ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมควบคุมโรค กรมอนามัย  กรมการแพทย์  สสจ. งานราชการ  ข่าวล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมควบคุมโรค กรมอนามัย  กรมการแพทย์  สสจ. งานราชการ  ข่าวล่าสุด

อ้างอิง: หัวข้อนี้ปักหมุด โดย admin เมื่อเวลา(2014-09-05)

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ สสจ. กรมสุขภาพจิต กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมการแพทย์ โรงพยาบาล ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด 

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ สสจ. ทุกตำแหน่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ล่าสุด 
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=11307 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ สสจ.ทุกตำแหน่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ใหม่ล่าสุด 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
- แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป 
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 
- แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 
-แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ) 
- นักทรัพยากรบุคคล 
- นิติกร 
- นักจัดการงานทั่วไป 
- พนัเจ้าหน้าที่ธุรการ 
- นักวิชาการการเงินและบัญชี 
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
- นักวิชาการสาธารณะสุข 
- นักพัสดุ 

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมสุขภาพจิต ทุกตำแหน่ง ล่าสุด 
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=13452 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
- ความรู้เกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต 
- ความสามารถด้านตัวเลขและความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
- คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม 
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
(เลือกตามตำแหน่งที่สอบ) 
นักจัดการงานทั่วไป 
นักทรัพยากรบุคค 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผ 
นักวิชาการคอมพิวเตอ 
นักวิชาการสาธารณสุข 
เจ้าพนักงานธุรการ 
พนักงานบริการ 

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ใหม่ล่าสุด 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 
- แนวข้อสอบระบาดวิทยากับการป้องกันควบคุมโรค 
- เก็งข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข 
- สรุปพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสุขภาพ 
- ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
- สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 
- การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
- หลักการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
- นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข 2555 
- ความรู้เบื้องต้นทางชีวสถิติ 
- ความรู้ทั่วไปทางเภสัชวิทยา 
- แนวข้อสอบเฉพาะทาง สาธารณะสุข 
- สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน 
- อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมการแพทย์ ทุกตำแหน่ง ล่าสุด 
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12063 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมการแพทย์ ใหม่ล่าสุด 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
- ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์ 
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 2547 
แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง (เลือกตามที่สอบ) 
- นักจัดการงานทั่วไป 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- นักทรัพยากรบุคคล 
- นักจัดการงานทั่วไป 
- นักวิชาการเงินและบัญชี 
- นักวิชาการพัสดุ 

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมอนามัย ทุกตำแหน่ง ล่าสุด 
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12651 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมอนามัย ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
- ความรู้เกี่ยวกับกรมอนามัย 
- แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย พ.ศ.2552 
- การสอบสัมภาษณ์ 
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ 
นักวิชาการสาธารณะสุข (ส่งเสริมสุขภาพ) 
นักวิเทศสัมพันธ์ 
นักประชาสัมพันธ์ 
นักทรัพยากรบุคคล 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
นักจัดการงานทั่วไป 
เจ้าพนักงานธุรกการ 

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมควบคุมโรค ทุกตำแหน่ง ล่าสุด 
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10901 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมควบคุมโรค ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ) 
- ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
- ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 
- ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ 

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ โรงพยาบาล สสจ. ทุกตำแหน่ง ทุกจังหวัด ข่าวล่าสุด 
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12874 
จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ โรงพยาบาล สสจ. ทุกจังหวัด ใหม่ล่าสุด 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
- แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป 
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 
- แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 
-แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ) 
นักทรัพยากรบุคคล 
นักโภชนกร 
เจ้าพนักงานธุรการ 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
นักวิชาการพัสดุ 
นักประชาสัมพันธ์ 
นายช่างโยธา 
นายช่างเทคนิค 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักวิชาการศึกษา 

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ในราคาชุดละ 399 บาท 

* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 

สั่งซื้อมาที่ Tel/Line : 0830674168 หรือ ส่ง SMS 

โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com ส่ง SMS / Line : 0830674168  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน** 

1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 

2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 

3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 

4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee 

5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้