ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ TOT บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ทุกตำแหน่ง ข่าวล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ TOT บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ทุกตำแหน่ง ข่าวล่าสุด

อ้างอิง: ดันกระทู้ โดย admin เมื่อเวลา(2015-10-17)
จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบทีโอที TOT ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา  _Aptitude Test
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ทีโอที
ตัวอย่างข้อสอบเก่า TOT ข้อเขียน
ข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
1.  กลุ่มงานวิศวกรรม EG/CG
2. กลุ่มงานขายและบริการลูกค้า SA
3. กลุ่มงานพัฒนาระบบงาน และพัฒนาผลิตภัณฑ์  EC/CO
4. กลุ่มงานกฏหมาย(LO)
5. กลุ่มงานช่าง(TC)
6. และตำแหน่งอื่นๆ


Call center  TOT บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
1. ความรู้เกี่ยวกับบริษัท ทีโอที จำกัด _มหาชน
2. ตัวอย่างแนวข้อสอบข้อเขียน TOT
3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการให้บริการที่ดี +แนวข้อสอบ
4. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
5. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
6. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
7. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการ
8. แนวข้อสอบเรื่องการขายและการบริการ
9. หลักการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในบริษัท องค์กร หน่วยงาน

แนวข้อสอบ TOT บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
1. ความรู้เกี่ยวกับบริษัท ทีโอที จำกัด _มหาชน
2. แนวข้อสอบบริษัท ทีโอที จำกัด _มหาชน
3. ตัวอย่างแนวข้อสอบข้อเขียน TOT
4. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
5. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
6. หลักการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในบริษัท องค์กร หน่วยงาน

งานโยธาและการกำลัง  TOT บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
1. ความรู้เกี่ยวกับบริษัท ทีโอที จำกัด _มหาชน
2. แนวข้อสอบบริษัท ทีโอที จำกัด _มหาชน
3. ตัวอย่างแนวข้อสอบข้อเขียน TOT
4. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
5. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
6. สัญญาก่อสร้าง
7. ถาม – ตอบ  โครงสร้างและคอนกรีต
8. แนวข้อสอบคอนกรีตและโครงสร้าง 200 ข้อ
9. แนวข้อสอบการควบคุม การบริหารงานก่อสร้าง

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  TOT บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
1. ความรู้เกี่ยวกับบริษัท ทีโอที จำกัด _มหาชน
2. แนวข้อสอบบริษัท ทีโอที จำกัด _มหาชน
3. ตัวอย่างแนวข้อสอบข้อเขียน TOT
4. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
5. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
6. ความรู้ในการเขียนโครงการ
7. การบริหารแผนงาน โครงการ
8. แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
9. การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล (ถาม - ตอบ)
10. การบริหารความเสี่ยงของโครงการ (ถาม-ตอบ)
11. ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักทรัพยากรบุคคล TOT บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
1. ความรู้เกี่ยวกับบริษัท ทีโอที จำกัด _มหาชน
2. แนวข้อสอบบริษัท ทีโอที จำกัด _มหาชน
3. ตัวอย่างแนวข้อสอบข้อเขียน TOT
4. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
5. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
6. การบริหารจัดการองค์กร
7. การบริหารทรัพยากรบุคคล
8. แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร
9. แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
10. หลักการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในบริษัท องค์กร หน่วยงาน

วิเคราะห์นโยบายและบริหารความเสี่ยง TOT บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
1. ความรู้เกี่ยวกับบริษัท ทีโอที จำกัด _มหาชน
2. แนวข้อสอบบริษัท ทีโอที จำกัด _มหาชน
3. ตัวอย่างแนวข้อสอบข้อเขียน TOT
4. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
5. ความรู้เกี่ยวกับแผนกลยุทธและแผนยุทธศาสตร์
6. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
7. แนวข้อสอบภาษาไทย
8. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
9. การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล (ถาม - ตอบ)
10. แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
11. ความหมายของการบริหารความเสี่ยง
12. แนวคิดการบริหารความเสี่ยงในองค์กร
13. แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

วิศวกรโครงข่าย  TOT บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
1. ความรู้เกี่ยวกับบริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน
2. ตัวอย่างแนวข้อสอบข้อเขียน TOT
3. แนวข้อสอบบริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน
4. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
5. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
6. แนวข้อสอบภาษาไทย
7. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
8. ตัวอย่างข้อสอบกลุ่มงานวิศวกรรม อัตนัย

กลุ่มงานกฎหมาย TOT บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
1. ความรู้เกี่ยวกับบริษัท ทีโอที จำกัด _มหาชน
2. แนวข้อสอบบริษัท ทีโอที จำกัด _มหาชน
3. ตัวอย่างแนวข้อสอบข้อเขียน TOT
4. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
5. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
6. แนวข้อสอบภาษาไทย
7. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
8. ความรู้เกี่ยวกับสัญญาและการบริหารสัญญา
9. แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
10. แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
11. แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
12. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  พ.ศ.2543
13. พรบ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พศ. 2549
14. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551

กลุ่มงานขายและบริการลูกค้า TOT บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
1. ความรู้เกี่ยวกับบริษัท ทีโอที จำกัด _มหาชน
2. แนวข้อสอบบริษัท ทีโอที จำกัด _มหาชน
3. ตัวอย่างแนวข้อสอบข้อเขียน TOT
4. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
5. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
6. ความรู้ + ข้อสอบเรื่องการตลาด
7. แนวข้อสอบด้านการขายและการตลาด
8. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการให้บริการที่ดี +แนวข้อสอบ
9. แนวข้อสอบ เรื่องการบริการ 
10. หลักการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในบริษัท องค์กร หน่วยงาน

กลุ่มงานช่าง (TC) TOT บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
1. ความรู้เกี่ยวกับบริษัท ทีโอที จำกัด _มหาชน
2. แนวข้อสอบบริษัท ทีโอที จำกัด _มหาชน
3. ตัวอย่างแนวข้อสอบข้อเขียน TOT
4. แนวข้อสอบเก่าข้อเขียน TOT
5. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
6.  แนวข้อสอบภาษาไทย
7. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
8. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

กลุ่มงานทางด้านบัญชี TOT บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
1. ความรู้เกี่ยวกับบริษัท ทีโอที จำกัด _มหาชน
2. แนวข้อสอบบริษัท ทีโอที จำกัด _มหาชน
3. ตัวอย่างแนวข้อสอบข้อเขียน TOT
4. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
5. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
6. แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ
7. หลักการบัญชีเบื้องต้น
8. แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
9. การวิเคราะห์งบการเงิน
10. จริยธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ของนักบัญชี 

กลุ่มงานทางด้านบัญชีการเงิน. TOT บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
1. ความรู้เกี่ยวกับบริษัท ทีโอที จำกัด _มหาชน
2. แนวข้อสอบบริษัท ทีโอที จำกัด _มหาชน
3. ตัวอย่างแนวข้อสอบข้อเขียน TOT
4. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
5. แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ
6. แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
7. หลักการบัญชีเบื้องต้น
8. การวิเคราะห์งบการเงิน
9. จริยธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ของนักบัญชี
10. หลักการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในบริษัท องค์กร หน่วยงาน
11. หลักการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในบริษัท องค์กร หน่วยงาน

กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและ พัฒนาผลิตภัณฑ์ TOT บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
1. ความรู้เกี่ยวกับบริษัท ทีโอที จำกัด _มหาชน
2. แนวข้อสอบบริษัท ทีโอที จำกัด _มหาชน
3. ตัวอย่างแนวข้อสอบข้อเขียน TOT
4. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
5. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
6. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล Database System concepts
7. ถาม -ตอบ เรื่องการออกแบบระบบฐานข้อมูล
8. แนวข้อสอบโครงสร้างและการจัดการฐานข้อมูล
9. โครงสร้างข้อมูล _Data Structure
10. ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

การจัดการ TOT บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
1. ความรู้เกี่ยวกับบริษัท ทีโอที จำกัด _มหาชน
2. แนวข้อสอบบริษัท ทีโอที จำกัด _มหาชน
3. ตัวอย่างแนวข้อสอบข้อเขียน TOT
4. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
5. แนวข้อสอบภาษาไทย
6. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
7. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
8. แนวข้อสอบการบริหารและการจัดการ
9. การจัดการตามหลักการจัดการทั่วไป
10. แนวข้อสอบด้านการบริหารงานการจัดการทั่วไป

งานการกำลังเเละเครื่องปรับอากาศ. TOT บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
1. ความรู้เกี่ยวกับบริษัท ทีโอที จำกัด _มหาชน
2. แนวข้อสอบบริษัท ทีโอที จำกัด _มหาชน
3. ตัวอย่างแนวข้อสอบข้อเขียน TOT
4. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
5. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
6. ความรู้ทั่วพื้นฐานด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
7. ถาม-ตอบ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
8. ถาม - ตอบ ระบบปรับอากาศเบื้องต้น
9. แนวข้อสอบ Air conditioning_Refrigeration

งานเครื่องปรับอากาศและงานโครงข่าย TOT บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 
1. ความรู้เกี่ยวกับบริษัท ทีโอที จำกัด _มหาชน
2. แนวข้อสอบบริษัท ทีโอที จำกัด _มหาชน
3. ตัวอย่างแนวข้อสอบข้อเขียน TOT
4. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
5. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
6. ความรู้พื้นฐานด้านระบบสื่อสารและโทรคมนาคม+แนวข้อสอบ
7. ถาม - ตอบ ระบบปรับอากาศเบื้องต้น
8. แนวข้อสอบโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบำรุงรักษาสื่อสารไร้สาย
9. แนวข้อสอบระบบการสื่อสารข้อมูล

งานดูแลคอมพิวเตอร์ TOT บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
1. ความรู้เกี่ยวกับบริษัท ทีโอที จำกัด _มหาชน
2. แนวข้อสอบบริษัท ทีโอที จำกัด _มหาชน
3. ตัวอย่างแนวข้อสอบข้อเขียน TOT
4. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
5. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
6. แนวข้อสอบภาษาไทย
7. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
8. แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. แนวข้อสอบเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
10. แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย
11. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
12. แนวข้อสอบเรื่องซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 
13. แนวข้อสอบเรื่องฮาร์ดแวร์
14. แนวข้อสอบวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์

งานปฏิบัติการโครงข่าย TOT บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
1. ความรู้เกี่ยวกับบริษัท ทีโอที จำกัด _มหาชน
2. แนวข้อสอบบริษัท ทีโอที จำกัด _มหาชน
3. ตัวอย่างแนวข้อสอบข้อเขียน TOT
4. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
5. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
6. ความรู้พื้นฐานด้านระบบสื่อสารและโทรคมนาคม+แนวข้อสอบ
7. แนวข้อสอบโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบำรุงรักษาสื่อสารไร้สาย
8. แนวข้อสอบระบบการสื่อสารข้อมูล

งานพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูล TOT บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 
1. ความรู้เกี่ยวกับบริษัท ทีโอที จำกัด _มหาชน
2. แนวข้อสอบบริษัท ทีโอที จำกัด _มหาชน
3. ตัวอย่างแนวข้อสอบข้อเขียน TOT
4. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
5. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
6. แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ
7. ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
8. โครงสร้างข้อมูล _Data Structure
9. ถาม -ตอบ เรื่องการออกแบบระบบฐานข้อมูล
10. แนวข้อสอบโครงสร้างและการจัดการฐานข้อมูล

งานพัฒนาและออกแบบโครงข่าย TOT บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
1. ความรู้เกี่ยวกับบริษัท ทีโอที จำกัด _มหาชน
2. แนวข้อสอบบริษัท ทีโอที จำกัด _มหาชน
3. ตัวอย่างแนวข้อสอบข้อเขียน TOT
4. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
5. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
6. แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ
7. ความรู้พื้นฐานด้านระบบสื่อสารและโทรคมนาคม+แนวข้อสอบ
8. แนวข้อสอบระบบการสื่อสารข้อมูล
9. แนวข้อสอบโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบำรุงรักษาสื่อสารไร้สาย


++อัพเดทตามประกาศสอบ ครบทุกเนื้อหา เน้นๆ!! 
ทั้งหมดนี้ถูกรวบรวมไว้ให้เเล้ว รวมสาระสำคัญ+แนวข้อสอบพร้อมเฉลย 

>>เเนวข้อสอบเก่าที่นี่ จะกระชับเวลาในการอ่านหนังสือ 
>>หนังสือและไฟล์เตรียมสอบทำเล่มต่อเล่ม มั่นใจได้ว่าอัพเดทแน่นอน
>>ไม่ต้องอ่านเเบบเดาสุ่มอีกต่อไป เล่มเดียวรวมสอบครบ
>>หนังสือปริ้นเข้าปกกันน้ำ ใช้กระดาษ 70 แกรม ไม่ยุ่ยง่าย ไม่มีฝุ่น 
>>จะอ่านหนังสือเป็นกองๆ ทำไมในเมื่อมีสรุปรวมเเนวข้อสอบเก่า

++แม่นๆ ชัวร์!!! ++แนวข้อสอบ สรุปรวมเเนวข้อสอบเก่า
กระชับเวลาในการอ่าน ไฟล์ pdf คู่มือเตรียมสอบ
มั่นใจได้ว่า อัพเดท! แน่นอน ไม่ต้องอ่านเเบบเดาสุ่มอีกต่อไป 
e-book รวมข้อสอบครบถ้วน จะอ่านหนังสือเป็นกองๆ ทำไม 
ในเมื่อ มีสรุปรวมเเนวข้อสอบเก่า ครบที่สุดในเมืองไทย

แนวข้อสอบ เเบ่งออกเป็น 2 เเบบ
1. ไฟล์ E-Book (pdf) ราคา 399 บาท
ส่งทางอีเมลล์ (รอรับได้ไม่เกิน 3 ชม.)
2. หนังสือ ราคา 699 บาท รวมจัดส่ง EMS 
( รอรับได้ ไม่เกิน 3-4 วัน ทั่วประเทศ)

ธนาคารกสิกรไทย 748-266-1860 
ออมทรัพย์ สาขาเซ็นทรัลพระราม3  
ชื่อบัญชี พิสิทธิ์ชัย กิมชัย

สั่งซื้อมาที่/สอบถามมาที่
โทร 083-0674168
LineID : 0830674168
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ทีโอที TOT

Choose the best answer to complete each sentence
1. Would you like to ………. this letter ?
a. register b. registered
c. registration d. registeration

2. You ‘ d better………it before noon.
a. sending
b. send
c. to send
d. sent

3. Please………..it in at 8:00, sir.
a. handind
b. to hand
c. handed
d. hand

4. A: How………….is the fee ?
B : It’ s 4 bath for domestic and 25 baht for international
a. long
b. many
c. much
d. far

5. I think it’s better to send it by ………… mail.
a. registered
b. register
c. to register
d. registration

6. A: …………..do you want to send it ?
B: I’ll send it by airmail.
a. When
b. How
c. How much
d. How many

7. A: Does it have anything valuable inside ?
B: Yes, I enclosed something very important inside.
A: You’ d better…………..this mail.
a. register
b. to register
c. registered
d. registration

8. If you make a………Thailand post will pay you up 80 baht
a. care
b. claim
c. cry
d. case

9. Please …………. The cue coupon over there.
a. don’t forgot
b. didn’t forget
c. don’t forget
d. didn’t forgot

10. Thank you ………… your explanation.
a. for
b. in
c. on
d. at

11. Thank you again for ………… tonight.
a. come
b. coming
c. came
d. to come

12. …………… an overseas call during that time . It’s very expensive
a. Please make
b. Don’t please make
c. Make don’t please
d. please don’t make

13. Don’t talk loudly in the library …………..?
a. right
b. please
c. OK.
d. thanks

14. You won’t go to meet her again ……………..?
a. you will
b. will you
c. would you
d. you would

15. The service charge is 30 baht, ……………………… ?
a. is it
b. isn’t it
c. is she
d. it isn’t

16. She can’t speak Chinese,………………………..?
a. can she
b. can’t she
c. is she
d. isn’t she

Fill the suitable sentence to complete the dialogue below .
Clerk : ____________ 17 ______________ .
Customer : Yes, I’ d like to buy three eight baht stamps.
Clerk : ____________ 18 ______________ .
Customer : ­_________ 19 ______________ . I haven’t anything smaller.
( The customer sends a one hundred baht note to the clerk)
Clerk : ____________ 20______________ . Here’s your change .
Customer : Thank you.
Clerk : You’re welcome

a. That’s all right
b. It’s twenty- four baht
c. Good morning , Can I help you ?
d. I’m sorry

Choose a. Weigh (s) or b. weight to complete each sentence.
21. Let me …………. It, please.
22. Our …………….. is our problem.
23. How much is your ……..?
24. This package …………. Only 400 grams . It’s a small packet.
25. Your should …………….. every week to record your weight.
26. If the …………….. doesn’t exceed the limitation,you can send it as a small packet.
27. Please…………….. here ,sir .

Choose the best answer

28. How long……….. you worked at the Post office ?
a. has
b. have
c. do
d. does

29. We …………just used queue coupon system since early this mounth.
a. have
b. has
c. had
d. haven’t

30. I…………never seen Customs declaration form before.
a. haven’t
b. have
c. has
d. hasn’t

31. I’d like …………… this letter and sent it to ltaly.
a. register
b. to register
c. registered
d. to registered

32. You’d better…………It by EMS.
a. sending
b. to sending
c. sent
d. send

33. Does she have your number ?
a. Yes, she does.
b. Yes, she have.
c. Yes, she had.
d. Yes.

34. I’ll …………..Participants………….more homework.
a. have, to do
b. have, do
c. get, do
d. to get ,to do

35. They will……………..the physician………….their health.
a. have, to examine
b. to have, examine
c. get examine
d. get, to examine

36. Would you mine……………..me a red pen ?
a. give
b. lend
c. giving
d. giveing

37. Please ………… me a notebook.
a. giving
b. give
c. lending
d. giving

38. Good afternoon, ……….I do for you ?
a. May
b. Can
c. Please
d. What can

39. I’m sorry . He ………… to the post – office.
a. went
b. go
c. going
d. gone

40. Could I …………….your number, please ?
a. has
b. leave
c. have
d. sent

41. A: Where the form ?

B: …………………..

a. Here are you.
b. You, are here.
c. Here you are.
d. Are, you here

42. A: How do you do ?

B: …………………..

a. How do you do ?
b. I’m singing
c. I’m play football.
d. Fine thanks . And you ?

Choose the best sentence to complete the conversation below.

A: C, I like you to meet B.

B: this is C.

B: ………………..43…………………………

C: How do you do ?

B: …………………. 44 ………………………

C: No, I don’t think so.

B: …………………. 45 ………………………

C: That’s right it wasn’t me.

B: …………………. 46 ………………………

C: Yes, we do . Even our parents sometimes confuse us.

a. Well, I must have met your sister.
b. Pleased to meet you.
c. You look exactly alike ,don’t you ?
d. Haven’t we met before?

47. He is the postman …………… brings letters for us at home.
a. who
b. by itself
c. by it own
d. its

48. The farmhouse stands ……………. In the fields.
a. whose
b. by itself
c. by it own
d. its

49. She is the best girl …………….. I have ever seen.
a. that
b. who
c. whom
d. which

50. He did not tell me the town ……………..he lives.
a. which
b. where
c. whom
d. how

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบ การตลาด
1. การคิดแบบใดที่จะสามารถแก้ไขปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนได้
ก. การคิดแบบสังเคราะห์
ข. การคิดแบบสร้างสรรค์
ค. การคิดแบบบูรณาการ
ง. การคิดแบบกลยุทธ์
2. สิทธิตามกฎหมายซึ่งใช้ทรัพยากรสำหรับการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์เรียกว่าอะไร
ก. อำนาจ
ข. อำนาจหน้าที่
ค. ความรับผิดชอบ
ง. ภารกิจ
3. ข้อใดเป็นประเด็นในการศึกษาพฤติกรรมผู้นำ
ก. ความยินยอม
ข. ความผูกพัน
ค. คาวมขัดแย้ง
ง. ความสามารถในการสื่อสาร
4. ข้อใดไม่ใช้งบประมาณแบบเน้นการจัดการ
ก. Functional budget
ข. Activity budget
ค. Performance budget
ง. Line item budget
5. ประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์การขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของอะไร
ก. กำไรสูง
ข. ต้นทุนต่ำ
ค. ผลการปฏิบัติของบุคคล
ง. ความพึงพอใจของลูกค้า หรือผู้ใช้บริการ
6. หลักการบริหารที่เน้นคนและขวัญกำลังใจในการทำงานคือทฤษฎีใด
ก. คลาสสิก
ข. นีโอคลาสสิก
ค. สมัยใหม่
ง. สังคมวิทยา
7. ข้อใดกล่าวถูกต้องตามแนวคิดการบริหารสมัยใหม่
ก. มุ่งกำไรสูงสุด
ข. เพิ่มผลผลิตโดยใช้เครื่องจักร
ค. มุ่งความสามารถในเรื่องทั่วไป
ง. จัดหน่วยงานอิสระคล่องตัว
8. การบริหารสมัยใหม่มุ่งเน้นเรื่องใด
ก. ประสิทภาพล
ข. ประสิทธิผล
ค. ความเป็นเลิศ
ง. ทรัพยากรมนุษย์
9. Empowerment เป็นแนวคิดในเรื่องใด
ก. การรวมอำนาจไว้ที่ผู้บริหารระดับสูง
ข. การกระจายอำนาจให้ผู้บริหารระดับรองลงมา
ค. การมอบอำนาจให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่
ง. การเปลี่ยนแปลงบทบาทหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
10. ตามแนวคิดธรรมมาภิบาล "Accountability" หมายถึงอะไร
ก. จิตสำนึกรับผิดชอบต่องานหรือสิ่งที่ได้กระทำไป
ข. ความพร้อมให้มีการตรวจสอบ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริต
ค. การรู้จักรับผิดชอบในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
ง. การเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม
11. ข้อใดเป็นลักษณะของหลักการบริหารสมัยใหม่
ก. การบริหารแบบมีส่วนร่วม
ข. การสร้างทีมงาน
ค. องค์การแห่งการเรียนรู้
ง. ถูกทุกข้อ
12. วิกฤตการณ์ขององค์การ เกิดจากปัจจัยใด
ก. การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ข. บุคลากร
ค. ผู้บริหาร
ง. ถูกทุกข้อ
13. การแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ขององค์การ ความมุ่งเน้นการบริหารแบบใด
ก. การบริหารตามหน้าที่
ข. การบริหารตามกระบวนการ
ค. การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ง. การบริหารแบบมุ่งหลักกฎหมาย
14. ข้อใดคือการจัดการบุคคลในแนวใหม่
ก. มุ่งเน้นภารกิจตั้งแต่เข้าทำงานจนถึงออกจากงาน
ข. การกำหนดความต้องการ การตอบสนองความต้องการ การธำรงรักษาพัฒนาบุคลากร
ค. กระบวนการและกิจกรรมที่สอดคล้องต่อกลยุทธ์องค์การ
ง. การวางแผนกำลังคน การสรรหาคัดเลือกบุคลากร
15. แนวคิดใดมุ่งเน้นการปรับปรุงระบบการทำงาน ให้ดีขึ้นเป็นสำคัญ
ก. Reengineering
ข. Total Quality management
ค. Result - based management
ง. Work simplification
16. "โครงการสาธารณะ" ควรใช้แนวทางการตัดสินใจแบบใด จึงจะเหมาะสม
ก. การตัดสินใจเชิงเหตุผล
ข. การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม
ค. การตัดสินใจเชิงปริมาณ
ง. การตัดสินใจเชิงคุณภาพ
17. "CIPP Model" คือตัวแบบที่ใช้ในการประเมินผลงานโครงการ ตัวแบบดังกล่าว C หมายถึงอะไร
ก. เนื้อหาสาระ
ข. กระบวนการ
ค. สภาพแวดล้อม
ง. การเปลี่ยนแปลง
18. การตัดสินใจในเรื่องใดที่นักบริหารมืออาชีพควรหมั่นฝึกฝนพัฒนาให้เกิดขึ้นอยู่เสมอ
ก. การตัดสินใจในแผนงานโครงการ
ข. การตัดสินใจในงานวิกฤติ
ค. การตัดสินใจในงานริเริ่มสร้างสรรค์
ง. การตัดสินใจในงานเชิงนโยบาย
19. ข้อใดไม่ใช่บทบาทของผู้บริหารในการตัดสินใจ (decisional roles)
ก. ผู้ประกอบการ
ข. ผู้ติดตามงาน
ค. ผู้เจรจาต่อรอง
ง. ผู้จัดการความขัดแย้ง
20. การพัฒนาการบริหาร ควรเริ่มที่การพัฒนาในเรื่องใดจึงจะทำให้องค์การประสบความสำเร็จ
ก. พัฒนาคน
ข. พัฒนาโครงสร้าง
ค. พัฒนาสภาพแวดล้อม
ง. พัฒนาวิชาการและเทคโนโลยี
21. องค์ประกอบของการบริหารสำคัญ
ก. เงิน ที่ดิน อุปกรณ์
ข. คน เงิน วัสดุ การจัดการ
ค. ทุน บุคลากร องค์การ อุปกรณ์
ง. ถูกทุกข้อ
22. การพัฒนาองค์การคืออะไร
ก. การเลื่อนระดับตำแหน่งของผู้บริหารให้สูงขึ้น
ข. การเพิ่มความรู้ให้สมาชิกในองค์การ
ค. การขยายองค์การ
ง. การทำให้การเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ปรารถนา โดยมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า
23. การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) มีลักษณะอย่างไร
ก. ใช้ได้ในทุกองค์การ
ข. ใช้ได้กับคนทุกประเภท
ค. ป้องกันหน่วยงานที่ผู้บริหารเผด็จการ
ง. การใช้ต้องคำนึงถึงคนและองค์การ
จ. ผู้บริหารมอบหมายงานทั้งหมด
24. ผู้นำที่ไม่เคยประเมินผลงาน เป็นผู้นำแบบใด
ก. อัตตนิยม
ข. เสรีนิยม
ค. อนุรักษ์นิยม
ง. ประชาธิปไตย
ง. ประสานประโยชน์
25. ความสำคัญระดับชั้นระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานหมายถึง
ก. สายการบังคับบัญชา
ข. เอกภาพการบังคับบัญชา
ค. การสื่อสาร
ง. การประสานงาน
จ. การจัดองค์การ
26. การบริหารงานโดยยึดหลักวัตถุประสงค์ (MBO) เริ่มจากข้อใดก่อน
ก. การประเมินผลงานที่เคยทำไว้
ข. การจัดกำลังคนลงงานให้เรียบร้อย
ค. การกำหนดวัตถุประสงค์และการวางแผน
ง. มอบหมายงานตามถนัด
จ. กำหนดเวลาปฏิบัติ
27. การบริหารงานบุคคลข้อใดไม่ใช่ลักษณะระบบคุณธรรม
ก. หลักความเสมอภาค
ข. หลักความสามารถ
ค. หลักความมั่นคง
ง. หลักเสรีประชาธิปไตย
จ. หลักความเป็นกลางทางการเมือง
28. การทำงานเป็นทีมข้อใดผิด
ก. ทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์
ข. มีการวางแผนร่วมกันต่อเนื่อง
ค. มีการบำรุงขวัญอย่างดี
ง. ผลงานเป็นของกลุ่ม
จ. ไม่มีข้อใดถูก
29. ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่หนึ่งคือ การประชุม ซึ่งหมายถึง การให้บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมาพบกันโดยมีวัยถุ ประสงค์ ถามว่าข้อข้างล่างนี้เป็นวัตถุประสงค์ของการประชุม
ก. เพื่อชี้แจง
ข. เพื่อทำความเข้าใจ
ค. เพื่อแสดงความคิดเห็น
ง. เพื่อหาข้อยุติ
จ. ถูกทุกข้อ
30. การประชุมเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารงานและในการประชุม ผู้ทำหน้าที่ประธานถือว่าเป็นผู้ที่มีส่วน สำคัญสูงสุด ดังนั้น ประธานควรปฏิบัติต่อไปนี้ ยกเว้น ข้อใด
ก. เตรียมสถานที่ให้พร้อม
ข. ศึกษาและวางแผนการประชุม
ค. สร้างบรรยากาศให้เป็นกันเอง
ง. นำให้ที่ประชุมตัดสินใจ
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบการให้บริการที่ดี
1. ยุคข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดนเกี่ยวข้องกับการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ในข้อใด
ก. ศูนย์กลางการให้ข้อมูลข่าวสารอยู่ที่องค์กรของรัฐ
ข. การสื่อสาร 2 จังหวะจากรัฐบาลสู่มวลชน
ค. ได้รับข้อมูลข่าวสารรวดเร็วถูกต้อง
ง. การสำรวจประชามติประชาชน
2. ต่อไปนี้กิจการในข้อใดเป็นกิจการขายบริการ ไม่สมบูรณ์
ก. กรมประชาสัมพันธ์ ข. สถานีโทรทัศน์ช่อง 5
ค. ธนาคารเพื่อการเกษตร ง. บริการที่จอดรถ
3. งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับข้อใด
ก. หมิวได้รับรางวัลดารานำดีเด่นฝ่ายหญิงในเรื่องตลก ,69
ข. การแจก แถมอย่างห้าวหาร
ค. ฮอนด้าสนับสนุนการรณรงค์แก้ปัญหาจราจร
ง. เกิดผลตอบสนองรวดเร็วทันใน
4. การที่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด จัดให้มีบริการเงินด่วนขึ้นเป็นแห่งแรก เป็นการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงบริการในด้านใด
ก. ผลิตภัณฑ์ใหม่ ข. ตั้งราคาใหม่
ค. การประชาสัมพันธ์ใหม่ ง. บริการพิเศษ
ก. การเขียน ข. การแก้ไขตกแต่งต้นฉบับ
ค. การติดต่อสื่อสาร ง. การโฆษณาองค์กร
6. ข้อใด มิใช่ ปัญหาของการประชาสัมพันธ์ภายใน
ก. พนักงานขาดความสามัคคี
ข. ผลิตผลตกต่ำ
ค. พนักงานนำเรื่องไม่ดีไปพูดกับคนภายนอก
ง. ลูกค้าวิจารณ์งานบริการของพนักงาน
7. เพราะเหตุใดผู้นำทางความคิดจึงมีบทบาทสำคัญในการสื่อสารเพื่องานประชาสัมพันธ์
ก. เข้ากับสังคมในเมืองได้ดี ข. มีการศึกษาระดับมาตรฐาน
ค. บุคลิกภาพดี พูดเก่ง ง. ประชาชนยอมรับนับถือ
8. ข้อใด มิใช่ ลักษณะของบริการ
ก. ไม่สามารถจับต้องได้ ข. สามารถแบ่งแยกได้
ค. แตกต่างกันไปไม่คงที่ ง. ไม่มีข้อถูก
9. …........ ช่วยทำประโยชน์ให้กับสังคมด้วยคุณธรรม ซึ่งตรงต่อประชาชน
ก. นักโฆษณา ข. ผู้โฆษณาเผยแพร่
ค. ผู้ส่งเสริมการจำหน่าย ง. นักประชาสัมพันธ์
10. ข้อใด ไม่ถูกต้อง เมื่อเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์
ก. การประชาสัมพันธ์สิ่งร้ายให้กลายเป็นดี
ข. ให้ประชาชนสนใจให้ความร่วมมือ
ค. มุ่งหวังขายชื่อเสียง เกียรติคุณ ภาพพจน์ที่ดี
ง. แก้ไขปัญหาได้เพียงเฉพาะอย่างเท่านั้น
11. การทำหน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์รัฐบาล ควนอยู่ในตำแหน่งใด
ก. รัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี ข. ประธานองค์กรสื่อสารมวลชนของรัฐ
ค. โฆษณารัฐบาล ง. ประธาน กสช.
12. องค์ประกอบที่สำคัญยิ่งของนักประชาสัมพันธ์ คือประสบการณ์ในด้านใด
ก. การเขียน – สื่อข่าว ข. การพูด – การแสดง
ค. การโฆษณาชวนเชื่อ ง. ถูกทุกข้อ
ก. รัฐบาล – นักการเมือง ข. นักธุรกิจ – ผู้สื่อข่าว
ค. นักแสดง – สถาบันสื่อมวลชน ง. พลเมือง – องค์กร
14. การสื่อสารที่พยายามปิดซ่อนที่มาของแหล่งข่าวคืออะไร
ก. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ข. การป้องกันตนเอง
ค. กิจการสาธารณะ ง. การโฆษณาชวนเชื่อ
15. องค์ประกอบพื้นฐานของการประชาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับข้อใด
ก. การกระทำที่ต่อเนื่องมาจากการกำหนดนโยบายที่ดี
ข. วิธีการขายในโอกาสพิเศษ
ค. การรณรงค์ชักจูงให้ประชาชนเกิดความสนใจ
ง. ถูกทุกข้อ
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เปิดรับสมัครสอบงาน บริษัท TOT


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้