ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : คู่มือเตรียมสอบนายทหารสุขาภิบาล ทางสาธารณสุข กองทัพอากาศ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คู่มือเตรียมสอบนายทหารสุขาภิบาล ทางสาธารณสุข กองทัพอากาศ

ประกาศ รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ชั้นสัญญาบัตร และ ต่ำกว่าสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 363 อัตรา <รับออนไลน์> (15 ม.ค.-5 มี.ค.56)

กองทัพอากาศ ประกาศ รับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และ ต่ำกว่าสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 363 อัตรา <รับออนไลน์> (15 ม.ค.-5 มี.ค.56)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งยศเป็นเรืออากาศตรี จำนวน 35 อัตรา

2. ข้าราชการต่ำกว่าสัญญาบัตร แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี จำนวน 328 อัตรา

สมัครได้ที่ : http://job.rtaf.mi.th ตลอด 24 ชั่วโมง ** สมัครทางอินเตอร์เนทได้ทางเดียวเท่านั้น **

รับสมัครวันที่ 15 มกราคม - 5 มีนาคม 2556

เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร ( ขนาด 237.05 KB )

1.การบริหารจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพ คือ ข้อใด 

1. Acceptable risk 2. Health Risk Assessment 

3. Health Risk Management 4. White Paper on Chemicals 

ตอบ ข้อ 3. 

2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข คือ ใคร 

1. นายวิทยา บุรณศิริ 2. นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล 

3. นพ. ประดิษฐ สินธวณรงค์ 4. นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล 


ตอบ ข้อ 3. 

3. .ในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพควรคำนึงถึงสิ่งใกมากที่สุด

1. ความเป็นธรรมและทั่วถึง ทั่วประเทศ 2. การเข้าถึงการรักษาประชาชนอย่างทั่วถึง 

3. การขาดทุนของรัฐบาล 4. ความเสี่ยงกับผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ตอบ ข้อ 4. 

4.พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ให้ไว้ ณ วันที่ใด 

1. วันที่ 12 มกราคม 2554 2. วันที่ 12 เมษายน 2554 

3. วันที่ 12 มิถุนายน 2554 4. วันที่ 12 กรกฎาคม 2554 

ตอบ ข้อ 1. 

5.กรณีมีเรื่องเกี่ยวกับ โรคระบาด หรือพบเห็น ควรแจ้งกรมควบคุมโรค เบอร์กลางใด 

1. 1550 2. 1422 

3. 1332 4. 1134 

ตอบ ข้อ 2. 

6.ข้อใดคือยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ 

1. การสร้างนโยบายสาธารณสุขเพื่อสุขภาพ 2.การสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ 

3. การปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพ 4. ไม่มีข้อใดผิด 

ตอบ ข้อ 4. 

7.ข้อใดไม่ใช่โรคติดต่ออันตราย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2523 

1. โรคไข้เหลือง 2. โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง 

3. บาดทะยัก 4. โรคซึมเศร้า 

ตอบ ข้อ 4. 

8.มีอาการไข้นำมาก่อน ต่อมามีเยื่อบุหนังตาอักเสบ มีอาการคล้ายเป็นหวัด หลอดลมอักเสบและมีจุดสีแดงที่เยื่อบุแก้ม หลังจากมีไข้ประมาณ 3-7 วัน จะมีผื่นปรากฎที่บริเวณหน้า ต่อมาผื่นจะปรากฏทั้งตัวอยู่นาน 4-6 วัน แล้วจะลอกออกไป ปรากฎเป็นสีแดงคล้ำอยู่หลายวัน เป็นโรคอะไร 

1. ไข้หัด 2.ไข้หัดเยอรมัน 

3. ไข้รากสาด 4. ไข้เหลือง 

ตอบ ข้อ 1. 

9. โรคติดต่อใดที่กรมอนามัยโลกได้กำหนดให้ประเทศหรือเขตดินแดนติดต่อโรคดังกล่าว ต้องมีความแจ้งข่าวเมื่อมีการเกิดระบาดหรือเป็นโรคประจำท้องถิ่น 

1. ไข้หัด 2.ไข้หัดเยอรมัน 

3. ไข้รากสาด 4. ไข้เหลือง 

ตอบ ข้อ 4. 

10. . การป้องกันบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานสารเคมี คือ ข้อใด 

1. ไม่ควรให้ผู้ดื่มสุราหรือของมึนเมาปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมี 

2. เจ้าของสวนส้มควรส่งพนักงานผู้รับผิดชอบในการปฐมพยาบาล 

3. คนงานที่ฉีดพ่นสารเคมีต้องสวมเสื้อผ้า หมวก ถุงมือ 

4. มีระบบประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษา 

ตอบ ข้อ 1. 

11. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากประเทศใดเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการป้องกัน ควบคุมและการรักษาพยาบาลด้านโรคจากการประกอบอาชีพโดยเฉพาะโรคพิษสารเคมี 

1. สิงคโปร์ 2. จีน 

3. ญี่ปุ่น 4. เกาหลี 

ตอบ ข้อ 2. 

12. ในพื้นที่มาบตาพุด พร้อมเก็บพิกัดทางภูมิศาสตร์ พบว่า ประชาชนที่อยู่ในชุมชนดังกล่าวอยู่ในภาวะที่เสี่ยงภัยสุขภาพต่อสารใด ซึ่งมาจากอุตสาหกรรม การจราจรและการขนส่ง 

1. สารกัมมันตรังสี 2.ควันพิษจากโรงงาน 

3. สารเบนซีน 4. สารตะกั๋ว 

ตอบ ข้อ 3. 

13.จำนวนประชากรของประเทศ ปี 2550 มี 71 ล้านคน ประกอบไปด้วยผู้มีงานทำร้อยละเท่าไร 

1. ร้อยละ 50 2. ร้อยละ 53 

3. ร้อยละ 60 4. ร้อยละ 63 

ตอบ ข้อ 2. 

14. ข้อใดไม่ใช่เงื่อนไขการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา 

1. ขนาดของปัญหา 

2. ความรุนแรงของปัญหา 

3. ความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา 

4.การมีส่วนร่วมของหน่วยงานเฉพาะภาครัฐเท่านั้น 

ตอบ ข้อ 4. 

15.ในภาคเกษตรกรรม โรคใดเป็นอันดับ 1 ของโรคประกอบวิชาชีพเกษตรกรรม 

1. สารก่อโรคภูมิแพ้ 2. โรคพยาธิใบไม้ 

3. สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 4. โรคไข้มาลาเลีย 

ตอบ ข้อ 3. 

16.จากภาคเกษตรกรรม ผู้เสี่ยงและไม่ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีใด มีถึงร้อยละ 29.4

1. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

2. สารตะกั่ว 

3. สารออร์กาโนฟอสเฟต 4. สารหนูปนปรอท 

ตอบ ข้อ 3. 

17. ผลกระทบต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อม ที่กำลังเป็นปัญหา คือข้อต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด 

1. สารเคมีรั่วไหลที่คลองเตย มีผู้เสี่ยง 105 ราย 

2. การปนเปื้อนสารตะกั่วที่ห้วยคลิตี้ จ.กาญจนบุรี ผู้เสี่ยง 5,000 ราย 

3. การปนเปื้อนของแคดเมียม จ.ลำปาง ผู้เสี่ยง 6,802 ราย 

4. สารหนูปนเปื้อน จ.นครศรีธรรมราช ผู้เสี่ยง 28,000 ราย 

ตอบ ข้อ 3. แคมเมียมอยู่จ. ตาก 

18.ในภาคอุตสาหรรมและภาคบริการ มีผู้ทำงานร้อยละเท่าไรของประเทศ 

1. ร้อยละ 50 2. ร้อยละ 53 

3. ร้อยละ 57 4. ร้อยละ 60 

ตอบ ข้อ 3. 

19.ในภาคอุตสาหกรรม กลุ่มเป้าหมายในการเกิดการเสี่ยงในการประกอบอาชีพในสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก คือข้อใด 

1. ฝุ่นหินดินทราย และสารตะกั่ว 2. สารตะกั่ว สารปรอท และเสียงดัง 

3. สารตะกั่ว และสารโคบอลต์ 4. ฝุ่นหิน ดินทราย สารตะกั่ว และเสียงดัง 

ตอบ ข้อ 4. 

20.ในภาคบริการ กลุ่มเป้าหมายในการเกิดการเสี่ยงสำคัญในการให้บริการคือข้อใด 

1. เจ้าหน้าที่แพทย์และสาธารสุข 2. ผู้ให้บริการตามสถานที่บันเทิง 

3. ผู้ให้บริการนวดแผนไทย 4. ผู้ให้บริการร้านอาหาร โรงแรม 

ตอบ ข้อ 1. 

21. สารติดเชื้อจากสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย เป็นปัญหาต่อสิ่งคุกคามสุขภาพของบุคลากรในโรงพยาบาลด้านใด 

1. ด้านชีวภาพ 2. ด้านกายภาพ 

3. ด้านเคมี 4. ด้านจิตสังคม 

ตอบ ข้อ 1. 

22. เสียง แสงสว่าง ความร้อน การสั่นสะเทือน ฝุ่น เป็นปัญหาต่อสิ่งคุกคามสุขภาพของบุคลากรในโรงพยาบาลด้านใด 

1. ด้านชีวภาพ 2. ด้านกายภาพ 

3. ด้านเคมี 4. ด้านจิตสังคม 

ตอบ ข้อ 2. 

23.ข้อใดคือการจัดการด้านสุขภาพ 

1. การตรวจสุขภาพ การเฝ้าระวัง การประสานหน่วยงานภายนอก การรักษา 

2. บันทึกข้อมูล การเฝ้าระวัง การตรวจสุขภาพ การรักษา การส่งเสิรม 

3. บันทึกข้อมูล การเฝ้าระวัง การตรวจรักษา รักษา การส่งเสริมสุขภาพ 

4. การตรวจสุขภาพ การประสานหน่วยงานภายนอก การตรวจรักษา รักษา การส่งเสริมสุขภาพ 

ตอบ ข้อ 3. 

24.ข้อใดไม่ใช่รูปแบบของงานบริการอาชีวอนามัย 

1. การให้บริการในสถานประกอบการ สถานที่ทำงาน 

2. การจัดทีมงานเข้าไปให้บริการในสถานประกอบการ สถานที่ทำงาน 

3.การให้บริการโดยแผนกผู้ป่วยนอกของสถานบริการสุขภาพ

4. การให้บริการที่ไม่จำกัดเฉพาะประเภท หรือลักษณะของการทำงาน 

ตอบ ข้อ 4. 

25. มาตรฐาน และเกณฑ์ชี้วัด กิจกรรมที่ต้องการสำหรับสถานบริการสุขภาพ คือ ข้อใด 

1. ด้านบริหารจัดกากร 2. ด้านวิชาการ 

3. ด้านบุคคลากร 4. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ข้อ 3. 

26. นโยบายของบทบาทเครือข่ายของ ส.ค.ร. คือ ข้อใด 

1. พัฒนาระบบนิเวศน์ 2. สนับสนุนข้อมูลประกอบ 

3. สนับสนุนวิชาการด้านการเฝ้าระวัง 4. สร้างเครือข่ายการดำเนินงาน 

ตอบ ข้อ 2. 

27.ด้านบริหารยุทธศาสตร์ของบทบาทเครือข่าย ส.ค.ร. คือ ข้อใด 

1. พัฒนาระบบนิเวศน์ 2. สนับสนุนข้อมูลประกอบ 

3. สนับสนุนวิชาการด้านการเฝ้าระวัง 4. สร้างเครือข่ายการดำเนินงาน 

ตอบ ข้อ 1. 

28. อันตรายเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว ก่อให้เกิดมะเร็งหรือไม่ เป็นอันตรายที่ไม่มีทางรักษาหรือไม่ เป็นความเสี่ยงอันตรายที่ไม่สมเหตุสมผล หรือยอมรับไม่ได้หรือไม่ หมายถึง ข้อใด 

1. ค่าใช้จ่ายเพื่อลดความเสี่ยง 2. ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเมื่อใช้สิ่งอื่นทดแทน 

3. ลักษณะความเสี่ยง 4. การกระจายตัวของความเสี่ยง 

ตอบ ข้อ 3.

29. การบริหารจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพ หมายถึง ข้อใด 

1. เป็นกระบวนการของฝ่ายบริหารที่จะคัดเลือก และนำเอาข้อมูลมาใช้ในการหามาตรการที่เหมาะสมที่สุดในบริหารจัดการเพื่อลดการเสี่ยงอันตราย 

2. เป็นกระบวนการของฝ่ายบริหารที่จะคัดเลือกเร่งพัฒนาและดำเนินการประเมินจัดการความเสี่ยงอันตราย 

3. เป็นกระบวนการของฝ่ายบริหารส่งเสริมศักยภาพของประเทศไทยและบริหารจัดการความเสี่ยงอันตราย 

4. เป็นกระบวนการของฝ่ายบริหารในการบริหารจัดการความเสี่ยงจะคำนึงถึงผลของการออกมาตรการดังกล่าว 

ตอบ ข้อ 1. 

30. มาตรการที่ใช้ลดความเสี่ยง ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายแก่ภาคส่วนใดบ้าง มากน้อยเพียงใดเพื่อใช้พิจารณาความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง ข้อใด 

1. ค่าใช้จ่ายเพื่อลดความเสี่ยง 2. ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเมื่อใช้สิ่งอื่นทดแทน 

3. ลักษณะความเสี่ยง 4. การกระจายตัวของความเสี่ยง 

ตอบ ข้อ 1.


จำหน่ายเอกสารข้อสอบเข้ารับราชการในกองกองทัพอากาศ 2556 ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ทุกวิชาที่ใช้สอบ

นายทหารสัญญาบัตร/ต่ำกว่าสัญญาบัตร
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ (เฉลยละเอียด)
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (เฉลยละเอียด)
แนวข้อสอบกฎหมายทั่วไป
แนวข้อสอบภาษาไทย (เฉลยละเอียด)
แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การทหาร เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายทหารสุขาภิบาล
สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
แนวข้อสอบเฉพาะทาง สาธารณะสุข

สนใจสั่งซื้อมาที่   083-067-4168 , 080-604-2510  หรือ ส่ง SMS / (WhatsApp , LINE)
โอนเงินแล้วแจ้งมาที่อีเมล์ 
lek.pisi@hotmail.com  (ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดคู่มือเตรียมสอบ)
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
 **อย่างด่วนภายใน 3 ชม. *อย่างช้าก่อน 24:00 น. ** ของวันที่โอนเงิน (อย่าลืม! เช็คที่ อีเมลขยะ)
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น.)
**วิธีเปิดไฟล์ PDF คู่มือเตรียมสอบราชการ-รัฐวิสาหกิจ 
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604 
ชำระค่าสินค้าและบริการ
http://www.thaionline1.com
1. ธ. กรุงเทพ  ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย  ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6  ชื่อบัญชี  Sumalee Thongyot
3. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กสิกรไทย  ออมทรัพย์  สาขา เซ็นทรัลพระราม 3  เลขที่บัญชี  748-2-66186-0  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้