ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : คู่มือสอบ แนวข้อสอบเก่า ข้อสอบ แนวข้อสอบท้องถิ่น อบต. อปท. อบจ. งานราชการ ข่าวล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
พนักงาน อบต. เทศบาล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2547
------------------------

ถาม การพัสดุ หมายความว่าอย่างไร
ตอบ การจัดทำเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน
การเช่า การควบคุม การจำหน่ายและการดำเนินการอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในระเบียบพัสดุ


ถาม พัสดุ หมายความว่าอย่างไร
ตอบ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่กำหนดไว้ในหนังสือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
หรือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกู้จากต่างประเทศ


ถาม เงินงบประมาณ หมายความว่าอย่างไร
ตอบ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม แต่ไม่รวมถึงเงินกู้และเงินช่วยเหลือ


ถาม หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ คือใคร
ตอบ หัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือแผนกที่ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวกับการพัสดุ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรง
ตำแหน่งดังกล่าว ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น แต่งตั้งข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นอื่นให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุแล้วแต่กรณี


ถาม เจ้าหน้าที่พัสดุ คือใคร
ตอบ เจ้าหน้าที่ซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าฝ่ายบริหารของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ให้มีหน้าที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ


ถาม ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หมายความว่าอย่างไร
ตอบ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคาขายในการซื้อพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
หรือเข้าเสนอราคาเพื่อรับจ้างทำพัสดุ หรือเข้าเสนองานเพื่อรับจ้างเป็นที่ปรึกษา หรือรับจ้างออกแบบ
และควบคุมงาน ให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าเสนองานให้แก่หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้นในคราวเดียวกัน
การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ การมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้
1. มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคล
2. มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่
จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด เป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัด หรือบริษัท
มหาชนจำกัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาหรือเสนองานให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นนั้นในคราวเดียวกัน


ถาม ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่เทศบาล หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ หรือมอบให้เป็นผู้ดูแล
พัสดุนั้น เทศบาลสามารถรับมอบได้หรือไม่
ตอบ ถ้าการรับมอบนั้นมีเงื่อนไข หรือมีภาระติดพัน เทศบาลจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นจากสภาเทศบาล และต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนจึงจะรับมอบได้


ถาม กรณีเทศบาลจะทำการก่อสร้างถนนเองโดยไม่จ้างผู้รับเหมา จะมีวิธีการดำเนินการอย่างไร
ตอบ กรณีที่มีการจัดทำเอง ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของเทศบาลแต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทำเองนั้น
และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานโดยมีคุณสมบัติและหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างเว้นแต่เทศบาลที่กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยเฉพาะอยู่แล้ว


ถาม กรณีที่เทศบาลตัดรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ถูกออกจากการเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน
เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หากผู้เสนอราคาดังกล่าวเห็นว่าไม่ได้รับความเป็น
ธรรมจะอุทธรณ์คำสั่งต่อใคร
ตอบ อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด โดยอุทธรณ์ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งพร้อม
ทั้งแสดงเหตุผลของการอุทธรณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องมาด้วย การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการ
จังหวัดให้ถือเป็นที่สุด


ถาม การซื้อหรือการจ้างมีกี่วิธีอะไรบ้าง

ตอบ มี 5 วิธี คือ
1. วิธีตกลงราคา
2. วิธีสอบราคา
3. วิธีประกวดราคา
4. วิธีพิเศษ
5. วิธีกรณีพิเศษ
ถาม การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง มีราคาเท่าใด
ตอบ ไม่เกิน 100,000 บาท


ถาม การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง มีราคาเท่าใด
ตอบ เกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท


ถาม การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง มีราคาเท่าใด
ตอบ เกิน 2,000,000 บาทขึ้นไป


ถาม การซื้อโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การซื้อครั้งหนึ่งมีราคาเท่าใด
ตอบ เกิน 100,000 บาท ให้กระทำได้เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้
1. เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของต่างประเทศ
2. เป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่หน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น
3. เป็นพัสดุที่จำเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือดำเนินการโดยผ่านองค์การระหว่าง
ประเทศ
4. เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจำกัดทางเทคนิคที่จำเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็น
การเฉพาะ ซึ่งหมายความรวมถึง อะไหล่ รถประจำตำแหน่ง หรือยารักษาโรคที่ไม่ต้องจัดซื้อตามชื่อ
สามัญในบัญชียาหลักแห่งชาติ ตามข้อ 53
5. เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ซึ่งจำเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง
6. เป็นพัสดุที่ได้ดำเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี


ถาม การจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การจ้างครั้งหนึ่งซึ่งราคาเท่าใด
ตอบ เกิน 100,000 บาท ให้กระทำได้เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้
1. เป็นงานที่ต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือผู้มีความชำนาญเป็นพิเศษ
2. เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จำเป็นต้องถอดตรวจให้ทราบความชำรุดเสียหายเสียก่อน จึงจะ
ประมาณค่าซ่อมได้ เช่น งานจ้างซ่อมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้า หรือเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
3. เป็นงานที่ต้องกระทำโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น
4. เป็นงานที่ได้ดำเนินการจ้างโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี
ถาม การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างประเภทใด
ตอบ การซื้อหรือการจ้างจากส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
อื่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ใน
กรณีดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้ผลิตพัสดุหรือทำงานจ้างนั้นเอง และนายกรัฐมนตรีอนุมัติให้ซื้อหรือจ้าง
2. มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้ซื้อหรือจ้าง และกรณีนี้ให้รวมถึงหน่วยงานอื่นที่มี
กฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนดด้วย


ถาม คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภทประกอบด้วยใครบ้าง
ตอบ 1. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง คณะละไม่น้อยกว่า 3 คน

2. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา มีคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะละไม่น้อยกว่า 3 คน
3. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา มีคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง คณะละไม่น้อยกว่า 3 คน
4. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ มีคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง
5. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ มีคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง
6. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ มีคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง
คณะกรรมการตาม 2 – 3 ให้แต่งตั้งประชาคมเข้าร่วมเป็นกรรมการอีกคณะละ 2 คน
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ให้แต่งตั้งจากข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นเท่านั้น โดยประธานกรรมการจะต้องมีตำแหน่งไม่ต่ำกว่า ระดับ 6 ขึ้นไป
คณะกรรมการทุกคณะห้ามแต่งตั้งจากฝ่ายการเมืองในเทศบาลถาม การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้งจะแต่งตั้งบุคคลคนเดียวกันเป็นกรรมการหลายคณะได้หรือไม่
ตอบ ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาเป็นกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคา หรือแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคา เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือกรรมการตรวจการจ้าง


ถาม การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคาจะต้องประกาศสอบราคาไม่น้อยกว่ากี่วัน
ตอบ ไม่น้อยกว่า 10 วัน สำหรับการสอบราคาในประเทศ หรือไม่น้อยกว่า 45 วัน สำหรับการสอบราคา
นานาชาติถาม การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา หากราคาของผู้เสนอราคาต่ำสุดรายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อ
หรือจ้าง ยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง จะดำเนินการอย่างไร
ตอบ ให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาดำเนินการตามลำดับ ดังนี้
1. เรียกผู้เสนอราคารายนั้นมาต่อรองราคาให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้ หากผู้เสนอราคารายนั้นยอม
ลดราคาแล้ว ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อย
ละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีกแต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้างนั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้
เสนอซื้อหรือจ้างจาก ผู้เสนอราคารายนั้น
2. ถ้าดำเนินการตาม 1. แล้วไม่ได้ผล ให้เรียกผู้เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือ
จ้างทุกรายมาต่อรองราคาใหม่พร้อมกัน ด้วยวิธียื่นซองเสนอราคาภายในกำหนดระยะเวลาอันสมควร
หากรายใดไม่มายื่นซองให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม หากผู้เสนอราคาต่ำสุดในการต่อรอง
ราคาครั้งนี้เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างหรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบ
ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้
เสนอราคารายนั้น และเมื่อมีราคาซื้อหรือจ้างเพิ่มขึ้นให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นด้วย
3. ถ้าดำเนินการตาม 2. แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างเพื่อประกอบการ
ใช้ดุลพินิจว่าจะสมควรลดรายการ ลดจำนวนหรือลดเนื้องาน หรือขอเงินเพิ่มเติม หรือยกเลิกการสอบ
ราคา เพื่อดำเนินการสอบราคาใหม่


ถาม การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคาจะต้องประกาศประกวดราคาไม่น้อยกว่ากี่วัน
ตอบ ไม่น้อยกว่า 20 วัน ก่อนวันรับซองประกวดราคา โดยจะต้องเริ่มดำเนินการให้หรือขายเอกสารประกวด
ราคาก่อนวันรับซองประกวดราคาไม่น้อยกว่า 10 วัน


ถาม การรับซองเสนอราคาทางไปรษณีย์ได้หรือไม่
ตอบ ไม่ได้ เว้นแต่การประกวดราคานานาชาติ


ถาม การประกวดราคาจะต้องมีหลักประกันซองมูลค่าเท่าใด
ตอบ ร้อยละ 5 ของวงเงินหรือราคาพัสดุที่จัดหาครั้งนั้น


ถาม นายกเทศมนตรีมีอำนาจจัดซื้อจัดจ้างจากเงินรายได้ในวงเงินเท่าใด
ตอบ ไม่จำกัดวงเงิน

ถาม นายกเทศมนตรีมีอำนาจจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีปกติจากเงินอุดหนุน หรือเงินกู้ ได้ในวงเงินเท่าใด
ตอบ ไม่เกิน 300,000,000 บาท หากเกินเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

ถาม นายกเทศมนตรีมีอำนาจจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ หรือวิธีกรณีพิเศษจากเงินอุดหนุน หรือเงินกู้ ได้ใน
วงเงินเท่าใด
ตอบ ไม่เกิน 20,000,000 บาท หากเกินเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

ถาม การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคา หรือโดยวิธีพิเศษ สามารถจ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่
ผู้ขาย หรือผู้รับจ้างได้ในวงเงินเท่าใด
ตอบ ไม่เกินร้อยละสิบห้าของราคาซื้อหรือราคาจ้าง แต่ทั้งนี้ จะต้องกำหนดอัตราค่าพัสดุหรือค่าจ้างที่จะจ่าย
ล่วงหน้าไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาหรือประกวดราคาด้วย

ถาม การจ้างที่ปรึกษากระทำได้กี่วิธีอะไรบ้าง
ตอบ 2 วิธี คือ (1) วิธีตกลง (2) วิธีคัดเลือก

ถาม การจ้างออกแบบและควบคุมงาน กระทำได้กี่วิธี อะไรบ้าง
ตอบ 4 วิธี คือ (1) วิธีตกลง (2) วิธีคัดเลือก (3) วิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด (4) วิธีพิเศษ

ถาม หากเทศบาลประสงค์จะเช่าอสังหาริมทรัพย์ สามารถดำเนินการได้ในกรณีใดบ้าง
ตอบ 1. เช่าที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการของเทศบาล
2. เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่ทำการในกรณีที่ไม่มีสถานที่ของเทศบาล หรือมีแต่ไม่เพียงพอ และถ้า
สถานที่เช่านั้นกว้างขวางพอจะใช้เป็นที่พักของผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นก็ได้
3. เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่พักสำหรับผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พัก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่ต้องการประหยัดเงินงบประมาณ
4. เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่เก็บพัสดุของเทศบาล ในกรณีที่ไม่มีสถานที่เก็บเพียงพอ
การเช่าให้ดำเนินการโดยวิธีตกลงราคา
ถาม อำนาจในการเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีอัตราค่าเช่ารวมทั้งค่าบริการอื่นเกี่ยวกับการเช่าตามที่จะกำหนด
ไว้ในสัญญา นายกเทศมนตรีมีอำนาจอนุมัติให้เช่าได้ไม่เกินเดือนละเท่าใด
ตอบ ไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท ถ้าเกิน ให้ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน
ถาม การจัดซื้อสามารถกำหนดอัตราค่าปรับได้ในอัตราวันละเท่าใด
ตอบ อัตราตายตัวระหว่างร้อยละ 0.01-0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท

ถาม การจัดจ้างสามารถกำหนดอัตราค่าปรับได้ในอัตราวันละเท่าใด
ตอบ อัตราตายตัวระหว่างร้อยละ 0.01-0.10 ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท
สำหรับการก่อสร้างสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบต่อการจราจรให้กำหนดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.25
ของราคางานจ้างนั้น

ถาม การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง สามารถทำได้
ในกรณีใดบ้าง และเป็นอำนาจของใคร
ตอบ เป็นอำนาจของหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่จะพิจารณา และให้
พิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้
1. เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
2. เหตุสุดวิสัย
3. เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย

ถาม หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา ใช้หลักประกันอะไรได้บ้าง
ตอบ 1. เงินสด
2. เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่หรือก่อนวันนั้นไม่
เกิน 3 วันทำการ
3. หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
4. หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียน
ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่
กระทรวงมหาดไทย
5. พันธบัตรรัฐบาลไทย
สำหรับการประกวดราคานานาชาติ ให้ใช้หนังสือค้ำประกันของธนาคารในต่างประเทศที่มีหลักฐานดี
และหัวหน้าส่วนราชการเชื่อถือเป็นหลักประกันซองได้อีกประเภทหนึ่ง

ถาม ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ตามหลักเกณฑ์เรื่องความ
รับผิดทางแพ่ง ใครเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติพัสดุสูญ
ตอบ (1) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน 200,000 บาท ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 2 อบต.อบจ.เทศบาล
ข้อสอบเฉพาะทาง สาธารณะสุข
1. 1669 คือเบอร์อะไร
เบอร์ 1669 คือเบอร์ กู้ชีพ กู้ภัย หรือ ที่เรียกกันว่า EMS สามารถโทรได้ทุกที่ ในประเทศ ท่านกด
ที่ใด ก็จะไปติด ศูนย์ที่จังหวัดนั้น มีไว้แจ้ง เรื่องอุบติเหตุ ไม่ว่า เจอกับตัว หรือ พบเห็น สามารถ โทรเข้าได้เลย แล้วศูนย์ จะแจ้งไปยัง หน่อยกู้ภัย ในเขต นั้นๆ ให้รีบออกไปยัง สถานที่เกิดเหตุนั้นๆ

2. - หมายเลขโทรถามเรื่องบัตรทองคือ ?
- สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรวมหน่วยงานราชการ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ฯ 10210 โทรศัพท์ เบอร์กลาง 02 141 4000
โทรสาร (Fax) 02 143 9730 – 1 เว็บไซท์ :
http://www.nhso.go.th
3. สิทธิต่างๆของบัตรทองมีอะไรบ้าง
- บัตรทองเป็นสิทธิสวัสดิการที่ได้จากรัฐ ครอบคลุมการรักษาพยาบาลทั้งหมดตามความเป็นจริง
แต่ยกเว้นค่าห้องค่าอาหารสำหรับผู้ป่วยใน ผู้รับสิทธิบัตรทองต้องไม่เป็นข้าราชการหรือผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ไม่มีการเก็บเงินสมทบ แต่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งานครั้งละ
30 บาท
4. ใครที่ต้องลงขันให้กองทุนประกันสังคม
- ลูกจ้างผู้ประกันตนและนายจ้างจะต้องลงขันฝ่ายละ 5% ของค่าจ้างรายเดือน
5. ประกันสังคมจ่ายในกรณีไหนบ้าง
- กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ กรณีว่างงาน ผู้ประกันตนมาตรา 40
6. แต่ละช่วงอายุจะฉีดวัคซีนอะไรบ้าง (ชื่อวัคซีนในชอยส์เป็นตัวย่อภาษาอังกฤษทั้งหมด)
- ทารกแรกเกิด - วัคซีนบีซีจี (BCG) ป้องกันวัณโรค
ทารกอายุ 2 เดือน และ 4 เดือน- วัคซีนดีพีที (DPT) ป้องกันไอกรน คอตีบ บาดทะยัก, โปลิโอชนิดกิน, ฮิปวัคซีนทารกอายุ 9 เดือน – วัคซีนป้องกันโรคหัด
เด็กอายุ 15 เดือน - วัคซีนเอ็มเอ็มอาร์ (MMR) ป้องกันหัด คางทูม และหัดเยอรมัน
อายุ 18 เดือน - วัคซีนดีพีที (DPT) ป้องกันไอกรน คอตีบ บาดทะยัก, โปลิโอชนิดกิน
อายุ 2 ปี – วัคซีนป้องกันไข้ไทฟอยด์
อายุ 3 ปี - วัคซีนป้องกันไข้ไทฟอยด์ และให้ฉีดทุก 3 ปี
อายุ 4-6 ปี - วัคซีนดีพีที (DPT) ป้องกันไอกรน คอตีบ บาดทะยัก, โปลิโอชนิดกิน
อายุ 14-16 ปี - วัคซีน ดี ที ชนิดผู้ใหญ่
7. อาการของวัณโรค , ต้องตรวจอะไรตรงไหนถึงจะรู้ว่าเป็นไหม
- ไข้ พบว่าผู้ป่วยโรควัณโรคจะมีไข้ได้ตั้งแต่ร้อยละ 37-80 แต่ก็มีผู้ป่วยร้อยละ 21 ที่ไม่มีไข้เลย หลังจากได้รับยารักษาวัณโรคพบว่าไข้จะลงในหนึ่งและสองสัปดาห์ ร้อยละ34,64 ตามลำดับระยะเวลาเฉลี่ยที่ไข้ลงประมาณ 10 วัน
อาการอื่นๆที่พบได้ได้แก่ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย น้ำหนักลด ครั่นเนื้อครั่นตัว เหงื่อออกกลางคืน
พบว่าเม็ดเลือดขาวอาจจะต่ำ ปกติหรือสูงก็ได้ ในรายที่เป็นมานานจะพบภาวะโลหิตจางด้วย
อาการของเลือแรโซเดียมต่ำซึ่งจากปอดที่ติดเชื้อวัณโรสร้าง antidiuretic hormone-like substance
การวินิจที่ถูกต้องจะต้องตรวจพบตัวเชื้อโรค โดยการนำสารหลั่งต่างมาตรวจ เช่น เสมหะ น้ำจากกระเพาะอาหาร น้ำจากช่องปอด น้ำไขสันหลัง นอกจากนั้นหากสามารถเพาะเชื้อโรคได้จะทำให้การวินิจฉัยถูกต้อง การนำมาเพาะเชื้อก็มีความจำเป็นเนื่องจากเชื้อวัณโรคมีการดื้อยาบ่อยทำให้ ต้องทราบว่าเชื้อดื้อต่อยาอะไรบ้าง เพื่อจะได้ปรับยาที่ใช้รักษา นอกจากนั้นระยะเวลาก็มีความสำคัญ
8. ใครบ้างที่เป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อวัณโรค
- ผู้ที่ได้รับเชื้อ [Latent infection] ทุกคนไม่จำเป็นต้องเป็นวัณโรคทุกคน ประมาณว่าร้อยละ 10จะเป็นวัณโรคโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรค ประจำตัวเหล่านี้ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยที่ได้รับยา prednisolone หรือยากดภูมิคุ้มกันเป็นเวลานาน หรือเปลี่ยนไต ผู้ป่วยที่ไตวายเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ผู้ป่วยที่มีน้ำหนักตัวน้อย ผู้ป่วยที่เป็น silicosis ผู้ป่วยที่ตัดกระเพาะ หรือตักต่อลำไส้
9. การจำแนกกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน จำแนกกี่แบบ อะไรบ้าง
- 1. เบาหวานในทารกและเด็ก หมายถึงผู้ป่วยที่มีอาการของเบาหวานเริ่มต้นเมื่ออายุ 0-14 ปี ผู้ป่วยพวกนี้มักจะมีอาการเริ่มต้นรุนแรงและมักเป็นผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้ รับอินซูลินตลอดเวลา
2. เบาหวานในวัยรุ่น หมายถึงผู้ป่วยที่เริ่มมีอาการเบาหวานระหว่างอายุ 15 – 25 ปี ซึ่งโดยมากมักจะมีอาการเกิดขึ้นทันที และมักจะเป็นผู้ป่วยซึ่งต้องให้อินซูลินรักษาเช่นเดียวกัน
3. เบาหวานในผู้ใหญ่ หมายถึง โรคเบาหวานซึ่งเริ่มต้นมีอาการตั้งแต่อายุ 25 – 64 ปี ซึ่งผู้ป่วยพวกนี้มีอาการเปลี่ยนแปลงได้มาก และมักไม่จำเป็นจะต้องได้รับอินซูลิน
4. เบาหวานในคนสูงอายุ หมายถึงผู้ป่วยที่เริ่มมีอาการเมื่อมีอายุเกิน 64 ปีขึ้นไป และมักจะไปพบแพทย์ด้วยอาการของโรคแทรกซ้อนของเบาหวาน ผู้ป่วยพวกนี้มักสามารถควบคุมอาการเบาหวานได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้อินซูลิน
นอกจากนี้ โรคเบาหวานยังจำแนกออกได้อีกแบบหนึ่งดังนี้
1. เบาหวานประเภทวัยรุ่น หมายถึงผู้ป่วยเบาหวานไม่ว่าจะอยู่ในอายุใดๆ ก็ตามที่ต้องการอินซูลินในการรักษา และเป็นประเภทซึ่งมีความโน้มเอียงที่จะเกิดภาวะคีโทซิส (ketosis) ได้ง่าย
2. เบาหวานประเภทต่อต้านอินซูลิน หมายถึง ผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องการอินซูลินมากเกินกว่าวันละ 200 หน่วย
3. เบาหวานจากต่อมไร้ท่อ หมายถึงผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานหรือมีความผิดปกติไม่ทนต่อเมแทบอลิซึมของ คาร์โบไฮเดรต เนื่องจากโรคของต่อมไร้ท่อ เช่นกลุ่มอาการคุชิง
4. เบาหวานประเภทเปลี่ยนแปลงง่าย หมายถึง โรคเบาหวานประเภทวัยรุ่นซึ่งควบคุมอาการของระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกินปกติ ภาวะคีโทซิส และอาการระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่าปกติได้ยาก
10. ประชากรไทยมักป่วยด้วยโรคอะไร
- โรคสมองเสื่อม (DEMENTIA) กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (HEART ATTACK) มะเร็งไฝ (MELANOMA) มะเร็งเต้านม (BREAST CANCER) กาฬหลังแอ่น (MENINGOCOCCAL INFECTION) เบาหวาน (DIABETES)

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๑. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ไว้เมื่อ
- วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
๒. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ ประกาศว่า
- โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการ ใช้อุจจาระเป็นปุ๋ย
๓. ใครคือผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
๔. ข้อกำหนดของท้องถิ่นใดถ้าขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ ให้บังคับตามกฎกระทรวงนั้น ทั้งนี้ เว้นแต่
- ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุผลเป็นพิเศษเฉพาะท้องถิ่น
๕. ในกรณีที่เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของประชาชนซึ่งจำเป็นต้องมีการแก้ไขโดยเร่งด่วน
- ให้อธิบดีกรมอนามัยมีอำนาจออกคำสั่งให้เจ้าของวัตถุหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดหรืออาจเกิดความเสียหายดังกล่าวระงับการกระทำหรือให้กระทำการใดๆ
๖. ถ้าบุคคลซึ่งได้รับคำสั่งตามวรรคหนึ่งไม่ปฏิบัติตามคำสั่งภายในระยะเวลาตามสมควร
- อธิบดีกรมอนามัยจะสั่งให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการใดๆ เพื่อแก้ไขหรือป้องกันความเสียหายดังกล่าวนั้นแทน
๗. ประธานกรรมการคณะกรรมการสาธารณสุข
- ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๘. “คณะกรรมการสาธารณสุข” ประกอบด้วย
- ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมตำรวจ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เลขาธิการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ
- สองปี
๑๐. ในกรณีที่มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นในสถานที่เอกชน
- ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้นระงับเหตุรำคาญภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไว้ในคำสั่ง
๑๑. เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อย
- สามสิบวัน
๑๒. ในกรณีที่การแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แจ้งทราบภายใน
- เจ็ดวันทำการนับแต่วันที่ได้รับการแจ้ง
๑๓. ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุดในสาระสำคัญให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งยื่นคำขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งภายใน
- สิบห้าวัน
๑๔. ใบอนุญาตที่ออกให้ตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีอายุ
- หนึ่งปี
๑๕. ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีก
- ไม่เกินสองครั้ง
๑๖. ถ้าผู้ที่ได้รับคำสั่งไม่พอใจคำสั่งดังกล่าว ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ
- รัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง
๑๗. ผู้ใดฝ่าฝืนกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๖ ต้องระวางโทษ
- ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
๑๘. ผู้ใดจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรโดยไม่มีหนังสือรับรองการแจ้ง ต้องระวางโทษ
- จำคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินห้าพันบาท

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุข 2 ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ _ความสามารถทางด้านตัวเลข

- แนวข้อสอบภาษาไทย
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550
- แนวข้อสอบเฉพาะทาง สาธารณะสุข
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสุขภาพชุมชน
- คำถามเกี่ยวกับปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
- พ.ร.บ.การสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) 50


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
นายช่างไฟฟ้า 1-2 พนักงาน อบต. เทศบาล
1. กระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายมนุษย์ 28-80 มิลลิแอมป์ ร่างกายของมนุษย์เกิดปฏิกิริยาอย่างไร


ก. กล้ามเนื้อเกร็ง


ข. หัวใจล้มเหลว


ค. ผิวหนังไหม้


ง. แค่รู้สึกกลัว


ตอบ ก.

2. เครื่องมือวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุดสองจุด มีชื่อเรียกว่าอะไร


ก. แอมมิเตอร์


ข. โวลต์มิเตอร์


ค. โอห์มมิเตอร์


ง. วัตต์มิเตอร์


ตอบ ข.

3. ข้อใดไม่ใช่การไบอัสทรานซิสเตอร์


ก. ไบอัสคงที่


ข. ไบอัสคู่


ค. ไบอัสตัวเอง


ง. ไบอัสแบบแบ่งแรงดัน


ตอบ ข.


5. ขดลวดอาเมเจอร์ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงมีหน้าที่อะไร


ก. สร้างอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้า


ข. สร้างกระแสไฟฟ้า


ค. ใช้ลดความเร็วมอเตอร์


ง. ใช้เพิ่มแรงดันไฟฟ้า


ตอบ ก.

6. ความเร็วของมอเตอร์ไฟตรงขึ้นอยู่กับอะไร


ก. ควบคุมกระแสที่ผ่านขดลวดอาเมเจอร์


ข. ปรับแรงดันที่จ่ายให้มอเตอร์


ค. ควบคุมการหมุน


ง. การสลับทิศทางการหมุน


ตอบ ข.


7. ปัจจุบันใช้การควบคุมมอเตอร์ด้วยวงจรอะไร


ก. วงจรพัลซ์วิธมอดูเลเตอร์


ข. วงจรบีเลเตอร์


ค. วงจรสวิตซ์เลเตอร์


ง. วงจรดูเลเตอร์


ตอบ ก.

8. ไดโอตชนิดใดที่ใช้ในวงจรรักษาแรงดันไฟฟ้า


ก. ไดโอตเปล่งแสง


ข. ไดโอดกำลัง


ค. ใช้ในวงจรแปลงไฟสลับเป็นไฟตรง


ง. ใช้ในงานแหล่งจ่ายกำลัง

ตอบ ง.

9.
Clapper Relay เป็นชื่อของรีเลย์ชนิดใด

ก. รีดสวิตซ์


ข. ไร้รีเลย์


ค. อาร์เมเจอร์รีเลย์


ง. โซลิสเตตรีเลย์


ตอบ ค.

10. การต่อโวลต์มิเตอร์เพื่อวัดแรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อมอุปกรณ์ใดๆ จะต้องต่อแบบใด


ก. ต่อแบบอันดับ


ข. ต่อแบบขนาน


ค. ต่อได้ทั้งสองแบบ


ง. ต่อแบบขนาน และต้องปลดแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าออกจากวงจร


ตอบ ก.


11. เครื่องวัดไฟฟ้าสามารถบ่ายเบนเข็มมัลติมิเตอร์ได้เกิดจากสาเหตุใดๆ


ก. จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปที่ขั้วบอกและขั้วลบ


ข. แรงดันตกคร่อมขดลวด


ค. ความต้านทานตกคร่อมโหลด


ง. จ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านตัวต้านทาน


ตอบ ง.


12. เครื่องวัดไฟฟ้าเกิดแรงบิดอยู่ 3 แบบคืออะไรบ้าง


ก. บ่ายเบน, บิดควบคุม, บิดแดมพ์


ข. บิดบ่ายเบน, บิดคร่อม, บิดไฟฟ้า


ค. บิดสถิต, บิดไฟฟ้า, บิดแดมพ์


ง. แรงบิดบ่ายเบน, แรงบิดแรนดรอม, แรงบิดคร่อม


ตอบ ก.


13. แอมมิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ใช้การขยายย่านวัดโดยการต่อแบบใด


ก. แบบอนุกรม


ข. แบบผสม


ค. แบบขนาน


ง. แบบอนุกรม-ขนาน


ตอบ ค.


14. การตรวจสอบคาปาซิเตอร์ สามารถใช้มัลติมิเตอร์ตรวจสอบได้โดย


ก. ทำการตั้งย่านวัด
R×10 เข็มจะขึ้นค่อยๆลง

ข. ทำการตั้งย่านวัด
DCv×50 เข็มจะค้าง

ค. ทำการตั้งย่านวัด
Dcma×25 เข็มจะขึ้นละค่อยๆลง

ง. ทำการตั้งย่านวัด
ACV×220 เข็มจะขึ้น-ลง

ตอบ ก.

15. ก่อนการทำการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ตกคร่อมโหลด ต้องทำสิ่งใดก่อนจะปฏิบัติ


ก. ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้า


ข. ตรวจสอบขั้วบวก-ลบ


ค. ทำการตรวจสอบขั้วต่อสายไฟ


ง. ตรวจโหลด


ตอบ ก.

16. ทำการวัดค่าแรงดันที่ตกคร่อมตัวต้านทาน 100 โอห์ม แหล่งจ่าย 15
V ต้องปรับย่านวัดที่ย่านใด

ก. ปรับย่านวัด
Dcma

ข. ปรับย่านวัด DCV

ค. ปรับย่านวัด ACV

ง. ปรับย่านวัด Hz

ตอบ ข.

17. ในการทดสอบตัวเก็บประจุโดยใช้โอห์มมิเตอร์ทำการวัดค่าผลปรากฏว่าเข็มของโอห์มมิเตอร์ไม่ขึ้นเลย จะสรุปว่าตัวเก็บประจุตัวนั้นเป็นเช่นไร


ก. ตัวเก็บประจุขาด


ข. ตัวเก็บประจุชอร์ต


ค. ตัวเก็บประจุรั่ว


ง. ตัวเก็บประจุดี


ตอบ ก.


18. ข้อใดไม่ใช่ค่าพื้นฐานที่มัลติมิเตอร์สามารถทำการวัดได้


ก. วัดแรงดันไฟตรง


ข. วัดค่าความต้านทาน


ค. วัดแรงดันไฟสลับ


ง. วัดค่ากระแสไฟสลับ


ตอบ ง.

19. การวัดค่าแรงดันตกคร่อมความต้านทาน จะต้องนำมัลติมิเตอร์มากระทำในลักษณะใด


ก. ต่ออนุกรมกับวงจร


ข. ต่อขนานกับโหลด


ค. ต่ออนุกรมกับโหลด


ง. ต่อในลักษณะผสม


ตอบ ข.


แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า 1-2 พนักงาน อบต. เทศบาล

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า

- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน
- แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-
พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓
- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘

 

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เจ้าพนักงานนักพัฒนาชุมชน อปท. อบต.เทศบาล
1. คำว่า "การพัฒนาชุมชน" หมายถึง (ตอบ 3)

1. การพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญขึ้น

2. การทำให้กลุ่มชนเจริญขึ้น

3. การพัฒนากลุ่มคนให้สามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชนได้อย่างมีป ระสิทธิภาพ

4. การพัฒนากลุ่มคนให้มีคุณภาพมากขึ้น

5. การพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญขึ้นทั้งด้านวัตถุและจิตใจ

2. คำว่า "ชุมชน" ตามความหมายของการพัฒนาชุมชน หมายถึง (ตอบ 4)

1. หมู่บ้าน

2. ตำบลหรือแขวง

3. ท้องถิ่น

4. กลุ่มคน

5. องค์กรต่าง ๆ

3. เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญา แนวความคิด ทฤษฎี และเป้าหมายของการพัฒนาชุมชน ท่านเห็นว่าการพัฒนาชุมชนนั้นเน้นอะไรมากที่สุด.....

1. ขบวนการ

2. กรรมวิธี

3. หลักการ

4. วิธีการ

5. บริการ

4. ที่กล่าวกันว่า การพัฒนาชุมชนเป็นการพัฒนาทางด้านวัตถุและจิตใจนั้น คำว่า "จิตใจ" หมายถึงอะไร....(ตอบ 4)

1. คุณธรรม

2. มีศีลธรรม

3. การถือปฏิบัติพรหมจรรย์

4. พฤติกรรม ค่านิยมและทัศนคติ

5. ความรู้คู่คุณธรรม

5. หลักธรรมของพุทธศาสนาข้อใดที่เป็นหัวใจของการพัฒนาชุมชน...(ตอบ 5)

1. อริยสัจ 4

2. อิทธิบาท 4

3. อัตตาหิ อัตโนนาโถ

4. พรหมวิหาร 4

5. สังคหวัตถุ 4

6. งานพัฒนาชุมชนมีลักษณะเป็นขบวนการให้การศึกษานั้น หมายถึง

1. การศึกษานอกระบบโรงเรียน

2. การฝึกอบรมคุณภาพชีวิต

3. การเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต

4. การเรียนรู้โดยปฏิบัติของจริง

5. การฝึกอบรมการประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ

7. ผู้นำท้องถิ่น หรือผู้นำชุมชน หมายถึง (ตอบ 1)

1. กำนันผู้ใหญ่บ้าน หรือกรรมการชุมชน

2. เศรษฐีเงินออกดอกเบี้ยให้แก่ประชาชนทั่วไปในชุมชน

3. ผู้อำนวยการสำนักงานเขต หรือนายอำเภอ หัวหน้างานต่าง ๆ ของสำนักงานเขต หรือหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ของอำเภอ

4. เจ้าอาวาสวัด หรือผู้นำทางศาสนาอื่น

5. ถูกทุกข้อ

8. ปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดในแหล่งชุมชนแออัดคือ (ตอบ 2)

1. โรคภัยไข้เจ็บ

2. ยาเสพติด

3. อาชญากรรม

4. ยากจน

5. ถูกทุกข้อ

9. คุณสมบัติพิเศษของผู้นำชุมชนนั้นเป็นอย่างไร (ตอบ 2)

1. เป็นผู้มีศีลธรรมและขยันขันแข็ง

2. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และเสียสละเพื่อส่วนรวม

3. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถดี จนเป็นที่ยอมรับ

4. เป็นผู้ที่ชุมชนให้ความเคารพนับถือ

5. เป็นผู้มีสมถะและประพฤติพรหมจรรย์
ชุดที่ 1

1. ถ้าดำเนินการก่อสร้างถนนดินลูกรังขนาด 6.00×100×0.15 ม. จะต้องใช้ดินลูกรังประมาณ

(1) 90 ม.3 (2) 100 ม.3

(3) 90 ฟ.3 (4) 0.90 ม.3

(5) 0.90 ฟ.3

2. ในปัจจุบันขณะนี้ รัฐบาลได้ประกาศให้เป็น

(1) ปีคุณภาพชีวิต (2) ปีแห่งการท่องเที่ยว

(3) ปีมังกรทอง (4) ปีทองของการบริการประชาชน

(5) ปีเศรษฐกิจไทย

3. เทศบาลเมือง ได้แก่

(1) ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด (2) ท้องถิ่นชุมชนราษฎรตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไป

(3) มีราษฎรเฉลี่ยหนาแน่นไม่ต่ำกว่า 3,000 คน ต่อหนึ่งตารางกิโลเมตร

(4) ข้อ 1 และ 2 (5) ข้อ 1, 2 และ 3

4. กสนพัฒนาตามอุดมการณ์แผ่นดินทอง หมายความถึง

(1) การพัฒนาสมบูรณ์พร้อมด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ

(2) การพัฒนาด้านเทคโนโลยี (3) การพัฒนาชุดค้นแหล่งทรัพยากร

(4) การพัฒนาทำอุตสาหกรรมแร่ทองคำ

(5) การพัฒนาการท่องเที่ยว

5. ข้อใดเป็นลักษณะของชุมชนเมือง

(1) ยึดถือจารีตประเพณี (2) ความหนาแน่นของประชากรสูง

(3) ขาดสาธารณูปโภค (4) ฐานะทางเศรษฐกิจไม่แตกต่างกัน

(5) อาศัยพึ่งพากัน

6. ข้อใดที่ไม่ใช่หลักการพัฒนาชุมชน

ก. ยึดถือประชาชนเป็นหลัก (2) ยึดหลักในการปกครองตนเอง

(3) ยึดหลักตัวใครตัวมัน (4) ยึดหลักประชาธิปไตย

(5) ยึดทรัพยากรชาวบ้านเป็นหลัก

7. ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาชุมชนนั้น คำย่อที่เรียกว่า กรอ. นั้นหมายถึง

(1) คณะกรรมการรัฐบาลและองค์การ

(2) คณะกรรมการราชการและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

(3) คณะกรรมการรัฐมนตรีและองค์การเพื่อแก้ไขปัญหาการพัฒนา

(4) คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

(5) คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและองค์กรรัฐวิสาหกิจเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

8. การวางแผนที่ดีเป็นเครื่องมือนำไปสู่ความสำเร็จ หลักสำคัญในการวางแผนได้แก่

(1) กำหนดปัญหาและตั้งเป้าหมาย (2) ศึกษาข้อเท็จจริง

(3) วางแผนแก้ไขปัญหา

(4) ปฏิบัติตามแผนและประเมินผลเพื่อทราบผลการดำเนินงาน

(5) ถูกทุกข้อ

9. โครงการพัฒนาชุมชนต่างประเทศที่ได้รับความสนใจและเห็นว่าปีนี้เป็นตัวแบบที่ดี คือ โครงการ Saemual Uadong ของประเทศเกาหลีมีวิธีการพัฒนาแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทคือ

(1) ปรับปรุงจิตใจ พัฒนาสังคม และพัฒนาเศรษฐกิจ

(2) ปรับปรุงการเกษตร พัฒนาบุคคล และพัฒนาองค์การ

(3) ปรับปรุงพื้นที่ ปรับปรุงบุคคล ปรับปรุงการจัดการ

(4) พัฒนาการบริหารจัดการ พัฒนาการวางแผน พัฒนาการปกครอง

(5) พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาการเมือง และการทหาร

10. บทบาทของคณะกรรมการชุมชนย่อยเพื่อการพัฒนาเทศบาล ได้แก่

(1) กำหนดนโยบายและแผนดำเนินการ (2) ติดตามและประเมินผลการการดำเนินงาน

(3) ประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (4) แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน

(5) ข้อ 1 และ 2 ถูก

11. ที่ปรึกษาของคณะกรรมการชุมชนย่อยในเขตเทศบาล คือใคร

(1) รองปลัดเทศบาล (2) หัวหน้าฝ่าย/กองสาธารณสุข

(3) เทศมนตรีที่รับผิดชอบด้านสาธารณสุข (4) พนักงานเทศบาลคนหนึ่งที่ถูกแต่งตั้ง

(5) ไม่มีข้อใดถูก

12. การดำเนินการพัฒนาชุมชนในประเทศไทยนั้นทำในรูปแบบของ

(1) การกระจายอำนาจส่วนกลางไปยังภูมิภาค

(2) การพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ โดยพัฒนากรทำหน้าที่นักพัฒนาแบบเอนกประสงค์

(3) การพัฒนาเกษตรกรรมแผนใหม่ โดยมุ่งพัฒนากรทำหน้าที่นักวิชาการเฉพาะอย่าง

(4) การประสานงานระหว่างหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับหมู่บ้าน

(5) ถูกทุกข้อ

13. การดำเนินงานพัฒนาชุมชนมุ่งทำงานกับกลุ่มคนเพราะ

(1) ทำงานกับกลุ่มที่ง่ายกว่า (2) ไม่ต้องเสียเวลาทำงานกับรายบุคคลหลายครั้ง

(3) ในชุมชนมีกลุ่มต่าง ๆ ถาวรอยู่แล้ว (4) กลุ่มสามารถเปลี่ยนทัศนคติและท่าทีของราษฎรได้

(5) ถูกทุกข้อ

14. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 มุ่งเน้น

(1) ความเป็นอยู่ของประชาชน (2) โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (วัตถุ)

(3) วางแผนระยะยาวในการพัฒนาประเทศ (4) วางแผนงบประมาณ

(5) ไม่มีข้อใดถูก

15. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5-6 มุ่งเน้น

(1) การพัฒนาจิตใจ (2) การส่งออก

(3) ทางคมนาคม (4) การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

(5) ไม่มีข้อใดถูก

16. ปัจจัยทางสังคมตามทัศนะของ Lionberger ว่าประกอบด้วย

(1) เพื่อนบ้าน ชุมชน ครอบครัว กลุ่มอ้างอิงและกลุ่มทางการ

(2) ค่านิยม ทัศนคติ (3) อายุ การศึกษา ลักษณะทางจิตวิทยา

(4) รายได้ เกียรติยศ (5) ถูกทุกข้อ

17. ชุมชนแออัด (Slum) ในเขตเทศบาลนับว่าจะเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพราะคนในเขตชนบทอพยพเข้ามาทำมาหากินในเมืองมากขึ้น การจะปรับปรุงชุมชนแออัดในเขตเทศบาลให้ได้ประสิทธิภาพ สิ่งสำคัญที่สุดต้องทำเป็นอันดับแรก คือ

(1) การไปเยี่ยมบุคคล (2) การไปให้บริการสาธารณสุข

(3) จัดหาสาธารณูปโภคให้ (4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 5

(5) ถูกทุกข้อ

18. บทบาทของเทศบาลเกี่ยวกับชุมชนแออัด (Slum) ปัจจุบันได้ถูกกำหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลตามอะไร

(1) พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 (2) นโยบายของคณะเทศมนตรี

(3) ประชาชนในเขตชุมชนแออัด (4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5

(5) ถูกทุกข้อ

19. สภาพปัญหาชุมชนในเขตเทศบาล คือ

(1) ความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นในชนบท (2) ประชาชนย้ายออกจากชนบทเข้ามาในเมืองเพิ่มขึ้น

(3) ทำให้ประชาชนที่อาศัยในเขตเมืองได้รับบริการขั้นพื้นฐานมาก

(4) ประชาชนไม่มีที่อยู่อาศัยโดยมาจากหลายสาเหตุ

(5) ประชาชนได้รับบริการจากสาธารณสุขไม่เพียงพอ

20. สันนิบาตแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) มีบทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนอย่างไรบ้าง

(1) ให้ความรู้แก่นักพัฒนาชุมชน โดยการอบรมสัมนา

(2) ร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อพัฒนาชุมชน (3) ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

(4) แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนย่อย (5) ไม่มีข้อใดถูก

21. แนวทางการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด ที่เป็นบทบาทของเทศบาล คือ

(1) วิธีป้องกันภัย (2) วิธีรื้อถอนทำลาย

(3) วิธีบูรณฟื้นฟู (4) ข้อ 1 และ 3 ถูก

22. การจัดทำแผนเป็นเรื่องสำคัญของการพัฒนาชุมชน อยากทราบว่าขั้นตอนการจัดทำแผนมีกี่ขั้นตอน

(1) 7 ขั้นตอน (2) 8 ขั้นตอน

(3) 9 ขั้นตอน (4) 10 ขั้นตอน

(5) ไม่มีข้อถูก

23. ปัญหา ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเป็นปัญหาใหม่ปัจจุบัน หากท่านสอบเป็นนักพัฒนาชุมชนได้ท่านคิดว่าวิธีกำจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสมที่ สุดของเทศบาลควรใช้แบบใด

(1) จัดทำลายโดยใช้เตาเผา (2) จัดทำโดยฝังกลบ

(3) จัดทำลายโดยใช้ไฟเผาวันต่อวัน (4) นำไปทิ้งทะเล

(5) ถูกทุกข้อ

24. ปี 2525 เทศบาลได้จัดตั้งชุมชนตามโครงการสาธารณสุขพื้นฐานในเขตเมือง ซึ่งชุมชนดังกล่าวก็ได้แก้ปัญหาของเมืองได้พอควร ต่อมาชุมชนนั้น ๆ ได้วิวัฒนาการขึ้น จนปัจจุบันเราเรียกชุมชนนั้นว่าอะไร

(1) ชุมชนย่อยในเขตเทศบาล (2) หมู่บ้าน อสม.

(3) คณะกรรมการซอย (4) หมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง

(5) หมู่บ้าน อพป.

25. ปัญหาสังคมปัญหาหนึ่งในการพัฒนาสังคมในเขตเทศบาลคืออะไร

(1) เจ้าพนักงานเทศบาลผู้รับผิดชอบไม่เอาใจใส่ (2) คณะกรรมการชุมชนไม่มีความรู้

(3) ผู้บริหารไม่เห็นความสำคัญ (4) ประชาชนไม่เชื่อถือคณะกรรมการชุมชน

(5) ถูกทุกข้อ

26. การจัดแบ่งงานราชการออกเป็นกระทรวง ทบวง กรม เกิดขึ้นในสมัยใด

(1) รัชกาลที่ 5 (2) รัชกาลที่ 6

(3) รัชกาลที่ 7 (4) ไม่มีข้อใดถูก
27. ในสมัยอยุธยาการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับกรมใด

(1) กรมเวียง (2) กรมวัง

(3) กรมคลัง (4) กรมนา

(5) ไม่มีข้อใดถูก

28. กรมพัฒนาชุมชนตั้งขึ้นเมื่อใด

(1) พ.ศ. 2500 (2) พ.ศ. 2505

(3) พ.ศ. 2510 (4) พ.ศ. 2515

(5) พ.ศ. 2520

29. ข้อใดเป็นวิธีให้การศึกษาสำหรับกรณีฉุกเฉินหรือรีบด่วน

(1) วิทยุ (2) โทรทัศน์

(3) ไปรษณีย์ (4) วีดีโอ

(5) ไม่มีข้อใดถูก

30. กฎหมายฉบับแรกที่ได้จัดตั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปเทศบาล คือ

(1) พ.ร.บ.จัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2473 (2) พ.ร.บ.จัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2474

(3) พ.ร.บ.จัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2475 (4) พ.ร.บ.จัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476

31. อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย ข้อใดที่อธิบายลักษณะของอำนาจอธิปไตยได้อย่างสมบูรณ์

(1) มีความเด็ดขาดไม่มีอำนาจอื่นใดมาจำกัด

(2) ตามเหตุการณ์ปกติแล้วอำนาจเสื่อมสลายได้ไม่เป็นทางการ

(3) มีอำนาจครอบคลุมทั่วไปในรัฐ (4) ข้อ 1 และ 2 (5) ข้อ 1 และ 3

32. ขณะนี้รายได้หลักที่นำเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยมากที่สุด ได้แก่

(1) ข้าว (2) ข้าวโพด

(3) ยางพารา (4) การท่องเที่ยว

(5) สิ่งทอ

33. ส่วนประกอบของชุมชนในแง่สังคมวิทยา จะต้องมีส่วนประกอบ ดังนี้

(1) กลุ่มคนที่อยู่ร่วมกันภายใต้กฎหมายเดียวกัน

(2) มีอาณาบริเวณของชุมชน

(3) กลุ่มคนในบริเวณชุมชนมีความสนใจในผลประโยชน์ร่วมกัน

(4) มีวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ของสมาชิก (5) ถูกทุกข้อ

34. กิจการ ใดอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปที่จะร่วมกันทำเพื่อ ให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งก็ให้จัดตั้งเป็นองค์การขึ้น ขอทราบว่าองค์การที่จัดตั้งขึ้นนั้นเรียกว่า

(1) สหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล (2) สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)

(3) สหการ (4) IUAL

(5) ถูกทุกข้อ

35. “สร้างพลังหมู่บ้าน ใช้พลังหมู่บ้าน ในการพัฒนาหมู่บ้าน” เป็นอุดมกรณ์ในการดำเนินงานพัฒนาชุมชนของ

(1) นายสาย หุตะเจริญ (2) นายประสงค์ อิสรภักดี

(3) นายนิรุติ ไชยฉันล (4) นายสุวนัย ทองนพ

(5) ร.ต.ท.ระดม มหาศรานนท์

36. การพัฒนาชุมชนทำได้ 2 ลักษณะ คือ คนในชุมชนดำเนินการเองและ

(1) รัฐเข้าดำเนินการ (2) คนภายนอกชุมชนเข้าร่วมดำเนินการ

(3) คนภายนอกเข้าไปร่วมโดยตัดสินใจทั้งหมด (4) คนภายนอกเสนอแนะให้ชุมชนปฏิบัติ

(5) ข้อ 1 และ 2 ถูก

37. กระบวนที่จะต้องปฏิบัติในการพัฒนาชุมชน 4 ขั้นตอน คือการวางแผน การปฏิบัติแผน ประเมินผล และ

(1) สำรวจชุมชน (2) ทบทวนแผน

(3) เสนอแนะ (4) ร่วมกิจกรรม

(5) ไม่มีข้อใดถูก

38. เมื่อเราตัดสินใจที่จะทำกิจกรรมพัฒนาชุมชน มีกระบวนการ ขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติคือ

(1) วางแผน สำรวจชุมชน ปฏิบัติตามแผน ประเมินผล

(2) วางแผน ปฏิบัติตามแผน สำรวจชุมชน ประเมินผล

(3) สำรวจชุมชน ประเมินผล วางแผน ปฏิบัติตามแผน

(4) สำรวจชุมชน วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินผล

(5) วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินผล สรุปผลงาน

39. ตาม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ได้ระบุเรื่องการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดไว้ 2 แผนด้วยกัน คือ แผนพัฒนาเมืองและพื้นที่เฉพาะกับ

(1) แผนพัฒนาคน (2) แผนพัฒนาสังคม

(3) แผนพัฒนาวัฒนธรรม (4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

(5) ถูกเฉพาะข้อ 1, 2 และ 3

40. โดยทั่วไปแล้วบทบาทของเทศบาลในการพัฒนาชุมชนแออัดอาจพิจารณาได้จากแนวทางการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดซึ่งมีอยู่กี่วิธี

(1) 6 วิธี (2) 5 วิธี

(3) 4 วิธี (4) 3 วิธี

(5) 2 วิธี
41. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535-2539) มีกี่แนวทางและกี่แผนงาน

(1) 4 แนวทาง 20 แผนงาน (2) 3 แนวทาง 10 แผนงาน

(3) 5 แนวทาง 10 แผนงาน (4) 6 แนวทาง 10 แผนงาน

(5) ไม่มีข้อใดถูก

42. ประธานคณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติ คือ

(1) นายกรัฐมนตรี (2) รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายพัฒนา

(3) เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(4) ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (5) ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

43. ตำแหน่งใดเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล (กพท.)

(1) ผู้ว่าราชการจังหวัด (2) ปลัดจังหวัด

(3) ประธานสภาเทศบาล (4) นายกรัฐมนตรี

(5) ปลัดเทศบาล

44. การกำหนดนโยบายในการพัฒนาชุมชนนั้นถือว่าเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งอยู่ในหน้าที่ของ

(1) นักบริหาร (2) นักการเมือง

(3) นักวางแผน (4) นักพัฒนา

(5) นักเศรษฐศาสตร์

45. ข้อใดไม่ใช่กลยุทธในการควบคุมโครงการพัฒนาที่สำคัญ 4 ชนิด

(1) การตรวจงาน (2) การประเมินผลงาน

(3) การรายงาน (4) การอำนวยการ

(5) การตรวจสอบผลงาน

46. ข้อมูลสำเร็จรูปได้แก่

(1) ข้อมูลจากบทคัดย่อ (2) ข้อมูลจากข้อสังเกต

(3) ข้อมูลจากบทสรุป (4) การอำนวยการ

(5) ข้อมูลสารบัญ

47. องค์กรที่ควบคุมการบริหารงานของเทศบาล คือ

(1) สภาเทศบาล (2) กระทรวงมหาดไทย

(3) กองราชการส่วนท้องถิ่น (4) ข้อมูลนายทะเบียน

(5) ถูกทุกข้อ

48. ลักษณะเค้าโครงแผนพัฒนาเทศบาลประจำปี (เทศบาลทั่วไป) มีแนวทางการพัฒนาเทศบาลประจำปี

(1) ส่วนที่ 1 (2) ส่วนที่ 2

(3) ส่วนที่ 3 (4) ส่วนที่ 4

(5) ส่วนที่ 5

49. การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและเมืองพัทยามีผู้ใดเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(1) ปลัดเทศบาล (2) รองปลัดเทศบาล

(3) นิติกร (4) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนงาน

(5) ไม่มีข้อใดถูก

50. ลักษณะของข้อมูลที่ดี คือ

(1) ถูกต้องแม่นยำเชื่อถือได้ (2) มีความคลาดเคลื่อนน้อย

(3) ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน (4) ให้ข้อเท้จจริงครบถ้วน


เฉลยชุดที่ 1

1. 1 2. 4 3. 5 4. 1 5. 2

6. 3 7. 4 8. 5 9. 1 10. 4

11. 4 12. 4 13. 4 14. 2 15. 1

16. 1 17. 4 18. 2 19. 2 20. 1

21. 5 22. 3 23. 2 24. 1 25. 5

26. 1 27. 1 28. 2 29. 1 30. 4

31. 5 32. 4 33. 5 34. 3 35. 4

36. 5 37. 1 38. 4 39. 5 40. 4

41. 2 42. 1 43. 4 44. 2 45. 2

46. 4 47. 1 48. 3 49. 4 50. 5

เอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานนักพัฒนาชุมชน อปท. อบต.อบจ. เทศบาล ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ

- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- ข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

- แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- สรุป พรบ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบพระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550
- แนวข้อสอบ พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545
- ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
- รวมข้อสอบเก่านักพัฒนาชุมชน 500 ข้อ

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
พนักงาน อบต. เทศบาล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

จิตวิทยา

1. คำว่า จิตวิทยา (Psychology) มีรากศัพท์มาจากคำใด

ก. Psy + Logy ข. Pryche + Logos

ค. Psych + Loges ง. Psych + Logy

2. ใครคือผู้ให้แนวความคิดว่า มนุษย์เกิดมามีจิตว่างเปล่าเหมือกระดาษ

ก. John Lock ข. Johanes Muller

ค. Gustave T.Fechner ง. Rene Descartes

3. กระบวนการใดทางจิตวิทยาด้านสรีรศาสตร์ที่ซับซ้อนที่สุด

ก. การฟัง ข. การมอง

ค. การจำ ง. การกระตุกของกล้ามเนื้อ

4. การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ (Learning by Doing) เป็นแนวคิดของนักคิดจิตวิทยากลุ่มใด

ก. พฤติกรรมนิยม ข. เกสตัสท์ ค. โครงสร้างทางจิต ง. หน้าที่ทางจิต

5. บุคคลในข้อใดมี Superego สูงสุด

ก. แดงบริจาคเงินช่วยคนจน ข. ดำจูงคนตาบอดข้ามถนน

ค. ขาวเก็บเงินได้ส่งคืนเจ้าของ ง. เขียวอุทิศดวงตาให้โรงพยาบาล

6. ศูนย์กลางทางการเรียนการสอนตามแนวคิดของกลุ่มมนุษย์นิยมคือใคร

ก. อาจารย์ใหญ่ ข. ครูผู้สอน ค. นักเรียน ง. ผู้ปกครอง

7. หากจะส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้ที่ดี นักจิตวิทยากลุ่มเกตัสท์มีแนวคิดว่าควรส่งเสริมด้านไหน

ก. การคิดคำนวณ ข. การฝึกท่องจำ

ค. ความรู้คู่การปฏิบัติ ง. ความคิดสร้างสรรค์

8. การให้ความรู้แก่นักเรียน สิ่งที่ครูต้องคำนึงถึงมากที่สุดคืออะไร

ก. เนื้อหาวิชา ข. ครูผู้สอน

ค. สื่อการเรียน ง. ความแตกต่างระหว่างบุคคล

9. ข้อใดเป็นความแตกต่างภายในตัวบุคคล

ก. เฉลิมเรียนหนังสือเก่ง แต่ชอบมาสาย ข. วินัยเก่งคณิตศาสตร์ แต่อ่อนภาษาไทย

ค. มาลีชอบเข้าสังคม แต่แต่งตัวไม่สุภาพ ง. กุหลาบสวมเสื้อผ้าดี แต่บุคลิกไม่ดี

10. เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี กับเด็กที่ขาดความอบอุ่นจากครอบครัว จะมีความแตกต่างด้านใดชัดเจนที่สุด

ก. สังคม ข. อารมณ์ ค. ความจำ ง. ร่างกาย

11. หลักการสอนข้อใดอาศัยหลักจิตวิทยาในการสอน ซึ่งครูควรคำนึงถึงมากที่สุด

ก. อย่าเคี่ยวเข็นให้ทุกคนมีความสามารถเท่ากัน

ข. อย่าบังคับให้ทุกคนเงียบเหมือนกัน

ค. อย่าเคี่ยวเข็ญให้ทุกคนอ่านเขียนเหมือนกัน

ง. อย่าให้เพศหญิงเรียนร่วมกับเพศชาย

12. อาการของฮีโมฟีเลีย (Hemophilia) มีลักษณะอย่างไร

ก. เป็นลมชัก ข. เป็นหวัดคัดจมูก

ค. ตายาวต้องมองไกล ง. เลือดไหลไม่มีหยุดเมื่อมีแผล

13. พัฒนาการของมนุษย์นับเริ่มจากจุดใด

ก. ปฏิสนธิ ข. วัยทารก ค. วัยเด็กตอนต้น ง. วัยเด็กตอนปลาย

14. อะไรเป็นสภาพปัจจัยของมารดาที่มีต่อทารกในครรภ์มากที่สุด

ก. ภาวะโภชนาการ ข. ความสัมพันธ์กับสามี

ค. อายุของมารดา ง. สุขภาพจิต

15. เด็กที่ทำงานไม่เรียบร้อย ชอบส่งเสียงดัง เมื่อเติบโตขึ้นพฤติกรรมเหล่านี้จะเป็นอย่างไร

ก. เพิ่มมากขึ้น ข. คงที่เท่าเดิม ค. ลดลง ง. เพิ่มขึ้นหรือหมดไป

16. วัยรุ่นที่ขาดความรักจากครอบครัว จะหันไปพึ่งใครมากที่สุด

ก. เพื่อนฝูง ข. เพศตรงข้าม ค. ญาติผู้ใหญ่ ง. ครู

17. ใครทำหน้าที่ของมารดาได้เหมาะสมที่สุด

ก. ปัทมาตามใจลูกทุกอย่าง ข. สกุลป้อนข้าวลูกทุกวัน

ค. สุรีรัตน์เอาใจใส่ลูกทุกคน ง. อนงค์ให้คนรับใช้ดูแลลูกทุกฝีก้าว

18. วิธีชะลอความตายทำได้โดยวิธีใด

ก. ผักผ่อนมาก ๆ ข. ระวังสุขภาพให้ดี

ค. หางานทำไม่ให้ว่าง ง. รับประทานยาบำรุงกำลังสม่ำเสมอ

19. ขั้นตอนการทำกิจกรรมของร่างกาย เรียงลำดับอย่างไร

ก. เซลล์ เนื้อเยื่อ ระบบ ข. เนื้อเยื่อ อวัยวะ ร่างกาย

ค. ระบบ เนื้อเยื่อ อวัยวะ ง. อวัยวะ เนื้อเยื่อ ระบบ

20. กล้ามเนื้อลาย ส่วนใหญ่ที่สุดอยู่บริเวณใด

ก. น่อง ข. ต้นคอ ค. ลำตัว ง. หัวไหล่

21. กล้ามเนื้อส่วนใดทำหน้าที่อัตโนมัติ ไม่ต้องรอคำสั่งจากสมอง

ก. กล้ามเนื้อแขน ข. กล้ามเนื้อลาย

ค. กล้ามเนื้อเรียน ง. กล้ามเนื้อใบหน้า

22. อวัยวะที่ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมน และเคมีในร่างกายเรียกว่าอะไร

ก. ต่อม ข. ไต ค. ดี ง. กระบังลม

23. ต่อมชนิดใดจัดเป็นต่อมไม่มีท่อ

ก. ต่อมเหงื่อ ข. ต่อมไพเนียล

ค. ต่อมน้ำมันใต้ผิวหนัง ง. ต่อมน้ำมันบนผิวหนัง

24. ต่อมที่ทำหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกายคืออะไร

ก. ต่อมไทรอยด์ ข. ต่อมพิทูอิตารี ค. ต่อมแพนครีท ง. ต่อมโกนาด

25. คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์ มักเป็นโรคอะไร

ก. เหน็บชา ข. เหนื่อยง่าย ค. คอหอยพอก ง. ความดันโลหิตสูง

26. ต่อมแพนครีทผิดปกติ จะทำให้เป็นโรคอะไร

ก. ปวดศีรษะ ข. เบาหวาน ค. โปลิโอ ง. หัดเยอรมัน

27. การรับรู้เกี่ยวข้องกับสิ่งใดมากที่สุด

ก. พันธุกรรม ข. สติปัญญา ค. บุคลิกภาพ ง. อุปนิสัย

28. ข้อใดเป็นสิ่งเร้าภายใน

ก. ความแปลกใหม่ ข. ความเข้มข้น ค. ความปกปิด ง. ความสนใจ

29. อะไรไม่ใช่สิ่งเร้าภายนอก

ก. ความใหญ่ ข. ความตั้งใจ ค. ความเด่น ง. ความเคลื่อนไหว

30. บันไดแรกของการรับรู้คืออะไร

ก. การรับรู้สัมผัส ข. การมองเห็น ค. การรับฟัง ง. การดมกลิ่น

32. สีอะไรดึงดูดความสนใจได้ดีที่สุด

ก. สีขาว ข. สีแดง ค. สีม่วง ง. สีฟ้า

33. นักกีฬาที่กำลังจะถูกปล่อยตัววิ่ง สนใจฟังสิ่งใดมากที่สุด

ก. เสียงเชียร์ ข. เสียงโคช

ค. เสียงคู่แข่ง ง. เสียงสัญญาณปล่อยตัว

34. นักจิตวิทยา เชื่อว่าพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์เกิดจากสิ่งใด

ก. จุดมุ่งหมาย ข. แรงจูงใจ ค. ความตั้งใจ ง. การเลียนแบบ

35. ตามทฤษฎีวิเคราะห์เชื่อว่า พฤติกรรมแทบทุกอย่างของมุนษย์มีสาเหตุมาจากอะไร

ก. แรงจูงใจตามความอยาก ข. แรงจูงใจทางทรัพย์

ค. แรงจูงใจจากสิ่งของ ง. แรงจูงใจทางเพศ

36. คนที่ทำทุกอย่างเพื่อให้คนอื่นเห็นว่าเขาสามารถช่วยสังคมได้ จัดว่ามีแรงจูงใจชนิดใด

ก. ใฝ่อำนาจ ข. ใฝ่สัมพันธ์ ค. ใฝ่สัมฤทธิ์ ง. ใฝ่กิจกรรม

37. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะเป็นไปด้วยดี ถ้าบุคคลนั้นทำงานอย่างไร

ก. ตามที่สังคมกำหนด ข. ตามโอกาศอำนวย

ค. ตามใจชอบ ง. ตามความถนัด

38. ความต้องการขั้นสุดท้ายตามทฤษฎีของมาสโลว์คืออะไร

ก. ความต้องการความรัก ข. ความต้องการทางกาย

ค. ความต้องการความสำเร็จในชีวิต ง. ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย

39. บุคคลที่ประกอบอาชีพใดมีแนวโน้มความต้องการอำนาจสูงสุด

ก. ทนายความ ข. อาจารย์ ค. แพทย์ ง. ทหาร

40. ใครควรจะแสดงบทบาทของผู้มีมิตรสัมพันธ์สูงสุด

ก. รัฐมนตรี ข. ตำรวจ ค. พยาบาล ง. ทหาร

41. สิ่งแรกที่ทำให้เกิดการเรียนรู้คืออะไร

ก. สิ่งเร้า ข. อินทรีย์ ค. การรับรู้ ง. การตอบสนอง

42. นักเรียนที่นำความรู้จากการเรียนคณิตศาสตร์ไปทอนเงิน ทำบัญชีได้ แสดงว่านักเรียนคนนั้นรู้จักทำสิ่งใด

ก. รับรู้ ข. คิดคำนึง ค. วางเงื่อนไข ง. ถ่ายโยงการเรียนรู้

43. ครูสอนอย่างไร เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี

ก. สอนให้ต่างจากสถานการณ์จริง ข. สอนให้คล้ายกับสถานการณ์จริง

ค. ยกตัวอย่างมาก ๆ ง. ฝึกหัดบ่อย ๆ

44. ทฤษฎีการวางเงื่อนไขกำหนดไว้ว่า พฤติกรรมของมนุษย์ขึ้นอยู่กับอะไร

ก. การเสริมแรงและการลงโทษ ข. ความต้องการและการตอบสนอง

ค. สิ่งเร้าและปฏิกิริยา ง. ความรักและความเข้าใจ

45. ข้อใดเป็นการเรียนรู้จากการเลียนแบบ

ก. การทดลอง ข. การค้นคว้า ค. การดูโทรทัศน์ ง. การท่องเที่ยว

46. การจำ การลืม มีผลต่อมนุษย์ด้านใดมากที่สุด

ก. บุคลิกภาพ ข. การเรียนรู้ ค. อารมณ์ ง. สังคม

47. ลักษณะของบุคลิกภาพทางจิตได้แก่อะไร

ก. ความเกลียด ข. จินตนาการ ค. ความรัก ง. ความฝัน

48. วัยเด็กจะมีการพัฒนาบุคลิกภาพจากอะไร

ก. แรงกระตุ้น ข. สภาพแวดล้อม ค. คำแนะนำของครู ง. คำตักเตือนของพ่อแม่

49. เด็กแย่งของเล่นแล้วชกต่อยกัน จัดเป็นการแก้ปัญหาความคับข้องใจแบบไหน

ก. ทำลาย ข. ก้าวร้าวแทนที่ ค. ก้าวร้าวโดยตรง ง. ก้าวร้าวโดยอ้อม50. ทำไมคนจึงต้องปรับตัว เพื่อพบกับอุปสรรค

ก. แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ข. ผ่อนคลายความกดดัน

ค. ทำตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ง. หาวิธีแก้ไขอุปสรรคทุกวิถีทาง


หลักการสอน
1. กระบวนการเรียนการสอนประกอบด้วยสิ่งใดเป็นหลัก

ก. ความเป็นมา ข. วัตถุประสงค์ ค. เนื้อหาสาระ ง. การแก้ไขข้อบกพร่อง

2. หลักการสอนโดยทั่วไป เน้นการสอนอย่างไรจึงจะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ดี

ก. เรียนสิ่งที่ยาก ข. เรียนไปเล่นไป

ค. เรียนสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัว ง. เรียนโดยลงมือปฏิบัติ

3. การสอนที่เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน เรียกการสอนลักษณะนี้ว่าอย่างไร

ก. ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ข. ยึดนักเรียนใหญ่

ค. ยึดความร่วมมือในการเรียน ง. ยึดการทำกิจกรรมของเด็ก

4. ลักษณะการสอนที่ดีคือการส่งเสริมนักเรียนด้านอะไร

ก. การทำงานเป็นกลุ่ม ข. การให้ความคิดแก้ปัญหา

ค. ความคิดสร้างสรรค์ ง. ถูกทุกข้อ

5. การกระตุ้นให้นักเรียนขยัน ตั้งใจเรียนทำด้วยวิธีใดดีที่สุด

ก. ให้เงิน ข. แจกสมุด ค. กล่าวคำชม ง. ดุด่าว่ากล่าว

6. องค์ประกอบของการเรียน ไม่จำเป็นต้องมีสิ่งใด

ก. ครู ข. ผู้ปกครอง ค. เนื้อหา ง. นักเรียน

7. สิ่งแรกที่ครูควรยึดในการจัดการเรียนการสอนคืออะไร

ก. จัดบทเรียนให้เหมาะกับผู้เรียน ข. จัดบทเรียนตามคุณค่าของเนื้อหา

ค. จัดบทเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียน ง. จัดบทเรียนตามความต้องการของผู้เรียน

8. ครูจำเป็นต้องทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าของสิ่งใด จึงจะทำให้การเรียนประสบความสำเร็จ

ก. เวลา ข. สิ่งที่จะเรียน ค. โรงเรียน ง. กระบวนการสอน

9. การจัดกิจกรรมสอนทักษะที่กำหนดให้เด็กพอใจ ควรจัดแบบใด

ก. มีการบอกวัตถุประสงค์ ข. มีการทดสอบ

ค. มีการอธิบายตัวอย่าง ง. ประเมินผลเพื่อตัดสิน10. การประเมินผลการสอนความรู้ทางภาษา ควรประเมินอย่างไรในแต่ละครั้ง

ก. ประเมินแบบเดิม ข. ประเมินแบบใหม่

ค. ประเมินตามความเหมาะสม ง. ประเมินผลเพื่อตัดสิน

11. การที่นักเรียนเปรียบเทียบการชั่งน้ำหนักสิ่งของบนเครื่องชั่งสองแขน กับการเล่นไม้กระดกได้ แสดงว่านักเรียนเกิดสิ่งใด

ก. ความคิดรวบยอด ข. ความคิดลึกซึ้ง

ค. ความคิดหลากหลาย ง. ความคิดแปลกแยก

12. การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ที่ได้ผลดีในระยะแรก ควรฝึกเด็กอย่างไร

ก. วางเงื่อนไข ข. ระดมความคิด

ค. ค้นคว้าหาความรู้ ง. แก้ปัญหาเฉพาะหน้า

13. การเรียนการสอนในประเทศส่วนใหญ่ตามโรงเรียนมักมุ่งฝึกเด็กด้านใดเป็นหลัก

ก. สังคม ข. ร่างกาย ค. อารมณ์ ง. สติปัญญา

14. ตามหลักพื้นฐานในการสอนสิ่งแรกที่ครูควรทำคืออะไร

ก. ทำสื่อการสอน ข. จัดโต๊ะเก้าอี้ ค. เตรียมการสอน ง. ศึกษาจำนวนนักเรียน

15. ปรัชญาการศึกษาสาขาใดที่เน้นการถ่ายทอดเนื้อหาวิชา เป็นหลักแห่งความรู้

ก. สาระนิยม ข. ปฏิรูปนิยม ค. สัจจนิยม ง. พิพัฒนาการนิยม

16. การที่ครูอธิบายได้ลึกซึ้งตามระดับของผู้เรียน ตามเนื้อหารายวิชาที่เด็กเรียน แสดงว่าครูคนนั้นมีความสามารถด้านใด

ก. การแก้ปัญหา ข. ทักษะการสอน

ค. การวางแผนการสอน ง. การศึกษาหาข้อมูล

17. ประโยชน์โดยตรงอันเกิดจากการที่ครูเตรียมการสอนมาดีคืออะไร

ก. นักเรียนได้เรียนรู้ดีขึ้น ข. นักเรียนทำคะแนนได้สูงขึ้น

ค. นักเรียนมีกิจกรรมมาก ง. นักเรียนอยากเรียนวิชานั้น

18. บลูม (Bloom) กล่าวถึง พฤติกรรมทางการศึกษาด้านใดบ้าง

ก. พุทธิพิสัย ข. พุทธิพิสัย ทักษพิสัย

ค. พุทธิพิสัย ทักษพิสัย จิตพิสัย ง. พุทธิพิสัย วิชานุสัย จิตพิสัย

19. จุดเด่นของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมคืออะไร

ก. สามารถเขียนได้หลายข้อ ข. สามารถวัดได้

ค. สามารถแก้ไขได้ ง. สามารถจัดเหตุผลได้20. หากเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมว่า นักเรียนสามารถแบ่งประเภทของผลไม้ได้ข้อความใดระบุพฤติกรรมปลายทางของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมนี้

ก. นักเรียน ข. สามารถ ค. แบ่งประเภท ง. ผลไม้

21. ข้อความตอนใดระบุเกณฑ์กรยอมรับพฤติกรรม

นักเรียนทำเลขได้ถูกต้อง 90%

ก. นักเรียน ข. ทำเลขได้ ค. ถูกต้อง ง. 90%

22. ประโยชน์ของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมคืออะไร

ก. ช่วยให้นักเรียนได้ความรู้ตามที่ครูสอนทุกคน

ข. ช่วยให้นักเรียนพอใจผลการเรียน

ค. ช่วยให้ครูสอนเฉพาะจุดประสงค์ตามที่วางไว้

ง. ช่วยให้ครูประเมินผลการเรียนได้ตรงตามวัตถุประสงค์

23. การสอนเพื่อจุดประสงค์เฉพาะตามเนื้อหาด้านพุทธิพิสัย เน้นการเรียนด้านใด

ก. ความรู้ความเข้าใจ ข. การปฏิบัติ ค. การกระทำ ง. ความรู้สึกนึกคิด

24. นักเรียนทำสิ่งใด แสดงว่ามีความสามารถทางทักษพิสัย

ก. อธิบายความหมายของการบวก ข. โยนลูกฟุตบอลลงตระกร้า

ค. วิจารณ์ข่าวหนังสือพิมพ์ ง. สรุป หลักการทำความดี

25. สิ่งที่จะใช้วัดทักษะทางด้านจิตพิสัย คืออะไร

ก. ผลสัมฤทธิ์การเรียน ข. การเดินเป็นแถว

ค. การสังเกตพฤติกรรม ง. การอ่านหนังสือออก

26. แนวทางการสอนของครูตามช่วงเวลาที่ลดหรือเพิ่มเนื้อหาได้ตามวาระต่างๆ เป็นแนวทางแบบคร่าวๆ เรียกว่าอะไร

ก. ตารางการสอน ข. บันทึกการสอน ค. โครงการสอน ง. แผนการสอน

27. สิ่งใดมีความจำเป็นมากสำหรับครูที่เป็นภาระจะต้องกระทำตลอดปีการศึกษา

ก. โครงการสอน ข. แผนดำเนินการสอน

ค. บัญชีสื่อการสอน ง. บันทึกการสอน

28. สื่อการสอนชนิดใดที่ครูไทยมักยึดเป็นหลักในการสอน

ก. หนังสือเรียน ข. สมุดแบบฝึกหัด ค. รูปภาพ ง. บัตรคำ

29. ตามรูปการสอนโดยทั่วไป จะเริ่มต้นที่สิ่งใดเป็นอันดับแรก

ก. กระบวนการ ข. พฤติกรรมก่อนเรียน

ค. จุดประสงค์ ง. การวัดผล30. รูปแบบการสอนแบบใดที่มีการทำหนังสือเล่มใหญ่ด้วย

ก. รูปแบบ สสวท. ข. รูปแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา

ค. รูปแบบของบุญชม ศรีสะอาด ง. รูปแบบของเซย์เลอร์

31. กลวิธีการสอน ลักษณะใดดีที่สุด

ก. ยึดครูเป็นศูนย์กลาง ข. ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง

ค. ยึดครู นักเรียนร่วมมือกัน ง. ไม่มีวิธีใดดีที่สุด

32. เกณฑ์การพิจารณาเลือกวิธีสอน ควรคำนึงถึงอะไร

ก. ความต้องการของครูผู้สอน ข. ความต้องการของนักเรียน

ค. ความเหมาะสมของวัยผู้เรียน ง. ความเหมาะสมกับการสอน

33. วิธีสอนแบบใดเป็นวิธีที่เก่าแก่ นิยมมาใช้ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันยังมีใช้อยู่เป็นจำนวนมาก

ก. แบบบรรยาย ข. แบบอภิปราย ค. แบบอุปนัย ง. แบบสาธิต

34. วิธีสอนแบบใดจะเริ่มต้นที่กฎเกณฑ์ ทฤษฎีก่อนแล้วจึง ยกตัวอย่างประกอบภายหลัง

ก. แบบอธิบาย ข. แบบนิรนัย

ค. แบบสืบสวนสอบสวน ง. แบบอุปมัย

35. การสอนแบบสาธิตเหมาะกับการสอนลักษณะอย่างไร

ก. มีผู้เรียนมาก ข. มีวัสดุอุปกรณ์ทดลองน้อย

ค. มีห้องปฏิบัติการ ง. มีรายละเอียดเนื้อหามาก

36. หลักสำคัญของการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางคืออะไร

ก. นักเรียนศึกษาข้อมูลเอง ข. นักเรียนตั้งจุดประสงค์การเรียนการสอน

ค. นักเรียนวัดผลเอง ง. นักเรียนสร้างความรู้เอง

37. ใครเป็นผู้คิดค้นวิธีสอนแบบแก้ปัญหา

ก. อริสโตเติ้ล ข. จอห์น ล็อค ค. จอห์น ดิวอี้ ง. อีริค ฟรอมด์

38. วิธีการสอนแบบแสดงบทบาทส่งเสริมนักเรียนโดยตรงด้านใด

ก. การค้นหาความรู้ ข. การปรับตัว ค. การอ่านหนังสือ ง. การแสดงออก

39. ขั้นตอนแรกของการสอนแบบวิทยาศาสตร์ คืออะไร

ก. กำหนดปัญหา ข. แยกปัญญา ค. ทดลองปฏิบัติ ง. หาข้อสรุป

40. ข้อเสียของการสอนแบบวิทยาศาสตร์คืออะไร

ก. นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย ข. อันตรายจากการทดลอง

ค. นักเรียนต้องรับผิดชอบ ง. วัสดุอุปกรณ์หายาก

41. วิธีสอนตามขั้นทั้งสี่ของอริยสัจ ขั้นสมุทัยเปรียบเทียบได้กับขั้นไหนของวิธีสอนแบบวิทยาศาสตร์

ก. ขั้นกำหนดปัญญา ข. ขั้นตั้งสมมติฐาน

ค. ขั้นเก็บข้อมูล ง. ขั้นทดลอง

42. วิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน เริ่มต้นด้วยการทำสิ่งใด

ก. อธิบาย ข. สังเกต ค. ทำนาย ง. นำไปใช้

43. วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทำงาน กลุ่มขนาดกลางควรมีจำนวนเท่าไร

ก. 3 - คน ข. 5 10 คน ค. 7 15 คน ง. 16 20 คน

44. อุปสรรคของการแบ่งกลุ่มทำงาน คืออะไร

ก. ขาดการประสานงาน ข. ขาดคนเก่งในกลุ่ม

ค. ขาดวัสดุอปกรณ์ ง. ขาดเวลาที่เพียงพอ

45. วิธีสอนที่ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง จัดเป็นวิธีสอนแบบอะไร

ก. แบบโต้วาที ข. แบบจุลภาค ค. แบบอธิบาย ง. แบบอภิปราย

46. การสอนแบบใดเป็นนวัตกรรมการศึกษา

ก. แบบบรรยาย ข. แบบจุลภาค

ค. แบบสืบสวนสอบสวน ง. แบบทดลอง

47. วิธีสอนแบบโครงการไม่ต้องคำนึงถึงอะไร

ก. คุณค่าทางการศึกษา ข. วัสดุทำโครงการ

ค. ความเหมาะสมกับสถานการณ์ ง. ทักษะทางการนำเสนอ

48. การนำเนื้อหาวิชาหลายๆ วิชามาสัมพันธ์กัน แล้วสร้างเป็นบทเรียน จัดเป็นวิธีสอนแบบใด

ก. แบบศูนย์การเรียน ข. แบบติว

ค. แบบหน่วย ง. แบบสัญญาการเรียน

49. หลักการเรียนด้วยบทเรียนโปรแกรมยึดหลักอะไร

ก. การเรียนรู้เพิ่มทีละน้อย ข. การคิดและลงมือทำ

ค. การหาข้อสรุป ง. การเรียนรู้ให้มากที่สุด

50. บทเรียนขั้นโมดูลขั้นสุดท้ายทำอะไร

ก. สร้างเครื่องมือประเมินค่า ข. ทดลองใช้กับกลุ่มเล็ก

ค. พิมพ์ฉบับจริง ง. เขียนหลักการและเหตุผลการสร้างและการใช้สื่อการเรียนการสอน


1. ข้อใดกล่าวถึงการวัดผลและประเมินผลได้ถูกต้อง

ก. การวัดผลกับประเมินผลเหมือนกัน ข. การวัดผลมาก่อนการประเมินผล

ค. การประเมินผลมาก่อนการวัดผล ง. การวัดผลเป็นการตัดสินใจพิจารณา

2. การประเมินผลเป็นการพิจารณาคุณภาพของบางสิ่งบางอย่าง และต้องมีอะไรประกอบ

ก. เกณฑ์การพิจารณา ข. ปริมาณงาน

ค. ความพอใจในการทำงาน ง. การให้คะแนนสูง ๆ

3. จุดมุ่งหมายที่แท้จริงของการวัดผลคืออะไร

ก. เพื่อหาคนเรียนเก่ง เรียนอ่อน ข. เพื่อตัดสินใจว่าใครสอบได้สอบตก

ค. เพื่อหาระดับผลการเรียน ง. เพื่อค้นหาและพัฒนาสมรรถภาพของผู้เรียน

4. ภายหลังจากการสอบสิ้นสุดลง เมื่อมีการตรวจให้คะแนนแล้ว ควรทำอย่างไรจึงจะจัดว่าการวัดผลนั้นคุ้มค่า

ก. บอกคะแนน ข. เฉลยข้อสอบ

ค. เก็บข้อสอบไว้ในคลังข้อสอบ ง. เก็บข้อสอบไปขาย

5. เรานำผลการสอบไปใช้ในการวินิจฉัยการเรียนเพื่ออะไร

ก. ใช้ปรับปรุงการเรียน ข. ใช้ปรับปรุงการสอน

ค. ใช้ปรับปรุงโรงเรียน ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

6. อะไรที่ทำให้การวัดผลเกิดความคลาดเคลื่อนได้มากที่สุด

ก. สถานที่สอบไม่ดี ข. บรรยากาศในห้องสอบไม่ดี

ค. การดำเนินการสอบขาดความระมัดระวัง ง. เวลาที่ใช้สอบไม่เหมาะสม

7. การสอนเรื่องการอ่านจับใจความ ซึ่งครูผู้สอนไปเน้นการท่องจำเนื้อหาแล้วนำไปออกข้อสอบว่าจำเรื่องได้มากเพียงใด ลักษณะเช่นนี้แสดงว่าการวัดผลเกิดข้อบกพร่องอย่างไร

ก. การเรียนกับการสอบไม่ตรงตามจุดมุ่งหมาย

ข. การสอนทำได้ดี แต่ข้อสอบออกมาไม่ดี

ค. การสอนกับการสอบแยกออกจากกัน

ง. การสอบไม่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เหมือนการสอน

8. การประเมินผลระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,6 หากประเมินผลปลายปีแล้วเด็กสมชัยได้เกรด 0 วิชากลุ่ม-สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เด็กชายสมชัยต้องทำอย่างไร

ก. เลื่อนชั้นได้เลย เพราะตกเพียงวิชาเดียว ข. ซ่อมเสริมแทน เพราะวิชาอื่นผ่านหมด

ค. เรียนซ้ำชั้นเดิมไปอีก 1 ปี ง. เรียนซ้ำชั้นเดิมไปอีก 1 ภาคเรียน

9. คะแนนแปลความหมายของคะแนนแบบอิงกลุ่ม ไม่เกี่ยวข้องกับอะไร

ก. คะแนนเกณฑ์ ข. เปอร์เซนไทล์ ค. ค่าเฉลี่ย ง. มัธยฐาน

10. การหาเกณฑ์ปกติ (Norm) ของการประเมินแบบอิงกลุ่มทำได้อย่างไร

ก. แปลงคะแนนดิบให้เป็นเปอร์เซนต์ ข. แปลงคะแนนดิบให้เป็นคะแนนแปลงรูป

ค. แปลงคะแนนสุกให้เป็นคะแนนดิบ ง. แปลงคะแนนกลุ่มให้เป็นการเรียงลำดับ
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
นิติกร อปท. อบต. อบจ. เทศบาล
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายความว่า

ก. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ข. องค์การบริหารส่วนตำบล

ค. กรุงเทพ เมืองพัทยา ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

2. บุคคลใดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้


ก. รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ข. อธิบดีกรมการปกครอง

ค. ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

ตอบ ค. ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

มาตรา 5 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

3. ในกรณีนี้ สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นครบวาระให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ในกำหนดกี่วัน

ก. 14 วัน ข. 15 วัน

ค. 30 วัน ง. 45 วัน

ตอบ ง. 45 วัน

มาตรา 7 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการเลือกตั้งภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นดำรงตำแหน่งครบวาระ หรือภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่ง เพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่นจะเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อย แปดสิบวัน คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมีคำสั่งขยายหรือย่นระยะเวลาให้มีการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งได้ตามความจำเป็นเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษ โดยต้องระบุเหตุผลการมีคำสั่งดังกล่าวด้วย ในการจัดให้มีการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการจัดการเลือกตั้ง


4. บุคคลใดมีหน้าที่จัดทำบัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง

ก. ผู้อำนวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร

ข. กำนัน

ค. ผู้ใหญ่บ้าน

ง. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ ก. ผู้อำนวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร

มาตรา 9 ให้ผู้อำนวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร มีหน้าที่จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง จากทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ถูกต้องตามความจริง

5. ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีรายได้ไม่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรเงินใดให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ก. เงินช่วยเหลือ ข. เงินจัดสรร

ค. เงินอุดหนุน ง. เงินพัฒนาท้องถิ่น

ตอบ ค. เงินอุดหนุน

มาตรา 10 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั้งหมด เว้นแต่ค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด

ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีรายได้ไม่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายใน การเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นนั้นตามความจำเป็น

6. บุคคลใดมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด ง. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

มาตรา 15 วรรคสอง

มาตรา 15 เพื่อประโยชน์ในการแบ่งเขตเลือกตั้งตามมาตรา 14 ให้ผู้อำนวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร มีหน้าที่แจ้งรายละเอียดของจำนวนราษฎรเป็น รายจังหวัด รายอำเภอ รายเทศบาล รายองค์การบริหารส่วนตำบล รายตำบล และรายหมู่บ้าน ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายในยี่สิบวัน นับแต่วันที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางประกาศจำนวนราษฎรทั้งประเทศ

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด เขตอำเภอ เขตเทศบาล เขตองค์การบริหาร ส่วนตำบล เขตตำบล หรือเขตหมู่บ้าน ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

7. จากข้อข้างต้น การแจ้งดังกล่าวต้องแจ้งภายในกำหนดระยะเวลาใด

ก. 7 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง ข. 15 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

ค. 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง ง. 45 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

ตอบ ก. 7 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

มาตรา 15 วรรคสอง

มาตรา 15 เพื่อประโยชน์ในการแบ่งเขตเลือกตั้งตามมาตรา 14 ให้ผู้อำนวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร มีหน้าที่แจ้งรายละเอียดของจำนวนราษฎรเป็น รายจังหวัด รายอำเภอ รายเทศบาล รายองค์การบริหารส่วนตำบล รายตำบล และรายหมู่บ้าน ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายในยี่สิบวัน นับแต่วันที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางประกาศจำนวนราษฎรทั้งประเทศ

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด เขตอำเภอ เขตเทศบาล เขตองค์การบริหาร ส่วนตำบล เขตตำบล หรือเขตหมู่บ้าน ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

8. ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องกระทำการกำหนดเขตเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ากี่วัน

ก. 15 วัน ข. 20 วัน

ค. 30 วัน ง. 45 วัน

ตอบ ข. 20 วัน

มาตรา 17 ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งที่จะพึงมี ในแต่ละเขตเลือกตั้ง

การกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำก่อนวันเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน โดยให้ทำเป็นประกาศปิดไว้ ณ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นและสถานที่อื่นที่เห็นสมควร รวมทั้งให้จัดทำแผนที่สังเขปแสดงเขตของหน่วยเลือกตั้งและ ที่เลือกตั้งไว้ด้วย

การเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้งหรือที่เลือกตั้ง ให้กระทำได้โดยประกาศก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉิน จะประกาศเปลี่ยนแปลงก่อนวันเลือกตั้ง น้อยกว่าสิบวันก็ได้ และให้นำความในวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม


9. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้งหรือทำเลเลือกตั้งให้ประกาศก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ากี่วัน

ก. 10 วัน ข. 15 วัน

ค. 20 วัน ง. 30 วัน

ตอบ ค. 20 วัน

มาตรา 17 วรรค 3

มาตรา 17 ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งที่จะพึงมี ในแต่ละเขตเลือกตั้ง

การกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำก่อนวันเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน โดยให้ทำเป็นประกาศปิดไว้ ณ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นและสถานที่อื่นที่เห็นสมควร รวมทั้งให้จัดทำแผนที่สังเขปแสดงเขตของหน่วยเลือกตั้งและ ที่เลือกตั้งไว้ด้วย

การเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้งหรือที่เลือกตั้ง ให้กระทำได้โดยประกาศก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉิน จะประกาศเปลี่ยนแปลงก่อนวันเลือกตั้ง น้อยกว่าสิบวันก็ได้ และให้นำความในวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม

10. การกำหนดหน่วยเลือกตั้งให้คำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางและหลักเกณฑ์ ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

ก. ให้ถือเกณฑ์จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งละ 500 คน

ข. ให้ถือเกณฑ์จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งละ 800 คน

ค. ให้ถือเกณฑ์จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งละ 1000 คน

ง. ให้ถือเกณฑ์จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งละ 1200 คน

ตอบ ข. ให้ถือเกณฑ์จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งละ 800 คน

มาตรา 18 วรรคสอง

มาตรา 18 การกำหนดหน่วยเลือกตั้งตามมาตรา 17 ให้คำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งของราษฎร ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(2) ให้ถือเกณฑ์จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งละแปดร้อยคนเป็นประมาณ แต่ถ้าเห็นว่าไม่เป็นการสะดวก หรือไม่ปลอดภัยในการไปลงคะแนนเลือกตั้งของผู้มีสิทธิ

1. ในกรณีที่มูลคดีเกิดขึ้นในเรือไทยหรือท่าอากาศยานไทยที่อยู่นอกราชอาณาจักรให้ศาลใดเป็นศาลที่มีเขตอำนาจ

ก. ศาลที่เป็นภูมิลำเนาของผู้เสียหายในกรณีที่ผู้เสียหายมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาราจักร

ข. ศาลทหาร

ค. ศาลแพ่ง

ง. ศาลที่เป็นภูมิลำเนาของผู้ต้องหาในกรณีที่ผู้ต้องหามีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักร

คำตอบ
: ข้อ ค. ป.วิ.พ. มาตรา 3 (1) กำหนดให้ “เพื่อประโยชน์ในการเสนอคำฟ้อง

1. กรณีที่มีมูลคดีเกิดขึ้นในเรือไทยหรืออากาศยานไทยที่อยู่ในราชอาราจักรให้ศาลแพ่งเป็นศาลที่มีเขตอำนาจ ......”


2. ข้อใดไม่ใช่คำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิหรือประโยชน์อันเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์

ก. ฟ้องบังคับให้โอนที่ดิน

ข. ฟ้องเกี่ยวกับสิทธิเก็บกิน

ค. คำฟ้องเกี่ยวกับสิทธิยึดหน่วงโฉนด

ง. ฟ้องขับไล่ออกจากบ้านพิพาท

คำตอบ
: ข้อ ค. เพราะคำฟ้องเกี่ยวกับสิทธิยึดหน่วงโฉนด ไม่ใช่คำฟ้องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ (คำพิพากษาฎีกาที่ 1428-1429/2514)

3. คำฟ้องในคดีซึ่งจำเลยมิได้มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาราจักรและมูลคดีมิได้เกิดขึ้นในราชอาณาจักร ถ้าโจทก์เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักร ให้ฟ้องคดีต่อศาลต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด

ก. ศาลแพ่ง

ข. ศาลที่โจทก์มีภูมิลำเนา

ค. ศาลที่จำเลยมีทรัพย์สินที่อาจถูกบังคับได้ในราชอาณาจักรอยู่ในเขต

ง. ศาลที่โจทก์มีทรัพย์สินอยู่ในภูมิลำเนาอยู่ในเขต

คำตอบ
: ข้อ ง. เพราะ ป.วิ.พ. มาตรา 4 ตรี กำหนดว่า “ คำฟ้องอื่นนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา 4 ทวิ ซึ่งจำเลยมิได้ภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรและมูลคดีมิได้เกิดขึ้นในราชอาราจักร ถ้าโจทก์เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาราจักร ให้เสนอต่อศาลแพ่งหรือศาลที่โจทก์มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล

คำฟ้องตามวรรคหนึ่ง ถ้าจำเลยมีทรัพย์สินที่อาจถูกบังคับคดีได้อยู่ในราชอาณาจักร ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โจทก์จะเสนอคำฟ้องต่อศาลที่ทรัพย์สินนั้นอยู่ในเขตศาลก็ได้ ”


4. ในคดีร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกเรื่องหนึ่ง ข้อเท็จจริงมีว่าผู้ตายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและถึงแก่ความตายที่จังหวัดพิจิตร แต่ผู้ตายอยู่กินเป็นสามีภริยากับผู้ร้องนานถึง 20 ปี ที่จังหวัดสมุทรปราการและได้ซื้อที่ดินไว้ที่จังหวัดสมุทรปราการด้วย ดังนี้ถ้าผู้ร้องจะร้องของจัดการมรดก ต้องร้องต่อศาลใดจึงจะเป็นศาลที่มีเขตอำนาจ

ก. ศาลจังหวัดพิจิตร

ข. ศาลจังหวัดสมุทรปราการ

ค. ศาลแพ่ง

ง. ข้อ ก และ ข ถูก

คำตอบ
: ข้อ ง. เพราะแม้ผู้ตายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและถึงแก่ความตายที่จังหวัดพิจิตร แต่ผู้ตายอยู่กินเป็นสามีภริยากับผู้ร้องนานถึง 20 ปี ที่จังหวัดสมุทรปราการและได้ซื้อที่ดินไว้ที่จังหวัดสมุทรปราการด้วย แสดงว่าผู้ตายมีบ้านอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการเป็นสถานที่อยู่อันเป็นแหล่งสำคัญอีกแหล่งหนึ่งด้วย ดังนั้น นอกจากบ้านที่จังหวัดพิจิตรแล้วก็ยังถือได้ว่าบ้านที่จังหวัดสุมทรปราการเป็นภูมิลำเนาเป็นภูมิลำเนาของผู้ตายอีกแห่งหนึ่งด้วย เพราะในคดีร้องขอจัดการมรดกนั้นอาจจะมีศาลที่จะยื่นคำร้องขอได้หลายศาล ( คำพิพากษาฎีกาที่ 5912/2539)

5. ต่อไปนี้ข้อใด ไม่ใช่ลักษณะคดีที่เป็นคดีเดียวแต่อยู่ในเขตอำนาจศาลหลายศาลได้

ก. คดีที่มีมูลคดีเกิดขึ้นหลายท้องที่ที่อยุ่ในเขตศาลต่างกัน

ข. คดีที่มีหลายข้อหา

ค. คดีตั้งอยู่ในเขตศาลหลายศาล

ง. ไม่มีข้อถูก

คำตอบ
: ข้อ ง. เพราะคดีที่อยู่ในเขตอำนาจศาลหลายศาล ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 5 ได้แก่

1. คดีฟ้องจำเลยร่วมกันหลายคนที่มูลความแห่งคดีเกี่ยวข้องกัน แต่ละคนมีภูมิลำเต่างกัน


2. คดีที่มีมูลคดีเกิดขึ้นหลายท้องที่ที่อยู่ในเขตศาลต่างกัน


3. คดีที่มีหลายข้อหา


4. คดีตั้งอยู่ในเขตศาลหลายศาล


ในคดีที่มีหลายศาลมีอำนาจเหนือคดีนั้น โจทก์จะยื่นฟ้องจำเลยทุกคนต่อศาลหนึ่งศาลใดก็ได้หรือฟ้องจำเลยแต่ละคนในแต่ละเขตศาลก็ได้ แต่ในทางปฏิบัติไม่มี เพราะเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีโดยใช่เหตุ การยื่นฟ้องต่อศาลใดที่มีเขตอำนาจนั้นเป็นสิทธิ์ของโจทก์ จึงไม่ต้องขออนุญาตศาล และศาลที่โจทก์เสนอคำฟ้องนั้นจะเกี่ยงไปให้ฟ้องยังอีกศาลหนึ่งไม่ได้เพราะเป็นหน้าที่


6. ข้อใดไม่ใช่หลักในเรื่องการขอโอนคดี

ก. ต้องมีศาลที่มีเขตอำนาจเหนือคดีนั้นตั้งแต่สองศาลขึ้นไป

ข. จำเลยเท่านั้นมีสิทธิขอโอนคดี

ค. การพิจารณาคำร้องขอโอนคดีจะต้องฟังโจทก์และคู่ความอื่น ถ้ามี ก่อนว่าจะคัดค้านอย่างไร หรือไม่

ง. ถ้าศาลที่รับโอนคดีไม่ยินยอม ศาลเดิมจะต้องส่งเรื่องให้ประธานศาลฎีกาชี้ขาด และคำสั่งสอน ของประธานศาลฎีกาเป็นที่สุด

คำตอบ
: ข้อ ง. เพราะ ถ้าศาลที่รับโอนคดีไม่ยินยอม ศาลเดิมจะต้องส่งเรื่องให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ชี้ขาด และคำสั่งของอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์เป็นที่สุด ตาม ป.วิพ. มาตรา 8

7. ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์ของการรวมคดีที่มีเขตอำนาจศาลต่างกัน

ก. ศาลที่รับโอนคดีจะต้องมีอำนาจเหนือคดีที่รับโอน

ข. คดีมีประเด็นอย่างเดียวกันหรือเกี่ยวเนื่องกันอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นต่างศาล กัน แม้กฎหมายจะใช้คำว่าคดีสองเรื่องแต่ก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องสองเรื่องเสมอไปอาจจะมี มากกว่าสองเรื่องก็ได้ สองศาลก็ได้

ค. คู่ความในคดีที่ค้างพิจารณาอยู่นั้นมีสิทธิที่จะรวมคดีได้ ก่อนศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาคู่ความใน คดีหนึ่งคดีใดก็ได้

ง. คู่ความขอดอนคดีไปรวมที่ศาลใดก็ได้และศาลที่จะโอนไปรวมนั้นต้องถามศาลที่รับโอนก่อนว่า ยินยอมที่จะรับโอนหรือไม่

คำตอบ
: ข้อ ก. เพราะศาลที่รับดอนคดีจะมีอำนาจเหนือคดีที่รับโอนหรือไม่ ไม่ใช่ข้อสำคัญ เพราะเป็นเรื่องการรวมคดีจากศาลหนึ่งไปรวมกับอีกศาลหนึ่ง แม้จะเรียกว่าเป็นการโอนก็ตาม แต่ก็ไม่ใช่เรื่องการโอน ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 6 เป็นการโอนไปรวมพิจารณากับอีกศาลหนึ่ง ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 8

8. ข้อใดต่อไปนี้เป็นสาระสำคัญในเรื่องการขอรวมคดีที่มีเขตอำนาจศาลซ้อนกันหรือการขอรวมคดีที่อยู่ในเขตอำนาจศาลหลายศาล

ก. มีคดีหลายเรื่องค้างพิจารณาในศาลชั้นต้นเดียวกันหรือต่างศาลกัน

ข. การขอรวมของคู่ความ อาจจะขอมาในชั้นที่ยื่นคำให้การหรือยื่นคำร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีนั้นๆ ก่อนศาลมีคำพิพากษาซึ่งศาลที่รับคำร้องจะต้องสอบถามคู่ความฝ่ายอื่นเสียก่อน

ค. ศาลที่จะรับดอนคดีไปรวมต้องเป็นศาลที่มีเขตอำนาจเหนือคดีที่โอนมาด้วย ถ้าไม่มีเขตอำนาจ เหนือคดีนั้นจะรับโอนมาไม่ได้

ง. ถูกทุกข้อ

คำตอบ
: ข้อ ง. เพราะตามบทบัญญัติของ ป.วิ .พ. มาตรา 28 มีสาระสำคัญในเรื่องการขอรวมคดีที่มีเขตอำนาจศาลซ้อนกันดังนี้

1. มีคดีหลายเรื่องค้างพิจารณาในศาลชั้นต้นเดียวกันหรือต่างศาลกัน


2. คดีที่ค้างพิจารณานั้นคู่ความทั้งหมดหรือแต่บางฝ่ายเป็นคู่ความรายเดียวกัน คือ อาจจะเป็นโจทก์คนเดียวกันหรือจำเลยคนเดียวกันหรือทั้งโจทก์ทั้งจำเลยเป็นคนเดียวกันก็ได้หรือถ้ามีผู้ร้องสอดก้อาจจะมีผู้ร้องสอดคนเดียวกันก็ได้


3. คดีที่ค้างพิจารณานั้นมีความเกี่ยวเนื่องกัน


4. การนำคดีมารวมกันนั้นจะทำให้เกิดความสะดวกในการพิจารณา


5. คู่ความฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะขอให้มีการรวมพิจารณาหรือศาลเห็นจะให้มีการรวมพิจารณาก็ได้


6. การขอรวมของคู่ความ อาจจะขอมาในชั้นที่ยืนคำให้การหรือยื่นคำร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีนั้นๆก่อนศาลมีคำพิพากษา ซึ่งศาลที่รับคำร้องจะต้องสอบถามคู่ความฝ่ายอื่นเสียก่อน


7. เมื่อศาลที่รับคำร้องรวมเห็นสมควรให้รวม ถ้าเป็นคดีศาลเดียวกันก็สั่งรวมพิจารณาได้เลย แต่ถ้าเป้นเรื่องต่างศาลกันแล้ว ศาลที่โอนไปรวมต้องสอบถามศาลที่จะรับโอนไปรวมเสียก่อนถ้าศาลที่รับโอนไปรวมไม่ขัดข้องก็สั่งให้โอนไปรวมได้


8. ศาลที่จะรับโอนคดีไปรวมต้องเป็นศาลที่มีเขตอำนาจเหนือคดีที่โอนมาด้วยถ้าไม่มีเขตอำนาจเหนือคดีนั้นจะรับโอนมาไม่ได้ ไม่เหมือนกับการโอนมารวม ตามมาตรา 8 เพราะว่าการโอนมารวมตามมาตรา 8 เป็นเรื่องต่างเขตอำนาจกัน


9. ถ้าศาลที่รับดอนไปรวมไม่ยินยอมศาลที่จะโอนไปรวมก็ต้องส่งเรื่องให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ชี้ขาดว่าจะให้โอนไปรวมหรือไม่ ไม่ว่าศาลชั้นต้นที่มีคดีค้างพิจารณาอยู่ในเขตอำนาจของศาลอุทธรณ์ภาคใดก็ต้องส่งเรื่องให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ คำสั่งของอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ถือเป็นที่สุด


9. ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์การขอบังคับคดีนอกเขตศาล

ก. มีการออกหมายบังคับคดี ตามขั้นตอนที่บัญญัติไว้ใน ป.วิ.พ. มาตรา 275 แล้ว

ข. ต้องเป็นกรณีที่ปรากฏว่าทรัพย์หรือบุคคลที่จะต้องบังคับหรือจะต้องถูกบังคับอยู่นอกเขตศาลที่ ออกหมายบังคับคดี

ค. เจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษา ยื่นคำแถลงต่อศาลที่มีเขตอำนาจเหนือทรัพย์และบุคคลที่จะต้องถูก บังคับ หรือเจ้าหน้าที่บังคับคดีรายงานให้ศาลมีเขตอำนาจทราบว่าจะต้องมีการบังคับคดีต่อทรัพย์ หรือบุคคลที่อยู่ในเขตศาลนั้น

ง. เจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษา ยื่นคำร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจเหนือทรัพย์และบุคคลที่จะต้องถูก บังคับ หรือเจ้าหน้าที่บังคับคดีรายงานให้ศาลมีเขตอำนาจทราบว่าจะต้องมีการบังคับคดีต่อทรัพย์ หรือบุคคลที่อยู่ในเขตศาลนั้น

คำตอบ
: ข้อ ง. เพราะเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ยื่นคำแถลงต่อศาลที่มีเขตอำนาจเหนือทรัพย์และบุคคลที่จะต้องถูกบังคับ หรือเจ้าหน้าที่บังคับคดีรายงานให้ศาลมีเขตอำนาจทราบว่าจะต้องมีการบังคับคดีต่อทรัพย์หรือบุคคลที่อยู่ในเขตศาลนั้น

10. ในเรื่องอำนาจในการพิจารณาเนื้อหาของคำคู่ความ ในการพิจารณาเนื้อหาศาลมีทางที่จะสั่งได้ 3 ทาง ต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด

ก. สั่งให้แก้ไข เอเนื้อหาไม่ถูกต้อง

ข. สั่งรับคำคู่ความนั้นไว้พิจารณา เมื่อเห็นว่าชอบด้วยกฎหมาย

ค. สั่งไม่รับคำคู่ความนั้นถ้าเห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ง. สั่งให้คืนไป เพื่อยื่นต่อศาลที่มีเขตอำนาจ เมื่อยื่นผิดศาล

คำตอบ
: ข้อ ก. เพราะในกรณีที่เนื้อหาของคำคู่ความไม่ถูกต้อง ศาลไม่มีอำนาจไปสั่งแก้ไขให้ถูกต้อง เนื่องจากการไปสั่งอย่างนั้นเป็นการทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบในทางคดีซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของศาล

11. ข้อใดผิด

ก. คำฟ้องที่ไม่ระบุตัวทรัพย์สินที่พิพาทให้ชัดเจน ศาลสั่งไม่รับฟ้องไว้พิจารณา

ข. คำฟ้องที่ไม่แสดงชัดแจ้งซึ่งสภาพแห่งข้อหา ศาลสั่งไม่รับฟ้อง

ค. คำร้องขอคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอในระหว่างพิจารณา ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 264 นั้น เมื่อไม่มีเหตุผลเพียงพอ ศาลต้องมีคำสั่งให้คืนไปเพื่อแสดงเหตุผลที่เพียงพอกว่านี้ แล้วให้นำมายื่นใหม่

ง. คำฟ้องของโจทก์ไม่มีมูลที่จะฟ้องร้องให้จำเลยรับผิดตามฟ้องได้ ศาลมีคำสั่งยกฟ้อง

คำตอบ
: ข้อ ง. คำร้องขอคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอในระหว่างพิจารณา ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 264 นั้น เมื่อไม่มีเหตุผลเพียงพอ ศาลต้องสั่งยกคำร้องโดยไม่จำเป็นต้องไต่สวน (คำพิพากษาฎีกาที่ 4017/2530)

12. คู่ความหมายความถึงบุคคลดังต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด

ก. โจทก์

ข. จำเลย

ค.ผู้ร้องสอด

ง. ผู้พิพากษา

คำตอบ
: ข้อ ง. เพราะ ป.วิ.พ. มาตรา 1 “ในประมวลกฎหมายนี้ ถ้าข้อความมิได้แสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น”

11 “คู่ความ ” หมายความว่า บุคคลผู้ยื่นคำฟ้อง หรือถูกฟ้องต่อศาล และเพื่อประโยชน์แห่งการดำเนินกระบวนพิจารณาให้รวมถึงบุคคลผู้มีสิทธิกระทำการแทนบุคคลนั้นๆตามกำหมายหรือในฐานะทนายความ... “ เช่น โจทก์ จำเลย ผู้ร้องสอด ผู้คัดค้าน ผู้ร้องขอ ผู้แทนนิติบุคคล ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้จัดการมรดก ทนายความของแต่ละฝ่ายที่เป็นคู่ความ ผู้รับมอบอำนาจจากตัวความให้ดำเนินคดีแทน


13. บุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่คู่ความสามารถเข้ามาเป็นคู่ความได้โดยวิธีใด


ก. ร้องสอดด้วยความสมัครใจเอง เพราะเห็นว่าเป็นการจำเป็นเพื่อยังให้ได้รับความรับรอง คุ้มครอง หรือบังคับตามสิทธิของตนที่มีอยู่

ข. ร้องสอด ด้วยความสมัครใจเอง เพราะตนมีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดีนั้น

ค. โดยถูกหมายเรียกให้เข้ามาในคดี

ง. ร้องสอด โดยคำสั่งของพนักงานสอบสวน

คำตอบ
: ข้อ ง. เพราะกรณีที่บุคคลภายนอกซึ่งมิใช่คู่ความอาจเข้ามาเป็นคู่ความได้ด้วยการร้องสอด มีดังนี้

1. ด้วยความสมัครใจเอง เพราะ เห็นว่าเป็นการจำเป็นเพื่อยังให้ได้รับความรับรอง คุ้มครอง หรือบังคับตามสิทธิของตนที่มีอยู่ โดยยื่นคำร้องขอต่อศาลที่คดีนั้นอยู่ในระหว่างพิจารณาหรือเมื่อตนมีสิทธิเรียกร้องเกี่ยวเนื่องด้วยการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง โดยยื่นคำร้องขอต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีนั้น


2. ด้วยความสมัครใจเอง เพราะตนมีส่วนได้เสียตามกำหมายในผลแห่งคดีนั้นโดยยื่นคำร้องต่อศาลไม่ว่าเวลาใดๆ ก่อนมีคำพิพากษา ขออนุญาตเข้าเป็นโจทก์ร่วมหรือจำเลยร่วมหรือเข้าแทนที่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียทีเดียวโดยได้รับความยินยอมของคู่ความฝ่ายนั้นแต่ว่าแม้ศาลจะได้อนุญาตให้เข้าแทนที่กันได้ก็ตาม คู่ความฝ่ายนั้นจำต้องผูกพันตนโดยคำพิพากษาของศาลทุกประการเสมือนหนึ่งว่ามิได้มีการเข้าแทนที่กันเลย


3. เมื่อถูกหมายเรียกให้เข้ามาในคดี


ตามคำขอของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำเป็นคำร้องแสดงเหตุว่าตนอาจฟ้องหรือถูกคู่ความเช่นว่านั้นฟ้องตนได้ เพื่อการใช้สิทธิไล่เบี้ยหรือเพื่อใช้ค่าทดแทน ถ้าหากศาลพิจารณาให้คู่ความเช่นว่านั้นแพ้คดี หรือโดยคำสั่งของศาลเมื่อศาลนั้นเห็นสมควร หรือเมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคำขอ


14. ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์ของการฟ้องซ้ำ

ก. คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นถึงที่สุดแล้ว

ข. คู่ความทั้งสองฝ่ายเป็นรายเดียวกัน

ค. ประเด็นที่วินิจฉัยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน

ง. คดีก่อนอยู่ระหว่างพิจารณา

คำตอบ
: ข้อ ง. เพราะคดีที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้วห้ามมิให้คู่ความเดียวกันรื้อร้องฟ้องกันอีกในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 148 วึ่งสรุปหลักเกณฑ์สำคัญได้สามประการคือ

1. คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นถึงที่สุดแล้ว


2. คู่ความทั้งสองฝ่ายเป็นรายเดียวกัน


3. ประเด็นที่วินิจฉัยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน


15. เรื่องฟ้องซ้ำ ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อยกเว้นที่ทำให้ไม่เป็นฟ้องซ้ำ

ก. เมื่อเป็นกระบวนพิจารณาชั้นบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล

ข. เมื่อคำพิพากษาหรือคำสั่งได้กำหนดวิธีการชั่วคราวให้อยู่ภายในบังคับที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเสียได้ตามพฤติการณ์

ค.เมื่อคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นให้ยกฟ้องเสียโดยไม่ตัดสิทธิโจทก์ที่จะนำฟ้องมายื่นใหม่ ในศาล เดียวกันหรือในศาลอื่น ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยอายุความ

ง. ถูกทุกข้อ

คำตอบ
: ข้อ ง. ข้อยกเว้นที่ทำให้ไม่เป็นฟ้องซ้ำ มีดังต่อไปนี้ คือ

1. เมื่อเป็นกระบวนพิจารณาชั้นบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล

2. เมื่อคำพิพากษาหรือคำสั่งได้กำหนดวิธีการชั่วคราวให้อยู่ภายในบังคับที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเสียได้ตามพฤติการณ์

3.เมื่อคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นให้ยกฟ้องเสียโดยไม่ตัดสิทธิโจทก์ที่จะนำฟ้องมายื่นใหม่ ในศาล เดียวกันหรือในศาลอื่น ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายว่า

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นิติกร 3 กรมปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต.)
รวมทุกวิชาที่ใช้สอบ
แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวข้อสอบระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
แนวข้อสอบ พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
แนวข้อสอบ พรบ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542
แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา
แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
แนวข้อสอบพรบ. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545
แนวข้อสอบ พรบ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539
แนวข้อสอบ สถานการณ์โลกปัจจุบัน ( เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง )


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 ท้องถิ่น อบต.เทศบาล
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545
ผู้ออกระเบียบนี้คือใคร?
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ค. นายกรัฐมนตรี
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ตอบข้อ ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
2. ใครมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ ตีความวินิจฉัยปัญหาเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้?
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ค. นายกรัฐมนตรี
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ตอบข้อ ข.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
3. “การตรวจสอบภายใน” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545 หมายถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนงานที่เกี่ยวกับเรื่องใด?
ก. การบริหารงบประมาณ ข. การพัสดุและทรัพย์สิน
ค. การบริหารงานด้านอื่นๆ ง. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ ง. การบริหารงบประมาณ , การพัสดุและทรัพย์สิน , การบริหารงานด้านอื่นๆ
4. “ผู้ตรวจสอบภายใน” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545 หมายถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนงานที่เกี่ยวกับเรื่องใด?
ก. ผู้ตรวจสอบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
ข. ผู้ตรวจสอบภายในของแต่ละกระทรวง ทบวง กรม
ค. ผู้ที่ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ ค. ผู้ที่ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น5. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติหน้าที่ไว้ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและคู่มือการตรวจภายในของหน่วยงานใด?
ก. กระทรวงมหาดไทย ข. กระทรวงการคลัง
ค. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ง. ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตอบข้อ ข. กระทรวงการคลัง
6. ให้ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อพิจารณาอนุมัติภายใน
เดือนใดของทุกปี?
ก. ธันวาคม ข. กันยายน
ค. ตุลาคม ง. มีนาคม
ตอบข้อ ข. กันยายน
7. ให้ตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อผู้บริหารท้องถิ่นและส่งสำเนาแผนการตรวจสอบ
ให้ผู้ใดทราบด้วย?
ก. ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ตอบข้อ ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
8. ผู้ตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารท้องถิ่น ข้อใดถูกต้อง?
ก. ภายในเวลาอันสมควร ข. อย่างน้อยทุกสองเดือน
ค. เรื่องที่จะมีผลเสียหายให้รายงานทันที ง. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ ง. ภายในเวลาอันสมควร, อย่างน้อยทุกสองเดือน, เรื่องที่จะมีผลเสียหายให้รายงานทันที
9. ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบ?
ก. นายกรัฐมนตรี ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค. คณะรัฐมนตรี ง. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ตอบข้อ ง. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
10. การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทย ในการกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตาม
ระเบียบนี้ ให้มอบอำนาจแก่ใคร?
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ข. รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด ง. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตอบข้อ ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ที่เคยไปสอบมานะคับรายละเอียด
1-50 ข้อเกี่ยวกับมาตรฐานการสอบบัญชี

CIA เป็นคำย่อมาจาก Certified Internal Auditor มาตรฐานการทำงานให้สูงทัดเทียมระดับสากล
CPA มาตรฐานการสอบบัญชีบุคคล
Impact testing ผลกระทบเกี่ยวกับการทดสอบเครื่องมือ-เทคโนโลยี
Substantive testing รึป่าวไม่แน่ใจ เกี่ยวกับการทดสอบมีอยู่จริง
ข้อใดไม่ใช่จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน..
ข้อมูลภูมิหลัง..
No Reliance..ขาดความน่าเชื่อมั่น-เชื่อถือ
ตรวจสอบเอกสารยังไม่แล้วเสร็จเก็นใน..แฟ้มปัจจุบัน
การเก็บรักษากระดาษทำการ..แฟ้มถาวร
คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาท..
ข้อแตกต่างระหว่างผู้สอบบัญชีกับผู้ตรวจสอบภายใน
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร..พิสูนจ์ความถูกต้อง
การปิดประชุมตรวจสอบภายใน..


COSO : การบริหารความเสี่ยงกับการเพิ่มคุณค่าองค์กร

COSO เป็นคำย่อจาก Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission
คณะทำงานประกอบด้วยสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง คือ
1. American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)
2. American Accounting Association (AAA)
3. Financial Executives Institute (FEI)
4. Institute of Internal Auditors (IIA)
5. Institute of Management Accountants (IMA)


ประเทศไทยเริ่มให้มีการตรวจสอบภายในปี พศ.
2512 2522 2532 2542

พ.ศ.2532 ผู้ประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายในได้รวมตัวกันก่อตั้งสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.)

ข้อ 51-100 นอกเหนือคำบรรยาย ออกไปซะทั่ว
-รางวัลโนเบลของประเทศสวีเดน เทียบในไทย..
-SME คือ
-หนี้นอกระบบ.. ยืมง่าย จ่ายยาก ทวงโหด
-นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ เป็นโฆษกพรรค..เพื่อไทย
-ข้อใดเป็นทฤษฎีของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์.. ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ
-การบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองต่อครั้ง.. 100 200 500 1000 (ถ้าถามขั้นต่ำที่จะบริจาคก็พอจะตอบได้)
-ในคดีฉ้อโกงที่ดินในโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน จ.สมุทรปราการ..วัฒนา อัศวเหม
-สส 480 สว 150
-รัฐสภา 630
-ตำแหน่งสูงสุดของศาสนา..จุฬาราชมนตรี
-อบจ. ภาษีธุรกิจเฉพา
-อบจ. ค่าภาคหลวงแร่
-คนต่างด้าว.. เพื่อจนจีน
-กรรมการตรวจรับ..
-การแบ่งส่วนราชการในกระทรวง..
-ผู้แทนคณะกรรมการมาจาก อบจ..
-ข้อใดไม่ใช่การเลือกตั้งแบบแบ่งเขต..
-การทำสัญญาค่าปรับ 0.01-0.20


คดีอาญา คือ
1.เอกชนฟ้องร้องกัน
2.รัฐบาลฟ้องร้องกัน
3.รัฐบาลฟ้องร้องประชาชน
4.ประชาชนฟ้องร้องรัฐบาล

คดีอาญา หมายถึง คดีที่เกี่ยวกับความผิดและมีโทษซึ่งกำหนดไว้ในประมวญกฎหมายอาญาและ กฎหมายอื่น ๆเช่นพระราชบัญญัติต่างๆ ที่มีโทษทางอาญา เช่นความผิดตาม พระราชบัญญัติอาวุธปืน พระราชบัญญัติจราจรทางบก เป็นต้น ซึ่งโทษ
ทางอาญานั้นมีอยู่ ๕ ประการด้วยกันคือ ประหารชีวิต จำคุก กักขังปรับ และริบทรัพย์สิน และประเภท ของคดีอาญา นั้นแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือคดีอาญาแผ่นดินหรือคดีอาญา
ที่ยอมความไม่ได้เช่น คดีฆ่าคนตายหรือคดีลักทรัพย์ และคดีอาญา อีกประเภทหนึ่ง
คือคดีอาญาที่เกี่ยวกับความผิดต่อส่วนตัว หรือคดีอาญาที่สามารถยอมความกันได้ เช่น คดียักยอกทรัพย์ เป็นต้น
.. แล้วจะตอบข้อไหนเนี่ย


1. 3 E Audit คือ
2. เลขที่กระดาษทำการใส่ไว้ที่ใด มุมบนขวา มุมบนซ่าย มุมล่างขวา มุมล่างซ้าย
3. การประเมินการควบคุมภายในด้วยตัวเองคือ CSR CSA CPA
4. การตรวจสอบกรณีพิเศษ คือ
5. รูปสัญลักษณ์ 3 เหลี่ยมคือ
6. รูปสัญลักษณ์ 5 เหลี่ยม คือ
7. ปัจจัยเสริมความสำเร็จของรายการตรวจสอบภายในคือ
8.ข้อใดไม่ใช่ประเภทของการตรวจสอบภายใน
และอีกมากมายที่จำได้แต่ตอบไม่ได้ ถ้าคุณ pk napet ตอบได้ ช่วยตอบให้ด้วยนะคะ
มือใหม่ตรวจสอบภายในคะ

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ เรียกว่า SET INDEX (น่าจะตอบข้อนี้ อ่ะนะ ไม่แน่ใจ)

วันสะบาโต (ภาษาอังกฤษ: Sabbath) เป็นวันสำคัญทางศาสนายิว และศาสนาคริสต์บางคณะนิกาย สะบาโต มาจากภาษาฮีบรู "ซับบาธ" แปลว่า "พัก" พระเจ้าทรงสร้างโลก เว้นและพักวันที่ 7 เพื่อให้มนุษย์ได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่าง ถือเป็นวันบริสุทธิ์ห้ามทำกิจกรรมใดๆ ทุกอย่างได้ถือว่าวันนี้เป็นวันพักผ่อน เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ ให้ทำกิจกรรมที่เป็นกุศล เช่น การสวดมนต์อธิษฐานภาวนาการอ่านพระคัมภีร์ และขอบคุณพระเจ้า

-3 E Audit คือ การปฏิบัติงานและขอบเขต Economy Efficiency Effective เพื่อ.. ประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
-เลขที่กระดาษทำการใส่ไว้ที่ใด มุมบนขวา (ไม่แน่ใจว่าตอบข้อนี้ไหม)
-การตรวจสอบกรณีพิเศษ คือ.. การได้รับมอบห มายให้ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่งก็ตามที่นอกเหนือไปจากงานปกติที่กระทำอยู่ เช่น การตรวจสอบ กรณียักยอกเงิน หรือทรัพย์สิน การตรวจสอบการจัดซื้อ/จัดจ้าง การตรวจสอบกรณีการทุจริต เป็นต้น
-รูปสัญลักษณ์ 3 เหลี่ยมคือ เริ่มต้น.. รึป่าว
-ปัจจัยเสริมความสำเร็จของรายการตรวจสอบภายในคือ ความสำคัญและมีคุณค่า แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วม ประโยชน์ที่ผู้ใช้จะได้รับเข้าใจและปฏิบัติ หลักการเขียนรายงานที่ดี ผู้สอบเตรียมหลักฐานอ้างอิงและตอบข้อซักถาม


1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าการด้วยพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538 ออกตาม
พระราชบัญญัติใด?
ก. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ข. การปกครองส่วนท้องถิ่น
ค.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ง. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ตอบข้อ ก. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
2. ผู้มีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหา กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้ คือ?
ก. นายกรัฐมนตรี ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ง. คณะรัฐมนตรี
ตอบข้อ ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
3. ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ คือ?
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด ง. อธิบดีกรมการปกครอง
ตอบข้อ ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด
4. ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่กำหนดไว้ในหนังสือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ เรียกว่า?
ก. วัสดุ ข. พัสดุ
ค. อุปกรณ์ ง. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ ข. พัสดุ
5. การรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมายความถึงข้อใด?
ก. การจ้าง ข. การขนส่ง
ค. การจ้างทำของ ง. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ ก. การจ้าง
6. การพัสดุ ตรงกับความหมายในข้อใด?
ก. การจัดทำเอง ข. การซื้อ การจำหน่าย
ค. การจ้าง การจ้างเหมา ง. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ ง. ถูกทุกข้อ7. เงินที่องค์การบริหารส่วนตำบล จัดหารายได้เป็นครั้งเป็นคราวหรือมีผู้อุทิศให้เป็นการเฉพาะเจาะจง
เรียกว่า?
ก. เงินงบประมาณ ข. เงินนอกงบประมาณ
ค. เงินรายได้เฉพาะ ง. งบประมารนอก
ตอบข้อ ข. เงินนอกงบประมาณ
8. เงินงบประมาณ ไม่รวมเอารายการใดเข้าไว้ด้วย?
ก. เงินอุดหนุน ข. เงินสะสม
ค. เงินช่วยเหลือ ง. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ ค. เงินช่วยเหลือ
9. เงินที่เหลือจากรายรับจริงหักด้วยเงินรายจ่ายจริง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ คือ?
ก. เงินกู้ ข. เงินสะสม
ค. เงินช่วยเหลือ ง. เงินอุดหนุน
ตอบข้อ ข. เงินสะสม
10. โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หมายถึง?
ก. อาคาร ข. สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลเข้าอยู่
ค. สิ่งปลูกสร้างที่บุคคลใช้สอย ง. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ ง. ถูกทุกข้อ
11. ส่วนประกอบของตัวอาคาร ได้แก่ข้อใด?
ก. เสาธง ข. หอถังน้ำ
ค. ลิฟต์ ง. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ ค. ลิฟต์
12. “พัสดุที่ผลิตในประเทศ” หมายความถึงข้อใด?
ก. ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปแล้วโดยสถานที่ผลิตตั้งอยู่ในประเทศไทย
ข. สินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตในประเทศไทย
ค. ผลิตภัณฑ์ทุกประเภทที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ ก. ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปแล้วโดยสถานที่ผลิตตั้งอยู่ในประเทศไทย
13. หัวหน้าหน่วยงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการคลังของ อบต. คือ?
ก. ปลัด อบต. ข. พนักงานส่วนตำบล
ค. หัวหน้าฝ่ายคลัง ง. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ตอบข้อ ง. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
1. ข้อใดหมายถึงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ก.ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ ข.ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์

ค.ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า ง.เงินสดและเงินฝากธนาคาร

ตอบ ข.ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์

2. รายการในข้อใดถือเป็นเงินสด

ก.ธนาณัติ ข.เงินมัดจำจ่าย

ค.เช็คลงวันที่ล่วงหน้า ง.เงินฝากธนาคารประเภทประจำ

ตอบ ก.ธนาณัติ

3. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารควรทำขึ้นเพื่ออะไร

ก.พิสูจน์ความถูกต้องของเงินฝากธนาคารทุกประเภท

ข.พิสูจน์ความถูกต้องของเงินฝากธนาคารประเภทประจำ

ค.พิสูจน์ความถูกต้องของเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์

ง.พิสูจน์ความถูกต้องของเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน

ตอบ ง.พิสูจน์ความถูกต้องของเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน

4. การทำงบประมาณเงินสดมีประโยชน์อย่างไร

ก.เป็นการวางแผนการชำระหนี้ ข. เป็นเครื่องมือในการวางแผนการขาย

ค.เป็นเครื่องมือในการวางแผนการผลิต ง. เป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้เงิน

ตอบ ง. เป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้เงิน5. ถอนเงินจากธนาคารไปใช้ส่วนตัวต้องบันทึกในเล่มใด

ก.สมุดรายวันทั่วไป ข.สมุดรายวันจ่ายเงิน

ค.สมุดรายวันซื้อสินค้า ง.สมุดรายวันส่งคืนสินค้า

ตอบ ข.สมุดรายวันจ่ายเงิน

6. หลังการทำงบทดสองแล้วต้องทำงบอะไร

ก.งบดุล ข.งบการเงิน

ค.งบกำไรขาดทุน ง.กระดาษทำการ

ตอบ ข.งบการเงิน

7. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของรายการสินค้า

ก.เป็นรายการที่ต้องเก็บมาจากเอกสารของกิจการ

ข.เป็นรายการต้องนำมาวิเคราะห์เพื่อบันทึกรายการ

ค.เป็นรายการที่ไม่มีผลกระทบต่อการเงินของกิจการ

ง.เป็นรายการที่ก่อให้เกิดการโอนเงิน/สิ่งที่มีมูลค่าระหว่างกิจการกับบุคคลภายนอก

ตอบ ค.เป็นรายการที่ไม่มีผลกระทบต่อการเงินของกิจการ

8. ข้อใดที่ทำให้งบทดลองไม่ลงตัว

ก.ลืมลงรายการนำเงินมาลงทุนเพิ่ม

ข.กู้เงินจากธนาคารแต่บันทึกรายการเป็นรายได้

ค.จ่ายค่าโทรศัพท์ 5,000 บาท บันทึกเป็น 500 บาท

ง.เก็บยอดดุลเดบิต 2,200 มาลงงบทดลอง 2,000 บาท

ตอบ ง.เก็บยอดดุลเดบิต 2,200 มาลงงบทดลอง 2,000 บาท

9. เมื่อวันที่1 พฤษภาคม 2550กิจการแห่งหนึ่งซื้อหุ้นสามัญธนาคารกรุงเทพจำนวน12000หุ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเป็นเวลา5ปี หลักทรัพย์ดังกล่าวจัดอยู่ในประเภทใด

ก.หลักทรัพย์ประเภทมีตัวตน ข.หลักทรัพย์ประเภทไม่มีตัวตน

ค.หลักทรัพย์ประเภทหมุนเวียน ง.หลักทรัพย์ประเภทไม่หมุนเวียน

ตอบ ง.หลักทรัพย์ประเภทไม่หมุนเวียน

10. การให้ของสมนาคุณแก่ลูกค้า จัดเป็นหนี้สินในลักษณะใด

ก.หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ไม่สามารถ กำหนดมูลค่าหนี้ได้อย่างแน่นอน

ข.หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดขึ้นแล้วและสามารถกำหนดมูลค่าหนี้ได้อย่างแน่นอน

ค.หนี้สินหมุนเวียนที่อาจเกิดขึ้น

ง.หนี้สินระยะยาว

ตอบ ก.หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ไม่สามารถ กำหนดมูลค่าหนี้ได้อย่างแน่นอน

11. ข้อใดคือลักษณะการลงทุนของกิจการร่วมค้า

ก.ผู้ร่วมค้าทุกคนต้องนำเงินสดมาลงทุน

ข.เมื่อได้กำไรจากเงินที่ลงทุนจะนำไปบริจาคด้วยกัน

ค.ข้อตกลงตามสัญญากำหนดให้มีอำนาจในการควบคุมด้วยกัน

ง.หากใครนำเงินมาลงทุนมากที่สุดจะได้กำไรในอัตรามากที่สุด

ตอบ ค.ข้อตกลงตามสัญญากำหนดให้มีอำนาจในการควบคุมด้วยกัน

12. ข้อใดไม่ใช่ ประเภทของธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจร่วมค้าได้

ก.ธุรกิจสร้างและจำหน่ายภาพยนตร์ ข.ธุรกิจการจัดสรรที่ดิน

ค.ธุรกิจขายสินค้า ง.ธุรกิจธนาคาร

ตอบ ง.ธุรกิจธนาคาร

13. ข้อใดไมใช่สาเหตุการทำธุรกิจร่วมค้า

ก.ลดการเสี่ยงภัย

ข.ประหยัดค่าใช้จ่าย

ค.ได้กำไรมากขึ้น

ง.รวบรวมเงินทุนและบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ

ตอบ ค.ได้กำไรมากขึ้น

14. วิธีบันทึกบัญชีแบบไม่เปิดสมุดบัญชีร่วมค้าของกิจกิจกรรมร่วมค้าเมื่อเปิดแยกประเภทของกิจการร่วมค้าจะดูสมุดบัญชีของใคร

ก. สมุดบัญชีของคนที่เป็นผู้จัดการ

ข. สมุดบัญชีของคนที่ทำหน้าที่ขาย

ค. สมุดบัญชีของคนที่นำเงิน/สินค้ามาลงทุน

ง. สมุดบัญชีของผู้ร่วมค้าคนใดคนหนึ่ง

ตอบ ง. สมุดบัญชีของผู้ร่วมค้าคนใดคนหนึ่ง

15. สิทธิส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า จะปรากฏในงบใดอย่างไร

ก.งบดุล ทางด้านหนี้สิน ข.งบกำไรขาดทุน ถือเป็นรายได้

ค.งบดุลทางด้านสินทรัพย์ ง.งบกำไรขาดทุน ถือว่าเป็นค่าใช้จ่าย

ตอบ ค.งบดุลทางด้านสินทรัพย์16. บัญชีทางด้านผู้รับฝากขายในด้านบัญชีนั้นเป็นบัญชีลักษณะใดบ้าง

ก.บัญชีฝากขาย เป็นบัญชีลูกหนี้

ข.บัญชีฝากขายเป็นบัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้

ค.บัญชีรับฝากขาย เป็นทั้งบัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้

ง.บัญชีรับฝากขาย เป็นบัญชีเจ้าหนี้

ตอบ ค.บัญชีรับฝากขาย เป็นทั้งบัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้

17. การแสดงรายการกำไรจากการขาย ตามสัญญาผ่อนชำระรอตัดบัญชีในงบการเงิน จะแสดงอย่างไร

ก.แสดงเป็นรายการหักจากขายตามสัญญาผ่อนชำระในงบกำไรขาดทุน

ข.แสดงเป็นรายการหักจากกำไรขั้นต้นในงบกำไรขาดทุน

ค.แสดงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนในงบดุล

ง.แสดงเป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบดุล

ตอบ ง.แสดงเป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบดุล


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 ท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าการด้วยพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล
- แนวข้อสอบการตรวจสอบภายในการปกครองส่วนท้องถิ่น

- แนวแนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ อปท.2545
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
- แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ อบต. 2538
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542
- แนวข้อสอบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
พนักงาน อบต.เทศบาล ตำแหน่งพนักงานบุคลากร
ตั้งแต่ข้อ 1. - 10. ข้อใดเป็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนถึงอิทธิพลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ ดังต่อไปนี้
(1) ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ (2) อุดมการณ์หรือแนวความคิด
(3) โครงสร้างประชากร (4) ประวัติศาสตร์ เชื้อชาติ เผ่าพันธ์
1. การอนุมัติให้เปิดรับสตรีเข้ารับศึกษาในโรงเรียนเหล่าทัพได้
ตอบ 2 อุดมการณ์หรือแนวความคิดเกี่ยวกับระบบการศึกษา (Education System) หมายถึง โครงสร้างของการศึกษาที่มีองค์ประกอบ เช่น ระดับชั้นและขั้นตอนการศึกษาประเภทของการศึกษา รูปแบบของการศึกษา (ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย) หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียน/นักศึกษา (เช่น การอนุมัติให้เปิดรับสตรีเข้าศึกษาในโรงเรียนเหล่าทัพได้) กระบวนการเรียน - การสอนตลอดจนการวัดผลและประเมินผล
2. การแต่งตั้ง พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรับผิดชอบงานด้านต่างประเทศเพื่อสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับเขมร
ตอบ 2 อุดมการณ์หรือแนวความคิดเกี่ยวกับระบบคุณธรรม (Merit System) มีดังนี้
1. ความรู้ความสามารถ 2. ความอาวุโส 3. การเป็นตัวแทนของสังคม
4. ความเชื่อถือศรัทธา 5. ความรับผิดชอบ
6. ความเป็นกลางทางการเมือง ซึ่งตัวอย่างของปรากฏการณ์ที่สะท้อนถึงอิทธิพลในเรื่องดังกล่าว อาทิเช่น การแต่งตั้ง พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ เป็นรองนายกรัฐมนตรี, พระราชดำรัสของในหลวงที่พระราชทานแก่ผู้พิพากษาศาลปกครอง... เป็นต้น
3. การระงับนมปนเปื้อนสารเมลามีนจากประเทศจีนของรัฐบาลทุกประเทศซึ่งส่งผลต่อการเสียชีวิตของเด็ก
ตอบ 3 โครงสร้างประชากร มักจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลทางด้านจำนวนประชากรโครงสร้างทางอายุ (เช่น วัยเด็ก วัยรุ่น วัยกำลังศึกษา วัยทำงาน วัยเกษียณอายุ วัยชรา เป็นต้น) นอกจากนี้ยังรวมไปถึงสัดส่วนของเพศ จำนวนผู้อยู่ในวัยแรงงาน อัตราการเกิด การตาย การอพยพย้ายถิ่น ตลอดจนจำนวนบุคคลในครอบครัวหนึ่ง ๆ
4. ในหลวงพระราชทานเงิน 10 ช่วยประชาชนในขตประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วน
ตอบ 1 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางด้านภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อ HRD ได้แก่
1. ภูมิประเทศ สถานที่ตั้ง ขนาดของพื้นที่ อาณเขตติดต่อ เช่น ที่ราบสูง ภูเขา ที่ราบริมทะเล ห้วย แม่น้ำ ฯลฯ
2. ภูมิอากาศ เช่น สภาพอากาศหนาว ร้อน เย็น เป็นต้น
3. การเกิดภัยธรรมชาติ เช่น พายุฝน น้ำท่วม ไฟป่า แผ่นดินไหว สึนามิ เป็นต้น
5. การบัญญัติเรื่องการรักษาจรรยาข้าราชการ ใน พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2551
ตอบ 5 เทคโนโลยี หมายถึง วิทยาการที่นำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม ส่วนนวัตกรรม หมายถึง สิ่งที่ทำขึ้นใหม่หรือแปลกจากเดิมซึ่งอาจจะเป็นความคิด วิธีการ หรืออุปกรณ์ เป็นต้น ซึ่งตัวอย่างของปรากฏการณ์ที่สะท้อนถึงอิทธิพลในเรื่องดังกล่าว อาทิเช่น การบัญญัติเรื่องการรักษาจรรยาข้าราชการขึ้นเป็นครั้งแรก ในพ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, การส่งเสริมนาโนเทคโนโลยีให้นำมาใช้อุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นต้น
6. การส่งเสริมนาโนเทคโนโลยีให้นำมาใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ตอบ 5 ดูคำอธิบายข้อ 5. ประกอบ
7. การขยายระบบการศึกษาให้มีการเตรียมความพร้อมให้เด็กตั้งแต่วัย 2 ขวบครึ่ง
ตอบ 3 คำคำอธิบายข้อ 3. ประกอบ
8. การเปิดกว้างให้นายจ้างรับคนต่างด้าวลงทะเบียนการจ้างได้ในธุรกิจต่าง ๆ หลากหลายด้านมากขึ้น
ตอบ 4 การพัฒนาโดยคำนึงถึงบริบทของมนุษย์หรือประชากร เป็นการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ความเป็นมา ความสัมพันธ์และความขัดแย้งของบรรดาประเทศเชื้อชาติและเผ่าพันธ์ต่าง ๆ รวมตลอดถึงทักษะความชำนาญหรือความสามารถเฉพาะของแต่ละเชื้อชาติ/เผ่าพันธ์ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่มีความเป็นไปได้และไม่ขัดแย้งกับบริบทของมนุษย์ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น
9. นโยบายการกำหนดเขตพื้นที่ควบคุมให้กับคนญวนอพยพเฉพาะใน 14 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 4. ประกอบ
10. รัฐกำหนดห้ามการตั้งรกรากหรือที่อยู่อาศัยบนเขตพื้นที่ซึ่งทำมุมเกิน 34 องศาขึ้นไป เพราะถือว่าเป็นเขตภูเขาและป่าไม้
ตั้งแต่ข้อ 11.-20. ข้อใดเป็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนถึงอิทธิพลของหลักการของแนวความคิดดังต่อไปนี้ ซึ่งมีผลต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
(1) การปฏิวัติอุตสาหกรรม (2) การจัดแบบวิทยาศาสตร์
(3) หลักการพื้นฐานของการจัดการ (4) หลักสังคมวิทยาหรือมนุษยสัมพันธ์
(5) หลักการบริหารสมัยใหม่
11. ข้อเสนอให้ข้าราชการทำงานที่บ้าน ของ ก.พ.
ตอบ 2 ทฤษฎีการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (The Principle of Scientific Management) มีอิทธิต่อ HRD ดังนี้
1. แสวงวิธีการทำงานที่ดีที่สุด (One Best Way) โดยวิธีกานทางวิทยาศาสตร์ นั่นคือ การสังเกต การทดลอง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และประเมินผล เช่น การทดลองให้ข้าราชการทำงานที่บ้านของ ก.พ.
2. การคัดเลือกพัฒนาและฝึกอบรมบุคคลอย่างมีหลักเกณฑ์แบบวิทยาศาสตร์ เช่น การเสริมสร้างสมรรถนะให้กับคนพิการเพื่อชิงชัยในกีฬาพาราลิมปิก
3. การกำหนดคำตอบแทนรายชิ้น และอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ฯลฯ
12. ข้อเสนอให้กำหนดค่าจ้างแรงงานตามอัตราค่าครองชีพที่เป็นจริงของสหภาพแรงงานแห่งประเทศไทย
ตอบ 1 การปฏิวัติอุตสาหกรรม มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการและ HRD ดังนี้
1. เน้นการผลิตในเชิงปริมาณ โดยมีการแบ่งงานกันทำตามความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน
2. มีการผลิตในการนำเครื่องจักรกลเข้ามาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
3. เน้นการประสานรอยร้าวระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อหาข้อยุติให้กับการต่อรองของสหภาพแรงงาน
13. กรมอาชีวศึกษาเน้นการเปิดหลักสูตรสร้างผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องจักรกลโรงงานให้มากขึ้น
ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 12 ประกอบ
14. ข้อกฎหมายที่กำหนดให้โรงงานใดซึ่งมีคนงานเกินกว่า 200 คนขึ้นไปให้มีนักจิตวิทยาประจำโรงงานด้วย
ตอบ 4 ทฤษฎีสังคมวิทยาหรือทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ (Human Relation Organization Theory) เป็นแนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาสังคมที่เน้นศึกษาความสัมพันธ์ของคนและกลุ่มคนโดยมีหลักการสำคัญ ดังนี้
1. มีการนำพฤติการณ์ศาสตร์มาศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมของมนุษย์เพื่อทำความเข้าใจ อธิบาย ทำนาย และควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การ เช่น การกำหนดให้มีนักจิตวิทยาประจำโรงงาน
2. เน้นหลักการทำงานเป็นทีมหรือเป็นกลุ่ม
3. กลุ่มจะเป็นตัวกำหนดบรรทัดฐานพฤติกรรมของกลุ่มหรือวัฒนธรรมการทำงาน และมาตรฐานของงาน
4. กลุ่มมีความสำคัญและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของปัจเจกบุคคล
5. การพัฒนาบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่และพนักงานขององค์การแบบเป็นทีมหรือเป็นกลุ่ม
15. การตั้วธนาคารสมองให้เป็นศูนย์รวมของผู้บริหารอาวุโส เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้แนะนำให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานต่าง ๆ
ตอบ 3 ทฤษฎีหลักการพื้นฐานของการจัดการ (The Principle of Management) ของ Gulick และ Urwick เรียกว่า POSDCORD ซึ่งมีหลักการสำคัญดังนี้

1. การวางแผน (Planning) เช่น การวางแผนพัฒานฝีมือแรงงานของกระทรวงแรงงาน

2. การจัดองค์กร (Organization) เช่น การตั้งธนาคารสมองของผู้บริหารอาวุโส

3. การจัดบุคคลเข้าทำงาน (Staffing)

4. การสั่งการ (Directing) 5. การประสานงาน (Coodinating)

6. การรายงานผล (Reporting) 7. การจัดงบประมาณ (Budgeting)

16. การนำระบบสร้างเครือข่ายเพื่อประสานงานระหว่างกลุ่มคนพิการมาใช้ในสมาคมคนพิการ

ตอบ 5 ทฤษฎีการบริหารองค์การสมัยใหม่ (Modern Organization Theory) เป็นแนวคิดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่อไปนี้

1. การบริหารจัดการที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณ เช่น ระบบการจ่ายค่าตอบแทนแบบเหมาจ่าย

2. ทฤษฎีการสื่อสารขององค์กร เช่น การสร้างเครือข่ายหรือสายใยของการสื่อสาร

3. ทฤษฎีระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการจัดการ เช่น ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System : MIS) คือระบบที่รวบรวมข่าวสารที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ข้อกำหนดของเวลาที่จำกัด เพื่อใช้ในการบริหารและตัดสินใจ ซึ่งระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพ คือ ระบบข่าวสารที่นำคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีที่ซับซ้อนมาใช้งานร่วมกัน

17. การเสริมสร้างสมรรถนะให้กับคนพิการเพื่อชิงชัยในกีฬาพาราลิมปิก

ตอบ 2 (ดูคำอธิบายข้อ 11. ประกอบ) แนวความคิดการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ที่มีอิทธิพล (อย่างชัดเจนที่สุด) ต่อมาปรากฏการณ์ดังกล่าว ก็คือ วิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักกีฬาให้ก้าวไปสู่ความพร้อมและความสมบูรณ์สูงสุด ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ เทคนิคและทักษะในการแข่งขัน ตลอดจนพัฒนาไปสู่ความสามารถสูงสุดของแต่ละบุคคลอย่างเป็นระบบ

18. การสร้างคลังข้อมูลด้านแรงงานของกระทรวงแรงงานเพื่อการวางแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 15. ประกอบ

19. การพัฒนาประชากรไทยในปัจจุบันเน้นให้ประชาชนไทยมีทางเลือกในการรักษาพยาบาลหลาย ๆ ทางเลือก มากกว่าเดิม

ตอบ 5 ในปัจจุบันส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ จะให้ความสำคัญกับหลักการบริหารสมัยใหม่มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีปราะสิทธิภาพ ถูกต้อง ฉับไว และตรงใจผู้ใช้บริการ โดยจะจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสานสนเทศในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับหน่วยงานหรือองค์การให้แก่ประชาชน และบุคคลผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ เช่น การปฏิบัติงาน ทางเลือกในการให้และรับบริการในด้านต่าง ๆ เป็นต้น

20. การพัฒนาคนของระบบราชการเน้นการประสานทั้ง 3 มิติ คือ สติปัญญา ความสามารถที่จะเรียนรู้ จิตยินดีให้บริการและมีจริยธรรมซื่อสัตย์

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 14 ประกอบ

ตั้งแต่ข้อ 21.-25. ข้อใดสะท้อนถึงแนวคิดในการพัฒนาของคนไทยตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง ในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การพอประมาณ (2) ความมีเหตุผล (3) การสร้างภูมิคุ้มกัน (4) การมีคุณธรรม (5) การมีความรู้

21. ระบบการศึกษาเน้นการสร้างคนให้มี

ตอบ 2 ระบบการศึกษาจะเน้นการสร้างคนให้มี ความมีเหตุผลซึ่งหมายถึงการพิจารณาที่จะดำเนินชีวิตหรือหรือดำเนินงานใด ๆ ด้วยความถี่ถ้วนรอบคอบ ไม่ย่อท้อ ไร้อคติ คำนึงถึงเหตุและปัจจัยแวดล้อมทั้งหมด เพื่อให้การดำเนินชีวิตหรือการดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องดีงาม เกิดสิทธิผล เกิดประโยชน์ และความสุข โดยปราศจากการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น

22. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจให้คนใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด

ตอบ 1 ความพอประมาณ หมายถึงการดำเนินชีวิตหรือการดำเนินงานด้วยความพอดี หรือ ทางสายกลางที่ไม่มากเกินไป หรือไม่น้อยเกินไป แต่เป็นไปตามอัตภาพ (คือ กำลังและฐานะของตนเอง) และสภาพแวดล้อม โดยที่ไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน นอกจากนี้ยังหมายความรวมถึง ความประหยัดในการใช้ทรัพยากรด้วย

23. อบต. สนับสนุนให้พนักงานได้รับทุนเพื่อการศึกษาเล่าเรียนต่อในระดับสูงขึ้นไป

ตอบ 3 การสร้างระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง การจัดองค์กรประกอบของการดำเนินชีวิตหรือการดำเนินงานให้มีสภาพพร้อมรองรับต่อผลกระทำใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างเช่น การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป เป็นต้น

24. การเน้นให้เยาวชนไทยมีพฤติกรรมขยัน อดออม และซื่อสัตย์

ตอบ 4 เงื่อนไขของคุณธรรม หมายถึง เครื่องาศัยของการดำเนินชีวิตหรือการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปอย่างดีงาม ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ขยันหมั่นเพียร และความรอบคอบระมัดระวัง

25. แนวคิดเรื่องการจัดการความรู้มาใช้ในกระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยราชการมากขึ้นกว่าในอดีต

ตอบ 5 เงื่อนไขความรู้ หมายถึง เครื่องอาศัยของการดำเนินชีวิตหรือการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ประกอบด้วย ความรอบรู้ ความระลึกรู้(สติ) และความรู้ชัด(ปัญญา) ทั้งนี้จะต้องมีการจัดองค์ความรู้และระบบการเรียนรู้ของสังคม โดยเชื่อมโยงฐานความรู้ในตัวคนจากชีวิตจริงเข้ากับฐานความรู้ในหลักวิชาอย่างบูรณาการ พร้อมทั้งกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเปิดเผยต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่ ๆ

ตั้งแต่ข้อ 26.-30. ข้อใดอธิบายถึงแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ UN ในประเด็นดังต่อไปนี้

(1) เน้นผู้ด้อยโอกาส (2) เน้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของโลก

(3) เน้นการพัฒนาแบบสมัครใจ (4) เน้นความร่วมมือในระดับภูมิภาค

(5) เน้นการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

26. การสร้างอาชีพให้กับสตรีที่ต้องอยู่บ้านดูแลครอบครัว

ตอบ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องเน้นไปที่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะกลุ่มสตรีหรือผู้หญิงซึ่งควรจะได้รับความสำคัญเป็นอันดับแรกในการกำหนดนโยบาย การวางแผนและโครงการต่าง ๆ สำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการจ้างงานที่มีรายได้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาประเทศในฐานะที่ผู้หญิงเป็นทั้งผู้รับประโยชน์และตัวนำในการเปลี่ยนแปลง

27. การระดมความคิดเห็นในการสร้างเขื่อนหรือฝ่ายป้องกันน้ำท่วม

ตอบ 5 หลักการสร้างความร่วมมือในแนวระนาบ เป็นหลักการพัฒนาที่เน้นการสสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย (Stakeholder) ในสถานะที่เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชนและธุรกิจ ภาคชุมชน ภาคประชาชน และ NGOs โดยทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันกำหนดแนวทางเพื่อการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

28. การนำนักเรียนทุนระดับอำเภอไปศึกษาเล่าเรียนต่อในต่างประเทศ

ตอบ 3 หลักการพัฒนาแบบสมัครใจ เป็นหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สนับสนุนส่งเสริม หรือจูงใจให้คนร่วมมือด้วยความสมัครใจ มิใช่การบังคับขู่เข็ญ โดยมุ่งชี้แนะหรือเสนอแนะให้เห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับจากหลักการดังกล่าว รวมทั้งมีการเสนอหลาย ๆ แนวทาง ให้เลือกด้วย

29. ความพยายามให้ประเทศอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ ของโลกลงนามในสัญญาลดภาวะโลกร้อน

ตอบ 2 หลักการแก้ปัญาหาเฉพาะหน้าของโลกหรือปัญหาเร่งด่วนของมนุษยชาติ เป็นหลักการที่มุ่งแก้ไขปัญหาหลักของสังคม ซึ่งได้แก่ ปัญหาความยากจน ปัญหาภาวะโลกร้อน ปัญหาวิกฤตน้ำมันและพลังงาน ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ แฮมเบอร์เกอร์และปัญหาวิกฤตอาหารโลก เป็นต้น

30. ความพยายามเจรจากับจีนในการปล่อยแม่น้ำโขงเพื่อป้องกันน้ำท่วมในบริเวณฝั่งแม่น้ำโขง 2 ฝั่ง

ตอบ 4 หลักความร่วมมือในระดับภูมิภาค เป็นหลักการพัฒนาที่ต้องอาศัยความร่วมมือในระดับประเทศ โดยการรวมกลุ่มของประเทศสมาชิกที่มีอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน เพื่อสร้างข้อตกลงความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกันเอง รวมไปถึงกับประเทศอื่น ๆ ที่อยู่ต่างภูมิภาคกัน เช่น ความพยายามเจรจากับจีนในการปล่อยแม่น้ำโขงเพื่อป้องกันน้ำท่วมในบริเวณฝั่งแม่น้ำโขง 2 ฝั่ง เป็นต้น
ตั้งแต่ข้อ 31.-35. ข้อใดอธิบายถึงแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ UN ในประเด็นดังต่อไปนี้

(1) เน้นบริบทของประชากร (2) ให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ

(3) เน้นการลงทุนในตัวมนุษย์ (4) เน้นการให้ประโยชน์คืนกลับ

(5) เน้นการใช้ทรัพยากรมนุษย์

31. การรักษาป่าห้วยขาแข้งเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าได้อย่างสมบูรณ์

ตอบ 2 หลักการพัฒนาโดยไม่แยกมนุษย์ออกจากธรรมชาติ เป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นให้คนอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสันติและเกื้อกูลกัน โดยการรักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ และพัฒนาควบคู่ไปกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกต้องและไม่ทำลายธรรมชาติแวดล้อม รักษาความสมดุลของระบบนิเวศ และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ผ่านทางการจัดอย่างเป็นระบบ ทั้งในเรื่องของการจัดการน้ำ การปลูกป่า และการอนุรักษ์ดิน

32. การเปิดรับสมัครผู้ขายหวยออนไลน์ทุกภูมิภาค

ตอบ 5 การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์ (Utilization from Human Resource) มีหลักการดังนี้

1. ใช้ให้ตรงตามความรู้ที่ศึกษามา 2. ใช้ให้ตรงตามความสามารถหรือทักษซึ่งเป็นความชำนาญเฉพาะด้าน 3. ใช้ให้ครบตามช่วงเวลาหรือตรงตามช่วงอายุวัยแรงงานไม่เปิดโอกาสให้คนมีการว่างงาน (Unemployment) และทำงานน้อยกว่าความรู้ความสามารถที่มี (Underemployment) ซึ่งตัวอย่างของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์ เช่น การเปิดรับสมัครผู้ขายหวยออนไลน์ทุกภูมิภาค เป็นต้น

33. การขยายการประกันสังคมให้ครอบคลุมไปถึงโรคมะเร็งและโรคเปลี่ยนถ่ายไต

ตอบ 4 การให้ประโยชน์ (Provision) คืนกลับแก่ทรัพยากรมนุษย์ มีหลักการดังนี้

1. การให้ประชาชนกรทุกคนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐในด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ได้อย่างเท่าเทียมกัน 2. การสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนในทุกอาชีพ ทุกช่วงอายุ และทุกพื้นที่เมื่อยามประสบภัยไม่สามารถช่วยตนเองได้ 3. การประกันความมั่นคงในเรื่องรายได้หรือเมื่อเวลาตกงาน เช่น การปรับค่าจ้างเพิ่มขั้นต่ำและเพิ่มเงินราชการ 4. การประกันสุขภาพ เช่น การขยายประกันสังคมในครอบคลุมไปถึงโรคมะเร็งและโรคเปลี่ยนถ่ายไต 5. เน้นคุณภาพชีวิตพื้นฐาน

34. กรมการปกครองท้องถิ่นอนุมัติให้พนักงานท้องถิ่นสามารถรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้

ตอบ 3. การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ (Investment in Human Resource) เป็นการลงทุนเรื่องดังต่อไปนี้ 1. การศึกษา เช่น กรมการปกครองท้องถิ่นอนุมัติให้พนักงานท้องถิ่นสามารถรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้ 2. สุขภาพอนามัย โดยต้องเริ่มตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย 3. ความรู้ในการดำรงชีวิตทางด้านกฎระเบียบของสังคมหรือกฎหมาย

35. การไม่ออกใบเกิดในแผ่นดินไทยกับชาวเขมรในเขตพื้นที่จังหวัดเกาะกงของคนเขมร แม้ว่าจะมาเกิดในโรงพยาบาลของอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

ตอบ 1 คำคำอธิบายข้อ 8. ประกอบ

ตั้งแต่ข้อ 36.-40 เป็นปรากฏการณ์ที่สอดคล้องกับความหมายหรือนิยามของคำในเรื่องใด

(1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) (2) การบริหารงานบุคคล (HRM) (3) การจูงใจบุคคล

(4) คุณภาพชีวิตมนุษย์ (5) คุณภาพชีวิตการทำงาน

36. พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

ตอบ 2 พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เป็นกฎหมายที่กำหนดหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบและข้อบังคับในการบริหารงานบุคคล (Human Resource Management : HRM) ในภาครัฐ นับตั้งแต่การสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง การโอน ย้าย ฝึกอบรม การประเมินผล การปฏิบัติงาน การกำหนดตำแหน่ง ค่าตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูล การพิจารณาความดีความชอบ การักษาจรรยาของข้าราชการ วินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ การคุ้มครอง ระบบคุณธรรม บำเหน็จบำนาญ ไปจนถึงการออกจากราชการ

37. การกำหนดให้ยานพาหนะปล่อยระดับไอเสียได้ไม่เกินที่กฎหมายระบุ

ตอบ 4 คุณภาพชีวิตของมนุษย์ (Quality of Life) หมายถึงมาตรฐานขั้นต่ำในด้านต่าง ๆ ที่รัฐจะต้องดำเนินการให้กับประชาชน เช่น ด้านสุขภาพอนามัย การศึกษา ชีวิตการทำงาน สิ่งแวดล้อม ชีวิตครอบครัว ชีวิตชุมชน ชีวิตทางวัฒนธรรม จิตวิญญาณและการพักผ่อน เป็นต้น

38. การโฆษณาชวนเชื่อให้ประชากรในกรุงเทพไปลงคะแนนเสียงเลือกผู้รับสมัครเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯ กทม. ในวันที่ 5 ตุลาคม 2551

ตอบ 3 การจูงใจ (Motivation) หมายถึง กระบวนของการนำปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นแรงจูงใจมากระตุ้นหรือผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมไปอย่างมีทิศทาง เพื่อการบรรลุเป้าหมายหรือเงื่อนไขที่ผู้จูงใจต้องการ เช่น การโฆษณาชวนเชื่อในรูปแบบต่าง เป็นต้น

39. การจัดสภาข้าราชการในส่วนราชการต่าง ๆ ของรัฐ

ตอบ 5 คุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quality of Work Life) เป็นแนวทางหนึ่งที่คำนึงถึง คน งาน และองค์การไปพร้อม ๆ กันซึ่งประกอบด้วย

1. สภาพความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน

2. ความมีประสิทธิผลขององค์การ

3. การส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ามามีบทบาทร่วมในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่สำคัญเกี่ยวกับงาน เช่น การจัดสภาข้าราชการในส่วนข้าราชการต่าง ๆ ของรัฐเป็นต้น

40. การสนับสนุนให้มีการตรวจเลือดของชายหญิงก่อนสมรส

ตอบ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Devolopment) : HRD) เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะและคุณสมบัติของมนุษย์หรือประชากรนับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของชีวิต จนกระทั่งถึงจุดสิ้นสุดของชีวิต ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐจะต้องดูแล รักษา ลงทุนและพัฒนา รวมตลอดถึงใช้ประโยชน์และให้ประโยชน์แก่มนุษย์หรือประชากรเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น การวางแผนครอบครัว การสนับสนุนให้มีการตรวจเลือดของชายหญิงก่อนการสมรส เป็นต้น

ตั้งแต่ข้อ 41.-45. เป็นปรากฏการณ์อธิบายถึงอิทธิพลของปัจจัยใดดังต่อไปนี้

ที่มีต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ

(1) ระบบคุณธรรม (Merit) (2) ระบบการศึกษา (3) ระบบราชการ

(4) ระบบกฎหมาย (5) ขนบธรรมเนียมประเพณี

41. การกำหนดอัตราเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา

ตอบ 2 ระบบการศึกษา (Education System) เป็นปัจจัยหนึ่งที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ ซึ่งจะเห็นได้จากการกำหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก ผู้สมัครสอบแข่งขัน หรือผู้สมัครเข้าทำงาน ตลอดจนการกำหนดอัตราเงินเดือนที่จะได้รับตามวุฒิการศึกษา

42. การมีเครื่องหมายหรือสีสัญลักษณ์ขององค์กร

ตอบ 3 ระบบราชการ (Bureaucracy) ของ Max Weber มีหลักการสำคัญดังนี้

1. การมีแบบฟอร์ม (Format) ที่ถูกต้อง เช่น การมีเครื่องหมายสีสัญลักษณ์ขององค์กร

2. มีสายการบังคับบัญชา (Hierachy) ที่ชัดเจน

3. เน้นความเป็นทางการ โดยต้องมีกฎหมายหรือระเบียบและข้อบังคับในการปฏิบัติงาน

4. เน้นความชำนาญเฉพาะด้าน (Specialization)

5. เน้นความเป็นวิชาชีพ (Professional) เช่น สภาทนายความ, คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

43. กรทำพิธีเซ่นไหว้ศาลพระภูมิก่อนเข้ารับตำแหน่ง

ตอบ 5 ขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง แผนการประพฤติปฏิบัติในโอกาสหรือเทศกลาต่าง ๆ ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชุมชนท้องถิ่น ภายใต้ความเข้าใจที่ถูกต้องถึงศรัทธาความเชื่อและค่านิยม เพื่อให้สามารถนำมาปฏบัติอย่างเหมาะสมกับยุคสมัย ตัวอย่าง เช่น การทำพิธีเซ่นไหว้ศาลพระภูมิก่อนเข้ารับตำแหน่ง เป็นต้น

44. การมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทายาทรับสิทธิประโยชน์ภายหลังการเสียชีวิตของข้าราชการ

ตอบ 4 ระบบกฎหมาย (Law System) ได้แก่ โครงสร้างหรือรูปแบบ และแนวความคิดในการบัญญัติกฎหมายมาบังคับในการบริหารปกครองประเทศของรัฐ รวมตลอดถึงตัวบทกฎหมาย รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติพระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา ประมวลกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ฯลฯ เช่น ป.พ.พ. มาตรา 1599 วรรค 1 บัญญัติว่า เมื่อบุคคลใดตายมรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาทเป็นต้น

45. พระราชดำรัสของในหลวงที่พระราชทานแก่ผู้พิพากษาศาลปกครองชั้นต้นให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 2. ประกอบ

ตั้งแต่ข้อ 46.-50. เป็นปรากฏการณ์ที่อธิบายถึงแนวความคิดหลักในการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ในเรื่องใดดังต่อไปนี้

(1) การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า (2) ข้าราชการเป็นมืออาชีพ

(3) ข้าราชการยึดจรรยาวิชาชีพและมีวินัย (4) มีคุณภาพชีวิตที่สมดุลกับการทำงาน

(5) ได้รับการคุ้มครองความเป็นธรรม

46. การสรรหาข้าราชการมาดำรงตำแหน่งเปิดกว้างมากขึ้นโดยอาจแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกได้

ตอบ 2 ข้าราชการเป็นมืออาชีพ เป็นแนวคิดการบริหารโดยยึดหลักความรู้ความสามารถ กล่าวคือ ในกระบวนการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแจงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การกำหนดตำแหน่งและอื่น ๆ ทั้งกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลจะดำเนินการโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถเป็นสำคัญ นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นให้มีการสรรหาแบบเปิดกว้างได้ โดยสามารถบรรจุแต่งตั้งข้าราชการได้ทั้งจากภายในและภายนอกส่วนราชการ ในบางกรณีอาจรวมไปถึงภายนอกภาคราชการด้วย

47. การกำหนดให้หัวหน้างานมีความรับผิดชอบต่อการใช้เงินงบประมาณแผ่นโดยคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์

ตอบ 1 การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ตามพ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มีสาระสำคัญ ดังนี้

1. หลักความโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ 2. หลักความคุ้มค่า จะเน้นการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมโดยรวม 3. หลักความชัดเจนในการปฏิบัติราชการ (หลักความรับผิดชอบ) มีขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติราชการมีผู้รับผิดชอบต่องานที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าหรือละเลยไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายในการบริหารราชการและประชาชนได้รับความเดือดร้อน

48. การพิจารณาคดีความชอบต้องปราศจากอคติและนำการสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณาไม่ได้

ตอบ 5 ได้รับการคุ้มครองความเป็นธรรม ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 42(3) กำหนดให้พิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตำแหน่ง และการให้ผลประโยชน์อื่นแก่ข้าราชการ ต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมโดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพและความประพฤติ และจะนำความคิดเห็นทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณามิได้

49. การกำหนดอัตราเงินเดือนข้าราชการให้เปรียบเทียบอัตราค่าจ้างตลาด

ตอบ 4 การมีคุณภาพชีวิตที่สมดุลกับการทำงาน ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ก็คือ ระบบค่าตอบแทนแบบใหม่ ซึ่งกำหนดให้มีบัญชีเงินเดือนหลากหลาย แยกตามประเภทตำแหน่ง โดยคำนึงถึงราคาตลาดและการบริหารผลงานและสมรรถนะของข้าราชการแต่ละประเภทให้คล่องตัวยิ่งขึ้น รวมทั้งสะท้อนค่างานของตำแหน่งในแต่ละประเภทได้อย่างแม้จริง

50. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีและผลสัมฤทธิ์ในภารกิจมาใช้กับข้าราชการมากกว่าที่จะใช้การลงโทษตัดเงินเดือนแล้ว แต่ยังให้อยู่ในรายการต่อไป

ตอบ 3 ข้าราชการยึดจรรยาวิชาชีพและมีวินัย ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ได้บัญญัติเรื่องการรักษาจรรยาข้าราชการไว้ในมาตรา 78 โดยกำหนดให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการตามที่ส่วนราชการกำหนดไว้ โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นราชการ โดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้

1. การยึดมั่นและยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง

2. ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ

3. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

4. การปฏิบัติหน้าที่โดยเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

5. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

ตั้งข้อ 51.-55. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม

(1) พ.ร.บ. เงินทดแทน (2) พ.ร.บ. ประกันสังคม (3) พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์

(4) พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน (5) พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน

51. คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ปรับค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 191 บาท

ตอบ 4 พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551)

เป็นกฎหมายพิเศษที่กำหนดขึ้นเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างเพิ่มมากขึ้นจากความคุ้มครองทั่วไป โดยสาระสำคัญของ พ.ร.บ. ฉบับนี้ ได้แก่ อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ การกำหนดวันเวลาทำงาน วันหยุด วันลา ข้อกำหนดในกรณีที่นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานและค่าล่วงเวลาในวันหยุด การจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง การออกระเบียบข้อบังคับในการทำงาน เป็นต้น52. สหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน และสภาองค์การลูกจ้าง

ตอบ 3 พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 เป็นกฎหมายที่กำหนดเกี่ยวกับการจัดตั้งสหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน สภาองค์การลูกจ้าง สมาคมนายจ้าง สหพันธ์นายจ้าง สภาองค์กรนายจ้าง สภาพการจ้าง ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง การเรียกร้องให้มีการกำหนดหรือแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพการจ้าง การเรียกร้องให้มีการกำหนดหรือการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ข้อพิพาทแรงงาน การเจรจาต่อรอง การปิดงานและการหยุดงาน การกระทำอันไม่เป็นธรรม เป็นต้น

53. กองทุนที่นายจ้างเป็นผู้จ้างฝ่ายเดียว คนงานและรัฐบาลไม่ต้อจ่าย

ตอบ 1 พ.ร.บ. เงินทดแทน พ.ศ. 2537 ได้บัญญัติให้จัดตั้งกองทุนเงินทดแทนขึ้นเพื่อทำหน้าที่ทดแทนนายจ้างแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย หรือถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากการทำงานโดยกำหนดให้นายจ้างเป็นผู้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนแต่เพียงเดียว (คนงานและรัฐบาลไม่ต้องจ่าย) ตามประเภทกิจการในอัตราร้อยละ 0.2-1.0 ของค่าจ้างของลูกจ้าง54. กำหนดเวลาทำงานวันละไม่เกิน 8 ชั่วโมง

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 51. ประกอบ

55. ลูกจ้างได้รับอุบัติเหตุจากเครื่องจักรขณะทำงาน

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 53 ประกอบ

ตั้งแต่ข้อ 56.-60. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม

(1) ใบสมัครงาน (Application Blank) (2) การสัมภาษณ์เบื้องต้น (Preliminary Interview)

(3) การทดสอบ (Employment Test) (4) การสัมภาษณ์ (Interview)

(5) การตรวจร่างกาย (Physical Check)

56. ประโยชน์ของเครื่องมือนี้ก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการที่รับคนที่ขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้น

ตอบ 2 หน้า 65 – 66 การสัมภาษณ์เบื้องต้น (Preliminary Interview) เป็นขั้นตอนการกลั่นกรองบุคคลที่เห็นได้ชัดว่ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ต้องการอย่างแน่นอน ซึ่งอาจจะกระทำโดยให้มีการกรอกข้อมูลเบื้องต้น ณ ห้องรับใบสมัคร ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะขจัดหรือป้องกันผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมปนเข้ามาในสำนักงานตั้งแต่ต้น จะได้ไม่เสียเวลาและค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นในขั้นตอนของการคัดเลือกจริงต่อไป

57. เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดกความรู้

ตอบ 4 หน้า 66 – 67 การทดสอบ (Employment Test) เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดคุณสมบัติและความรู้ความสามารถของผู้สมัครที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับการทำงาน เช่น ความถนัดทักษะ สติปัญญา (I.Q.) การปรับตัวเข้ากับผู้อื่น (E.Q.) เป็นต้น

58. เป็นเครื่องมือที่วัดพฤติกรรม วัดบุคลิกภาพ

ตอบ 4 หน้า 67, การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินความรู้ความสามารถในเชิงปฏิภาณไหวพริบ การตัดสินใจ ตลอดจนประเมินพฤติกรรมและบุคลิกภาพของผู้สมัครได้ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สมัครได้แสดงวิสัยทัศน์ของตนเอง และถือเป็นเครื่องมือในการคัดเลือกที่เก่าแก่ที่สุด เป็นที่นิยมใช้มากที่สุด และเกิดความยุติธรรมได้ยากที่สุด

59. เป็นเครื่องมือที่สามารถบอกได้ระดับหนึ่งว่าคน ๆ นั้นจะอยู่กับองค์การได้นาน

ตอบ 1 หน้า 65 – 66, ใบสมัครงาน (Application Blank) ถือเป็นเครื่องมือคัดเลือกคนเข้าทำงานอย่างหนึ่งที่สามารถบอกได้ในระดับหนึ่งว่าผู้สมัครคนนี้จะอยู่องค์การไหนได้นานหรือไม่ เช่น คนที่แต่งงานแล้วจะอยู่องค์การได้นานมากกว่าคนโสด เป็นต้น

60. เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการคัดเลือกและสมควรทำเมื่อทราบชัดว่าจะมีการจ้างอย่างแน่นอน

ตอบ 5 หน้า 65, 69 การตรวจร่างกาย (Physical Check/Examination) นับว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการคัดเลือก และสมควรกระทำเมื่อทราบชัดเจนว่าจะมีการจ้างอย่างแน่นอน ทั้งนี้ก็เพื่อปฏิเสธคนที่มีร่างกายไม่เหมาะสมกับงาน และเพื่อป้องกันการรับบุคคลที่มีโรคติดต่อต้องห้ามเข้ามาทำงานด้วย

ตั้งแต่ข้อ 61.- 65. เป็นปรากฏการณ์ที่สอดคล้องกับการรักษาวินัยให้กับข้าราชการในเรื่องใด

(1) การดูแล (2) การป้องกัน (3) การเยียวยา

(4) การส่งเสริมให้มีวินัย (5) การดำเนินการทางวินัย

61. อธิบดีกรมสรรพากรถูกปลดออกจากราชการฐานละเลยต่อหน้าที่กรณีขายหุ้นชิน

ตอบ 5 การดำเนินการทางวินัย แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 1. กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ดำเนินการตามที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร ซึ่งกรณีนี้ผู้กระทำความผิดต้องถูกลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด 2. กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทำการสอบสวน ซึ่งกรณีนี้ผู้กระทำความผิดต้องถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ตามความร้ายแรงแห่งกรณี เช่น อธิบดีกรมสรรพากรถูกปลดออกจากราชการฐานละเลยต่อหน้าที่กรณีขายหุ้นชิน เป็นต้น

62. ผู้กำกับมีหน้าที่ตรวจตราให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีการทำงานถูกต้องตามระเบียบ ไม่ลัดขั้นตอน

ตอบ 1 หน้า 199 – 200 การรักษาวินัยในความหมายของการดูแล หมายถึง การสอดส่องกำกับตรวจตราโดยถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในระเบียบวินัย เช่น ผู้กำกับมีหน้าที่ตรวจตราให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีการทำงานถูกต้องตามระเบียบ ไม่ลัดขั้นตอน, การไปตรวจเยี่ยมกำลังพลโดยไม่แจ้งล่วงหน้า เป็นต้น

63. ผู้กำกับการจะถูกย้ายทันทีที่พบว่ามีบ่อนการพนันในเขตพื้นที่

ตอบ 2 หน้า 200 การรักษาวินัยในความหมายของการป้องกัน หมายถึง การกระทำในทางที่จะขจัดเหตุที่ทำให้ข้าราชการกระทำผิดทางวินัย ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องคอยระมัดระวังมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชาผิดวินัย โดยอาจใช้วิธีการขู่ผู้ที่จะทำผิดวินัยให้กลัว เช่น ผู้กำกับจะถูกย้ายทันทีที่พบว่ามีบ่อนการพนันใยเขตพื้นที่ เป็นต้น

64. การตรวจเยี่ยมกำลังพลโดยไม่แจ้งล่วงหน้าจะช่วยให้ทหารอยู่ในระเบียบการแต่งกายและรักษาสถานที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์อยู่เสมอ

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 62. ประกอบ

65. การให้ผู้ที่กระทำผิดกฎจราจรเพียงเล็กน้อยไปทำความสะอาดตู้โทรศัพท์

ตอบ 3 หน้า 200 – 201 การรักษาวินัยในความหมายของการเยียวยา หมายถึง การแก้ไขและบำรุงหรือส่งเสริมให้มีวินัยดีขึ้น โดยถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องเยียวยาแก้ไขให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัยดีขึ้น เช่น การให้ผู้ที่กระทำผิดกฎจราจรเพียงเล็กน้อยไปทำความสะอาดตู้โทรศัพท์ เป็นต้น

ตั้งแต่ข้อ 66. – 70. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม

(1) ฝึกอบรมแบบฝึกปฏิบัติงานจริง (On-the-job-Training)

(2) ฝึกอบรมแบบปฐมนิเทศ (Orientation Training)

(3) ฝึกอบรมแบบช่างฝึกหัด (Apprenticeship Training)

(4) การฝึกแบบจำลอง (Simulation Training) (5) การฝึกอบรมแบบกรณีศึกษา (Case Study Training)

66. เป็นเทคนิคที่นิยมใช้อบรมผู้บริหาร

ตอบ 5 หน้า 167 การฝึกอบรมแบบกรณีศึกษา (Case Study Training) เป็นเทคนิคที่นิยมที่เกิดขึ้นจริงในองค์การ และให้ผู้เข้าฝึกอบรมทำการศึกษารายละเอียดของข้อมูลที่เกิดขึ้นทั้งหมดในกรณีศึกษา พร้อมกับกำหนดปัญหาและนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา แล้วเลือกแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงาน

67. ใช้ฝึกอบรมนักบิน

ตอบ 4 หน้า 165 – 166 การฝึกอบรมแบบจำลอง (Simulation Training) เป็นวิธีการฝึกอบรมที่มุ่งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสใช้อุปกรณ์เครื่องมือและกระบวนการที่เป็นแบบจำลองซึ่งมีความคล้ายคลึงกันกับสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ในการทำงานจริง เช่น การฝึกอบรมนักบิน การฝึกอบรมผู้ใช้เครื่องจักรกลขนาดหนัก เป็นต้น

68. บริษัทโตโยต้ารับสมัครนักเรียนอาชีวช่างยนต์เข้ารับการฝึกอบรมการซ่อมรถโตโยต้า

ตอบ 3 หน้า 164 การฝึกอบรมแบบช่างฝึกหัด (Apprenticeship Training) เป็นวิธีการฝึกอบรมที่มุ่งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และทักษะทางด้านช่างฝีมือในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ จนกระทั่งมีฝีมือสามารถออกไปประกอบอาชีพได้อย่างแท้จริง ซึ่งมีอยู่ 2 วิธีคือ

1. สมัครเป็นลูกมือช่างที่ตนสนใจ 2. สมัครเป็นช่างฝึกหัดโครงการช่างฝึกหัดทวิภาคีระหว่างสถาบันการศึกษากับสถานประกอบการ เช่น บริษัทโตโยต้ารับสมัครนักเรียนอาชีวช่างยนต์เข้ารับการฝึกอบรมการซ่อมรถโตโยต้า เป็นต้น

69. ต้องมีการแนะนำประวัติขององค์การ

ตอบ 2 หน้า 155 – 156 การฝึกอบรมแบบปฐมนิเทศ (Orientation Training) เป็นวิธีการฝึกอบรมที่มีความเหมาะสมแบะนิยมใช้กับพนักงานที่เข้าทำงานใหม่ เป็นโปรแกรมที่จัดให้พนักงานใหม่ ได้รับความรู้ทางสารสนเทศต่าง ๆ ที่น่าสนใจ และได้รับทราบเกี่ยวกับองค์การหรือสถานที่ทำงาน เช่น ประวัติองค์การ ผู้บริหารและระบบการบริหารงาน ความก้าวหน้าในงาน ความก้าวหน้าในงานเงื่อนไขการจ้างงาน ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ และความสะดวกในการทำงานร่วมกันเป็นทีม

70. แจ้งถึงเงื่อนไขการว่างงาน

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 69 ประกอบ

ตั้งแต่ข้อ 71. - 75. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม

(1) การจำแนกตำแหน่งตามชั้นยศ (Rank Classification : R.C.)

(2) การจำแนกตำแหน่งตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (Position Classification : P.C.)

(3) การจำแนกตำแหน่งตามชั้นยศทางวิชาการ (Academic Rank Classification : A.R.C.)

(4) การจำแนกตำแหน่งแบบผสมระหว่าง R.C. และ A.R.C

(5) การจำแนกตำแหน่งแบบผสมระหว่าง P.C. และ A.R.C

71. เหมาะกับการศึกษาแบบ Specialist

ตอบ 2 หน้า 72 – 73, หลักการสำคัญของการกำหนดหรือจำแนกตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (Position Classification : P.C.) คือ 1. ถือหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งหรืองานเป็นหลัก 2. รับเงินเดือนเป็นอันดับตามระดับตำแหน่งที่ได้จากการประเมินค่างาน (Job Evaluation) ฯลฯ ซึ่งข้อดีของระบบนี้ประการหนึ่ง คือ เหมาะสมกับการศึกษาแบบ Specialist

72. ข้าราชการพลเรือนในปัจจุบัน

ตอบ ไม่มีข้อใดถูก พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้ยกเลิกระบบจำแนกตำแหน่ง (Position Classification : P.C.) หรือระบบ “ซ” (Common Level) และกำหนดประเภทตำแหน่งใหม่โดยจำแนกกลุ่มตำแหน่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ บริหาร อำนวยการ วิชาการ และทั่วไป ซึ่งเรียกวิธีการกำหนดตำแหน่งแบบใหม่นี้ว่า ระบบ “แท่ง” (Broadbanding)

73. รับเงินเดือนตามการประเมินค่างาน (Job Evaluation)

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 71. ปะกอบ

74. ความก้าวหน้าไม่ติดโครงสร้างแบบพีระมิด

ตอบ 3 หน้า 74 หลักการสำคัญของการจำแนกตำแหน่งตามคุณวุฒิหรือชั้นยศทางวิชาการ (Academic Rank Classification : A.R.C.) คือการยึดคุณวุฒิ ความชำนาญ และประสบการณ์ของบุคคลเป็นหลัก ซึ่งข้อดีระบบนี้ปะการหนึ่งคือ การไม่ติดอยู่ในกรอบหรือโครงสร้างแบบพีระมิด

75. ข้าราชการทหารและข้าราชการตำรวจในปัจจุบัน

ตอบ 4 การกำหนดตำแหน่งข้าราชการทหารและข้าราชการตำรวจของไทยในปัจจุบันนั้น จะมีลักษณะผสมระหว่างระบบชั้นยศ (R.C.) กับระบบคุณวุฒิของบุคคล (A.R.C.)ตั้งแต่ข้อ 76. – 80. สะท้อนถึงหลักการในการประเมินผลการปฏิบัติงานในเรื่องใด

(1) กำหนดวัตถุประสงค์ในการประเมิน (2) กำหนดแบบและลักษณะคนที่ประเมิน

(3) กำหนดตัวผู้ประเมิน (4) กำหนดวิธีการประเมิน

(5) การนำผลที่ได้จากการประเมินไปใช้

76. รักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้นโยบายแก่ข้าราชการตำรวจให้นายตำรวจทุกนายใส่เกียร์ห้าทำงานถ้าใครใส่เกียร์ว่างจะได้เห็นดีกัน

ตอบ 4 หน้า 190 – 191 การกำหนดวิธีการประเมินผลงาน มีหลายวิธีแตกต่างกัน ตามวัตถุระสงค์ที่ใช้ดังนี้ 1. การประเมินคุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ ความสามารถในการตัดสินใจ ความคิดริเริ่มการปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่น ฯลฯ 2. การประเมินพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ ตั้งใจทำงาน รอบคอบ รวดเร็ว ว่องไว เฉื่อยชา อดทน สุภาพ หรือเจ้าโทสะ ฯลฯ เช่น การรักษาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้นโยบายแก่ข้าราชการตำรวจ ให้ตำรวจทุกนายใส้เกียร์ห้าทำงาน ถ้าใครใส่เกียร์ว่างจะได้เห็นดีกัน เป็นต้น

77. คณบดีรัฐศาสตร์ ทำหนังสือแจ้งอาจารย์ผู้บรรยายให้ชี้แจงนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบก่อนแจกใบประเมินอาจารย์

ตอบ 1 หน้า 187 – 188 การกำหนดวัตถุประสงค์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นการบอกถึงสาเหตุของการประเมินว่ามีการประเมินเพื่ออะไร โดยจะต้องชี้แจงหรือแจ้งให้ผู้ถูกประเมินและผู้ทำการประเมินทราบถึงสาเหตุหรือวัตถุประสงค์ของการประเมินก่อนทำการประเมิน เช่น คณบคณะรัฐศาสตร์ ทำหนังสือแจ้งอาจารย์ผู้บรรยายให้ชี้แจงให้นักศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบก่อนแจกใบประเมินอาจารย์ เป็นต้น

78. สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเลือกกันเองเป็นกรรมาธิการโดยลงคะแนนลับ

ตอบ 3 หน้า 190, การกำหนดตัวผู้ประเมิน โดยให้เพื่อนร่วมงานเป็นผู้ประเมินผล (Peer Appraisal) เป็นวิธีการที่ให้เพื่อนร่วมงานประเมินซึ่งกันและกัน มักจะใช้กับเพื่อนร่วมงานที่ปฏิบัติงานร่วมกันมานานพอสมควร และมีความคุ้นเคยในเรื่องที่จะประเมินเป็นอย่างดี เช่น สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเลือกกันเองเป็นกรรมการธิการร่างรัฐธรรมนูญ 35 คน สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเลือกอาจารย์นรนิติ เป็นประธาน สสร. เป็นต้น

79. สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเลือกกันเองเป็นกรรมมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ 35 คน

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 78. ประกอบ

80. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนกระทำปีละ 2 ครั้ง

ตอบ 5 หน้า 191 การวิเคราะห์และนำผลที่ได้จากการประเมินไปใช้ เป็นการพิจารณาวิเคราะห์จากแบบประเมินผลที่ผู้ประเมินได้ประเมินไว้ แล้วนำผลการวิเคราะห์นั้นไปใช้ประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับผู้ที่ถูกประเมินผู้นั้นตลอดเวลาที่ยังปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงาน เช่น การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนกระทำปีละ 2 ครั้ง เป็นต้น

ตั้งแต่ข้อ 81. – 85. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม

(1) ผู้บังคับบัญชา (2) เพื่อนร่วมงาน (3) ประเมินตนเอง

(4) ให้ลูกค้าเป็นผู้ประเมิน (5) ผู้ใต้บังคับบัญชา

81. มหาวิทยาลัยรามคำแหงให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ในชั่วโมงสุดท้ายที่สอนในแต่ละภาค

ตอบ 4 การให้ลูกค้าเป็นผู้ประเมิน การประเมินผลโดยให้บุคลากรภายนอกองค์การเป็นผู้ประเมิน เช่น การให้นักศึกษาทำการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอน, การประเมินผลการทำงานของรัฐบาลโดยประชาชน, บริษัทโตโยต้าให้ผู้มาติดต่อซ่อมรถเป็นผู้ประเมินผลพนักงาน เป็นต้น

82. ผู้ประเมินบางคนไม่กล้าประเมินหรือถ้ากล้าก็มักจะประเมินเกินความจริง

ตอบ 5 ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นผู้ที่สามารถให้ภาพพจน์เกี่ยวกับตัวผู้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดีว่าผู้บังคับบัญชาของเขามีความสามารถในด้านการติดต่อสื่อสารกับพวกเขาอย่างไร เคยมอบอำนาจหน้าที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือไม่ แต่ข้อเสียของการประเมินด้วยวิธีนี้ก็คือ ผู้ใต้บังคับบัญชาบางคนมักไม่กล้าประเมินผู้บังคับบัญชาหรือถ้ากล้าก็มักจะประเมินผู้บังคับบัญชาเกินความเป็นจริง

83. สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเลือกอาจารย์นรนิติ เป็นประธาน สสร.

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 78. ประกอบ

84. การประเมินผลการทำงานในรอบปีของข้าราชการพลเรือนเพื่อขึ้นเงินเดือน

ตอบ 1 การประเมินผลงานที่ต้องทำในสายการบังคับบัญชาส่วนใหญ่นั้นจะให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมิน ทั้งนี้เพราะเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดและรู้เรื่องเกี่ยวกับบุคลากรที่อยู่ในบังคับบัญชาได้ดีที่สุด ซึ่งวิธีการนี้นิยมใช้กันมากในระบบราชการไทย เช่น การประเมินผลงานทำงานในรอบปีของข้าราชการพลเรือนเพื่อขึ้นเงินเดือน เป็นต้น

85. สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเลือกกรรมาธิการ 35 คน

ตอบ 2 ดูคำอธิบาข้อ 78. ประกอบ

ตั้งแต่ข้อ 86. – 95. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม

(1) การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) (2) คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

(3) การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ปฏิบัติงาน (Job Specificstion)

(4) การประเมินค่างาน (Job Evaluation) (5) การออกแบบงาน (Job Design)

86. สามารถความเมื่อยล้า และลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน

ตอบ 5 หน้า 17 การออกแบบงาน (Job Design) ที่ดีจะทำให้บุคคลทำงานได้อย่างเต็มความสามารถรวมทั้งสามารถลดความเมื่อยล้า และลดการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานลงได้

87. จ่ายเท่ากันสำหรับงานที่เท่ากัน (Equal Work for Equal Pay)

ตอบ 4 หน้า 16 – 17, 76, 82 การประเมินค่างาน (Job Evaluation) คือ กระบวนการทที่ทำขึ้นเพื่อเปรียบเทียบค่าของงานต่าง ๆ ในองค์การ เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดค่าตอบแทนที่ยุติธรรมกับงาน ตามหลักการที่ว่า “จ่ายเท่ากันสำหรับงานที่เท่ากัน” (Equal Work for Equal Pay) ซึ่งวิธีนี้จะทำให้เกิดความยุติธรรมภายใน (Internal Equity) ในการกำหนดค่าจ้างและผลตอบแทนให้แก่บุคลากรทุกคนที่อยู่ภายในองค์กรเดียวกัน

88. ความยุติธรรมภายใน (Internal Equity) เกิดจาก

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 78. ประกอบ

89. เอาไปใช้ออกแบบงาน (Job Design)

ตอบ 1 หน้า 15 – 18 ประโยชน์ของการวิเคราะห์งาน ((Job Analysis) ด้านทรัพยากรมนุษย์ มีดังนี้

1. ให้เป็นข้อมูลในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์

2. ใช้เป็นข้อมูลในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

3. ใช้เป็นข้อมูลในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

4. ใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลการทำงาน

5. ใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดค่าตอบแทน

6. ใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน 7. ใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบงาน ฯลฯ

90. ข้อมูลที่ต้องใช้ทำ คือ กิจกรรมของงาน พฤติกรรมบุคคล เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ มาตรฐาน การปฏิบัติงาน และเนื้อหาของงาน

ตอบ 1 หน้า 14 – 15 ข้อมูลที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์ (Job Analysis) มีดังนี้

1. กิจกรรมของงาน 2. พฤติกรรมของบุคคล 3. เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องช่วยสนับสนุนการทำงาน 4. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 5. เนื้อหาของงาน 6. ความต้องการของบุคลากร

91. ผู้มีสิทธิสมัครสอบเข้าเป็นนายร้อยตำรวจต้องจบปริญญาตรีทางนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์

ตอบ 3 หน้า 14 การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ปฏิบัติงาน (Job Specificstion) เป็นรายละเอียดของคุณสมบัติเฉพาะของพนักงานทางด้านความสามารถ ประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ ซึ่งใช้ในการทำงานเฉพาะอย่างเพื่อให้งานประสบความสำเร็จ เช่น ผู้มีสิทธิสมัครสอบเข้าเป็นนายตำรวจต้องปริญญาตรีทางนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ เป็นต้น

92. การอธิบายรายละเอียดของงานว่า มีหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างไรบ้าง ระบุหน้าที่งานหลักหน้าที่งานรอง

ตอบ 2 หน้า 13 – 14 คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) เป็นรายละเอียดที่ระบุถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบ ความสัมพันธ์ในสายงาน สภาพการทำงาน และความรับผิดชอบในการบังคับบัญชาของงานใดงานหนึ่ง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เป็นการอธิบายรายละเอียดของงานว่ามีหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างไรบ้าง โดยระบุชื่อตำแหน่งงาน คำสรุปเกี่ยวกับงาน หน้าที่งานหลักหน้าที่งานรอง และความสัมพันธ์กับงานอื่น ๆ

93. ได้ข้อมูลมาจาก ความรู้ ทักษะ และความสามารถ

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 91. ประกอบ

94. เป็นกระบวนการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาติและลักษณะของงาน

ตอบ 1 หน้า 12 ศิริโสภาคย์ บูรพเดชะ กล่าวว่า การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) หมายถึง กระบวนการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาติและลักษณะของงานอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งกระบวนการนี้จะทำให้ฝ่ายจัดการทราบว่าจะต้องใช้ความรู้ความสามารถ ความชำนาญ และความรับผิดชอบอย่างไร ผู้ปฏิบัติงานจึงจะทำงานนั้นสำเร็จลงได้

95. ได้ข้อมูลมาจาก งาน ความรับผิดชอบ และหน้าที่

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 92. ประกอบ

ตั้งแต่ข้อ 96. – 100. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม

(1) สภาพตลาดแรงงาน (Condition of Labor Market)

(2) อัตราค่าจ้างทั่วไป (Prevailing Wage Rate)

(3) ปัจจัยเกี่ยวกับต้นทุนการครองชีพ (Cost of Living)

(4) ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านความสามารถในการจ่าย (Ability to Pay)

(5) ขึ้นอยู่กับอิทธิพลอำนาจการต่อรอง (Collective Bargaining)

96. ผู้ใช้แรงงานเรียกร้องให้รัฐบาลปรับค่าจ้างขั้นต่ำ

ตอบ 3 หน้า 86 ปัจจัยเกี่ยวกับต้นทุนการครองชีพหรือค่าครองชีพ (Cost of Living) หมายถึง การจ่ายค่าจ้างหรือเงินเดือนให้แก่พนักงานหรือลูกจ้างพอที่จะใช้จ่ายให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยความราบรื่นหรือพอกินพอใช้ โดยมีการปรับอัตราค่าจ้างให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนค่าครองชีพ เช่น ผู้ใช้แรงงานเรียกร้องให้รัฐบาลปรับค่าจ้างขั้นต่ำ, รัฐบาลขิงแก่ปรับค่าจ้างขั้นต่ำให้คนงานอยู่ได้ เป็นต้น

97. ปีนี้ธนาคารกรุงเทพจ่ายเงินเดือนให้พนักงาน 18 เดือน

ตอบ 4 หน้า 86 – 87 ปัจจัยด้านความสามารถในการจ่าย (Ability to Pay) หมายถึงความสามารถของนายจ้างที่จะจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง ซึ่งความสามารถในการจ่ายของแต่ละบริษัทมักจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ ความได้เปรียบในเชิงแข่งขันทางอุตสาหกรรม ตลอดจนความมั่นคงที่ปรากฏตามลักษณะของภูมิประเทศที่หน่วยงานนั้นตั้งอยู่ เช่น ปีนี้ธนาคารกรุงไทยจ่ายเงินเดือนให้พนักงาน 18 เดือน เป็นต้น

98. รัฐบาลขิงแก่ปรับค่าจ้างขั้นต่ำให้คนงานอยู่ได้

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 96 ประกอบ

99. สหภาพแรงงานรวมตัวกันเหนียวแน่นก็มีพลังอำนาจกำหนดค่าจ้าง

ตอบ 5 หน้า 87 อำนาจการต่อรอง (Collective Bargaining) หมายถึง อำนาจในการเจรจาต่อรองของแต่ละฝ่ายระหว่างสหภาพแรงงานรวมตัวกันได้เหนียวแน่นมากเท่าไร พลังอำนาจการเจรจาต่อรองในการกำหนดค่าจ้างก็จะมีมากขึ้นเท่านั้น

100. บริษัทหลายแห่งได้กำหนดเงินเดือนให้พนักงานใหม่ที่จบปริญญาตรีเท่า ๆ กับ อัตราเงินเดือนข้าราชการ ระดับ 3 วุฒิปริญญาตรี

ตอบ 2 หน้า 85 – 86 อัตราค่าจ้างทั่วไป (Prevailing Wage Rate) หมายถึง อัตราค่าจ้างในสังคมที่เขาจ้างกันทั่ว ๆไป หรืออัตราค่าจ้างขององค์การเราที่จ่าย
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
นักสันทนาการ อปท. อบต. เทศบาล
1. นันทนาการตรงกับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า อย่างไร

ตอบ Recreation


2. นันทนาการ คือ อะไร


ตอบ กิจกรรมที่คนเราใช้เวลาว่างจากภารกิจงานประจำโดยเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ และกิจกรรมที่ทำต้องไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และกฎหมายบ้านเมือง เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาหรือความเจริญงอกงามทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา


3. นันทนาการ เป็นคำมาจากคำเดิมคือคำใด


ตอบ สันทนาการ


4. ความเป็นเอกลักษณ์ของนันทนาการคืออะไร


ตอบ 1. ไม่เป็นงานอาชีพ


2. ไม่เป็นอบายมุข

3. ไม่มีผลตอบแทน

4. ไม่มีใครบังคับให้ร่วมกิจกรรม

5. คุณลักษณะของผู้นากิจกรรมนันทนาการควรเป็นอย่างไร


ตอบ
1. ต้องสัมพันธ์กับสมาชิก บุคคลต่างๆ ตลอดเวลา

2. สานึกในคุณค่าแห่งงาน ยอมรับศักดิ์ศรีความคิดผู้อื่น

3. มีความตื่นตัว พร้อมอยู่เสมอที่จะให้ความช่วยเหลือ ชี้แนะ

4. คำนึงถึงความ แตกต่างระหว่างบุคคล

5. สร้างบุคลิกภาพเฉพาะตน

6. ส่งเสริมให้สมาชิก ค้นพบสิ่งใหม่ๆ ด้วยตนเอง

7. ยกย่องส่งเสริมให้สมาชิกยอมรับสังคมอย่างเสมอภาค

8. ชี้แนะให้บุคคลรู้จักการวางแผน และนาไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง

9. ส่งเสริมคุณธรรม และสร้างมนุษยสัมพันธ์

10. ส่งเสริมกลุ่มเข้าแก้ปัญหา และสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่ม

11. ส่งเสริมความเป็นระเบียบ สร้างประสบการณ์ชีวิต

6. จุดมุ่งหมายของกิจกรรมนันทนาการได้แก่อะไรบ้าง


ตอบ 1. เพื่อพัฒนาอารมณ์


2. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่

3. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์

4. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม


5. เพื่อส่งเสริมการแสดงออก

6. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต

7. เพื่อส่งเสริมความเป็นมนุษยชาติ

8. เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี

7. Hobbies
เป็นนันทนาการประเภทใด

ตอบ
งานอดิเรก เป็นกิจกรรมนันทนาการที่ช่วยให้การดำ เนินชีวิตประจำ วัน มีความสุข เพลิดเพลิน งานอดิเรกมีหลายประเภท สามารถเลือกได้ตามความสนใจ

8. สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการได้เปลี่ยนชื่อเป็น กรมพลศึกษา เช่นเดิมเมื่อปี พ.ศ. ใด


ตอบ พ.ศ. 2553


9. นักพัฒนาการกีฬา ตรงกับศัพท์ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร


ตอบ Sports Development Officer


10. กรมพละศึกษาสังกัดหน่วยงานใด


ตอบ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


11. สำนักส่งเสริมและพัฒนานันทนาการสังกัดหน่วยงานใด


ตอบ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


12. นันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ ควรเป็นกิจกรรมที่เป็นลักษณะอย่างไร


ตอบ ไม่หักโหมหรือแข่งขัน แต่ควรเป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจ และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมี ส่วนร่วมในกิจกรรม อันได้แก่ กิจกรรมทางสังคม กิจกรรมการออกกำลังกาย กิจกรรมการท่องเที่ยว และกิจกรรมงานอดิเรกจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักสันทนาการ อปท. อบต. อบจ. เทศบาล ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ


ประกอบด้วย 160 หน้า
- แนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
- เเนวข้อสอบรัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย 2550
- แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- ความรู้เกี่ยวกับนันทนาการ
- แนวข้อสอบ เรื่องนันทนาการ _ถาม- ตอบ
- แนวข้อสอบแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 2
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
- พรบ.ส่งเสริมและประสานเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2521
- แผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 2คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางการศึกษา คหกรรมศาสตร์ หัตถกรรม วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์
นาฏศิลป์ อาหารและโภชนาการ หรือทางอื่นที่ ก.ท. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

วิชาที่จะสอบ

(1) ความรู้ในทางงานสันทนาการอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

(2) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
4. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
ไม่มีสรุป นะครับ
5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
6. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
7. พระราชบัญญัติส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2521
8. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
9. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
10. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
11. เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม)

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้