ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ วิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา (สทศ.) ปัจจุบัน
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ วิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา (สทศ.) ปัจจุบัน

อ้างอิง: ดันกระทู้ โดย admin เมื่อเวลา(2013-01-31)

1. การวัดผลการศึกษาเชิงปริมาณ คือข้อใด
ก. การวัดเชาว์ปัญญา
ข. การวัดผลสัมฤทธิ์
ค. การวัดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ง. การวัดความซื่อสัตย์ของนักเรียน
ตอบข้อ
ข. การวัดผลสัมฤทธิ์
2.
การวัดผลนักเรียนจาก พฤติกรรมการแสดงออก คือข้อใด
ก. การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ข. การวัดผลการสอบระหว่างภาค
ค. การวัดความกตัญญูของนักเรียน
ง. การวัดผลการทำแบบฝึกหัด
ตอบข้อ
ค. การวัดความกตัญญูของนักเรียน
3.
การวัดผลการศึกษา จะมีความคลาดเคลื่อน เนื่องมาจากสาเหตุ ข้อใด
ก. คุณภาพของเครื่องมือ
ข. คุณภาพของนักเรียน
ค. คุณภาพของนักเรียน
ง. คุณภาพของสถานศึกษา
ตอบข้อ
ก. คุณภาพของเครื่องมือ
4.
การวัดผลการศึกษาเป็นคะแนนที่ต้องมีหน่วยคงที่ จึงต้องมีการกำหนด ตามข้อใด
ก. คะแนนมาตรฐานที
(T-score)
ข. คะแนนมาตรฐานซี (Z-score)

ค. คะแนนค่าที ( T - test)
ง. คะแนนมาตรฐานทีและคะแนนมาตรฐานซี
ตอบข้อ
ง. คะแนนมาตรฐานทีและคะแนนมาตรฐานซี
5. ผลการสอบของนักเรียน ได้คะแนน 27
คะแนน ครูสามารถสรุปได้ว่า ข้อใด
ก. นักเรียน เรียนดี
ข. นักเรียน เรียนอ่อน
ค. นักเรียนต้องปรับปรุง
ง. ต้องนำไปเทียบคะแนนเต็ม
ตอบข้อ
ง. ต้องนำไปเทียบคะแนนเต็ม
6.
การวัดผล ต้องใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับสิ่งที่วัด ผลที่ได้จากการวัด คือ ข้อใด
ก. ระดับคุณภาพ ข. คะแนน
ค. ระดับพัฒนาการ ง. ผ่านกับไม่ผ่าน
ตอบข้อ
ข. คะแนน
7.
กระบวนการที่นำข้อมูลจากการวัดผล มาวินิจฉัยตัดสินคุณภาพโดยใช้กฎเกณฑ์
ก. การทดสอบ ข. การวิเคราะห์
ค. การประเมินผล ง. การตัดสินใจ
ตอบข้อ
ค. การประเมินผล
8.
การประเมินผลการศึกษา เพื่อพิจารณาตัดสินใจอย่างหนึ่งผู้ประเมินผลจึงต้องดำเนินการ ในข้อใด
ก. มีความมั่นใจในผลประเมิน
ข. รู้ระดับผลของผู้ถูกประเมินมาแล้ว
ค. สามารถรู้ผลว่าสอบได้ หรือสอบตก
ง. มีการวัดผลหาหลายครั้งหลายด้าน
ตอบข้อ
ง. มีการวัดผลหาหลายครั้งหลายด้าน
9.
เพื่อความเจริญงอกงามของผู้เรียน ข้อใดที่ผู้ประเมินไม่ต้องคำนึงถึงในการประเมินผลการศึกษา
ก. เจตคติของผู้เรียน ข. ค่านิยม คุณธรรม
ค. ความสนใจทำงาน ง. ความรู้ความเข้าใจ
ตอบข้อ
ค. ความสนใจทำงาน
10.
ข้อใดไม่ใช่กระบวนการประเมินการผลการศึกษา
ก. ข้อมูล ข. การตัดสินเกณฑ์
ค. ค่านิยม ง. สรุปผล
ตอบข้อ
ค. ค่านิยม
11.
การประเมินผลทางการศึกษา สามารถทำได้ ตามข้อใด
ก. ก่อนจัดการเรียนรู้ ข. ระหว่างจัดการเรียนรู้
ค. หลังจัดการเรียนรู้ ง. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ
ง. ถูกทุกข้อ
12.
ครูที่จะดำเนินการประเมินผลการเรียนในแต่ละสาระการเรียนรู้ได้ถูกต้องควรรู้ข้อใด
ก. จุดประสงค์ ข. คะแนนผลการเรียนรู้
ค. เครื่องมือ ง. กระบวนการ
ตอบข้อ
ก. จุดประสงค์
13.
การวัดผลและประเมินผลการเรียน มีผลให้เกิดกับนักเรียน ข้อใด
ก. เจตคติ ข. แรงจูงใจ
ค. ทักษะ ง. ความพึงพอใจ
ตอบข้อ
ข. แรงจูงใจ
14.
การทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน นำผลการประเมินมาเปรียบเทียบดูความเปลี่ยนแปลงของผู้เรียน คือข้อใด
ก. ประเมินความก้าวหน้า
ข. ประเมินผลสัมฤทธิ์
ค. ประเมินความพึงพอใจ
ง. ประเมินจุดเด่น จุดด้อย
ตอบข้อ
ก. ประเมินความก้าวหน้า
15.
ข้อใดไม่ใช่สาเหตุให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับต่ำ
ก. วิธีการจัดการเรียนการสอน
ข. สื่อและอุปกรณ์การเรียน
ค. หลักสูตร
ง. ครูผู้สอน
ตอบข้อ
ค. หลักสูตร
16.
การประเมินผลการศึกษา สามารถทราบ พื้นความรู้ ความสามารถและปัญหาของนักเรียน เกิดประโยชน์กับข้อใด
ก. ครูผู้สอน ข. ผู้บริหาร
ค. นักเรียน ง. ด้านการวิจัย
ตอบข้อ
ก. ครูผู้สอน
17.
ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่มีต่อนักเรียน จากการประเมินผลการศึกษา
ก. ทราบความสามารถในแต่ละสาระการเรียนรู้
ข. ทราบมาตรฐานของสถานบันการศึกษา
ค. ทรายข้อบกพร่องของตนเอง
ง. กระตุ้นให้แสวงหาความรู้เพิ่มเติม
ตอบข้อ
ข. ทราบมาตรฐานของสถานบันการศึกษา
18.
การสังเกต หมายถึง ข้อใด
ก. การวัดความรู้ความสามารถของนักเรียน
ข. การวัดความสำเร็จในการร่วมกิจกรรมของนักเรียน
ค. การวัดพฤติกรรมนักเรียนด้านทักษะพิสัย และจิตพิสัย
ง. การวัดความสามารถของนักเรียนจากผลงานที่ผ่านมา
ตอบข้อ
ค. การวัดพฤติกรรมนักเรียนด้านทักษะพิสัย และจิตพิสัย
19.
การประเมินผลจากการสังเกต ต้องใช้เครื่องมือในข้อใด
ก. แบบสำรวจ ข. มาตรประเมินค่า
ค. แบบทดสอบ ง. แบบสำรวจ และมาตรประเมินค่า
ตอบข้อ
ง. แบบสำรวจ และมาตรประเมินค่า
20.
การประเมินผลจากการสังเกต ต้องดำเนินการ คือ ยกเว้นข้อใด
ก. สร้างเครื่องมือ
ข. ศึกษาจุดประสงค์และกำหนดพฤติกรรม
ค. แจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบ
ง. กำหนดเวลา และสถานที่
ตอบข้อ
ค. แจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS / WhatsApp , LINE
ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
* ดูรายละเอียด หนังสือ พิมพ์รูปเล่ม + VCD + MP3 http://www.thaionline1.com/read.php?tid=13075 *
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้