ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบ พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ วันที่ 18 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2558
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบ พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ วันที่ 18 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2558

สำนักงานศาลปกครองเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการขึ้นบัญชีรอเรียก 2 ปี รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2558

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงานศาลปกครอง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่สำนักงานศาลปกครองกำหนด

จำนวนตำแหน่งว่าง
ไม่ได้ระบุ ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางกฏหมาย รัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง
2. เป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. หรือที่สำนักงานศาลปกครองจัดทดสอบ

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.admincourt.go.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ


คู่มือเตรียมสอบ พนักงาน สำนักงานศาลปกครอง ทุกตำแหน่ง ล่าสุด
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=3106

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ สำนักงานศาลปกครอง
แนวข้อสอบ พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ สำนักงานศาลปกครอง
1.วิธีการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539ข้อใดถูกต้อง
ก ชดใช้เป็นเงิน
ข ซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายให้คงสภาพเดิม
ค ชดใช้เป็นทรัพย์สินที่มีคุณภาพ สภาพและปริมาณอย่างเดียวกับที่เสียหาย
ง ทุกข้อ


2.คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิดที่หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งมีกี่คน
ก ไม่น้อยกว่า 5 คน
ข ไม่เกินกว่า 5 คน
ค ไม่น้อยกว่า 7 คน
ง ไม่เกินกว่า 7 คน


3.การ ฟ้องของบุคคลภายนอกที่ได้รับการละเมิดจากเจ้าหน้าที่รัฐที่เกิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่และเจ้าหน้าที่รัฐคนนั้นไม่ได้สังกัดหน่วยงานใด บุคคลภายนอกจะฟ้องหน่วยงานใด
ก ฟ้องเจ้าหน้าที่คนนั้น
ข ฟ้องหน่วยงานรัฐ
ค ฟ้องนายกรัฐมนตรี
ง ฟ้องกระทรวงการคลัง


4.การ ฟ้องร้องกรณีที่เกิดละเมิดขึ้นแก่เอกชน โดยเจ้าหน้าที่รัฐได้ปฏิบัติไปตามหน้าที่ ผู้เสียหายจะฟ้องร้องต่อใครได้เพื่อให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ก ฟ้องเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข ฟ้องหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่สังกัด
ค ฟ้องกระทรวงการคลังเท่านั้น
ง ไม่สามารถฟ้องร้องได้


5.กรณี ที่เกิดละเมิดขึ้นแก่หน่วยงานของรัฐ โดยเจ้าหน้าที่รัฐกระทำต่อเอกชนโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบค่าสินไหมทดแทน
ก เจ้าหน้าที่รัฐ
ข หน่วยงานของรัฐ
ค กระทรวงการคลัง
ง เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐในฐานะเจ้าหนี้ร่วม


6.ผู้ใดเป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริง หากโรงเรียนเกิดไฟไหม้
ก ผอ.โรงเรียน
ข ผอ.เขตฯ
ค เลขาฯสพฐ.
ง บุคคลตามมาตรา 53 ของพรบ.ครู


7.จุดประสงค์หลักของพระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ข้อใดเป็นจริงที่สุด
ก ต้องการคุ้มครองหน่วยงานรัฐ
ข ต้องการคุ้มครองหน่วยงานเอกชน
ค ต้องการคุ้มครองเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริตรอบคอบ
ง ต้องการคุ้มครองหน่วยงานของรัฐที่ได้รับผลกระทบจากการฟ้องร้องของเอกชน


8.ผู้เสียหายสามารถยื่นฟ้องร้องเมื่อถูกละเมิด กรณีที่มิได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต่อหน่วยงานใด
ก หน่วยงานรัฐ
ข ศาลยุติธรรม
ค กระทรวงการคลัง
ง ศาลปกครอง


9.ถ้าผู้เสียหายได้ยื่นคำขอให้หน่วยงานรัฐพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หน่วยงานรัฐต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน
ก 60
ข 90
ค 120
ง 180


10.หากหน่วยงานของรัฐได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย โดยเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบค่าสินไหม สิทธิของหน่วยงานรัฐที่จะเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนมี อายุความกี่ปี
ก ภายในครึ่งปี
ข ภายใน 1 ปี
ค ภายใน 2 ปี
ง ภายใน 5 ปี


แนวข้อสอบ พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ สำนักงานศาลปกครอง ใหม่ล่าสุด
ประกอบด้วย
- แนวข้อสอบความรู้เรื่องเกี่ยวกับฎหมายรัฐธรรมนูญ
- สรุปแนวข้อสอบของกฎหมายปกครอง พร้อมคำอธิบาย
- สรุปแนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง 
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 


ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ราคา 399 บาท 
*ส่งด่วนภายใน 3 ชม.*
*ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน*( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS /  LINE : busthai01
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน** 
1. ธ. กรุงเทพ  ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี  048-0-17796-3  ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
2. ธ. กรุงไทย  ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี  980-6-40570-6  ชื่อบัญชี  Sumalee Thongyot 
3. ธ. กสิกรไทย  ออมทรัพย์  สาขา เซ็นทรัลพระราม 3  เลขที่บัญชี  748-2-66186-0  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai 
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี  402-398830-4  ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี  130-1-28490-7  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai 
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้