ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เปิดสอบ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ จำนวน 200 คน ประจำปี 2559
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เปิดสอบ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ จำนวน 200 คน ประจำปี 2559

อ้างอิง: ดันกระทู้ โดย admin เมื่อเวลา(2016-03-11)
เปิดสอบ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำปี 2559 จำนวน 200 คน 
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2559

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  ที่ 1/2559 เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2559 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า

จำนวนที่จะรับเข้าศึกษา
1. นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตรวิทยาการเดินเรือ จำนวน 100 คน
2. นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ จำนวน 100 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร
- อายุไม่เกิน 21 ปี โดยนับจาก พ.ศ. เกิด
- วุฒิ ม.6 เรียนวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ตั้งแต่ ม.4 โดยมีผลการเรียนรวมเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.25

การรับสมัครสอบ
ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2559 ที่เว็บไซต์ http://www.mmtc.ac.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ


1. ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สังกัดหน่วยงานในข้อใด

ก. กรมเจ้าท่า                                      ค. กรมท่าเรือ

ข. การขนส่งทางน้ำกรมเจ้าท่า       ง. พาณิชยราชนาวี

2. เปลี่ยนชื่อกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี เป็น กรมเจ้าท่า เมื่อปี พ.ศ. ใด

ก. พ.ศ.  2551                                     ค.  พ.ศ.  2553

ข. พ.ศ.  2552                                     ง.  พ.ศ.  2554

3. ข้อใดคืออธิบดีกรมเจ้าท่า

ก. นายจำรูญ ตั้งไพศาลกิจ                              ค. นายณัฐ จับใจ

ข. นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ                              ง. นายพงษ์วรรณ จารุเดชา

4. ข้อใดคือหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปและปฏิบัติงานสารบรรณของกรม

ก. สำนักงานเลขานุการกรม

ข. กองกิจการระหว่างประเทศ

ค. ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

ง. กองมาตรฐานคนประจำเรือ

5. ข้อใดคือเรือที่เดินด้วยกรรเชียง แจวหรือพาย

ก. เรือกำปั่น                                       ค.เรือเล็ก

ข. เรือโป๊ะ                                          ง. เรือกล

6. ข้อใดคือเรือโดยสาร

ก. เรือที่ใช้ในการลำเลียงทหาร 

ข. เรือที่ใช้สำหรับหาความสำราญ หรือเรือที่ใช้เพื่อการเล่นกีฬา

ค. เรือที่ใช้สำหรับการจับสัตว์น้ำ

ง. เรือที่บรรทุกคนโดยสารเกิน 12 คน

7. เจ้าพนักงานตรวจเรือ  ได้รับการแต่งตั่งจากส่วนใด

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ข. เลขาธิการกระทรวงคมนาคม

ค. อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี

ง. รองอธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี

8. ผู้ควบคุมเรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้ว ต้องจัดให้มีการชักธงชาติไทยในเมื่อใด

ก. ผ่านเรือรบไทยหรือเรือรบต่างประเทศ

ข. ขณะเรือเข้าหรือออกจากเมืองท่าไทย และเมืองท่าต่างประเทศ

ค. ขณะเรืออยู่ในเมืองท่าไทยตั้งแต่เวลา ๘ นาฬิกา จนถึงเวลาอาทิตย์ตก

ง. ถูกทุกข้อ

9. ข้อใดคือประธานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ข. นายกรัฐมนตรี

ค. ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

10. คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี มีวาระการดำรงตำแหน่งกี่ปี

ก. 6  ปี                                                 ค. 3  ปี

ข. 4  ปี                                                 ง. 2  ปี

11. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการขนส่งทางทะเล

ก. การขนส่งของโดยเรือจากประเทศไทยไปยังต่างประเทศ

ข. การขนส่งคนโดยสารโดยเรือจากประเทศไทยไปยังต่างประเทศ

ค. การขนส่งของหรือคนโดยสารจากต่างประเทศมายังประเทศไทย

ง. การขนส่งของหรือคนโดยสารทางทะเลชายฝั่งในราชอาณาจักรโดยเรือที่มีขนาดตั้งแต่1,000ตันกรอสขึ้นไป

12. ข้อใดคือผู้ที่มีอำนาจออกกฎการถือท้ายและการเดินเรือ

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ค. ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

ง. นายกรัฐมนตรี

13. ข้อใดที่กำหนดแบบคำสั่งการกักเรือ

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ง. ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

14. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสัญญาการขนส่งของทางทะเล

ก. ผู้ส่งของบุคคลซึ่งเป็นคู่สัญญากับผู้ขนส่งในสัญญารับขนของทางทะเล

ข. ใบตราส่งเป็นเอกสารที่ผู้ขนส่งออกให้แก่ผู้ส่งของเป็นหลักฐาน

ค. สัญญาที่ผู้ขนส่งรับขนของทางทะเลจากท่าหรือที่ในประเทศหนึ่งไปยังท่าหรือที่ในอีกประเทศหนึ่ง

ง. ในการจัดส่งของไม่มีการคิดค่าระวาง


จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ นักเรียนศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ใหม่ล่าสุด

รวมแนวข้อสอบ อัพเดท 2559
- ความรู้เกี่ยวกับพาณิชย์นาวี
- แนวข้อสอบอังกฤษ Reading
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Grammar
- แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา _Aptitude Test
- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ (เฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
- แนวข้อสอบความถนัดทางวิชาชีพพาณิชย์นาวี
- คำศัพท์เกี่ยวกับการเดินเรือ
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรือ ท่าเรือ สินค้าและการเดินเรือ
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม

++อัพเดทตามประกาศสอบ ครบทุกเนื้อหา เน้นๆ!! 
ทั้งหมดนี้ถูกรวบรวมไว้ให้เเล้ว รวมสาระสำคัญ+แนวข้อสอบพร้อมเฉลย 

>>เเนวข้อสอบเก่าที่นี่ จะกระชับเวลาในการอ่านหนังสือ 
>>หนังสือและไฟล์เตรียมสอบทำเล่มต่อเล่ม มั่นใจได้ว่าอัพเดทแน่นอน
>>ไม่ต้องอ่านเเบบเดาสุ่มอีกต่อไป เล่มเดียวรวมสอบครบ
>>หนังสือปริ้นเข้าปกกันน้ำ ใช้กระดาษ 70 แกรม ไม่ยุ่ยง่าย ไม่มีฝุ่น 
>>จะอ่านหนังสือเป็นกองๆ ทำไมในเมื่อมีสรุปรวมเเนวข้อสอบเก่า

++แม่นๆ ชัวร์!!! ++แนวข้อสอบ สรุปรวมเเนวข้อสอบเก่า
กระชับเวลาในการอ่าน ไฟล์ pdf คู่มือเตรียมสอบ
มั่นใจได้ว่า อัพเดท! แน่นอน ไม่ต้องอ่านเเบบเดาสุ่มอีกต่อไป 
e-book รวมข้อสอบครบถ้วน จะอ่านหนังสือเป็นกองๆ ทำไม 
ในเมื่อ มีสรุปรวมเเนวข้อสอบเก่า ครบที่สุดในเมืองไทย

แนวข้อสอบ เเบ่งออกเป็น 2 เเบบ
1. ไฟล์ E-Book (pdf) ราคา 399 บาท
ส่งทางอีเมลล์ (รอรับได้ไม่เกิน 3 ชม.)
2. หนังสือ ราคา 699 บาท รวมจัดส่ง EMS 
( รอรับได้ ไม่เกิน 3-4 วัน ทั่วประเทศ)

ธนาคารกสิกรไทย 748-266-1860 
ออมทรัพย์ สาขาเซ็นทรัลพระราม3  
ชื่อบัญชี พิสิทธิ์ชัย กิมชัย

สั่งซื้อมาที่/สอบถามมาที่
โทร 083-0674168
LineID : 0830674168
E-mai : lek.pisi@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้