ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย  ศรช. กรณีพิเศษ กศน. อบจ. สอศ. เทศบาลตำบล งานราชการ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย  ศรช. กรณีพิเศษ กศน. อบจ. สอศ. เทศบาลตำบล งานราชการ

อ้างอิง: หัวข้อนี้ถูกเน้น โดย admin เมื่อเวลา(2013-03-01)

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย  ศรช. กรณีพิเศษ กศน. อบจ. สอศ. เทศบาลตำบล งานราชการ


ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ครู  ศรช.  ศูนย์การเรียนชุมชน ทุกจังหวัด ล่าสุด

http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12373

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชน ทุกจังหวัด ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

- แนวข้อสอบภาษาไทย

- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยกำรศึกษาแห่งชาติ พศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551

- นโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงาน กศน.

- นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

- ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาตามอัธยาศัย

- แนวคิด หลักการของการศึกษาตลอดชีวิต

- แนวข้อสอบหลักการศึกษานอกระบบ

- แนวข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชน

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน


ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ภาค ก. และ ข. ครูผู้ช่วย สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ล่าสุด

http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12568

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ภาค ก. ครูผู้ช่วย สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ภาค ก. ชุดละ 399 รวมแนวข้อสอบ 1500 ข้อ

ความรอบรู้

- แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 

- นโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน

- แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

(พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม

- สาระสำคัญระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555

- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทำงการศึกษา

- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551

- กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2546 

- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

- ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม

ความรู้ความสามารถทั่วไป

- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์

- แนวข้อวิชาภาษาไทย

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพครู

- แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย 

- แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

- แนวข้อสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู 

- แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

- แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู

แนวข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู

ภาค ข. ชุดละ 399 รวมแนวข้อสอบ 1000 ข้อ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ภาค ข. ครูผู้ช่วย สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (เลือกวิชาเอกที่จะสอบ)

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา

- แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 

- แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้ 

- แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 

- แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน 

- แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน 

- แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา 

- แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงการศึกษา 

- แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา

(ภาค ก. ชุดละ 399 รวมแนวข้อสอบ 1500 ข้อ + ภาค ข. ชุดละ 399 รวมแนวข้อสอบ 1000 ข้อ รวมเป็น 2 ชุด = 798 บาท)

สามารถเลือกเอาเฉพาะ ภาค ก. หรือ ภาค ข. ก็ได้นะครับ (ชุดละ 399 บาท)


ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ) "30 วิชาเอก" ล่าสุด

http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12546

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบบรรจุครูกรณีพิเศษใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ความรอบรู้

- แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 

- นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

- นโยบายแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา

(พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยกำรศึกษาแห่งชาติ

- พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551

- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทำงการศึกษา

- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก

ความรู้ความสามารถทั่วไป

- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์

- แนวข้อวิชาภาษาไทย

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพครู

- แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย 

- แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

- แนวข้อสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู 

- แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

- แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา

- แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 

- แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้ 

- แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 

- แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน 

- แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน 

- แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา 

- แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงการศึกษา 

- แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา


ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ครูการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ทั่วประเทศ ล่าสุด

http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12520

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครู กศน. ทั่วประเทศ ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546

- พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2551

- สรุป ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 2547

- แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

- แนวข้อสอบ พรบ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539

- นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. 2555

- บทบาทและภาระกิจของ กศน. ตำบล 

- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน


ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย อบจ. ทั่วประเทศ ล่าสุด

http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12301

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วย อบจ.ทั่วประเทศ ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

รวมแนวข้อสอบ 1500 ข้อ

ความรอบรู้และความสามารถทั่วไป

- แนวข้อสอบการวิเคราะห์และสรุปเหตุผล

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ในปัจุบัน

วิชาพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยกำรศึกษาแห่งชาติ พศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พศ. 2546

กฎหมายจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ อบจ.

- แนวข้อสอบจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู

- แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย

- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการลา

กฎหมายการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

- นโยบาย อบจ.นครราชสีมา ว่าด้วยการศึกษา

- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ

- แนวข้อสอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับสมาคมอาเซียน (AEC)

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและปฎิบัติของวิชาชีพครู

- แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

- แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้

- แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน

- แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา

- แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษ

- แนวข้อสอบการวัดและการประเมินผลทางการศึกษา

แนวข้อสอบเกี่ยวกับวิชาเอก (เลือกวิชาเอกที่จะสอบ)

 

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ครูอาชีวะ (เลือกวิชาเอกที่จะสอบ) ล่าสุด

http://www.thaionline1.com/read.php?tid=11597

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา สอศ. ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

รวมแนวข้อสอบ 1500 ข้อ

ความรอบรู้

 - แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 

- นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษำ

- แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

 (พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

 - แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยกำรศึกษาแห่งชาติ พศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พศ. 2546

 - แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พศ. 2546

- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พศ. 2547

- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก พศ. 2546

 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พศ. 2551

- แนวข้อสอบกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

แนวข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู

 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและปฎิบัติของวิชาชีพครู

- แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย 

 - แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

- แนวข้อสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพ

 - แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 - แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู

 แนวข้อสอบเกี่ยวกับวิชาเอก (เลือกวิชาเอกที่จะสอบ)


ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล ทั่วประเทศ ที่เปิดสอบ ล่าสุด

http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12317

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วยเทศบาลตำบล

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

ความรู้ความสามารถทั่วไป

- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป _ภาค ก

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550

- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษา

- แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

- แนวข้อสอบสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา

- แนวข้อสอบ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

- แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา

- แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพตรู

- แนวข้อสอบ จรรยาบรรณวิชาชีพครู

- แนวข้อสอบเจตคติต่อวิชาชีพครู

- แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม

- แนวข้อสอบเรื่องการปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์

- แนวข้อสอบเรื่องการทำงานร่วมกับผู้อื่น

- แนวข้อสอบ ความคิดสร้างสรรค์ต่อวิชาชีพ

- แนวข้อสอบ ความเป็นพลเมืองดี

- แนวข้อสอบ การการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

- แนวข้อสอบ การจัดการความรู้


ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ใบประกอบวิชาชีพครูมาตรฐาน 1-9 ล่าสุด

http://www.thaionline1.com/read.php?tid=9158

จำหน่ายเอกสารติวแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1-9 

ทั่วประเทศที่กำลังเปิดสอบสำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ 

เป็นไฟล์เอกสารส่งทันทีรวดเร็วได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจาก 

หนังสือมากกว่า สิบเล่ม โจทย์พร้อมเฉลย เทคนิคการคำนวณ วิธีลัด และการเดาโจทย์ 

สามารถซื้อได้ทั้ง 1-9 มาตราฐาน (399 บาท) หรือ เอาบางมาตราฐาน 399 บาท เหมือนกันครับ 

มาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู 

มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร 

มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู 

มาตรฐานที่5 การวัดและการประเมินผล 

มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน 

มาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา 

มาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

มาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
* ดูรายละเอียด หนังสือ พิมพ์รูปเล่ม + VCD + MP3
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=13075 *

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้