภาคม 2546
2. 22 กุมภาพันธ์ 2546 มีผลบังคับใช้ 22 กุมภาพันธ์ 2546
3. 2 ธันวาคม 2546 มีผลบังคับใช้ 3 ธันวาคม 2546
4. 22 ธันวาคม 2546 มีผลบังคับใช้ 23 ธันวาคน 2546
60. “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององ ค์กรปก
ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 ไม่ได้หมายถึงข้อใด
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องคุการบริหารส่วนตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มี
กฎหมายจัดตั้ง
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฎิบัติการ (บัญชี) ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542

- แนวข้อสอบการคำนวนงบดุลบัญชี

- การบริหารและการวิเคราะห์งบการเงิน

- การวิเคราะห์งบการเงิน

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)

- แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น

- หลักการบัญชีเบื้องต้น

- แนวข้อสอบวิชาการสอบบัญชี


ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS / WhatsApp , LINE
ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
* ขั้นตอนแตกไฟล์ PDF
*
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรปฎิบัติการ(โยธา) สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

1. คอนกรีต คือ 

ตอบ วัสดุก่อสร้างชนิดหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะเป็นวัสดุที่มีความเหมาะสมทั้งด้านราคาและคุณสมบัติต่าง ๆ คอนกรีตประกอบด้วยส่วนผสม 2 ส่วน ได้แก่ 

· วัสดุประสาน 

· วัสดุผสม 

2. องค์ประกอบของคอนกรีตประกอบด้วยอะไรบ้าง 

ตอบ คอนกรีตประกอบด้วย 

1. ปูนซีเมนต์ 

2. มวลรวม (หิน ทราย) 

3. น้ำ 

4. น้ำยาผสมคอนกรีต 

โดยเมื่อนำส่วนผสมต่างๆ เหล่านี้มาผสมกันจะมีชื่อเรียกเฉพาะดังนี้ 

ปูนซีเมนต์ผสมกับน้ำเรียกว่า ซีเมนต์เพสต์ (Cement paste)

ซีเมนต์เพสต์ผสมกับทรายเรียกว่า มอร์ต้า (Mortar)

มอร์ต้าผสมกับหินหรือกรวดเรียกว่า คอนกรีต (Concrete)

3. คอนกรีตที่ดีกับคอนกรีตที่ไม่ดีต่างกันอย่างไร 

ตอบ คอนกรีตที่ดี เป็นคอนกรีตที่ต้องมีคุณสมบัติเป็นที่น่าพอใจ ทั้งในสภาพคอนกรีตเหลวกล่าวคือ ตั้งแต่การผสม การลำเลียงจากเครื่องผสม การเทลงแบบหล่อ การอัดแน่น และในสภาพคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว กล่าวคือ คอนกรีตจะต้องมีความข้นเหลวที่จะให้การอัดแน่นในแบบหล่อคอนกรีตให้เป็นไปตามวิธีการที่ต้องการโดยไม่ต้องใช้ความพยายามอย่างมากรวมทั้งส่วนผสมจะต้องมีการยึดเกาะกันอย่างเพียงพอสำหรับวิธีการเทคอนกรีตที่จะใช้ โดยไม่มีการแยกตัวซึ่งจะเป็นสาเหตุให้เกิดการไม่สม่ำเสมอในเนื้อคอนกรีต และเมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้ว ต้องได้กำลังอัดตามข้อกำหนด นอกจากนี้ยังต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ อีก เช่น ความหนาแน่น ความทนทาน ความสามารถรับแรงดึง ความต้านทานการซึมผ่านการน้ำหรือของเหลว ความต้านทานต่อแรงกระแทรกและการเสียดสี การทนต่อการกัดกร่อนจากซัลเฟตและอื่นๆ 

คอนกรีตที่ไม่ดี โดยทั่วไปจะมีความข้นเหลวไม่เหมาะสมกับการใช้งาน เมื่อแข็งตัวจะมีรูโพรง และไม่เป็นเนื้อเดียวกันทั้งโครงสร้าง

4. ซีเมนต์เพสต์ มีหน้าที่อะไร 

ตอบ เสริมช่องว่าระหว่างมวลราม เช่น หิน กรวด และทราย หล่อลื่นคอนกรีตสดขณะเทหล่อ และให้กำลังแก่คอนกรีตเมื่อคอนกรีตแข็งตัว รวมทั้งป้องกันการซึมผ่านของน้ำ 

คุณสมบัติของซีเมนต์เพสต์จะขึ้นอยู่กับคุณภาพของปูนซีเมนต์ อัตราส่วนของน้ำต่อปูนซีเมนต์ และความสมบูรณ์ของปฏิกิริยาระหว่างน้ำกับปูนซีเมนต์ หรือที่เรียกว่า ปฏิกิริยาไฮเดรชั่น (Hydration Reaction)

5. น้ำยาผสมคอนกรีต มีหน้าที่อะไร 

ตอบ ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติทั้งคอนกรีตทีเหลวและคอนกรีตที่แข็งตัวแล้วในด้านต่างๆ เช่น เวลาในการก่อตัว ความสามารถเทได้ กำลังอัด ความทนทาน เป็นต้น 

6. มวลรวม มีหน้าที่อะไร 

ตอบ เป็นตัวแทรกประสานที่กระจายอยู่ทั่วซีเมนต์เพสต์ ช่วยให้คอนกรีตมีความคงทน ปริมาตรไม่เปลี่ยนแปลงมาก 

คุณสมบัติของมวลรวมที่สำคัญคือ มีความแข็งแรง การเปลี่ยนแปลงปริมาตรต่ำ คงทนต่อปฏิกิริยาเคมี และมีความต้านทานต่อแรงกระแทกและการเสียดสี

7. คุณสมบัติของมวลรวมที่ดีที่ต้องพิจารณา คือ 

ตอบ 1. ความแข็งแกร่ง มวลรวมจะต้องมีความสามารถรับแรงกดได้ไม่น้อยกว่ากำลังอัดของคอนกรีตที่ต้องการ (โดยปกติแล้วมวลรวมสามารถรับแรงกดได้สูงกว่าคอนกรีตมาก คือ จะสามารถรับได้ 700-3,500 กก./ตร.ซม. 

2. ความต้านทานต่อแรงกระแทกและเสียดสี 

3. ความคงทนต่อปฏิกิริยาเคมี มวลรวมจะต้องไม่ทำปฏิกิริยาเคมีกับปูนซีเมนต์หรือกับสิ่งแวดล้อมภายนอก 

4. รูปร่างและลักษณะผิว มาตรฐาน มอก.566 ได้ให้คำนิยามของลักษณะรูปร่างของมวลรวมไว้ดังนี้ 


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบวิศวกรปฎิบัติการ(โยธา) ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- งานวิศวกรรมโครงสร้าง _คอนกรีต

- ถาม – ตอบ โครงสร้างและคอนกรีต

- แนวข้อสอบคอนกรีตและโครงสร้าง

- เก็งข้อสอบวิศวกรโยธา

- พื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา

- งานฐานราก

- การคำนวณออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก

- การออกแบบพื้นทาง

- กระบวนการประมาณราคาในงานก่อสร้าง

- การบริหารงานก่อสร้าง


ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS / WhatsApp , LINE
ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
* ขั้นตอนแตกไฟล์ PDF
*
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้